Jaargang 4  Nr 7 28.05.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

25.05. Meer dan 2000 gezondheidswerkers opgeleid om valonge­lukken van ouderen te voorkomen

25.05. Verplichte ge­dragscode regelt kin­derreclame

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

03.05. De tekorten aan plaats en personeel in de vluchthuizen (intra­familiaal geweld)

03.05. Automutilatie bij jongeren

03.05. Recente studies die de schadelijke ge­volgen van het ge­bruik van cannabis aanto­nen

03.05. De mate waarin de zorgsector voorbe­reid is op de opvang van allochtone bejaar­den

03.05. Het rapport lang­wachtenden van het Vlaams Gebruikers­overleg voor Per­sonen met een Handi­cap

03.05. De gevolgen van de beslissing van de federale overheid om drugspreventie in scho­len door politie te schrap­pen

03.05. De resultaten van een onderzoek naar de werking van de bijzondere jeugd­zorg in het arrondis­sement Leuven

08.05. Kwalificatiever­eisten voor de PAB’s

15.05. De dagvaarding van de minister door het centrum voor inte­grale gezinszorg De Stobbe wegens het tekort aan opvangplaatsen voor jonge kinderen in moei­lijkheden

Commissie Onderwijs

08.05. De opmars van het creationisme in het onderwijs

08.05. Het aangekon­digde actieplan voor een vlottere en trans­parantere procedure voor de erkenning van buitenlandse diploma's

08.05. De behoefte aan betere verkeers­op­voe­ding in secundai­re scholen

08.05. Leerlingen ou­der dan 21 jaar in het buitengewoon onder­wijs

08.05. Het multidiscipli­nair dossier in de cen­tra voor leerlingenbe­ge­lei­ding

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

02.05. De vrijheid van personen met een han­dicap inzake de keuze van hun persoonlijke assistent en de rechts­zekerheid voor zorg­verleners

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Werknemers met psy­chische handicap  -  loonkostensubsidiesAntwoord

- Gebedsgenezers – Slachtofferhulp - Antwoord

- Lokaal Gezondheids­overleg - Stand van zaken - Antwoord

- Rust- en verzor­gings­tehuizen – Erkenningen

- Interlandelijke adop­ties - Aantal en kost­prijs

- Integrale jeugdhulp Antwerpen – Structu­rele participatie

- Centra voor geestelij­ke gezondheidszorg – Hulp­verlenings­capa­ci­teit

- Vlaams Meldpunt Ouderen - Klachten over financieel misbruik

- Geïnterneerde ver­standelijk gehandicap­ten - Opvang en bege­leiding

- Gehandicaptensector – Zorguitbreidings­ini­tiatieven

Als je een probleem kunt oplossen, wat is dan het probleem ? Als je een probleem niet kunt oplossen, wat is dan het probleem ? (Shantideva)

België  

Persberichten

15.05. Hoge Gezond­heidsraad valideerde in december 2006 een advies over Depressie, depressiviteit en zelf­moord

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Bedrijven – Pestge­drag - Studie KULeu­ven

- Werkstress – Vrou­wen - Nederlands on­derzoek

Staatsblad

25.04. 05.03.2007. – KB tot wijziging van het KB van 03.04.1997 tot vast­stelling van de re­gels inzake de wer­kings­kosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 08. 11.1993 tot bescher­ming van de titel van psycholoog

24.05. 27.4.2007. – KB houdende benoeming van een plaatsvervan­gend voorzitter van de Psychologencommissie

25.05. 27.04.2007. – KB houdende uitvoering van artikel 4 van de wet van 26.03.2003 hou­den­de regeling van de autopsie na het onver­wachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden

25.05. 27.04.2007. – KB houdende algemeen re­g­lement op de gerechts­kosten in strafzaken

 

 

 

Verkiezingen 2007

 

 

We leggen de link naar de verkiezingsprogramma's van de voornaamste partijen in Vlaande­ren. Waar mogelijk vermelden we een paar passages over themata die de klinische psycho­lo­gie raken.

Open-VLD - Hun volledig programma.

- In de loop der jaren is niet alleen meer aandacht gegroeid voor ziektepreventie en gezond­heidspromotie, maar ook voor het psychisch welzijn van personen. Meer en meer mensen worden geconfronteerd met al dan niet tijdelijke psychische problemen, zoals depressies, eetstoornissen, … Psychologische en psychiatrische hulp helpt om terug de draad van het actieve leven op te pikken. Veel van deze kosten zijn op dit ogenblik niet terugbetaald. Open Vld wil een onderzoek naar de mogelijkheid bepaalde kosten voor geestelijke gezondheids­zorg terug te betalen, waardoor de toegang tot professionele hulp voor iedereen toeganke­lijk wordt. (pag. 50)

- In België lijden heel wat mensen aan één of andere vorm van een hersenaandoening. Daar­om is er nood aan prospectieve studies op het vlak van alle hersenaandoeningen om zo beter hun impact te kunnen begrijpen. Open Vld pleit ervoor om meer budgetten vrij te maken voor onderzoek naar hersenaandoeningen en wil dat er een breed maatschappelijk debat gevoerd wordt rond geestelijke gezondheid. (pag. 51)

- Een voldoende aanbod van eerstelijnszorg helpt medische kosten betaalbaar houden. In ‘wijkgezondheidscentra’ of  ‘medische huizen’ in achtergestelde buurten, werkt een aantal eerstelijnsverstrekkers (dokters, tandartsen, verpleegsters…) samen. Ze worden forfaitair vergoed in functie van het aantal bij hen ingeschreven patiënten. Voor deze patiënten is de  zorgverlening gratis.

CD&V –  N-VA - Hun volledig programma en programma

- In de geestelijke gezondheidszorg verruimt de beleidsvisie zich tot gemeenschapsgerichte zorg. Cliënten worden niet alleen behandeld voor hun aandoening, maar ook geholpen en begeleid in hun maatschappelijke (her)integratie en rehabilitatie. Het in stand houden van maatschappelijke verbanden en het herstellen van de sociale verbondenheid zijn in de gees­te­lijke gezondheidszorg minstens zo belangrijk als de medische behandeling van de psychische aandoening.

- De zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt in de geestelijke gezondheidszorg. De patiënt is veel meer dan een stoornis of pathologie. Hij of zij is in de eerste plaats een per­soon met mogelijkheden en beperkingen, binnen een bepaalde sociale context. Op het ni­veau van de zorgorganisatie vormen daarom niet de psychiatrische stoornissen, maar wel de doelgroepen het vertrekpunt.

Sp.a-Spirit - Hun volledig programma.

- De tekst bevat op verschillende plaatsen basisbeginselen inzake samenleven, maar het is moeilijk om er specifiek voor klinisch psychologen relevante passages uit te knippen.

- Besparen op gezondheid is fout. Uitgeven aan slechte gezondheidszorg is onverant­woor­delijk. Daarom gaan zuinig beheer en goede gezondheidszorg hand in hand. Onze eerste prioriteit betreft betere zorgen voor chronisch zieken, betere toegang tot de huis- en tand­arts en de uitbouw van wijkgezondheidscentra. De voorbije jaren hebben we de remgelden voor consultaties en geneesmiddelen afgeremd: op vier jaar tijd zijn ze niet toegenomen. Nu moeten we hetzelfde doen voor de ziekenhuisfactuur (supplementen en implantaten).

Vlaams Belang - Hun volledig programma

- Paars loste het probleem van de reguliere opvangcentra voor probleemkinderen niet op. De beschikbare voorzieningen zitten vol. De wachttijd voor ambulante begeleiding is gemid­deld één jaar. Voor heel wat jongeren is er te weinig opvang en onvoldoende begeleiding. Er is behoefte aan een meer laagdrempelige eerstelijnsjeugdzorg. Formeel hebben de CLB’s (Centra voor Leerlingbegeleiding, voordien PMS en Medisch Schooltoezicht) die opdracht. Ze kunnen deze echter niet uitvoeren door allerhande praktische bezwaren. Voor de psy­chosociale taak van de CLB’s zijn er in elk geval fors meer middelen nodig.

- De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) hebben een onmisbare op­dracht in het opvangen en behandelen van psychische problemen. Een van de graadmeters voor de zorgzaamheid van een samenleving is het budget dat naar de geestelijke gezond­heidszorg gaat. De vraag overstijgt nu ruimschoots het aanbod. De budgetten houden geen groeimogelijkheden meer in. Er is zelfs in werkelijkheid een jaarlijkse vermindering van de hulpverleningscapaciteit. Het Vlaams Belang wil dat daar verandering in komt.

Groen! - Hun volledig programma

- (Multi- en interdisciplinaire) samenwerking verder stimuleren. Er moet een wettelijke/de­cre­tale erkenning van de wijkgezondheidscentra geregeld worden. Vandaag bestaat de Vlaam­se subsidiëring enkel uit VIPA-gelden. Erkenning & subsidiëring is nog niet geregeld. Forfaitaire betaling per patiënt is daarbij de beste betalingsvorm. Multidisciplinaire groeps­praktijken en ook wijkgezondheidscentra moeten substantieel meer middelen krijgen. Alle vormen van samenwerking moeten nog beter financieel worden ondersteund. Onder meer door het subsidiëren van de secretariaatsfunctie. (pag 56)

- Een Hoge Raad voor de Ethiek en de Deontologie van de Gezondheid oprichten. Deze Raad is breed samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende gezondheids­beroepen, de patiënten, het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, de gezondheidsinstellingen en juristen. De Raad stelt richtlijnen en adviezen op, die samen de Code van de Ethiek en Deontologie van de Gezondheid vormen. (pag 59)

- Investeren in het gevangeniswezen betekent in de eerste plaats investeren in penitentiair beambten en het psychosociaal gevangenispersoneel. Een humaan gevangenisbeleid vergt ook het (intercultureel) opvullen van het personeelskader, vorming en psychologische ondersteuning voor penitentiaire beambten, meer psychosociaal en medisch personeel. De exploitatie van de gevangenissen moet in overheidshanden blijven.

Lijst Dedecker - Hun volledige programma

- De tekst bevat op verschillende plaatsen basisbeginselen inzake samenleven, maar het is moeilijk om er specifiek voor klinisch psychologen relevante passages uit te knippen.

 

Psychologencommissie overtreft zich

Decennialang hebben psychologen gevochten voor hun beroepsbescherming. Dit resul­teer­de in de wet op de bescherming van de titel van psycholoog en de oprichting van een Psy­cho­logencommissie. Dat die psychologencommissie danig teleurstelt hebben we hier in De Maere reeds overvloedig toegelicht; ze doet weinig aan de beroepsbescherming tegen kwak­zalvers die zich als psychologen presenteren, ze heeft zelf jarenlang de wetgeving met voeten getreden in het toekennen van de titel aan mensen met slechts vier jaar opleiding en ze heeft jarenlang de wet overtreden inzake de psychologenlijst of minstens valse ver­klaringen afgelegd over de psychologenlijst. Recent leek het dat er wat beweging kwam in de commissie. In een van de laatste KB's kunnen we nu lezen in welke richting het bewoog. Ze hebben een paar verbeteringen aangebracht in de zin van de jaarlijkse betaalbaarheid van de bijdrage in plaats van per schijven van vier jaar. Maar hemeltergend en totaal onaan­vaardbaar is dat ze in plaats van eindelijk eens de regelgeving te respecteren in verband met de psychologenlijst, ze nu doodleuk de regelgeving hebben aangepast (waarmee ze eigenlijk impliciet toegeven dat onze visie de juiste was). Nu is de rechtszekerheid van de Belgische psycholoog helemaal in gevaar. Wie zijn factuurke niet of niet tijdig betaalt (heel vaak omdat de betalingsopdracht door verhuis, buitenlands verblijf of een andere reden niet toegekomen was) wordt automatisch geschrapt, is plots geen psycholoog meer, ook al heeft hij daar jaren voor gestudeerd en al zijn professionele energie ingestoken. Een offi­ciële beroepserkennings­com­missie gedraagt zich zoals een vereniging die op lidgelden draait. Het hoogste orgaan in België inzake de beroepserkenning van psychologen heeft zichzelf geüpgraded tot op het niveau van de kaartersclub van Zoetenaaie-city. In geen en­kel ander wettelijk beschermd academisch beroep zal men het tegenkomen dat het visum voor de beroepsuitoefening van duizenden mensen in handen gegeven wordt van een se­cretaresse die op basis van niet-betaling van een bijdrage mensen een Berufsverbot kan op­leggen, en dat allemaal zonder aangetekend verstuurde en daadwerkelijk ontvangen ver­wit­tiging, zonder dat de persoon in kwestie gehoord wordt, zonder dat er voorafgaandelijke mogelijkheid is tot beroep, zonder dat er wettelijk vastgelegde vervaltermijnen bepaald zijn en zonder dat de schrapping zelfs moet geacteerd worden op de agenda van de Commis­sie­vergadering. En dan zijn er binnen de Psychologen­commissie mensen die luidop dromen om ook nog deontologische bevoegdheid te krijgen! Overigens is het de vraag of de uitbrei­ding van de bevoegdheden van de Psychologencom­missie tot het recht om psychologen van de lijst te schrappen, via een KB mocht geregeld worden. Het gaat hier niet om het re­gle­ment van interne orde, noch om de regeling van de werkingskosten, noch om de omzet­ting van de Europese Richtlijn 89/48. Het betreft een van de kernaspecten van de wet op de titelbescherming.
Wegens de intense verstrengeling van de Psychologencommissie met de BFP moet vanuit de BFP geen vraag tot correctie verwacht worden. We zullen vanuit deze site voor de zo­veelste keer onze kop uitsteken en een uitgebreid dossier aanleggen. En dan zullen de psy­chologen die nog een beetje begaan zijn om hun beroepszekerheid en waarde hechten aan hun beroep en aan de wettelijke regeling van hun beroep, moeten kijken via welke maat­schappelijke, politieke of juridische wegen er aan bijsturing kan gewerkt worden. Vrijwil­li­gers­werk om datgene te doen wat niet gedaan wordt door de instanties die ervoor betaald worden. Het gaat er niet om dat we zomaar wanbetaling willen verdedigen. Maar in het le­ven zijn er nog altijd bepaalde verhoudingen die dienen gerespecteerd te worden. We vin­den het niet ethisch om een gezin te broodroven als blinde commentaarloze administratie­ve maatregel wegens het niet betalen van 15 euro per jaar. De waarden die op deze website hier gehanteerd worden verschillen kennelijk van deze die leven binnen de Psycho­logen­com­missie. Een intriest verhaal dat zeker nog vervolgd wordt.

 

Gerechtskosten in strafzaken

In het Kerstnummer van 2006 hebben we aan­dacht besteed aan de perikelen in verband met de gerechtskosten in strafzaken. Op 25.05.2007 zijn dan uiteindelijk de nieuwe ta­rie­ven voor 2007 in het staatsblad versche­nen. De wettekst kunt u hier lezen. Voor de tabel met de honoraria kunt u terecht bij de beeld-versie van het staatsblad, maar u kunt ze ook hier nakijken. Gewoontegetrouw heeft de KlinPsy-site ook een selectie gemaakt van de honoraria relevant voor psychologen.

 

 

Verkiezingen

Op de website van de Directie van de Verkie­zingen is alle informatie te vinden die nuttig kan zijn in verband met de verkiezingen.

 

 

Worldcat

Worldcat zoekt voor u in welke bibliotheek u een artikel of boek, muziek of video kunt vin­den.

 

 

Ethische toetsing onderzoek mens­wetenschappen

Op 11.09.2006 heeft het Raadgevend Comité voor bio-ethiek een advies geformuleerd be­treffende de ethische toetsing van onder­zoek in bepaalde takken van de menswetenschap­pen.

 

 

Depressie, depressiviteit en zelf­moord

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een rapport over depressie en zelfmoord.

Nieuwe vereniging voor de Ba­che­lors in de Toegepaste Psycho­logie.

De Beroepsvereniging voor de Gegradu­eer­den in de Psychologie is niet meer. Re­cent is er onder impuls van de Lessius Hogeschool Antwepen een nieuwe Beroepsvereniging voor Bachelors in de Toegepaste Psycholo­gie B²TP opgericht. Hun websiteadres is ge­kend, maar een website is er nog niet. We wensen hen veel geluk en hopen dat ze werk zullen maken van een wettelijke rege­ling ven de beroepsuitoefening van de ba­che­lors in de psychologie die werkzaam zijn in de gezondheidszorg

 

 

Psychological Ethics and National Security

Vorig jaar is er nogal wat discussie geweest rond de deelname van Amerikaanse psycho­logen aan ondervragingen. De stellingname van de American Psychological Association is hier te lezen.

 

 

Men moet beroep kunnen doen op….

Het is goed dat wetgevers beseffen dat er klinisch pychologen bestaan en dat die iets te bieden hebben. Alleen spijtig dat ze zelden met een financiering over de brug komen. De wetgeving inzake autopsie bij wiegendood­kinderen is gepubliceerd en men moet kun­nen beroep doen op klinisch psychologen voor opvang van de ouders. Het is uiteraard moei­lijk om aan mensen die recent zoveel hebben verloren nog eens geld te vragen voor een beetje menselijkheid. Maar de over­heid maakt er zich zoals bij de wetgeving in­zake het oncologisch zorgprogramma van af door te stellen dat men maar beroep moet doen op het palliatief supportteam….

 

 

 Jacob

Indiana Jones in Lacania

Ook al zijn er geen scarabeeën in de buurt, de woorden en handels­wijzen die gebruikt worden met betrekking tot therapie doen soms denken aan een Indiana Jones verhaal. De Lacanianen, Miller op kop, verwijten de gedrags­the­rapeuten steeds opnieuw dat ze de mensen als ratten behande­len. In een recent artikel toont Jacques van Rillaer aan hoe Miller voor­eerst knoeit met zijn citeren en hoe hij ook inhoudelijk fout zit. Toeval wil dat er in dezelfde periode in Frank­rijk grote heibel is rond een uitzen­ding van France 5 over de packing, l'enveloppement, een behandeling van autisten gebaseerd op psychoanalytische inzich­ten. Er was van­wege de vereniging voor autisme van Frankrijk veel protest over deze uitzending en be­handeling. Ondertussen heeft France 5 de video van het net ge­haald. Deze behandeling, waar­voor er nog steeds opleidingen lopen, bestaat erin dat autis­ten, naakt, gewikkeld wor­den in lakens die tien graden kouder hebben dan de lichaamstem­pera­tuur.
Toen ic in 1270 der naturen bloeme screef had ik gene weet van dees ghebruyken, maer de weereld staet niet stlle nie.
Jacob

 

 

Agenda

- 22.06. Oorzaken en motieven van delinquent gedrag

- overzicht

De dichter is een blok kwarts dat iedere nacht van diamanten droomt (Pierre Reverdy)

Europa

Europees Parlement

23.05. Resolutie van het Europees Parlement van 23 mei 2007 over bevordering van waardig werk voor iedereen

23.05. Resolutie van het Europees Parlement van 23 mei 2007 over de im­pact en gevolgen van uitsluiting van gezond­heidsdiensten uit de richtlijn betreffende dien­sten op de interne markt

Eurobarometer

- European social reality

- Attitudes of Europeans towards tobacco

- Attitudes towards alcohol

Raad van Europa

25.05. National Ethics Committees from all over Europe met in Berlin
- site

Een schrijver is iemand die, niet tevreden met het feit dat hij zijn omgeving verveelt, ook nog de volgende generaties wil vervelen. (Ch.de Montesquieu)

Publicaties
België

Weliswaar 76

- Onzichtbare zieken, onzichtbare zorg

- Ouders en kinderen: één mantelzorgteam

- Mantelzorger ben je nooit alleen

- Het persoonlijkeassis­tentiebudget in de praktijk

- Leven in de mantelzorg

- Marc Herremans blijft vechten

- Toemeka pleit voor een verstaanbare samenle­ving

- Op bezoek bij gevange­nen

- Oude allochtonen en hun rusthuis

- Sport bezweert over­last in Borgerhout

Digitale bibliotheek Statbel

- Intergenerationele recht­vaardigheid en het pensioenstelsel

- Report on the Evolution of the Family in Europe 2007

- Medewerkerstevreden­heid in België. ZebraBenchmark 2007

- De arbeidssituatie van de vrouw en de timing van het eerste, tweede en derde kind

- Ouderen van vreemde herkomst in het Vlaamse Gewest. Origine, soci­aal­demografische ken­mer­ken en samenstelling van hun huishouden

- Stadsmonitor 2006 voor leefbare en duur­zame Vlaamse steden

- Het absenteïsme in België in 2006. Kosten, cijfers en medische re­denen

- De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Rapport 2007

- De nieuwe taalkundige uitdagingen in België

- De impact van een (echt)scheiding op kin­deren en ex-partners

- Enquête over voe­dings­gebonden gedrag en voedingspatronen

- Inzetbaarheid van jong en oud. Nationale en in­ternationale ervaringen

- Prestaties van de leer­lingen van buitenlandse herkomst in België vol­gens de PISA-studie. Ver­gelijking tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeen­schap

Publicaties Internationaal

- Low dose aspirin and cognitive function in the women's health study cognitive cohort

- Social inequalities in self reported health in early old age: follow-up of prospective cohort study

- Cognitive behaviour therapy to prevent com­plicated grief among relatives and spouses bereaved by suicide: cluster randomised con­trolled trial

- Use of administra­tive data or clinical databa­ses as predictors of risk of death in hospital: compa­rison of models

- Imaging Mental Disor­ders in the 21st Century

- Neuroimaging Studies of Children With Serious Emotional Disturbances: A Selective Review

- PET And SPECT Imag­ing in Psychiatric Disor­ders

- Structural and Functio­nal Magnetic Resonance Imaging in Psychiatric Disorders

- Anxiety Comorbidity and Quality of Life in Bi­polar Disorder Patients

- Treating Delusional Disorder: A Comparison of Cognitive-Behavioural Therapy and Attention Placebo Control

- Eating Disorder Para­digms for the New Mil­lennium: Do “Attachment” and “Culture” Appear on Brain and Genome Scans?

- Getting Beneath the Phenotype of Anorexia Nervosa: The Search for Viable Endophenotypes and Genotypes

- Phenotypes, Endophe­notypes, and Genotypes in Bulimia Spectrum Eat­ing Disorders

- Rethinking Social Causes of Psychosis

- The Contribution of So­cial Factors to the De­velopment of Schizo­phrenia: A Review of Recent Findings

- The Social Causes of Psychosis in North Ame­rican Psychiatry: A Re­view of a Disappearing Literature

Humor

- Tijgertje pesten

Poëzie

- Slaap