Jaargang 4 Nr 4 26.03.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

04.03. Rapport Centra­le Registratie Zorgvra­gen

05.03. Scheidingen; Im­pact op ouders en kin­deren en maatrege­len

09.03. 242 extra jobs in de gezinszorg

16.03. Decreet voor sterk, soepel en doel­matig volwassenen­on­derwijs

23.03. Extra trajectbe­geleiders voor gedeti­neerden in Gent

Commissie Onderwijs

01.03. De nieuwe cij­fers over sociale kwets­baarheid van de leerlingen die school­lopen in Antwerpen

01.03. De resultaten van een recent  onder­zoek naar  internet­ge­bruik bij Europese jon­geren

15.03. De gevolgen van opgelegd co-ou­der­schap voor de be­trokken kinderen en scholen

15.03. De praktijk inza­ke risicoanalyse in het kader van de regel­ge­ving in verband met welzijn op het werk voor stagiairs

15.03. Ondersteuning van studenten met een handicap in het hoger onderwijs

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid, Gezin

27.02. Toename van het aantal abortussen bij allochtone meisjes en vrouwen

13.03. De opvolging van de gezondheids­confe­rentie en de ont­wikke­ling van een ac­tie­plan middelengebruik

Commissie voor Cul­tuur, Jeugd, Sport en Media

15.03. De beloftes van VTM en VT4 om te in­vesteren in kinderpro­gramma's

15.03. Onderhande­lin­gen met een commer­ciële zender over het opnemen van een in­formatief kinderpro­gram­ma in de program­matie

Plenaire Vergadering

07.03. De evolutie van de wachtlijsten in de zorg in het algemeen en in de gehandicap­ten­sec­tor in het bijzon­der

14.03. Veiligheid en welzijn op school

14.03. De gezond­heids­risico's voor kin­de­ren bij het gebruik van gsm-toestellen

21.03. De initiatieven die de Vlaamse Rege­ring neemt om anti-ra­cisme, verdraagzaam­heid en respect te pro­moten in Vlaanderen

21.03. De samenwer­king tussen de Vlaam­se initiatieven voor de pro­ductie en het uit­le­nen van braille- en luis­ter­boeken

Mode is twee maal belachelijk: éénmaal
aan het begin en éénmaal aan het einde. (Wertheimer)

België  

Persberichten

16.03.  Implementatie van de hoofdstudie van het onderzoek Interna­tional Cannabis Need of Treatment

16.03. Oprichting van de Hoge Gezondheids­raad

16.03. Autopsie van kinderen jonger dan 18 maanden na onver­wacht overlijden

22.03. Minister De Gucht verbijsterd over Soedanese doodsvon­nissen

23.03. Een betere toe­gang tot het gerecht voor de meest kwets­bare personen

23.03. Toepassing van het bonus-malus sys­teem voor de verze­ke­ringspremies tegen ar­beidsongevallen

23.03. Drie overeen­komsten met Vietnam over de adoptie van kinderen

Commissie Sociale Zaken

07.03. De terugbeta­ling van nicotinever­van­gers

07.03. De informatie voor vrijwilligers

07.03. De hervorming van de verhoogde kin­der­bijslag

07.03. De arbeidsmo­ge­lijkheden voor kin­de­ren die verhoogde kin­der­bijslag genieten

13.03. Het ouder­schaps­­verlof voor alleenstaande ouders

13.03. Het begrip 'Prijs van de liefde'

13.03. De inhouding van een derde van de inte­gratietegemoet­ko­ming voor personen met een handicap die in een instelling verblijven

21.03. Het inkomen van chronisch zieke men­sen

21.03. Het vakantie­geld voor invaliden die wer­ken

Commissie Justitie

13.03. Het hoge aan­tal verkrach­tingsza­ken zonder gevolg

13.03. De samen­wer­king met de Vlaamse regering inzake het uit­voeren van het Strate­gisch Plan hulp- en dienstverlening en de wet-Dupont

20.03. De gevolgen van vonnissen in echt­schei­dingspro­ce­dures die het co-ouder­schap opleg­gen

Commissie Midden­stand

07.03. De aansprake­lijk­heid van de vrijwil­ligers

21.03. De verzekering voor vrijwilligers

 

 

 

 

Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin

 

 

Op initiatief van Inge Vervotte, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is een nieuw Steunpunt voor beleidsgericht onderzoek opgericht voor de periode 2007-2011. Dit steunpunt is een consortium dat tot opdracht heeft de minister met wetenschappelijk on­der­zoek te ondersteunen bij het voeren van een slagkrachtig, vernieuwend, efficiënt en in­te­graal beleid rond de problemen van welzijn, gezondheid en gezin. In het Steunpunt Wel­zijn, Volks­gezondheid en Gezin verenigen onderzoekers uit drie Vlaamse universiteiten (K.U.Leuven, Ugent, VUB) en een Vlaamse hogeschool (de Katholieke Hogeschool Kempen) hun expertise. Dit garandeert een evenwichtige territoriale spreiding.

Concreet zal het Steunpunt via drie onderling samenhangende programma’s zijn beleids­on­der­steunende taken realiseren. In een eerste programma zal een overzicht opgesteld wor­den van wat er reeds bestaat aan gegevens en informatie over het werkterrein. In een twee­de pro­gramma wil het Steunpunt een antwoord bieden op de vragen van de overheid op het vlak van de efficiëntie van het aanbod van gezondheids- en welzijnszorg. In het der­de programma tenslotte zullen de institutioneel-organisatorische en juridische aspecten van gezondheidszorg en welzijn uitgediept worden.

Naast het meerjarenprogramma zal het steunpunt ook adhoc onderzoeksvragen beant­woor­den via kortdurende projecten en de dialoog met het beleid en met de praktijkvelden on­der­houden via communicatieforums, een nieuwsbrief en de website.

 

Belgische Federatie van Psychologen vraagt aan de politici een standpuntbepaling inzake de wettelijke regeling klinische psychologie en psychotherapie

Op 15 maart 2007 richtte de BFP een schrijven aan de eerste minister, aan de vice-premiers en aan de voorzitters van de politieke partijen van België.

De BFP constateert dat Minister Demotte, vier jaar nadat het wetsontwerp Aelvoet sneu­vel­de, een voorontwerp van wet verdedigt waarover in de sector geen consensus bestaat.

In haar brief geeft de BFP dan een overzicht van de drie wegen die tot hiertoe bewandeld zijn om de nieuwe gezondheidszorgberoepen te regelen. De eerste weg was deze van Aelvoet/ Tavernier, later overgenomen door Vanden­berghe, De Schamphelaere,  De Roeck en Geerts. De tweede weg is deze van Mayeur, Colette en Burgeon, ook ingediend door Cornil en Vienne, en in zijn concept ook gevolgd door Demotte. De derde weg wordt ge­vormd door het amende­ment dat Vanden­berghe, De Schamphelaere, De Roeck en Geerts ingediend hebben op hun eigen wetsvoorstel. Zie overzicht op website over de derde weg.

De BFP kan akkoord gaan met de derde weg en kan ook akkoord gaan met het oorspronke­lijke voorstel (eerste weg) met toevoeging van een regeling van de psychotherapie als spe­ciali­satie van gezondheidszorgberoepen.

Aan de leiding van de regering en de politieke partijen wordt gevraagd naar hun mening, het stand­punt van hun partij en eventuele bemerkingen of voorstellen zodat de BFP haar leden daarover duidelijk kan informeren. De brief is hier te lezen.

 

Zorgprogramma geriatrie en ge­riatrische diensten

Op 7 maart verscheen het KB van 29.01.2007 in het staatsblad betreffende het zorgpro­gram­ma voor de geriatrische patiënt en de er­kenningsnormen voor de geriatrische dien­sten. Het KB treedt in werking over zes maan­den met uitzondering van een reeks artikelen die op een nader te bepalen datum zullen in werking treden. Tot deze artikelen be­hoort ar­tikel 12 waarin staat dat het zorg­pro­gramma beschikt over een pluridisciplinair ge­riatrisch team waarin ook een licentiaat/ mas­ter in de psychologie moet vertegen­woor­digd zijn. Er zijn ook geen echte normen voor psycho­lo­gen bepaald voor de erkenning van de zieken­huis­diensten. De dienst (als geheel) beschikt min­stens over 1,33 voltijdse equiva­lenten perso­neels­leden met als kwalificatie gegradueer­de­/ba­che­lor in de ergotherapie, gegradueer­de/ ba­chelor in de logopedie, licentiaat/master in de logo­pe­die of licen­ti­aat/master in de psy­cho­lo­gie. Geriatri­sche diensten die het verder zon­der psycho­logen willen doen, kunnen dat. En de boer, hij ploegde voort, alle symposia over 'sectoren die erkenning verdienen' ten spijjt….

 

 

Seks in Frankrijk

Het INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) liet een studie maken over de 'Contexte de la Sexualité en France'.  Meer dan 12000 Fransen werden onder­vraagd. De volledige studie verschijnt eind 2007, maar nu werden reeds de eerste resultaten gepubliceerd. Er was ook een persmededeling.

 

 

Maarten Boudry ontvangt de SPEPP-prijs

In De Maere van 04.09.2007 hebben we een artikel geschreven naar aanleiding van de in­ternet-publicatie van de scriptie van de jon­ge Gentse filosoof Maarten Boudry. Voor De naak­te Keizers van de Psychoanalyse: De Immunisatie­stra­tegieën van een Pseudo­we­ten­schap ontving hij de Skepp-prijs voor de beste scriptie van het jaar.  Hier kunt u een artikel lezen verschenen in de Artsenkrant.

 

 

Werelddag Downsyndroom

21 maart was wereld Downsyndroom dag.

Postacademische/permanente vorming Klinische Neuropsy­cho­logie

Wij zijn bijzonder verheugd U de start te mo­gen melden van een 2-jarige universitaire vor­ming in de Klinische Neuropsychologie geor­ga­niseerd door de Vlaamstalige univer­siteiten van Brussel, Gent en Leuven in sa­menwer­king met de Interuniversitaire Con­tact­groep Neuropsychologie. Met dit initiatief komen ze tegemoet aan een reeds jarenlange ver­zuch­ting vanuit het professionele veld naar een academische specialisatieopleiding inzake klinische neuropsychologie.

Op deze website vindt U alle relevante infor­matie inzake toelatingsvoorwaarden, inschrij­vingsmodaliteiten en studieprogramma.

 

 

MSIE 7.0 en RSS

Nu Vlaanderen massaal aan het overscha­kelen is van Internet Explorer 6.0 naar 7.0. is het ook het moment om  gebruik te maken van RSS. Tot hiertoe kondigde deze site via RSS vooral het verschijnen aan van een nieuw nummer van De Maere. Het ligt in de bedoe­ling om steeds meer nieuws op de RSS feed te zetten.

 

 

Update wetsvoorstellen en wets­ontwerpen

- Wetsvoorstel tot invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwet­boek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een ver­zwakte positie

- Voorstel van resolutie betreffende de eer­stehulpopleiding en de sensibilisering daar­voor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs

- Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van het cerebrovasculair accident (CVA)

- Wetsontwerp houdende wijziging van di­ver­se bepalingen betreffende arbeids­ongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds met be­trek­king tot wettelijk samenwonenden

- Wetsvoorstel betreffende het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de toepassing op de mens of voor wetenschappelijk onderzoek

- Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszor­gen

 

 

Schriftelijke vragen

Vlaanderen

- Thuiszorg demen­te­rende ouderen - Tech­nologische hulpmid­de­len - Antwoord

- Ouderenzorg – Com­municatierobots - Antwoord

- Time-outproject TOOL-Oikoten – Erken­ning - Antwoord

- Depressies en zelf­doding in rusthuizen - Stand van zaken - Antwoord

- Persoonlijke assis­ten­tie – Arbeidsonge­val­len­verzekering - Antwoord

- Studieopdrachten - Onderzoeksinstituut LUCAS - Antwoord

- Partnergeweld – Be­leidsplan - Antwoord

- Gehandicapten 65+ Stand van zaken - Antwoord

- Gehandicapte zelf­stan­digen – Onder­steu­ning - Antwoord

- Tewerkstelling ge­han­dicapten – Initia­tie­ven Vlaams Agent­schap - Antwoord

- Obesitas preventie­beleid - Antwoord

Kamer

- Alternatieve gerech­telijke maatregelen. - Uitbouw - Financiering

- Controle op het rijden onder invloed van drugs

- Gedetineerde zwan­gere vrouwen -  Beval­lingen van gedetineer­de vrouwen

- Alcoholvergiftigingen bij minderjarigen

- Geestelijke gezond­heidszorg. -  Thera­peu­tische projecten

- Gezichtstransplan­ta­ties

- Aanwezigheid van ouders bij de verdoving of anesthesie van kin­deren

- Controle op de recla­me voor vermagerings­producten

- Centra voor zwaar depressieve moeders. - Verschil tussen Waalse en Vlaamse centra

Kamer (vervolg)

- Ziekenhuiscafetaria’s -  Roken

- Rijbewijzen. - Verval van het recht tot sturen - Herstelonderzoeken

- Veroordeling voor zedenmisdrijven – Ge­vangenissen

- Belaging per telefoon - Klachten

Senaat

- Verkrachtingen. - Aangiften.- Vervolging

- Rijden onder invloed - Drugsgebruik

- Criminaliteit – Zieken­huizen

- Jongeren- en kinder­psy­chiatrie – Psychiatri­sche thuisbehandeling

- Gezondheidsenquête -  Mentale gezondheid

- Geestelijke gezond­heidszorg -  Patiënten­verenigingen

- Psychiatrische ver­zor­gingstehuizen (PVT) – Pa­tiënten met een per­sisterend storend gedrag

- Psychiatrische zieken­huizen. - Zelfmoorden

- Patiëntenrechten – Om­budsfunctie in de zieken­huizen

- Patiëntenrechten – Cen­­trale aansprakelijk­heid van ziekenhuizen -  Aanpassing van de wet­geving

- Gezondheidsbeleid -  Aandacht voor de gen­derdimensie

- Jongeren -  Gehoor­schade

- HIV- Risicogroepen -Toename van het aan­deel van mannelijke ho­mo­seksuelen

- Gedetineerde geestes­zieken

- Zwakke doelgroe­pen - Chronische psychi­atri­sche patiënten – Tewerk­stellingsbeleid

- Zorgcircuits - Recht op psychosociale onder­steuning

- Rechten van de pa­tiënt - Ombudsfunctie zoals omschreven in de wet van 22 augustus 2002

 

 

Verschenen in het staatsblad

Vlaanderen

15.03. 16.02.2007. – BVR tot wijziging van het BVR van 15.12. 1993 tot vaststelling van de algemene re­gels inzake het verle­nen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Han­dicap

16.03. 16.02.2007. – BVR tot wijziging van het BVR van 15.12. 2000 houdende vrij­stelling voor bepaal­de categorieën gehan­di­cap­te personen van de vervul­ing van  verblijfs­duur­voorwaarden om de bijstand te genieten van het Vlaams Fonds voor de Sociale Inte­gra­tie van Personen met een Handicap

21.03. 16 FEBRUARI 2007. – BVR tot wijziging van het BVR van 24.07.1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

België

06.03. 16.02.2007. – MB tot wijziging van het MB van 06.11.2003 tot vast­stelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tege­moetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de ver­plichte verzekering voor geneeskundige verzor­ging en uitkeringen, ge­co­ördineerd op 14.07.1994, in de rust- en verzor­gings­tehuizen en in de rustoorden voor bejaar­den

07.03. 29.01.2007. – KB houdende vaststelling eensdeels, van de nor­men waaraan het zorg­programma voor de ge­riatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvul­len­de normen voor de erkenning van zieken­hui­zen en ziekenhuis­dien­sten

08.03. 07.03.2007. – Mi­nis­teriële omzendbrief nr. 1/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijzi­ging van de wetge­ving betreffende de jeugd­be­scherming en het ten las­te nemen van min­der­ja­rigen die een als mis­drijf omschreven feit hebben gepleegd   Mi­nis­teriële omzendbrief nr. 2/2007

16.03. 05.03.2007. – KB tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt

21.03. 5 MAART 2007. – KB houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad

23.03. 6 MAART 2007. - Wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

 

 

 

 Jacob

El libro negro del psicoanalisis

Nadat op 1 december 2006 de Italiaanse versie verscheen van Le livre noir de la psychanalyse, namelijk Il libro nero della psicoanalisi, zal nu in april ook de Spaanse versie verschijnen. Het was reeds een tijdje bekend dat de verdienstelijke schrijver Sergio Javier Di Nuc­ci zich met de vertaling bezig hield. In de hoofdstad van Argen­ti­nië, het land waar naast Frankrijk de psychoanalyse het weligst tiert, zal de uitgeverij Sudamericana de Spaanse vertaling uitgeven.  De Argentijnse passión zal weer hoogtij vieren. We herinneren ons de besprekingen van de Franse versie.  Alle auteurs werden in het hoekje van de gedrags­therapie gestopt en dit laatste werd dan geassocieerd aan de folte­ringen in Abou Graib en Guantanamo… Ondertussen is het zwartboek terug te vinden op heel wat Chinese sites. De bespreking is evenwel niet zo gelukkig en is bijna overal dezelfde. Het zal goed zijn als er eens een Chinese vertaling zou gepu­bl­iceerd worden. Wie Le livre noir de la psychanalyse wil lezen in het Frans kan dat nu ook stukken goedkoper in de pocketreeks 10/18.

 

 

Agenda

- 20.04. NAH bij kinderen en jongeren

- overzicht

Vaak is het zo dat mensen die 'zeggen wat
 ze denken', juist niet hebben nagedacht over wat ze zeggen.
(T.G. van Thienen)

België (vervolg)

Commissie Volksge­zond­heid

06.03. Pilootpro­jec­ten van de federale drugs­nota 2001

13.03. De multidisci­pli­naire begeleiding van kinderen met een her­sen­letsel

13.03. Het vooront­werp van een wet­te­lijke rege­ling binnen de geestelijke gezond­heids­zorg

13.03. De administra­tieve last in het kader van de zachte eche­lon­nering

13.03. Het toenemende aantal rokers

13.03. Euthanasie bij pa­tiënten die leiden aan een zware onom­keer­bare de­pressie en het ontwerp van koninklijk besluit over de vooraf­gaande verkla­ring in­zake euthanasie

13.03. Mogelijke expe­ri­menten met gratis he­ro­ïneverstrekking

13.03. De toekenning van forensische K-bed­den in Vlaams-Brabant

20.03. De toepassing van de onderhouds­plicht

20.03. De opvolging van de aangekondigde maat­regelen ter bestrij­ding van de bedelarij, in het bijzon­der in aan­we­zigheid van zuige­lingen en baby's

Plenaire Kamer

15.03. De reclame­cam­pagnes van sommige banken ten aanzien van kinderen en scho­len

22.03. Het intrafamiliaal geweld

22.03. Internet voor iedereen

Plenaire Senaat

08.03. De toepassing van de wet van 28.01.2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan het slachtoffer van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner

15.03. De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie en de wijze van mededeling ervan aan de betrokken artsen

15.03. Gevaren van gsm-straling voor jonge­ren

15.03. Het holebibeleid

22.03. De oprichting van de ‘Nationale Commissie voor de rechten van het kind’

22.03. Het ontbreken van een nieuw reglement betreffende gerechts­kosten

22.03. Het verbod op virtuele kinderporno

Europa

Europees Parlement

15.03. Resolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2007 over com­mu­nautaire maatregelen op het gebied van de grensoverschrijdende gezondheidszorgverlening

20.03. De strijd tegen racisme en xenofobie: nog veel hindernissen te nemen

20.03. Euromediterrane vergadering: oproep tot culturele dialoog

21.03. Jeugdcriminaliteit: een gezamenlijke aanpak is nodig

22.03. Vijftig jaar Europe­se samenwerking: cross-over muziek, discussies en een essaywedstrijd

Raad van Europa

19.03. Council of Europe inaugurates new EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) building

Wanneer iemand
schermt met zijn principes, denk ik
altijd aan een kreupele die met zijn krukken zwaait. (Francken)

Publicaties
België

Weliswaar nr 75

- Het onveiligheidsgevoel in Vlaanderen

- Veiligheid op kindermaat

- Hoe senioren op de been houden

- Slachtofferhulp in Vlaanderen

- Een betere opvang voor verkeersslachtoffers

- Youth at risk helpt probleemjongeren

- Hoe veilig zijn de Belgi­sche gevangenissen

- Jongeren, allochtonen en verkeer maken ons bang

- Klinische paden stroom­lijnen zorg

Publicaties Internationaal

- The rise in the number of children and ado­les­cents who exhibit pro­ble­matic behaviors: Multi­ple Causes

- Benefits of supervised group exercise program­me for women being treated for early stage breast cancer: pragmatic randomised controlled trial

- Pediatric Sleep Questi­on­naire. Prediction of Sleep Apnea and Out­comes

- Torture vs Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment - Is the Distinc­tion Real or Apparent

- New Developments in Cognitive-Behavioural Therapy for Mood Disor­ders

- Advances in Cognitive-Behavioural Therapy for Unipolar Depression

- Screening for Mental Health Problems Among Patients With Substance Use Disorders

- Disaster-Related Physi­cal and Mental Health: A Role for the Family Physi­cian

- Facial resemblance exaggerates sex-specific jealousy-based decisions

- Anterior cingulate cortex activity can be indepen­dent of response conflict in Stroop-like tasks

- The effect of anticipati­on and the specificity of sex differences for amyg­dala and hippocam­pus func­tion in emotional memory

Humor

- Talking Parrot

Poëzie

- De winter en mijn lief zijn heen

 

 

 

 

 

 

free stats