Jaargang 4  Nr 10
06.08.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

06.07. VRIND editie 2007

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

03.07. De mantelzorg voor ouderen van vreemde herkomst in het Vlaamse Gewest

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

04.07. De evolutie van het aantal dodelijke on­gevallen op de weg

04.07. De versprei­ding van een creationistisch boek onder Vlaamse scholen

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Bijzondere jeugdzorg - Drugbeleid en traject­begeleiding

- Culturele evenemen­ten – Gehandicapten­pas

Mensen eisen vrijheid van spreken als compensatie voor de vrijheid van denken
 die ze vermijden. (Kierkegaard)

België  

Persberichten

04.07. Vraag liever je Globaal Medisch Dos­sier aan je huisarts

09.07. Justitie in cij­fers 2007

16.07. Steniging in Iran

19.07. Pilootprojecten psychiatrie

19.07. Pilootproject psychiatrie (2)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Agressie in zieken­huizen.

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Wet van 07.02.2003 houdende verschillen­de bepalingen inzake ver­keersveiligheid. — Sanc­ties. — Verplicht medisch en psycho­logisch onder­zoek. — Termijn en be­roep

- Alternatieve gerech­te­lijke maatregelen. — So­ciaal-educatieve vorming

- BTW-Wetboek. — Medi­sche en para­me­dische verstrekkin­gen. — Toe­passing van de BTW

- Ziekenhuizen. – Crimi­naliteit

- Alcoholisten. -  Na­zorg­­behandeling. -  Zelfhulp­groepen

- Wet van 22.08.2002 betreffende de rechten van de patiënt. -  Psy­chi­­a­trische patiënten. — No­tie « therapeuti­sche on­be­kwaam­heid »

- Zwakke doelgroepen. — Chronische psy­chi­a­trische patiënten. — Te­werkstellingsbeleid.

- Cocaïnegebruik en -verslaving. — Opna­mes in ziekenhuizen.

- Wet van 22.08.2002 be­treffende de rechten van de patiënt. — Be­kendheid bij de burger. —  Vertrou­wen­sper­so­nen

- Cannabis. - Gebruik door jongeren. – Re­sul­taten van het On­der­­zoeks- en Infor­matie­cen­trum van de Verbruikers­orga­ni­sa­ties (OIVO) en van de Rodinstichting. – Infor­matie en preventie.

- Zelfmoordbestrijding. - Federaal plan. -  Samen­werking met de ge­meen­schappen.

- Alcoholvergiftigingen

- Federale Ombuds­dienst « Rechten van de pa­ti­ënt ». -  Klach­ten­be­han­deling.

- Euthanasie. – Model­for­mulier « wilsver­kla­ring euthanasie ». — Infor­matie voor de huis­artsen.

- Algemene zieken­hui­zen. - Kinderafdelingen

 

 

 

De derde ronde

 

 

 

De verkiezingen van 10 juni 2007 zijn achter de rug. Een nieuwe regering wordt moeizaam gevormd. Het staatsblad staat vol met wetten en besluiten die nog afgekondigd werden op het einde van de vorige legislatuur. De Kamer en de Senaat proberen zoveel mogelijk de nog hangende  schriftelijke vragen en antwoorden af te werken en te publiceren. Nieuwe dos­siers worden aangemaakt. Heel wat hangende wetsvoorstellen worden opnieuw inge­diend. Het volstaat om dit nummer van De Maere te bekijken om het bewijs ervan te zien.

Wat de wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie betreft zijn we aan de derde ronde. Het wetsontwerp Aelvoet/Tavernier werd in de laatste rechtelijn voor de aankomststreep afgeschoten. In de tweede ronde kreeg noch het wetsvoorstel Mayeur e.a., het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. noch het wetsontwerp Demotte de eindmeet in het vizier. Derde ronde, goede ronde ? Derde ronde, derde weg ?

In zijn eerste nota van de formateur lezen we op pag 31 dat Leterme de intentie heeft om iets te doen aan de financiering van de psychische hulpverlening en aan de kwaliteitscri­teria.

Ondertussen werd in de Senaat het oorspronkelijke wetsvoorstel Mayeur terug ingediend door de senatoren Vienne, Mahou en Zrihen.

Wordt vervolgd….

 

Halftime psycholoog voor borst­kliniek

Op 20.07.2007 zijn in het staatsblad de nor­men verschenen waaraan het gespeciali­seerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend. Er wordt een halftime psycholoog voorzien. Het besluit treedt in werking op 01.01.2008.

 

 

Loopbaanonderbreking in CLB

Vanaf 1 september 2007 treden heel wat nieu­wigheden in verband met loopbaan­onder­breking in werking in het onderwijs en in de centra voor leerlingenbegeleiding.

 

Jaarverslag RIZIV 2006

Het RIZIV publiceerde zijn jaarverslag 2006.

 

 

Klantgerichtheid leeft binnen de FOD Sociale Zekerheid

Op 23 juni 2006 keurde de ministerraad het “Handvest voor een klantvriendelijke overheid” goed. Klantgerichtheid is immers een term die binnen de federale overheid alsmaar meer opkomt. Ook de FOD Sociale Zekerheid hecht veel belang aan de klantgerichtheid van haar dienstverlening. De FOD was dan ook bij de eersten om een protocol klantgerichtheid op te stellen bij dit charter

 

 

Waar klagen ?

Als men niet weet bij welke ombudsdienst men moet zijn om te klagen dan kan men dit vinden op de portaalsite van de ombuds­dien­sten.

 

 

Reminiscentie

Voor de reminiscentie van patiënten en hulp­verleners… zeer interessant.

 

 

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

-  Ontwerp van decreet houdende de oprich­ting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksge­zond­heid en Gezin

- Voorstel van decreet houdende de invoe­ring van een bijzondere tegemoetko­ming aan gezinnen met kinderen

- Voorstel van resolutie betreffende de fy­si­sche schade bij jongeren als gevolg van ge­luidsoverlast en de nood aan een preven­tie­beleid

 

- Voorstel van resolutie betreffende een betere ondersteuning en begeleiding en financiering van personen met dementie

- Voorstel van resolutie betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het federale beleid

- Wetsvoorstel inzake de effectieve uitvoe­ring van de gevangenisstraf

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse be­palingen teneinde de ten laste van de Schat­kist zijnde pensioenen van de personeels­leden van de psycho-medisch-sociale centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding gelijk te stellen met de pensioenen van de per­soneelsleden van de onderwijsinstellin­gen

- Wetsvoorstel met betrekking tot de thuis­zorg

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vader­schaps- en adoptieverlof betreft

- Wetsvoorstel tot wijziging van diverse be­palingen ten einde, inzake de burger­rech­ter­lijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zes­tien jaar te regelen

- Wetsvoorstel betreffende het zorgouder­schap

- Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331oc­ties van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onder­zoek bij overledenen met het oog op het vast­stellen van de afstamming

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhande­len van giftstoffen, slaapmiddelen en verdo­vende middelen, psychotrope stoffen, ont­smettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende mid­de­len en psychotrope stoffen met een hoofd­stuk over het medicinaal gebruik van canna­bis

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verze­kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzor­ging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen

- Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksge­zondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid

- Wetsvoorstel strekkende om bij elk zieken­huis een dienst in te stellen die is gespecia­liseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding

- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefe­ning van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

 

 

Staatsblad

11.07.  10.05.2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

11.07. 09.05.2007. - Wet tot wijziging van de artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wet­boek

11.07. 17.05.2007. – KB betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadvi­seurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

13.07. 21.04.2007. - Wet betreffende de internering van personen met een geestes­stoor­nis

13.07. 26.04.2007. - Wet betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoerings­recht­bank

13.07. 10.05.2007. - Wet houdende instemming met het samenwerkings­ak­koord van 13.12.2006 tussen de Federale Staat, [en de gemeenschappen] betreffende de organi­sa­tie en de financiering van het herstelrechtelijk aan­bod bedoeld in de wet van 08.04.1965 betref­fen­de de jeugdbescher­ming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

13.07. [idem] betreffende de organisatie en finan­cie­ring van de ouder­sta­ge

13.07. [idem] betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wij­ziging van de wetge­ving betreffende de jeugdbe­scherming en het ten las­te nemen van minderjari­gen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

13.07. 19.03.2007. - Wet tot wijziging van de arti­kelen 1, 35 en 39 van de wet van 1408.1986 be­treffende de bescher­ming en het welzijn der dieren teneinde de straf­maat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te ver­bieden

17.07. 06.2007. - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

20.07. 26.04.2007. – KB houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd on­co­logisch zorgprogram­ma voor borstkanker moet voldoen om te wor­den erkend

31.07. 6 JULI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken

31.07. 26 JUNI 2007. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget

 

 

 Jacob

Vakantiegenoegens

De Maere wenst zijn lezers een aangename vakantie thuis of elders.

 

Wie de files naar de Middellandse Zee wil vermijden en toch wil onderduiken in de avonturen van de zee, kan nog steeds terecht in der naturen bloeme, de encyclopedie die ik in 1270 geschreven heb. Lees er over krokodillen, serras, xiphias,  zeeherten, zeemeermin­nen, zeemonniken, zeeridders, zeestieren en zwaardvissen.

Jacob

 

 

Agenda

- 07.12.  Bruggen bou­wen tussen weten­schap en praktijk: Evi­den­ce-based praktijk­voe­ring

- overzicht

De perfecte zomer:
de zon schijnt, een zacht briesje, de vogels zingen
en de grasmaaier is stuk. (J.Dent)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Armoedebestrijding. – Ge­zondheidszorg. – Der­debetalersregeling. 

- China. - Orgaanhandel. - Eventuele gevolgen.-  Belgische ziekenhuizen.

- Atypische antipsycho­tica. — Bijkomend on­der­zoek. — Standpunt van België.

- Intrafamilaal geweld. - Geweld tegen vrouwen. - « Witte Lintjes Campag­ne ».

- Gevaarlijke honden – Bijt­incidenten bij post­bo­des.

- Rijden onder invloed. - Verkeersongevallen. - Wijziging van de straf­fen. - Cijfers in Wallonië.

- Gevangenissen. -  Ge­boortes binnen de ge­van­genismuren

- Voorwaardelijke invrij­heidsstelling. - Dossier. - Verslag van de psy­cho­sociale dienst

- Kwakzalverij. -  Won­der­dokters. - Maraboets.

- Stalking. - Huishoudelijk geweld. - Elektronisch straatverbod. -  Neder­lands voorbeeld.

- Informatie- en advies­centrum inzake scha­de­lijke sektarische organi­saties (IACSSO). – Web­stek. — Synoptische ta­bel gevaarlijke sekten.

- Personen van het­zelf­de geslacht. -  Samen­le­vings­overeenkomsten. -  Huwelijken

- Samenlevingscontrac­ten. - Heteroparen.-  Stand van zaken 2006.

- Rookverslaving. – Siga­retten.-  Nicotinegehalte. - Chloorgehalte.

- Palliatieve zorg. -  Inter­ministeriële werkgroep

- Gezondheidszorg  Toe­gankelijkheid -  Illega­len.

Europa

Europees Parlement

10.07. Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid

Europese Commissie

17.07. Het belang van ge­zinsvriendelijke be­leids­maatregelen in Eu­ropa en de instelling van een Alliantie voor het gezin

Vrienden willen hebben die geen fouten hebben, betekent dat je van niemand wil houden.
 
(De Sacy)

Publicaties Internationaal

- Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and routine specialist care with and without cognitive behaviour therapy in adolescents with major depression: randomised control­led trial

- Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey

- Main morbidities recor­ded in the wo­men's in­ternational study of long dura­tion oestrogen after menopause (WIS­DOM): a randomised controlled trial of hor­mone replace­­ment therapy in postme­­no­pausal women

- Interventions to Impro­ve Employment Out­comes for Workers Who Experience Mental Illness

- Does Bipolar Disorder Exist in Children? A Se­lected Review

- Benefits of Enriched Intervention Compared With Standard Care for Patients With Recent-Onset Psychosis: A Metaanalytic Approach

- Maternal Psychological Reaction to Newborn Genetic Screening for Type 1 Diabetes

- Decision-Making for Postpartum Discharge of 4300 Mothers and Their Healthy Infants: The Life Around Newborn Dis­charge Study

- Fibromyalgia

- Turner Syndrome: Di­ag­nosis and Manage­ment

- meer

Humor

- Evolution of Dance

Poëzie

- Lief de tijd is voorbij