Jaargang 4  Nr 12

08.10.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

28.09. Minister Vanac­kere realiseert crisis­hulpverlening aan huis in gans Vlaanderen

02.10. Een 60-plus­gids: ouder worden heeft nog toekomst!

05.10. 276.000 euro subsidie voor Steunpunt Algemeen Welzijnswerk voor ondersteuning fo­rensisch welzijns­werk

05.10. 168.000 euro subsidie voor vzw Suggnomé voor her­stelgerichte dader-­slachtofferbemiddeling

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

02.10. De wachtlijsten in de gehandicapten­­sector

02.10. De aanpak van kindermishandeling en -verwaarlozing

Commissie Onderwijs

27.09. Content and Language Integra­ted Learning

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Drugspreventie - Initiatieven

- Zorgstrategische plannen - Evaluatie

- Wijkgezondheidscen­tra - VIPA-subsidies

- Geweld op school - Aanspreekpunten

- Personeel welzijns- en gezondheidssector - Allochtonen

- Homofobie bij over­heidsadministraties - Onderzoek . bis

- Gehandicapten – Te­rugbetalingsaanvragen voor hulpmiddelen

- Persoonlijke-assis­ten­tiebudget – Spoed­procedure

- Gezinsondersteuners Kind en Gezin – Afwe­zigheden

- Mensen met psychi­sche problemen – Thuis­zorgondersteu­ning

- Zorgverzekering - Knelpunten

- Centra voor geestelij­ke gezondheidszorg - Toewijzing extra per­soneel

- Adoptieprocedure - Wachtlijsten

- Comités voor bijzon­dere jeugdzorg – Pre­ventieve sociale acties

- Senioren – Participa­tiebeleid en woon­zorg­decreet

- Resolutie dementie - Initiatieven

- Hartcentra – Erken­ningen

- Opleiding animator ouderenzorg – Oplei­dingsplaatsen en di­ploma

- Gezinsondersteunen­de pleegzorg – Evalua­tie

Een kleinigheid drijft mensen uit elkaar. Een catastrofe brengt ze tot elkaar. (L.Koch)

België  

Persberichten

14.09. RKW-studie: Kin­derbijslag betaald voor kinderen opge­voed bui­ten België (Tellingen 2007)

 

 

 

De kar voor het paard

 

 

 

 

Laat de postmodernisten erover denken wat ze willen, wij blijven van mening dat een be­han­deling best voorafgegaan wordt door een goede diagnostische fase. Maar als we de evoluties bekijken in de geneeskunde, lijkt het alsof men steeds meer de zaak op zijn kop zet.

Vroeger had men goede psychiatrische observatiediensten waar men tot een grondig beeld kwam van de persoon in zijn probleemsituatie om dan te besluiten tot de meest aangepaste behandeling. Nu heeft men het systeem gekanteld. De patiënt staat zogezegd centraal. In werkelijkheid staat dikwijls het systeem centraal. Er zijn verhalen te horen van mensen die reeds een paar keer een wekendurende opname hadden binnen een bepaald zorgpro­gram­ma van de gedevisioneerde psychiatrie met telkens als belangrijke conclusie dat ze eigenlijk niet echt tot de doelgroep behoorden. Maar wat de precieze diagnose was… ho maar. Het kost de maatschappij ondertussen wel stukken van mensen.

Men gaat naar een chirurg voor behandeling van obesitas. In sommige gevallen wordt men daar dan verwezen naar een psycholoog, maar ondertussen zijn wel de gunstige effecten van de ingreep meegedeeld (als er nog geen datum voor de ingreep bepaald is..). En de psycholoog kan dan wat roet in het eten gooien van iemand die voor zichzelf reeds bepaald heeft wat de behan­deling moet zijn. Niet de obesitas is het probleem, wel het bekomen van een ingreep.

Men gaat naar een fertiliteitskliniek omdat men een kind wil. Ook daar weer hetzelfde sce­na­rio; technisch kan het allemaal wel. Maar op het laatste moment is er toch wel ergens een psycholoog die moeilijk komt doen.

Het wordt tijd dat men weer eens het paard voor de kar spant. Een hulpverlening moet er niet van uit gaan dat men de diagnose kent voor men aan de hulpverlening begint. Het hulp­ver­leningsproces begint niet met de behandeling. Het is niet het bekomen van een maag­band of de fertiliteitsbehandeling dat het probleem is. Het is de obesitas en het niet ingevuld verlangen naar een kind dat een probleem is. Psychologen moeten ingeschakeld worden in de fase waarin het probleem zich stelt, niet pas in de fase van een ultiem vermijden van een foute drastische ingreep.

Recent is er ook in de artsenkrant een artikel verschenen dat ernstige vragen stelt over de aanpak van obesitas en over de bariatrische chirurgie. Voor ons is dit koren op de molen van het idee dat we reeds jaren koesteren. We moeten gaan naar een systeem van wijkge­zond­heids­centra (of een netwerk van plaatselijke zelfstandig werkende eerstelijnshulp­ver­leners) waarin huisartsen en psychologen en maatschappelijk werkers de problematiek in de juiste context aanpakken. In geval van obesitas moet er daar ingegrepen worden op de gedrags­variabelen of de levensstijl, enz . Om psychologen in te schakelen moet men niet wachten op de fase waarin de chirurgie reeds als dé oplossing aan de horizon is versche­nen.

De collega's van de tweedelijn zullen het misschien niet leuk vinden, maar we blijven van mening dat er meer psychologen dienen ingeschakeld te worden in de eerstelijn, in samen­wer­king met de huisarts. En dan moet er meer bemanning komen in de ambulante diensten van de algemene ziekenhuizen die zelf evolueren naar een systeem van zeer korte opna­men en een uitgebouwde poliklinische dienstverlening. We blijven ons vragen stellen naar de juiste positionering van die zogezegde 'tweede lijn' in de 'geestelijke gezondheids­zorg'. Maar het is evident dat dit vraagstellingen zijn die raken aan heel de organisatie van de ge­zondheidszorg in België. Er zijn stukken die federaal zijn en stukken die tot de gemeen­schap behoren. Wat we voorstellen gooit deze indeling overhoop. We denken dat het nodig is dat de verschillende elementen van het hulpverleningsproces in de juiste volgorde en op de juiste plaats gesitueerd worden. En als het zo is dat men daar in het zuiden van het land andere opvattingen over heeft, is het dan zo gek om te opteren voor een defederalisering van de gezondheidszorg ?

 

60 plus, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft

De 60-plusgids is een praktische handleiding voor personen die hun pensioenleeftijd nade­ren of bereikt hebben. De gids is in de eerste plaats een doorverwijsgids die helpt bij het zoeken naar inlichtingen over thema's die bij deze leeftijdsfase horen. Deze handige weg­wijzer bevat ook antwoorden op veelgestelde vragen en talrijke tips.

Men kan de gids gratis bestellen via deze link. Men kan de gids ook downloaden (1.7 MB).

 

 

 Voorstellen en ontwerpen van wetten, decreten en resoluties

- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de vaststel­ling van de graad van blijvende arbeidsonge­schiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloos­stelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin­gen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens­sfeer ten opzichte van de verwerking van per­soons­gegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen

- Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de gehandicapte en chronisch zieke op de arbeidsmarkt

- Wetsvoorstel tot wijziging van diverse be­palingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld

- Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van over­gewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbon­den risico's

- Wetsvoorstel tot invoering van een univer­sele toegangskaart voor gehandicapten

- Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen

- Wetsvoorstel tot regeling van het post mortem onderzoek

- Wetsvoorstel tot regeling van het draag­moederschap

- Wetsvoorstel ter bestrijding van anorexia bij jonge meisjes

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders

- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verze­kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbeta­ling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas

 

 

 Jacob

Over helderzienden en genezers

In deze rubriek hadden we het soms over de duistere middeleeu­wen, maar bovenstaande titel gaat wel degelijk over 2007. Uit een recent onderzoek van OIVO blijkt dat 7 % van de consumenten be­roep doet op helderzienden en 2% op genezers. Dergelijke feiten wijzen toch op ernstige tekorten in de actuele gezondheidszorg. En dat zijn zaken die men niet enkel oplost met erkenningsnormen. Er is in België reeds sedert 1967 een wetgeving die onwettige uitoefe­ning van de geneeskunde strafbaar maakt, maar daaruit resulteren bitter weinig vervolgingen zoals blijkt uit een schriftelijke vraag in de Senaat.

De oorzaak voor de welige groei van de kwakzalverij is wellicht ook te zoeken in een tekortschieten van de georganiseerde wetenschappelijk gebaseerde hulp­verlening. Terwijl men rondbazuint dat men een biopsychosociaal model hanteert, moet men vaststel­len dat de gezondheidszorg steeds haastiger en technischer wordt en dat zelfs waar men oog heeft voor het psychische, dit nog te vaak gezien wordt als een soort epife­nomeen van een organisch proces dat toch maar best farmacologisch of via fysische wijze beïnvloed wordt. Men introduceert menswetenschappers in de ziekenhuizen, maar de plaats die deze mensen krijgen is te vaak deze van onthaal en opvang, terwijl het 'echte werk' technisch en somatisch blijft. Men kan niet blijven beweren een biopsychosociaal model te han­teren en dan een organisatiestructuur opbouwen die het uitschreeuwt dat het psychi­sche en het sociale slechts franjes zijn rond een medisch-technische interventie. Het psy­chische en sociale moet een essentiële bijdrage kunnen leveren ook in diagnostiek en be­handeling. Als de reguliere gezondheidszorg aan de menswetenschappers de plaats niet toekent die ze verdienen, plaatst ze zich als objectieve bondgenoot van de kwakzalvers die aan de deur van de ziekenhuizen klaar staan om de leemte op te vullen bij mensen die een psychologisch moeilijk moment doormaken of van mening zijn dat de louter fysisch techni­sche aanpak niet het antwoord biedt op hun nood. Gelukkig zijn er steeds meer zieken­hui­zen die dit inzien.

Jacob

 

 

Agenda

- 27.11. Eetstoornissen gediagnosticeerd

- overzicht

Meditatie maakt gelukkig? Daar ga ik eens heel lang over nadenken.
 (Geert Hoste)

België  (vervolg)

Persberichten

19.09. De “nieuwe” sta­tistiek van de jeugd­par­ketten: een belich­ting van de eerste ana­lyse­re­sul­taten vanuit ver­schil­lende invals­hoeken

27.09. Vereenvoudig­de procedures voor kinder­bijslag voor stu­denten

Staatsblad

18.09. 30.08.2007. – KB tot codificatie van de kaderwetten betref­fende de dienstverle­nende intellectuele be­roepen

Europa

Europees Parlement

27.09. Toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van perso­nen ongeacht ras of et­nische afstamming

27.09. Doelmatigheid en rechtvaardigheid in de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels

27.09. Digitale bibliothe­ken

05.10. Culturen zouden samen moeten bloeien

Als je het karakter van een mens wilt leren kennen, geef hem dan macht. (A.Lincoln)

Publicaties
België

Weliswaar 77

- Waarom ethiek in de zorg zo belangrijk is

- Zorgethiek in het welzijnswerk

- Palliatieve zorg en eu­thanasie blijven ons be­roeren

- Abortusmythes zijn hardnekkig

- De kinderwens van men­sen met een handi­cap

- Begeleiding bij prenatale diagnose

- Een ethiek van verbe­tergeneeskunde

- Gezondheidspromotie tussen dwang en vrij­heid

- Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid adviseert het beleid

Digitale bibliotheek Statbel

- Attitudes tegenover ho­lebi’s en holebiseksuali­teit in Vlaanderen

- Huwelijk en kinderen als sleutel tot geluk?

- Uitstel van ouderschap in het Vlaamse Gewest

- Beter aan het werk Trendrapportage ziekte­verzuim, arbeidsonge­schiktheid en werkher­vatting

- Het begrip ‘kleine’ criminaliteit

- Ouderen, hun sociale contacten en de beleving ervan: continuïteit of verandering?

- Medische beslissingen aan het levenseinde en plaats van overlijden in België en Europa

- Middelengebruik in Vlaanderen, een stand van zaken

Publicaties Internationaal

- Effectiveness of interventions to promote phy­sical activity in children and adolescents: sys­tematic review of con­trolled trials

- Sleep Duration From Ages 1 to 10 Years: Va­riability and Stability in Comparison With Growth

- Teaching people to pa­rent, the primate way

Humor

- Lofzang voor Wallonië

Poëzie

- Wat van mij ben ik?