Jaargang 4  Nr 9 09.07.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

29.06. Vlaamse Ge­zond­heidsraad pleit voor gezondheidsbeleid op Vlaams niveau

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

26.06. De stand van zaken in de strijd tegen genitale verminking

Commissie Onderwijs

26.06. De studiedruk in het onderwijs

26.06. De regeling van schoolvakanties in het kader van leerverlies en buitenschoolse kin­deropvang

03.07. De bereikbaar­heid en toegankelijk­heid van de centra voor leerlingenbege­lei­ding

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

20.06. Zelfmoord­pre­ventie tijdens examen­periodes en de fi­nan­ciering ervan

27.06. De gewijzigde subsidiëring van de doelgroepmedewerkers binnen de sociale werk­plaatsen

27.06. De gevolgen van de omschake­ling van het WIGW-statuut naar het Omnio-statuut voor de Vlaamse en  ge­meen­telijke regelgeving

27.06. De bekendheid van de jeugdhulp­ver­le­ning bij jongeren

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Auditief gehandicap­ten – Communicatie­techno­logie

- Centra voor kortver­blijf - Stand van zaken

- Bijzondere jeugdzorg - Drugbeleid en traject­begeleiding

- Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Risicoanalyses

- Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Rapportering

- Psychiatrische zie­ken­huizen – Wacht­lijs­ten

- Zorgsector - Innovatie en ontwikkeling

- Ondersteuning man­telzorg - Initiatieven

Als God geen vrouwenborsten had gemaakt, was ik misschien nooit schilder geworden. (Renoir)

België

Persberichten

01.06. Oprichting Cel Slachtofferzorg Ram­pen binnen de FOD Justitie

 

 

 

 

Defederalisering gezondheidszorg ?

 

 

 

Op 29 juni 2007 stelde de Vlaamse Gezondheidsraad zijn tiende jaarverslag voor en roept op om het Vlaamse beleid voor de gezondheid en gezondheidszorg verder te defederalise­ren. We willen hier wat achtergrondinformatie verzamelen.

De resoluties van 3 maart 1999.

Toen werden in het Vlaams Parlement een reeks resoluties aangenomen betref­fende de toekomstige stappen in de staatshervorming. We hebben die besproken in De Maere van 28.02.2005. We lichten er hier een paar uit. In resolutie 1342 staat: " de normerings-, uitvoe­rings- en financieringsbevoegdheid betreffende het volledige ge­zondheids- en gezinsbeleid moeten integraal naar de deelstaten worden overgeheveld, dus onder meer met inbegrip van de gezondheidszorgverzekering en de gezinsbijslagen (kos­tencompenserende regelingen). Daarbij moeten de inwoners van het Brusselse Hoofd­ste­delijke Gewest de vrije keuze be­komen om toe te treden tot het stelsel van de deelstaat Vlaanderen of van de Franstalige deelstaat, dat telkens zowel een regeling voor de inkom­sten als voor de uitgaven bevat." In resolutie 1343 staat: "Het volledige justitiële welzijnsbeleid komt toe aan de deelstaten."

Beleidsnota 2004-2009 van Minister Vervotte.

In haar beleidsnota bij het begin van de legislatuur was Minister Vervotte duidelijk en trouw aan de zonet vermelde resoluties. In hoofdstuk 13 kunnen we lezen "Meer Vlaanderen: Meer wel-zijn".

Nota Vlaamse Gezondheidsraad 2006

Op 22.06.2005 publiceerde de Vlaamse Gezondheidsraad haar nota over de toekomst van het gezondheids(zorg)beleid in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de eerstelijns­gezondheidszorg. De nota eindigt met tien adviezen, waarvan het tiende luidt: "ADVIES 10. Defederalisering van het gezondheids(zorg)beleid". Zoals in De Maere van 22.01.2007 (rubriek Jacob) te lezen was reageerde Minister Demotte eerst furieus op deze nota om dan een half jaar later te stellen dat hij zich beter zal informeren over de concrete voorstellen.

Vlaamse bevoegdheden

Op de website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid is te lezen welke bevoegd­heden Vlaanderen nu reeds heeft.

Het tiende jaarverslag van de Vlaamse Gezondheidsraad.

Net nu Minister Vervotte haar ministerschap van Welzijn, gezondheid en gezin doorgeeft aan Minister Vanackere om deel te nemen aan de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering publiceert de Vlaamse Gezondheidsraad haar jaarverslag waarin opnieuw gepleit wordt voor verdere defederalisering. Er is een korte persmededeling en uiteraard ook het volledige jaarverslag.

 

 De Gouden Gids

Heel wat psychologen ontdekken dat ze niet in orde zijn met hun betaling aan de Psycho­logencommissie omdat ze gecontacteerd wor­den door Promedia die hen niet verder wil op­nemen in de rubriek 'psychologen' wanneer ze niet voor komen op de lijst die de Psycho­logen­commissie op haar website publiceerde. Voor meer informatie over deze kwestie ver­wijzen we naar het KlinPsy-dossier Psycho­logencommissie. Helemaal in tegenstelling met

deze zorgzaamheid van Promedia was even­wel dat hun zoekma­chi­ne op het inter­net bij het zoeken naar' psy­cho­logen' niet alleen psychologen, maar ook psychothera­peuten en psychoanalytici gaf. Zoals be­kend, zijn deze twee laatste titels niet be­schermd. Het gevolg was dat men ook tarot­leggers, helderzienden, astrologen, enz  kreeg wanneer men naar psychologen zocht. Na tussenkomst van deze site heeft Promedia dit verbeterd sedert 22.06.2007.

 

 

Staatsblad

21.06. 08.05.2007. – MB tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Ge­zond­heids­raad

26.06. 22.02.2007 – Pro­tocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grond­wet, over de or­ga­nisatie van een zorgtra­ject voor jongeren met een psy­chi­atrische pro­blematiek die vallen on­der de toe­passing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betref­fende de jeugdbescher­ming, het ten laste ne­men van min­derjarigen die een als misdrijf om­schreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit ver­oorzaakte scha­de, als onderdeel van een glo­baal zorgpro­gram­ma voor kinderen en jonge­ren

26.06. 11.12.2006. – In­terministeriële confe­ren­tie. - Aanhangsel nr. 2 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de Federale O­ver­heid en de Overhe­den bedoeld in arti­kelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, be­treffende het te voeren ouderen­zorg­be­leid, in­za­ke de actualisatie van aan­hangsel 1 bij protocol 3

28.07. 19.06.2007. – KB tot wijziging van het KB van 25.04.2002 betref­fende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de zieken­huizen

02.07. 11.06.2007. – MiB  tot bepaling van de stan­daard voor de titel van monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen

04.07. 16.03.2007. – BVR tot wijziging van het Vlaams personeels­sta­tuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut

06.07. 15.05.2007. - Wet betreffende de vergoe­ding van schade als ge­volg van gezond­heids­­zorg

06.07.  15.05.2007. - Wet met betrekking tot de regeling van de geschil­len in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoe­ding van schade als gevolg van gezond­heids­zorg

 

 

 Jacob

Mijn loon of je leven

Veronderstel dat u een lijfwacht in huis neemt om te waken over uw veiligheid. Een van de eerste dingen die deze persoon evenwel doet is de revolver tegen uw slapen zetten en eisen: "Mijn loon of uw le­ven". Infeite zou hij niets vragen waar hij geen recht op heeft, maar de wijze waarop zou buiten proporties zijn en het zou een aanflui­ting zijn van het vertrouwen en de macht die u hem gegeven hebt.
Met hetzelfde gevoel zitten heel wat Belgische psychologen betref­fende de Psy­cho­logencommissie. Jarenlang hebben ze gevochten voor de be­scherming van hun beroepstitel en voor een Psycholo­gen­commissie die daarover moet waken. Een van de ingrijpenste zaken die de Psy­chologencommissie tot hiertoe gedaan heeft is zelf de titel afnemen van een reeks psychologen enkel en alleen omdat ze niet in orde zijn met de betaling van hun bijdrage voor de Psychologencommissie. Lees meer in het KlinPsy-dos­sier over de Psychologencommissie.
Jacob

 

 

Agenda

- 27.11.  Eetstoornissen gediagnosticeerd

- overzicht

Soms vermoed ik dat mijn vrouw me wél helemaal doorheeft, maar aangezien ik van mezelf weinig weet, kan ik dat moeilijk beoordelen. (Carmiggelt)

Europa

Europees Parlement

15.03. Verslag over bevordering van waar­dig werk voor iedereen

21.06. Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over jeugd­delinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving

Raad van Europa

- Recommendations of the Committee of Mini­sters

Het opvoeden van kinderen is een beroep waarin we moeten leren hoe we tijd moeten ver­kwisten teneinde tijd te sparen. (J.J.Rousseau)

Publicaties Internationaal

- Sexuality in older adults: behaviours and preferen­ces

- Managing smoking ces­sation

- Cortical Brain Develop­ment in Nonpsychotic Si­blings of Patients With Childhood-Onset Schizo­phrenia

- Child Care and the Well-being of Children

- Early Postoperative Cognitive Dysfunction and Blood Pressure During Coronary Artery Bypass Graft Operation

- Posttraumatic Stress Disorder in All Its Mani­festations

- Integrating Psychoso­cial Treatment for PTSD and Severe Mental Illness

- Long-Term Treatment of Posttraumatic Stress Disorder

- Trauma and the Mind-Body Connection

- Posttraumatic Stress in Medically Ill Patients

- From Victim to Aggres­sor: The Cycle of Youth Violence

- Rape-Related PTSD: Issues and Interventions

- Group Therapy and Cancer Survival-- Where Does the Evidence Lie in 2007?

- Electroshock Works. Why?

- Physician Medical De­cision-making at the End of Life in Newborns: In­sight Into Implementation at 2 Dutch Centers

- Evaluation of Nausea and Vomiting

- Schizophrenia: A Review

- Longitudinal Diagnostic Efficiency of DSM-IV Criteria for Borderline Personality Disorder: A 2-Year Prospective Study

- meer

Humor

-  Middeleeuwse helpdesk

Poëzie

- Een stralende dag