Jaargang 4 Nr 13 26.11.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

10.10. 110.000 euro voor verdere uitbouw online hulpverlening

18.10. Slachtofferbe­ge­leiding is een priori­teit

26.10. 1.020.400 euro voor opvang verkeers­slachtoffers

26.10. Nieuwe uitvoe­ringsrichtlijnen voor de zorgregie van per­so­nen met een handicap bekend

26.10. Uitbouw en ver­dere perfectionering van de Zorgregie

16.11. Campagne haalt partnergeweld uit de taboesfeer

20.11. 730.000 euro voor projecten rond tabak, alcohol en drugs

Commissie Onderwijs

04.10. Nieuwe pro­jec­ten in verband met per­soonlijke ontwikkelings­trajecten in het dossier Leren en Werken

04.10. De enquête van het Ministerie van On­derwijs met als titel 'Vragenlijst over de achtergrond van uw kind'

11.10. Het schoolpak­ket rond de schulden­problematiek

11.10. De grote kleuter­klassen

11.10. De problemen met het netover­schrij­dende informatica­pro­ject NICO in de CLB's

11.10. Geweld op school

11.10. Het opvol­gen van het eventuele on­derricht van het creati­onisme in het onder­wijs

18.10. De preventieve rol van het onderwijs inzake intrafamiliaal geweld en het Preven­tie­project Onderwijs Vertrouwenscentra

23.10. De tewerkstel­ling van personen met een arbeidshandicap in het beleidsdomein On­der­wijs en Vorming

06.11. Taalverwerving als voorwaarde voor inburgering

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en gezin

09.10. De gezinsonder­steunende pleegzorg

09.10. De uitbouw van de palliatieve zorg voor personen met een han­di­cap

09.10. De doelmatig­heid van campagnes inzake partnergeweld

09.10. De rol van de centra voor geestelijke gezondheidszorg in suïcidepreventie

16.10. Armoedebestrij­ding

16.10. Het ondersteu­nen en promoten van de centra voor kortver­blijf

16.10. De uitvoering van het decreet inter­lande­lijke adoptie

23.10. Een preventie­beleid tegen migraine

23.10. De toepassing van de adoptiewet­ge­ving door de Vlaam­se autoriteit Kind en Ge­zin, met name wat de adop­tie door holebi­kop­pels betreft

23.10. Sensibiliserings­maatregelen rond autis­me

23.10. Het herstelge­richte vormingsaanbod 'Slachtoffer in Beeld'

06.11. Jongdemente­ren­den

13.11. De uitvoering van het decreet hou­den­de de organisatie van de eerstelijnszorg en het Preventie­de­creet

13.11. De overheveling van de bevoegdheden inzake gezond­heids­zorg naar de gemeen­schappen

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media

04.10. De Kinder- en Jongerentelefoon

18.10. Armoede en toegang tot de media

08.11. Hormonenge­bruik bij jongeren

08.11. Ethiek en ethisch gedrag in de jeugdsport

Plenaire Vergadering

17.10. De gevolgen van het federale deel­akkoord inzake justitie voor de bijzondere jeugdzorg in Vlaan­de­ren

14.11. Het toenemend overgewicht bij jonge­ren

Staatsblad

10.10. Omzendbrief betreffende vrijetijds­zorg voor personen met een handicap

Houd elke dag 30 minuten vrij voor je zorgen en doe in deze tijd een dutje. (A.Lincoln)

België

Persberichten

15.10. Verhaalbaar­heid van de erelonen en kos­ten van de advoca­ten

22.11. Minister De Gucht is ten zeerste bezorgd over het lot van Saoedische vrouw

Commissie Justitie

07.11. De implementatie van de nieuwe wet op de internering

07.11. De jeugdbe­scher­mingswet

20.11. Drugs in gevan­genissen

Commissie Sociale Zaken

03.10. De bestendi­ging van de sociale Maribel in de zieken­huissector voor 2008

21.11. De uitsluiting uit de werkloosheids­ver­ze­kering en de daaruit voortvloeiende verho­ging van het aantal gerechtigden op het leefloon

 

 

 

 

 

 

Beroepsgeheim

 

 

 

In de Kamer en in de Senaat werden er wetsvoorstellen ingediend die gevolgen kunnen heb­ben voor de toepassing van het beroepsgeheim.

In de Kamer werd door Ludwig Vandenhove een Wetsvoorstel ter beteugeling van het fami­li­aal geweld en tot wijziging van het Strafwetboek inzake het beroepsgeheim ingediend.
In de Senaat werd door Sabine de Bethune een Wetsvoorstel tot uitbreiding van de straf­rech­telijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbe­handeling ingediend.

Betreffende de bedoeling van de wet bieden beide wetsvoorstellen een lezenswaardige me­morie van toelichting.

Betreffende het beroepsgeheim vermeldt het wetsvoorstel Vandenhove enkel dat het beroepsgeheim niet geldt ingeval van aangifte of klacht van familiaal geweld.

De memorie van toelichting van Senator de Bethune is uitvoeriger betreffende de problema­tiek van het beroepsgeheim. Artikel 422bis van het Strafwetboek (schuldig verzuim) wordt uit­voe­rig besproken in relatie met artikel 458 (beroepsgeheim) en artikel 458bis (spreekrecht onder voorwaarden bij kindermishandeling). Ook wordt de code van medische plichtenleer bespro­ken met daarin artikel 61§2 die reeds onder voorwaarden voor de arts een spreekrecht voorziet als hij vermoedt dat een door ziekte, handicap of leeftijd weerloze patiënt wordt mis­handeld, misbruikt of ernstig wordt verwaarloosd.

Eigenlijk bouwt de Bethune wat betreft de beroepsgeheimproblematiek wat verder op deze paragraaf van de orde van geneesheren. Toch is de omschrijving niet volledig overlappend. Zij heeft het over "een persoon die ingevolge zwangerschap, een ziekte dan wel een licha­melijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid bijzonder kwetsbaar is".

Het zal toch belangrijk zijn dat de beroepsmensen die formuleringen grondig bestuderen en de hulp en de belemmering en gevaren van een en ander afwegen.

 

Vlaams ouderenbeleidsplan 2006-2009

In de Commissie voor Welzijn,  Volksgezond­heid en Gezin werd op 25.10.2007 het oude­renbeleidsplan besproken.

 

 

Het RIZIV in de kijker

Het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeits­ver­zekering laat u kennis maken met zijn werking via een nieuwe brochure.

 

 

Vaste benoemingen in CLB

Vanaf 1 september 2007 wordt in het secun­dair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding een nieuw evaluatiesysteem ingevoerd. Er is een nieuwe omzendbrief.

 

 

Loopbaanonderbreking in CLB

Er zijn wijzigingen in de reglementering inzake gedeeltelijke en volledige loopbaanonder­bre­king.

 

 

Geïntegreerd onderwijs

Er is een wijziging in de omzendbrief.

 

 

Instelling van een nieuw alge­meen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

Op 14 november werd in de Kamercommissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschaps­be­leid, het Onderwijs, de Nationale wetenschap­pelijke en culturele instellingen, de Midden­stand en de Landbouw unaniem het wets­ont­werp tot Instelling van een nieuw alge­meen kader voor de erkenning van EG-beroeps­kwa­lificaties. Deze moet de wet van 10.05.2006 vervangen die momenteel voorziet in een alge­meen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen. Deze wet heeft ook betrekking op de psychologen en vormt een algemeen kader voor omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36/EG in Bel­gische wetgeving. In de memorie van toelich­ting lezen we: " De betrokken overheden zullen vervol­gens de specifieke uitvoerings­maat­regelen kunnen nemen voor de geregle­menteerde be­roepen waarvoor ze bevoegd zijn. Boven­dien moeten sommige bepalingen maar worden om­gezet wanneer de lidstaat gebruik wil maken van een bijzondere mo­ge­lijkheid die de richtlijn biedt (facultatieve om­zetting)." Laten we hopen dat de Psycholo­gencommissie en het Ministerie van midden­stand dan werk maakt van de nodige compen­serende maatregelen.

 

 

Vleva organiseert infosessie over DAPHNE III op 15 januari 2008

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap organiseert op 15 januari 2008 een infosessie over het Europees subsidieprogramma Daphne III. Dit programma wil bijdragen tot de voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die zich in de openbare en privé-sfeer voordoen tegen kinderen, jongeren en vrou­wen (waaronder seksuele uitbuiting en men­sen­handel), door preventief op te treden en steun en bescherming te verlenen aan slacht­offers en risicogroepen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wat de samen­werking tussen de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector betreft.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, betreffende de opvang van de kinderen in de ziekenhuizen

- Voorstel van resolutie betreffende het slui­ten van een samenwerkingsakkoord over de integratie en de stroomlijning van het slacht­offerbeleid

- Wetsvoorstel ter beteugeling van het fami­liaal geweld en tot wijziging van het Strafwet­boek inzake het beroepsgeheim

- Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comité "mannen en zorg"

- Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoör­di­neerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de toekenning van de familie­naam betreft, teneinde de afstamming van moederszijde duidelijk vast te stellen en tege­lijkertijd de historiciteit van de afstamming van vaderszijde te vrijwaren

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van de straf­rechtelijke bescherming van bijzonder kwets­bare personen tegen mishandeling en misbe­handeling

- Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek

- Wetsvoorstel tot afschaffing van de beper­kingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 94/8 en 102 van de wet van 14 juli 1991 be­treffende de handelspraktijken en de voor­lichting en bescherming van de consument, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten

- Wetsvoorstel houdende oprichting van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister

- Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand van vordering tot inkorting door de reservataire erfgenamen wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houden­de vaststelling van de wijze waarop de wils­verklaring inzake euthanasie wordt opge­steld, herbevestigd, herzien of ingetrokken

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek ten einde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden ver­ge­makkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer

- Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat

- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie

- Wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

- Voorstel van resolutie betreffende een betere ondersteuning van de palliatieve zorg

- Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het pu­bliek

- Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op het vasthouden van minderjarigen in gesloten centra

- Wetsvoorstel tot wijziging van de bepa­lin­gen van het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoe­stand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech­tenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van ver­krachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar

- Voorstel van resolutie betreffende het alcoholgebruik

- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de splitsing van de sociale zekerheid

- Wetsvoorstel tot invoering van een opvoe­dersvergoeding voor en tot toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het verlenen van rechts­persoonlijkheid aan het ongeboren kind

- Voorstel van resolutie betreffende diabetes

- Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen

- Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaar­stelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken

- Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap

- Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte

- Wetsvoorstel tot bestraffing van het be­drieg­lijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen

- Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 au­gus­tus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen

 

 

 

Schriftelijke vragen en antwoorden Vlaams Parlement

- Motie ondersteuning mantelzorg – Initiatieven (2)

- Resolutie dementie - Initiatieven

- Resolutie dementie - Initiatieven (2)

- Resolutie dementie - Initiatieven (3)

- Motie ondersteuning mantelzorg – Initiatie­ven

- Bijzondere jeugd­bij­stand - 60-dagenregel

- Geïntegreerde op­vang verkeersslachtof­fers - Initatieven

- Gehandicaptensector - Zorguitbreiding en meerjarenplannen

- Resolutie dementie - Initiatieven (4)

- Mensen met psychi­sche problemen – Thuis­zorgondersteu­ning

- Mensen met psychi­sche problemen – Acti­veringsbeleid

- Zelfdoding bij jonge­ren – Preventiemaat­re­gelen

- Callcenter kindermis­handeling – Haalbaar­heidsstudie

- Jeugdhulpverlening - Bekendheid en toegan­kelijkheid

- Alternatieve finan­ciering welzijnsvoor­zieningen - Stand van zaken

- Vertrouwenscentra kindermishandeling - Valorisatie directie­func­tie

- Gehandicapten - Projectsubsidiëring

- Geestelijke gezond­heidszorg - Federale therapeutische projec­ten

- Gehandicapten - Ver­­beterproject diagnos­tiek en indicatiestelling

- Gehandicapten – Pro­ject "persoonlijke toe­komstplanning"

- Bijzondere Jeugdbij­stand - Multifunctionele centra

- Geestelijke gezond­heidszorg – Outreach­projecten voor ouderen

- Extern beleidsrele­vant onderzoek – Op­drachten 2006-2007

- Geestelijke gezond­heidszorg – Proefpro­ject zelfmoordpreventie

- Decreet preventief gezondheidsbeleid - Stand uitvoering

- Decreet eerstelijnsge­zondheidszorg - Stand uitvoering

- Proefproject peuter­groepsconsulten - Stand van zaken

- Resolutie dementie­beleid - Initiatieven

- Vlaamse Rand - Bijkomende plaatsen voor gehandicapten

- Vlaamse Rand - MUG-interventies

- Dementiebeleid – In­ventarisatie en globaal plan

 

 

 Jacob

Registreren, meten en weten

Recent verscheen in The Lancet een artikel over het gebrek aan regis­tratie in de derde wereld. Men sprak over de schande van de onzicht­baarheid. Registratie heeft niet alleen zijn belang op  individueel vlak maar ook op maatschappelijk vlak. Het kan helpen tegen uitbuiting, het kan van belang zijn voor beleid inzake gezondheidszorgbeleid, enz.
Dirk Draulants, bioloog en free lance journalist heeft er in zijn blog in de Knack een bijdrage over geschreven: De ziekte van de bureaucraten. Het is een filosofische mijmering die het lezen waard is. Er zijn ook enkele reacties van lezers.

Jacob

 

 

Agenda

- 07.12. Seksuele opvoeding in het gezin

- overzicht

Een verhaal heeft
 altijd 3 kanten:
 mijn kant, jouw kant
 en de waarheid.
(Eric Schneider)

België (vervolg)

Commissie Sociale zaken (vervolg)

21.11. De beteugeling van alcoholmisbruik in het professioneel ver­voer van goederen en perso­nen

Commissie Volksge­zondheid

10.10. De afstemming van de wet op het leef­loon op het Vlaam­se  flexibiliseringsbe­leid

16.10. Het ontbreken van een akkoord bin­nen de regering over de RIZIV-begroting 2008

13.11. De invloed van kleurstoffen op de hy­peractiviteit van kinde­ren

13.11. Sterfgevallen en medicijngebruik in de psychiatrie

Commissie midden­stand

20.11. De reclame be­doeld voor kinderen tij­dens de eindejaars­periode

Europa

Europees Parlement

19.10. Mensen moeten geholpen worden in het uiten van hun creativiteit

07.11. Sport op school: de oplossing voor zwaar­lijvigheid bij kinde­ren?

13.11. Dys'criminatie en maatschappelijke uit­slui­ting van dys-kinderen

21.11. Onderwijs is de basis voor de toekomst van kinderen

24.11. Drugsgebruik in Europa blijft op hoog niveau

Europese Commissie

22.11. Veiligheid van speelgoed is geen kinderspel

Raad van Europa

- 21.11. Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gen­der equality standards and mechanisms

Als je het karakter
 van een mens wilt leren kennen, geef hem dan macht. (A.Lincoln)

Publicaties
België

Weliswaar nr 78

- Participatie bloeit bij jongeren

- Ook ouderen participe­ren in beleid en maat­schappij

- Een terugblik op een eeuw armoedebeleid

- Op de zorgboerderij telt iedereen mee

Publicaties Internationaal

- Preventing childhood obesity: two year follow-up results from the Christchurch obesity prevention programme in schools

- Amateur boxing and risk of chronic traumatic brain injury: systematic review of observational studies

- Effect of prolonged and exclusive breast feeding on risk of allergy and asthma: cluster rando­mi­sed trial

- The global impact of income inequality on health by age: an observational study

- Occupational therapy for patients with pro­blems in personal acti­vities of daily living after stroke: systematic re­view of randomised trials

- Should drugs be decriminalised? Yes

- Should drugs be decriminalised? No

- Maternal and neonatal individual risks and benefits associated with caesarean delivery: multicentre prospective study

- Child wellbeing and income inequality in rich societies: ecological cross sectional study

- In Review: Pharma­co­therapy of Alzheimer Disease

- Previous Trauma Expo­sure and PTSD Symp­toms as Predictors of Subjective and Biological Response to Stress

- Memory and Schizo­phrenia

- Functional Mechanisms of Episodic Memory Im­pairment in Schizophre­nia

- Episodic Memory Bias and the Symptoms of Schizophrenia

- Contribution of Impaired Early-Stage Visual Pro­cessing to Working Me­mory Dysfunction in Ado­lescents With Schi­zophrenia

- Combined Therapy of Major Depression With Concomitant Borderline Personality Disorder: Comparison of Inter­personal and Cognitive Psychotherapy

- Methamphetamine Abuse

- Somatoform Disorders

- Nonspecific Low Back Pain and Return to Work

- Mind-Body Therapies for Headache

- Children and the Internet

- New research on how children develop a sense of humor

- An overview of APA's latest position on torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment

- Violence involving intimate partners

- Women’s approaches to evaluating comple­men­tary and alternative the­rapies for menopausal symptoms

- Group membership and social influence

- Perceptions of Child Facial Cues as a Function of Child Age

- Sex Differences in Performance with the Hand and Arm in Near and Far Space: A Pos­sible Effect of Tool Use

- The Social Evolution of Language, and the Lan­guage of Social Evolution

Humor

- Female Serial Killer Has To Work Twice As Hard To Achieve Notoriety

Poëzie

- Liefde over duizend jaar