Jaargang 4  Nr 6 07.05.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

27.04. Kinderopvang en vervoer kosteloos voor werkzoekenden in opleiding

27.04. 250.000 euro voor psychologische bijstand Palestijnse kinderen

04.05. Subsidies voor autonoom vrijwilligers­werk met 32% ver­hoogd

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

24.04. Het gebrek aan structurele financiering van palliatieve zorg

Commissie Onderwijs

19.04. Drugsgebruik bij minderjarigen en de conclusies van de in­spectie in de nieuwe Onderwijsspiegel

19.04. De uitsluiting van leerlingen

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media

26.04. De evaluatie van het Extra Time-project voor internatio­nale in­terculturele pro­jecten van jongeren

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Project zorggradatie gehandicapten – Sup­ports Intensity Scale - Antwoord

- Gehandicapten – Proef­project persoon­lijke toekomstplanning - Antwoord

- Gehandicapten – Ex­perimenten zorgver­nieuwing - Antwoord

- Preventieve gezond­heidszorg - Gegevens­verzamelingAnt­woord

- Preventieve gezond­heidszorg - Initiatieven - Antwoord

Staatsblad

27.04. Afgeven van het verslag vereist voor de inschrijving van een kind in het buiten­ge­woon onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Ik weet niets van sex. Ik ben altijd
getrouwd geweest.
(Zsa zsa Gabor)

België  

Persberichten

12.04. Voor vijf be­lang­rijke wetsontwerpen van Justitieminister Laurette Onkelinx wordt vandaag het wetge­vend parcours afge­rond

20.04. Reglementair kader voor de tijdelijke opsluitingsfaciliteiten van de politie

20.04. Harmonisering van de barema's in de gezondheidszorg

20.04. Maximumfactuur

20.04. Werkingskosten van de ziekenhuizen

20.04. Programmatie­criteria voor de afde­lingen 'expertisecen­trum voor comapatiën­ten'

20.04. Pilootproject voor de behandeling van patiënten met ern­stige gedragsstoornis­sen en agressieve stoornissen krijgt structureel kader

21.04. Toespraak van Eerste Minister Guy Verhofstadt bij de voor­stelling van "en toen moest ik mijn broer doodbijten" van Els De Temmerman

26.04. Verdwijning van kinderen, kinderporno­grafie en ontvoeringen door de ouders: 3 pro­tocollen voor het ver­be­teren van de sa­men­werking tussen child focus en de gerechte­lijke autoriteiten

27.04. Oprichting van een Fonds voor de ver­goeding van scha­de bij medische zorgverlening en van een systeem dat de slacht­offers een snel­lere, meer eenvou­dige, en dus meer recht­vaar­di­ge vergoe­ding verze­kert

27.04. Eten en bewe­gen : uw gezondheid staat op het spel

27.04. Verhoging van programmatie van ziekenhuisbedden in dien­sten voor geriatrie

 

 

 

 
Waar staan we ?

 

 

 

We geven een selectie van de nieuwe voor psychologen relevante federale wetgeving op vlak van welzijns- en gezondheidszorg of wetgeving waarin psychologen vermeld worden, en die opgemaakt werd tijdens de laatste legislatuur.

 

- Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen

- Wet betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden

- Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de adoptieprocedure

- Wet tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken

- Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de adoptie

- Wet tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, alsmede van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

- Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen

- Wet tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen

 

- Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend

"een beroep kunnen doen op een pluridisciplinair psychosociaal supportteam be­staande uit een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker of een gegradu­eerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg en op een psychiater. Zij moeten de patiënt gedurende de ganse behandeling kunnen volgen. Voor voor­noem­de deskundigheden kan eventueel een beroep worden gedaan op de leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis waar­neemt"

-  Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden

Er wordt geen beroep gedaan op klinisch psychologen, wel op psychiaters. De herhaalde recentere versies van dit KB veranderen niets aan die kwestie.

- Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend

Psy­chologen komen er niet aan te pas. Jarenlang ging er geen maand voorbij of er was wel een of andere politicus die in het parlement zat te klagen over het gebrek aan kinder­psychiaters. Er zijn tientallen kinder­psychologen die werk zoeken. Men had iets kunnen doen voor de psychologische zorg aan kinderen, maar blijkbaar was het de politici niet om de zorg aan kinderen te doen.

- Koninklijk besluit houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorg­programma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuis­diensten

In artikel 12 wordt voorzien in een multidisciplinair team waarbinnen ook een psy­choloog functioneert. In artikel 18 wordt voorzien in een pluridisciplinair geriatrisch team van de interne liaison waarin ook psychologen kunnen zitten. Deze twee ar­tikelen treden evenwel pas later in werking. De geriatrische dienst moet beschik­ken over 1.33 FTE  met als kwalificatie gegradueer­de­/ba­che­lor in de ergotherapie, ge­gra­dueer­de/ ba­chelor in de logopedie, licentiaat/master in de logo­pe­die of licen­ti­aat /master in de psy­cho­lo­gie. Tot op heden kan men het dus blijven doen zonder psychologen, maar er is wel kans dat er verandering in komt. Slechts de psycho­loog uit het multidisciplinair team vormt een zekerheid. Voor alle andere functies heeft men de keus tussen verschillende disciplines.

- Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de ver­plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwen­ning bij zwangere vrouwen en hun partner

Ook psychologen kunnen tabacoloog worden.

- Koninklijk besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Psychologen komen in aanmerking voor ergonomie en voor psycho-sociale aspec­ten van de arbeid.

- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststel­ling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verze­ke­ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Ook klinisch psychologen kunnen prestaties leveren in het kader van de revalida­tie­programma's en psychologen kunnen meewerken aan rugscholen.

- Koninklijk besluit tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen

In een centrum moet er een psycholoog of een psychiater zijn.

- Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwonden­cen­trum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

In de brandwondencentra moet er minstens een voltijdse psycholoog zijn.

- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Elke vestiging moet beschikken over een psycholoog.

En dan was er ook het wetgevend werk betreffende de 'nieuwe' gezondheidszorgbe­roe­pen.
Er waren drie wetsvoorstellen: Dat van Gerkens, dat van Mayeur e.a., hernomen door Cornil & Vienne, en dat van Vandenberghe e.a., later geamendeerd om 'de derde weg' mo­gelijk te maken. Het wetgevend werk centreerde zich het laatste paar jaar rond het wets­ont­werp van minister Demotte die in grote mate het stramien herhaalde van zijn partijgenoot Mayeur. Dat was een slecht ontwerp. We hebben ons daar van op deze site steeds tegen verzet en we vinden het goed dat het ontwerp niet gerealiseerd werd. We hopen dat de sociaal assistenten en de psychologisch assistenten die werkzaam zijn in de gezond­heids­zorg de ademruimte die er nu is, zullen benutten om ook eens voorstellen te formuleren tot wettelijke regeling van hun beroep binnen KB78 en afstappen van de onhaalbare passe-partout van 'de psychotherapeut'. Het voorstel van de derde weg is een open systeem zoals we hier op 10.07.2006 reeds geschreven hebben.

Ook het wetgevend werk betreffende de oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de op­rich­ting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen, heeft de eind­streep niet gehaald, evenmin als de nieuwe wetgeving op de orde van artsen, van apothe­kers en van kinesitherapeuten. Op de website van de promotoren van deze wetgevings­initiatieven lezen we dat de zaak hun prioriteit zal krijgen in de volgende legislatuur.  De kwestie zal in elk geval van belang zijn voor de psychologen; zij zullen keuzes moeten ma­ken hoe ze in de toekomst hun beroepsorganisatie zullen uitbouwen. Vraag is ook of de te verwachten staatshervorming implicaties zal hebben voor onze beroepsgroep.

We hopen dat de politieke partijen binnen drie weken voldoende duidelijk hun programma zullen gepubliceerd hebben zodat we in een volgend nummer van De Maere een overzicht kunnen geven van wat er als relevant voor onze beroepsgroep in te vinden is.

 

Histoire de la psychiatrie en France

De arts Michel Caire heeft een internet-site gemaakt over de geschiedenis van de psy­chiatrie in Frankrijk.

 

 

Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg

Het  KEC publiceerde haar jaarverslag 2006.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd

- Wetsvoorstel ter bestraffing van happy slapping

- Wetsvoorstel tot instelling van een film­clas­sificatiesysteem

- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (definitieve arbeidsongeschiktheid)

- Voorstel van resolutie betreffende het ver­bod op bedelarij door minderjarigen jonger dan 16 jaar en betreffende hun opvoedkun­dige en sociale begeleiding

- Aangenomen resolutie betreffende de diag­nose en begeleiding van de dementerende patiënt

- Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van inactiviteitsvallen bij perso­nen met een handicap

- Voorstel van resolutie betreffende de im­plementatie en normering van gespeciali­seerde multiprofessionele hersentumorbe­handeling

 

 

 Jacob

Hup met de geit !

In een Praagse wijk was er het laatste jaar heel wat tumult rond de keuze of men op Kozi Placek een standbeeld zou plaatsen van Sigmund Freud of van een geit. Naar aanleiding van 150 jaar Freud had men een sculptuur-wedstrijd uitgeschreven.  Maar de Prage­naars wilden op het Geitenplein (= Kozi Placek) liever een stand­beeld van een geit dan van Freud. Drievierden van de inwoners die bij een referendum hun stem uitbrachten kozen voor de Geit. Het werd wereldnieuws. Met Google kan men duizenden artikels vinden over de kwestie, in allerlei talen, al dan niet met een leuke cartoon of titel erbij. Achtergrond­informatie is hier te vinden. Freud versus geit: 1 – 0,  geitenanalyse en een geitenstandbeeld. Opmerkelijk was een artikel in een Chinese krant. China is een groot land met een soort basisdemocratie waar politiek het statuut heeft van het weer: iets wat belangrijk is, maar waar men niets kan aan doen. Bang voor de gedachte dat men aan het volk de mening zou vragen over aangele­genheden zoals het plaatsen van een standbeeld, voegt de journalist er plichtsbewust aan toe dat  het referendum adviserend, maar niet bindend was voor de overheid.

 

 

Agenda

- 25-26.05.   Over het bos en de bomen – Con­gres Ontwikkelings­stoor­nissen

- overzicht

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten.
 (Oscar Wilde)

België (vervolg)

Commissie Sociale Zaken

18.04. De herinschake­ling van mensen die ar­beids­ongeschikt zijn

25.04. De uitoefening van een activiteit als vrijwil­liger door iemand die ar­beidsongeschikt is

Commissie Volksge­zondheid

24.04. Het falend drug­beleid

24.04. De beperkte fi­nanciële middelen voor palliatieve zorgen

24.04. Het plan tegen zelfmoord

Commissie Justitie

17.04. De eenvormi­ge regeling voor on­der­houdsgeld voor kin­de­ren na echt­scheiding van hun ouders"

17.04. Kansarmen die onder voorlopig be­wind zijn geplaatst

25.04. De barema's voor de erelonen van experts

25.04. De rol van de psychologen-deskun­digen en de geldigheid van de psychologische expertises

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Financiële hulp aan slachtoffers van op­zet­telijke geweldda­den

- Psychiatrische zie­kenhuizen – Shockthe­rapie - Lobotomie

- Website - Videoclips - Zelfmoorden

Plenaire Senaat

19.04. De reïntegratie van arbeidsongeschik­te zelfstandigen via een be­perkte beroeps­bezigheid

19.04. De patiënten­rechten.

26.04. De studie die al­ternatieven aanreikt voor het opsluiten van gezin­nen met kinderen in ge­sloten centra met het oog op hun verwij­dering

26.04. De opvolging van harddrugsver­slaafde zwangere vrouwen

29.04. De reïntegratie van de positie van ge­handi­capte personen op de arbeidsmarkt

Staatsblad

19.04. 28.03.2007 – KB tot wijziging van het KB van 13.07.2006 houden­de vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kin­deren moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het KB van 25.11.1997 houdende vaststelling van de nor­men waaraan de functie « chirurgische daghospi­talisatie » moet voldoen om te worden erkend

Europa

Europees Parlement

26.04. European Parlia­ment resolution of 26 April 2007 on homopho­bia in Europe

24.04. Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009

Stel nooit tot morgen uit wat je overmorgen kan doen. (Mark Twain)

Publicaties
België

- Een op zeven Belgen is single

Publicaties Internationaal

- Sprookjes van Freud

- Low dose aspirin and cognitive function in the women’s health study cognitive cohort

- Parenting program­me for parents of children at risk of developing con­duct disorder: cost ef­fec­tiveness analysis

- Psychological Function­ing and Coping Among Mothers of Children With Autism: A Population-Based Study

- Neurodevelopmental and Growth Outcomes of Extremely Low Birth Weight Infants Who Are Transferred From Neo­natal Intensive Care Units to Level I or II Nur­series

- Cognitive Impairment: Improved PET Scans Show Plaques and Tangles

- Obesity and Workers' Compensation

- Psychosocial Treat­ments for Bipolar De­pression

- meer

Humor

- Church Compilation

Poëzie

- Vertrek van dochters