Jaargang 4  Nr 8 18.06.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

15.06. Verdubbeling wer­kingsmiddelen Vlaams meldpunt Ouderenmisbehandeling

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

29.05. De haalbaarheid van de bestaffings­nor­men in kinderkribbes

29.05. De inspectie bij ROB en RVT

29.05. Alcoholpreven­tie bij de jeugd

05.06. De wijziging van de criteria, voorwaar­den en  refertebe­dra­gen van de tussen­kom­sten bij rolstoelen voor personen met een handicap

05.06. Welzijn voor do­ven en slechtho­ren­den

Commissie Onderwijs

29.05. Het falen van burgerschapsvorming bij jongeren

29.05. Ouderstage als sanctie in het kader van schoolverzuim

06.06. De rol van de CLB’s in de com­pe­ten­tieagenda

07.06. Het toekennen van een GON-attest inzake autis­mespec­trum­stoornissen

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media

12.06. De ethische co­de inzake kinderrecla­me en de investeringen door de commerciële zenders in kinderpro­gramma's

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

02.05. De vrijheid van personen met een han­dicap inzake de keuze van hun persoonlijke assistent en de rechts­zekerheid voor zorg­verleners

16.05. De nieuwe cij­fers betreffende de evolutie van proble­ma­tisch cannabisgebruik en eventuele nieuwe maatregelen in het ka­der van het drug­pre­ventiebeleid

16.05. Opvoedingson­der­steuning

23.05. De samenwer­king tussen comités voor bijzondere jeugd­zorg en pleegouders

30.05. Het stimuleren van Erasmusstages in het buitenland bij Vlaam­se studenten

30.05. Dyslexie in het hoger onder­wijs

06.06. Mogelijke maa­t­re­gelen tegen het seks­toerisme en de gevolgen ervan voor kinderen

06.06. De evolutie van het aantal gevallen van ouderenmis(be) han­de­ling

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Hulpmiddelen voor gehandicapten – Aan­vraagprocedure

- Werelddag ME- Fibro­myalgie - Initiatieven

- Tegemoetkomingen voor gehandicapten - Residuaal karakter

- Welzijns- en gezond­heidsvoorzieningen - VIPA-subsidiëring

- "Vlaanderen in actie" - Welzijns- en gezond­heidszorg

Veel mensen lijden aan een gebrek aan valse bescheidenheid
(Henk Graven)

België  

Persberichten

01.06. Oprichting Cel Slachtofferzorg Ram­pen binnen de FOD Justitie

Kamer

- De verkozenen

Senaat

-Verkiezingsresultaten

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Bedrijven - Pestgedrag – Studie KULeuven

- Werkstress – Vrou­wen – Nederlands on­derzoek

- Centra voor zwaar depressieve moeders – Verschil tussen Waal­se en Vlaamse centra

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Discrete bevallingen - Anonieme Bevallingen  Mededeling van de afstamming aan het kind

 

 

 

 

De Grasmarkt

 

 

 

Zoals op de website van de Belgische Federatie van Psychologen te lezen is, bestaat er een duidelijk verschil tussen de BFP en de Psychologencommissie: "De BFP is een beroeps­vereniging en zij is actief bij het verdedigen van de belangen van psychologen en hun cliën­ten. De psychologencommissie (van het ministerie van middenstand) stelt een lijst van per­so­nen samen die in ons land de titel “Psycholoog” mogen voeren. Alleen wie op de lijst van de psychologencommissie geregistreerd wordt is gerechtigd zich psycholoog te noemen." De Psychologencommissie is samengesteld uit twee magistraten en zestien effectieve en zestien plaatsvervangende vertegenwoordigers van de beroepsfederaties. Slechts federa­ties die aan bepaalde voorwaarden voldoen, mogen vertegenwoordigers naar de Psycholo­gencommissie sturen. Op dit ogenblik is er slechts één federatie, de BFP, die vertegenwoor­digers heeft in de Psychologencommissie. Maar dat zijn zaken die uiteraard kunnen veran­de­ren. Alle psycholoog-leden van de Psychologencommissie zijn actueel BFP-leden. De hoofd­kwartieren van beide organisaties zijn op de Grasmarkt in Brussel in aanpalende bu­re­len gevestigd. Het personeel gebruikt bij wijze van spreken hetzelfde koffiezetapparaat. De ene huurt ook lokalen van de andere. De websites delen dezelfde lichtblauwe kleur. Ver­gaderingen van de ene gebeuren soms in lokalen van de andere. Niet te verwonderen dat er verwarring ontstaat. De dag dat er zich een tweede federatie aanmeldt voor de Psy­chologencommissie zal men een en ander aan te passen hebben. Nochtans het ene is een officieel erkenningsorgaan van personen die gerechtigd zijn de titel van psycholoog te dra­gen en het andere is een van de vele beroepsbelangenorganisaties, zij het relatief gezien de grootste.

Dit als inleiding bij een kritiek die we zullen formuleren op de Psychologencommissie, maar waarover de BFP moeilijk kan zeggen dat ze er volledig buiten staat.

In vorig nummer kondigden we aan dat we een dossier zouden maken over de Psycholo­gen­commissie. Dit dossier is er. Aanleiding hiervoor is de publicatie van het KB van 5 maart 2007 waardoor de Psychologencommissie een schrappingsrecht bekomt en waar­door het dragen van de titel rechtstreeks afhankelijk wordt gesteld van het betalen van de bijdrage aan de Psychologencommissie. In het dossier wordt betwist of deze uitbreiding van de be­voegdheid van de Psychologencommissie juridisch klopt. Maar verder is het dui­delijk dat der­gelijke maatregel, die de facto neerkomt als de grootste tuchtstraf die men zich in een beschermd beroep kan indenken, hier deontologisch en ethisch niet verantwoord is. Het dragen van de titel is steeds meer een voorwaarde voor het uitoefenen van het beroep. Het afnemen van de titel is dus steeds meer gelijk te stellen met broodroof. Dit is een sanctie die niet in verhouding staat met het 'misdrijf' dat de niet-betaling van 15 euro op jaarbasis be­treft. Overigens is er niets van procedure bepaald. Wat is "weigering om te betalen" ? De meeste reeds erkende psychologen die niet betalen doen dat omdat ze geen overschrij­vings­formulier kregen. Wat zijn de vervaltermijnen ? Moet er een aangetekende aanmaning geweest zijn ? Moet de betrokkene gehoord worden ? Is er een beroepsprocedure ? Staat alvast niet in het KB. De secretaresse die een psycholoog zijn beroepstitel afneemt moet dit zelfs niet melden op de vergadering van de Psychologencommissie. Het komt er gewoon op neer dat men in België zonder het te weten zijn beroepstitel kan afgenomen worden omdat men omwille van welkdanige reden ook een bijdrage aan de erkenningscommissie niet be­taalde. Maar dat betekent dan ook dat men zonder het te weten strafbaar kan worden, dat deskundigenverslagen van betrokkene hun waarde kunnen verliezen, dat men contracten en tewerkstelling kan verliezen, dat cliënteel kan wegblijven, enz. Het is niet te begrijpen dat zestien vertegenwoordigers van een organisatie "die actief is bij het verdedigen van de be­langen van de psychologen" zoiets hebben kunnen goedkeuren. De psychologen vechten al veertig jaar voor hun positie en er was nooit een tegenstander die er in geslaagd is om op dergelijke wijze de verworven positie van de psycholoog op losse schroeven te zetten.

Sedert de huidige Psychologencommissie werd geïnstalleerd verschenen er zeven konink­lijke besluiten en een ministerieel besluit betreffende de Psychologencommissie. Het eerste betrof een zeer laattijdige aanpassing van de wet op de titelbescherming aan een Europese richtlijn. Vijf KB's betroffen de aanstelling en ontslagen van voorzitters en plaatsver­vangen­de voorzitters en de taakvergoeding van de voorzitter. Een ministerieel besluit legde het be­drag van de bijdrage van de psychologen vast en stelde een boete in voor laattijdige be­ta­ling. En dan tenslotte het laatste KB waardoor men gewoonweg geen psycholoog meer is als de bijdrage niet betaald wordt.

Inzake bescherming van de titel is verder te vermelden dat de commissie vooral actief is in het aanschrijven van gediplomeerde psychologen die zich nog niet lieten erkennen en die daarna meestal betalen, terwijl in het jaarverslag alvast niet expliciet melding wordt gemaakt van enig optreden tegen kwakzalvers en onbevoegden. Nadat de Europese Commissie op 7 maart 2002 haar voorstel publiceerde voor de Europese richtlijn 2005/36/EG die als zodanig gepubliceerd werd op 7 september 2005, heeft de Psychologen­commissie, alle aanmanin­gen ten spijt, nog steeds niet het nodige gedaan om de titelbescherming veilig te stellen. Tegen 20 oktober 2007 moet de Belgische regelgeving aangepast zijn. Hoe moet dat tijdig klaar komen ? Uiteraard is er de bestaande Belgische wetgeving nog, maar het is wel zo dat Richtlijn 89/48 annex 2001/19, waarop de huidige Belgische wetgeving gebaseerd is, eveneens komt te vervallen op 20 oktober 2007. Bij betwisting een pak werk voor juristen dat allemaal niet nodig had moeten zijn.

Men krijgt gewoonweg de indruk dat de Psychologencommissie vooral bezig is met de be­scherming van haar inkomsten en dat hun werking inzake de bescherming van de titel op een zeer laag pitje brandt.

Er kan alleen gehoopt worden dat er vanuit de sector voldoende druk komt op de Grasmarkt (Psychologencommissie en BFP) zodat ze initiatieven nemen om het KB van 5 maart 2007 ongedaan te maken en zodat de Psychologencommissie uiteindelijk eens de volledige en correcte Psychologenlijst van voor dit KB op haar website zet en tegen wanbetalers de procedures gebruikt die haar waren toebedeeld. Als deze druk van de sector niet voldoen­de is zullen er andere paden moeten bewandeld worden.

 

Jongeren en alcohol

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde over dit thema op 22.05.2007 een advies dat in december 2006 gevalideerd werd.

 

 

Spamfilters even grote pest als spam

Of het nu om een wijnproeversclubje gaat of een vereniging, wie heden ten dage nog een distributielijst durft gebruiken van meer dan een tiental personen moet er rekening mee houden dat zijn mails door heel wat anti-spam systemen als spam zullen beschouwd wor­den. De ontvanger die gekozen heeft voor automatische vernietiging zal niet eens weten dat hij heel wat nuttige mail niet krijgt. Er zijn zelfs systemen die het verzendingsadres van waar een groepszending (zogezegde spam­mailing) gebeurde bijhouden en zelfs de mail afkomstig van dat adres en gericht aan één enkele persoon tegenhouden. Als gebruiker staat men daar vrij machteloos tegen. Het min­ste wat men kan doen is de zogezegde spam niet automatisch te laten vernietigen, maar te laten markeren en dirigeren naar een afzon­derlijke map waar men elke dag zelf eens kan controleren of er toch niets bruikbaars in zit, vooraleer de rest te vernietigen. Op deze site komen dagelijks meerdere gewenste mails toe die als spam gemarkeerd zijn.

Opvang suïcide patiënten

De FOD Volksgezondheid publiceerde een Praktische gids voor spoedgevallendiensten bij het herkennen, opvangen en begeleiden

van suïcidale patiënten.

 

 

Daphne III

Het Europese parlement keurde op 22 mei 2007 het Daphne III-programma goed. Daph­ne is een subsidieprogramma van de Euro­pese Unie om de strijd tegen het geweld op kinderen en vrouwen te versterken. De op­roep om projecten in te dienen zal allicht in september of oktober 2007 gebeuren. Voor­zieningen die projecten willen indienen, vin­den informatie op deze site.

 

 

Zorgcontinuïteit

Op 12 mei was er een symposium over zorg­continuïteit. Op de site van de Orde van Ge­neesheren zijn de meeste teksten te lezen.

 

 

 

 

 

Staatsblad

30.05. 10.05.2007. - Wet ter bestrijding van be­­paalde vormen van dis­criminatie

30.05. 10.05.2007. - Wet ter bestrijding van dis­criminatie tussen vrou­wen en mannen

30.05. 10.05.2007. - Wet tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discrimi­natie en tot bestraffing van bepaalde door ra­cisme of xenofobie inge­geven daden

30.05. 10.05.2007. - Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van be­paal­­de door racisme of xenofo­bie ingegeven daden

31.05. 21.03.2007. - Wet tot regeling van de plaat­sing en het gebruik van bewakingsca­me­ra's

05.06. 04.05.2007 – Om­zendbrief GPI 58 betref­fende politionele slacht­offerbejegening in de ge­ïntegreerde politie, ge­structureerd op twee ni­veaus

06.06. 10.01.- Wet tot wijziging van verschil­lende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uit­voering van hun werk waaronder deze betref­fende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

06.06. 06.02.2007. - Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 be­treffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft

06.06. 17.05.2007. – KB betreffende de voorko­ming van psychosociale belasting veroor­zaakt door het werk, waaron­der geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

12.06. 27.04.2007. – KB houdende diverse wijzi­gingen met betrekking tot de tegemoetko­min­gen aan personen met een handicap

 

 

 Jacob

Kwestie van prioriteiten en waarden

In België mag men als psycholoog zijn patiënten ver­krach­ten, mis­brui­ken, financiëel oplichten, chanteren, en noem maar op, men zal wel in de gevangenis terechtkomen maar zijn beroepstitel van psy­choloog kan men rustig behouden. Veel erger is het gesteld met de psy­cho­loog die trouwt met zijn lief, een eigen nest bouwt, gewe­tens­vol zijn beroep uitoefent, maar de misdadigheid in zijn lijf heeft om te vergeten om een adreswijziging te sturen naar de Psycholo­gencommissie waarvan hij nooit iets hoort behalve dat zij om de vier jaar een factuur van 60 euro toesturen. Wegens niet gemelde adres­wijziging krijgt deze onverlaat dan ook geen overschrijvings­formulier. Wie zijn bijdrage niet betaalt wordt nu sedert 5 mei 2007 gewoonweg geschrapt van de Psychologenlijst, is geen psycholoog meer en loopt gevaar op een flinke boete als hij zichzelf nog psycholoog durft noemen. Een commissie bestaande uit 16 effectieve en 16 plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Belgische Federatie van Psychologen heeft dat beslist. Het verdict wordt zonder meer uitgesproken door de secretaresse.
Jacob

 

 

Agenda

- 26.10.  Taal en cognitie bij dementie

- overzicht

Ouderdom is een
kwestie van goed
onderhouden gebreken
(Wim Baarslag)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Europese studie -  Gees­­telijke gezondheid  - Ziekenhuisopnames in België

- Chronische zieken - Geringe arbeidsdeel­name – Oorzaken – Maat­regelen ter ver­be­tering

- Donorwet - Afstaan van organen aan familie­leden

- Kwakzalverij – Won­der­dokters - Maraboets

- Drugspreventie – Speed­balling – Combina­tie van crack en heroïne

- Pijnbestrijding – Erken­ning pijncentra - Gebruik van de morfinepomp

- Depressies – Zelfdo­dingen - Vrijwillige en gedwongen opnames van patiënten

- Gezondheidszorg - Europese richtlijn

- Drugsverslaving en drugsgebruik - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsver­slaving – Gemeenschap­pelijke criteria en metho­des voor de verzameling van gestandaardiseerde gegevens - Cijfers voor België

- Geboortepremie – Naam­loze bevallingen -  Inning door de vader die het kind erkent – Draag­moe­derschap

Europa

Europees Parlement

13.06. Europees Parle­ment bekent kleur: "An­dere huidskleur zet men­sen aan het denken"

Raad van Europa

- The dangers of crea­tionism in education

Observatoire Social Européen

- Nieuws over gezond­heidszorg uit Europa (1)

Men moet nooit een wantoestand voort laten bestaan om een oorlog te ontlopen. Want je ont­loopt deze niet, maar je stelt hem in je eigen nadeel alleen maar uit (Machiavelli)

Publicaties Internationaal

- Post-traumatic stress disorder in the context of terrorism and other civil conflict in Northern Ire­land: randomised con­trol­led trial

- Inside the mind of a juror

- Schizophrenia: A Review

- Segregating positive and negative thoughts about partners: impli­ca­tions for context-depen­dence and stability of partner views

- Self-coping complexity: the role of relational, in­dividual and collective self-aspects and corres­ponding coping styles in stress and health

- Greater Emphasis on Female Attractiveness in Homo sapiens: A Revi­sed Solution to an Old Evolu­tionary Riddle

-Cognitive Impairment in Patients With Bipolar Dis­order: Effect on Psycho­social Functioning

- Quality of Life in Pa­tients With Bipolar Disor­der: Defining and Measu­ring Goals

- The Assessment and Management of Depres­sion in Children With Asth­ma

- Bullying and Risk of Suicidal Behavior in Adolescents

- Differentiating Chronic Depression From Perso­nality Disorders

- Recent fear is resistant to extinction

- Programming social, cognitive, and neuro­en­docrine development by early exposure to novel­ty

- The effect of anti­cipa­tion and the specificity of sex differences for amyg­dala and hippocam­pus function in emotional memory

- The role of the ventro­lateral frontal cortex in inhibitory oculomotor control

- Neural regions essen­tial for distinct cognitive processes underlying picture naming

- Focal atrophy in de­mentia with Lewy bodies on MRI: a distinct pattern from Alzheimer’s disease

- Depression and heart disease

- meer

Humor

- A.-S. de la Coquillette - Amie de J. Lacan

Poëzie

- Andermans hond