Jaargang 4  Nr 11 17.09.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

15.06. Verdubbeling wer­kingsmiddelen Vlaams meldpunt Ou­de­renmisbehandeling

07.09. Definitief ak­koord Vlaamse Rege­ring voor verplichte ge­dragscode kinderre­clame

10.09. Minister van Wel­zijn en Gezond­heid, Ste­ven Vanacke­re, ver­drie­dubbelt het bud­get voor suïcidepreventie

14.09. 7560 personen­alarm­systemen voor zorgbehoevende oude­ren

14.09. Studiedag Vlaan­deren gepeild! op 18 sep­tember in het Con­science­gebouw in Brus­sel

Staatsblad

09.08. 19.07.2007. – BVR tot vaststelling van de bepalingen en voor­waar­den van erkenning en subsidië­ring van or­ga­ni­saties inzake vrije­tijds­zorg voor personen met een handicap

10.08. 19.07.2007. – BVR wijziging van het BVR van 15.12.2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assisten­tie­budget aan personen met een handicap

10.08. 19.07.2007. – BVR wijziging van het BVR 13.07.1994 inzake de erkenningsvoor­waar­den en de subsi­die­normen voor voor­zieningen van de Bij­zondere Jeugdbijstand

10.08. 19.07.2007. – BVR wijziging van het BVR van 01.03.2002 betreffende de erken­ning en de subsidiëring van de centra voor kin­derzorg en gezins­on­der­steuning

14.08. 13.07.2007. - Decreet houdende de organisatie van opvoe­dings­ondersteuning

31.08. 13.07.2007. – BVR betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jon­geren

06.09. 13.07.2007. – De­creet houdende wij­ziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, geco­ördineerd op 18.12.­1991, en houden­de wij­ziging van het de­creet van 14.07.1998 hou­den­de de erkenning en subsidiëring van vereni­gingen en wel­zijns­voor­zieningen in de thuis­zorg

Geniale mensen zijn zelden ordelijk, ordelijken zelden geniaal. (A. Einstein)

 

 

 

 

 

Justitiehuizen

 

 

 

Justitiehuizen vormen een recente maar essentiële schakel in het functioneren van Justitie in België. Hun takenpakket is erg gevarieerd: het opvolgen van alternatieve straffen, bemid­deling in strafzaken, eerstelijnswerking, sociale studies enz. Om de rol van justitiehuizen aan alle burgers toe te lichten, heeft de FOD Justitie onlangs een reeks van acht brochures uitgege­ven die gratis beschikbaar zijn.

De eerste justitiehuizen werden geopend in 1997. Vandaag zijn dat er 27, verspreid  over heel België. Ze vormen een essentieel ontmoetingspunt tussen de burger en Justitie. Sinds 1 januari laatsleden worden ze omkaderd door het directoraat-generaal Justitiehuizen, een nieuwe entiteit binnen de FOD Justitie.

Om burgers meer vertrouwd te maken met de missies van justitiehuizen, heeft de FOD Justitie onlangs een reeks van acht nieuwe brochures uitgegeven. Elke brochure behandelt een specifiek aspect van hun activiteiten:

1.        Slachtofferonthaal : hoe kan de justitieassistent u van dienst zijn als u het slachtoffer bent van een misdrijf?

2.        Eerstelijnswerking: welke inlichtingen kunt u bekomen van een justitiehuis?

3.        Bemiddeling in strafzaken: hoe kan een justitieassistent u helpen om een geschil af te handelen zonder de tussenkomst van een rechter?

4.        De sociale studie: bij een echtscheiding of breuk kan een justitieassistent een sociale studie uitvoeren. Wat houdt dit in?

5.        De autonome werkstraf: wat zal u moeten doen indien u veroordeeld bent tot het uitvoeren van gemeenschapsdienst?

6.        Probatie: indien u veroordeeld bent, kunt u gebruik maken van de opschorting of uitstel van de straf?

7.        De uitwissing en het herstel in eer en rechten: onder welke voorwaarden kan uw veroordeling worden verwijderd van uw strafblad?

8.        Alternatieven voor voorlopige hechtenis: hoe kunt u gebruik maken van de vrijheid onder voorwaarden?

 

Actualisering bekwaamheidsbe­wijzen centra voor leerlingen­be­geleiding

In een nieuwe omzendbrief staat een over­zicht van de actuele bekwaamheidsbewijzen voor de centra voor leerlingenbegeleiding. Een aantal diploma's uitgereikt in de BAMA struc­tuur werden opgenomen.

 

 

Het jaar van de kleuter

De Vlaamse Overheid heeft een kleine maar originele website gemaakt om het kleuteron­derwijs te promoten.

 

 

Psychoanalyse als sociale con­structie

Op 27-28 oktober 2007 is er in Leusden (nabij Utrecht) een congres over pragmatisme en psychiatrie. De titel luidt: 'Oude tegenstellin­gen; Nieuwe concepten - naar aanleiding van Douwe Draaisma’s Ontregelde geesten'. Filip Bue­kens, auteur van Freuds Vergissing. De Illu­sies van de psychoanalyse (2006) en Jacques Lacan. Proefvlucht in het luchtle­dige spreekt er over psychoanalyse als sociale constructie.

 

 

Samenstelling Kamercommissie Volksgezondheid en Sociale Zaken

Commissie Volksgezondheid

Voor de CD&V-N-VA zetelen Goutry Luc, Muyl­le Nathalie, Van Noppen Flor, Verhaegen Mark. Voor Open Vld: Avontroodt Yolande, della Faille de Leverghem Katia. Voor sp.a-spirit: Detiège Maya ,Van Broeckhoven Chris­tine. Voor VB: Bultinck Koen, De Bont Rita. Voor Ecolo-Groen!: Snoy et d'Oppuers Thérè­se. Voor MR: Bacquelaine Daniel, Clerfayt Bernard, Ducarme Denis. Voor PS: Lambert Marie-Claire, Mayeur Yvan. Voor cdH: Salvi Véronique.

Commissie Sociale Zaken

Voor de CD&V-N-VA: Becq Sonja, Kinder­mans Gerald, Smeyers Sarah, Vercamer Ste­faan. Voor de Open Vld: De Block Maggie, Ver­snick Geert. Voor de sp.a-spirit: Bonte Hans, Kitir Meryame. Voor het VB: Bultinck Koen, D'haeseleer Guy. Voor Ecolo-Groen!: Gilkinet Georges. Voor de MR: Flahaux Jean-Jacques, Lecomte Carine, Reuter Florence.

Voor de PS: Delizée Jean-Marc, Dieu Camille.

Voor de cdH: Prévot Maxime.

Bariatrische heelkunde

Op 30.08.2007 verscheen in het staatsblad het KB dat de aanrekenbaarheid van bepaal­de heelkundige ingrepen bij obesi­tas regelt. Er kan beroep gedaan worden op klinisch psy­chologen voor de indicatiestelling tot de chi­rurgische ingreep.  Er wordt niet voorzien in een financiering van deze psy­cho­logische tussenkomst.

 

 

Voorstellen en ontwerpen van wetten, decreten en resoluties

- Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezin­nen

- Voorstel van resolutie betreffende de be­geleiding van minderjarige seksuele delin­quenten

- Wetsvoorstel houdende verbod op de kinderhandel

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

- Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter

- Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders

- Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Straf­wet­boek en het Wetboek van strafvordering in verband met de bescherming van kwets­bare personen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin­gen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens­sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen

- Wetsvoorstel ter verhoging van de werkge­le­genheidsgraad bij personen met een handi­cap

- Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren

- Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas

- Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia

- Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren

 

 

 Jacob

Vierde verjaardag

 

De Maere is vier jaar oud. Dit is het 92-ste nummer. Tot eind 2006 verschenen er 24 nummers per jaar. Behalve tijdens de vakan­ties, was dit een nummer om de twee we­ken. Sedert 2007 verschijnen er slechts 16 num­mers per jaar wat ongeveer om de drie weken is.  

 

 

 

Agenda

- 22.11. Een plek voor zingeving en spirituali­teit?

- overzicht

Kunst is de enige manier om te vluchten zonder de deur uit te gaan. (Jenkins)

Vlaanderen

10.09. 19.07.2007. - BVR houdende samen­stelling en werking van de raad­gevende comi­tés bij de intern ver­zelf­standigde agent­schap­pen van het be­leidsdo­mein Welzijn, Volksge­zondheid en Gezin

België

Persberichten

05.09. Acht nieuwe brochures om de rol van justitiehuizen toe te lichten

Staatsblad

22.08. 15.05.2007. - Wet tot wijziging van het Ge­rechtelijk Wetboek be­tref­fende het deskun­di­genonderzoek en tot her­stel van artikel 509quater van het Straf­wetboek

28.08. 17.08.2007. – KB tot vaststelling van de na­dere regels voor de eva­lua­tie van asses­so­ren in strafuitvoerings­zaken, de evaluatiecrite­ria en hun weging

30.08. 03.08.2007. – KB tot wijziging van het arti­kel 14, d), van de bijlage bij het KB van 14.09.84 tot vaststelling van de nomenclatuur van de ge­neeskundige verstrek­kin­gen inzake verplichte ver­zekering voor ge­nees­kundige verzorging en uitkeringen (bariatri­sche heelkunde)

Europa

Europees Parlement

28.06. Verslag over de Internationale Gezond­heidsregeling

30.07. Verslag over een EU-strategie ter onder­steu­ning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde scha­de

29.08. Racisme: meer incidenten in tenminste acht EU-landen

05.09. EU wil dat we meer investeren in de jeugd

06.09. Drugspreventie en -voorlichting (2007-2013)

06.09. Internationale Gezondheidsregeling

Europese Commissie

23.08. Euromythes – fabels moeten nu ontkracht worden

27.08. Stop vooroorde­len!

Houd elke dag 30 minuten vrij voor je zorgen en doe in deze tijd een dutje. (A. Lincoln)

Publicaties Internationaal

- Treatment Options for Insomnia

- Treatment of Perinatal Mood and Anxiety Dis­orders: A Review

- Posttraumatic Stress Disorder Is Overloaded

- Don’t Throw Out the Baby With the Bathwater

(PTSD Is Not Overdiag­no­sed)

- meer

Humor

- Intelligent Baby

Poëzie

- Dood

 

 

 

 

free stats