Jaargang 4  Nr 14
31.12.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

30.11. 634.000 euro voor unieke projecten opvang jonge delict­plegers

30.11. Persoonlijk ont­wikkelingstraject geeft probleemjon­geren weer zicht op beroepskwali­ficatie

03.12. Verbetering in ondersteuning van per­sonen met een handi­cap

07.12. Fundamentele hervorming financie­ring hoger onderwijs goed­gekeurd

07.12. Vlaanderen zoekt meer pleegou­ders

14.12. Psychiatrisch Cen­trum Sleidinge trekt met expertise naar ge­meenschapsinstellin­gen

14.12. Tewerkstel­lings­premie 50+ een­voudiger en aantrek­kelijker

17.12. Meer geld voor consultatiebureaus Kind en Gezin

19.12. 1.361.400 euro voor vernieuwende projecten in de thuis­zorg

Commissie Welzijn, Volks­­gezondheid en gezin

11.12. Het project Baluchon Alzheimer

11.12. De regelgeving ten aanzien van sa­men­werkende ont­haal­­ouders en de toekomst van deze diensten

Commissie Onderwijs

13.12. De toepassing van het gelijkeonder­wijs­kansendecreet (GOK-decreet) in het buitengewoon onder­wijs

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

21.11. Een eventuele uitbreiding van het ini­tiatief van een vonde­lingenschuif naar alle grote Vlaamse steden

21.11. De kwaliteit van de rusthuizen in Vlaan­deren zoals blijkt uit de inspectieverslagen

21.11. Het tekort aan opvangplaatsen in ge­sloten jeugdin­stellingen

21.11. Partner- en intrafamiliaal geweld

28.11. Het EETiKET-project voor kind­vrien­delijke restaurants

28.11. De studenten­ac­ties tegen het nieu­we financieringsplan voor het hoger onder­wijs

05.12. De tewerkstel­ling van personen met een handicap

12.12. Voorstel van resolutie betreffende de creatie van opvang­plaatsen en een snel­procedure voor perso­nen met een snel de­ge­neratieve aan­doening

12.12. Het buddy-pro­ject voor bijscholing van kansarme en allochtone jongeren door leer­krach­ten in opleiding

12.12. De tijdelijke huis­vesting van meisjes in de jeugdinstelling De Markt in Mol

12.12. Het geneesmid­delengebruik van stu­denten tijdens de exa­menperiode

Staatsblad

21.12. 07.12.2007. - Decreet houdende de oprichting van de Stra­tegische Adviesraad voor het Vlaamse Wel­zijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescom­missie voor Voorzie­ningen van Welzijn, Volksgezond­heid en Gezin

Toen ik geboren werd, ben ik zo geschrokken dat ik anderhalf
 jaar geen woord
 gezegd heb. (Wiet
 van Broeckhoven)

België

Commissie Justitie

27.11. Het plaatsge­brek in de gesloten in­stelling van Everberg en het vrijlaten van jonge criminelen

27.11. De alternatieve straffen

04.12. De bevraging 'kleine' criminaliteit in Test-Aankoop

04.12. Het ongestoord bezoek in gevangenis­sen

Commissie Midden­stand

27.11. De voortzetting van de hospitalisatie­verzekering na ontslag

Commissie Financiën

28.11. De bescherming van minderjarigen te­gen de gevolgen van alco­hol­gebruik door de toe­passing van een ver­hoogd btw-tarief op alco­pops

28.11. De internerings­instellingen

 

 

 

Regelgevingsagenda beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

 

 

Met de regelgevingsagenda brengt de Vlaamse Regering iedereen op de hoogte van de geplande nieuwe regels of van aanpassingen aan bestaande regels. Zo kunnen burgers en bedrijven zich tijdig informeren en inspraak eisen in de nieuwigheden die door Vlaamse ministers besproken worden.

De basis is de BELEIDSBRIEF 2007-2008 van Minister Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

U vindt hieronder per hoofdstuk, de titel van het initiatief, de betrokken regelgeving en een korte samenvatting van de beleidsdoelstellingen, overeenkomstig deze beleidsbrief.

·    Hoofdstuk 1. Gezinsbeleid

·    Hoofdstuk 2. Ouderenbeleid

·    Hoofdstuk 3. Jeugdhulp

·    Hoofdstuk 4. Personen met een Handicap

·    Hoofdstuk 5. Algemeen Welzijnswerk

·    Hoofdstuk 6. Preventief Gezondheidsbeleid

·    Hoofdstuk 7. Curatief Gezondheidsbeleid

·    Hoofdstuk 9. Vlaamse Zorgverzekering

·    Hoofdstuk 10. Vipa (Bouwsubsidies)

·    Hoofdstuk 12. Vrijwilligerswerk

·    Hoofdstuk 14. Transversaal beleid

 

Vrijetijdsweb.be voor mensen met handicap

Vier West-Vlaamse organisaties voor men­sen met een handicap hebben de website vrijetijdsweb.be gelanceerd.

 

 

Youth At Risk Vlaanderen

Youth at Risk werkt met jongeren vanaf 16 jaar die op meerdere levensterreinen (school, vrije tijd, gezin) problemen hadden en her­haal­delijk in contact kwamen met de politie. Ze vertoonden vaak gedragsmoeilijkheden en pleegden meerdere als misdrijf omschreven feiten. Het proefproject YAR begeleidt vanaf 2007 jaarlijks 25 jongeren tussen 16 en 18 jaar in Antwerpen, Tongeren en Hasselt.

 

 

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezond­heids- en Gezinsbeleid en van een ad­vies commissie voor voorzienin­gen van welzijn, volksgezondheid en gezin

Op 21.12.2007 is het decreet in het staats­blad verschenen. Een strategische advies­raad brengt advies uit over strategische beleidsvraagstukken en de hoofdlijnen van het beleid. Hij draagt op die wijze bij tot het vormen van de beleidsvisie en een interpre­tatie van maatschappelijke ontwikkelingen. Meer info.

 

 

Meer geld voor Vertrouwens­centra Kindermishandeling

De Vlaamse Regering stelt extra middelen ter beschikking van de vertrouwenscentra voor kindermishandeling. In totaal wordt 502.000 euro voorzien om nieuwe personeelsleden aan te trekken die de huidige directeurs kun­nen vervangen in hun operationele taken. Op die manier kunnen de directeurs van de ver­trouwenscentra zich meer concentreren op de beleidsmatige aspecten van hun functie. Dit is nodig door de stijging van het aantal contactnames en de stijgende aandacht voor kindermishandeling in het algemeen.

 

 

Steunpunt Expertisenetwerken

De Vlaamse Regering voegt personen met een visuele handicap toe als doelgroep voor het SEN. Het SEN wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen in­zake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot (één van ) de volgende doelgroepen: perso­nen met autisme, een visuele beperking, een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een verstandelijke beperking en bijkomende ge­dragsproblemen. De focus ligt op exper­tise­ontwikkeling en -verspreiding.

 

 

Nationaal voedings- en gezond­heidsplan

Op 20 december 2007 was er in de Kamer­commissie Volksgezondheid een gedachte­wisseling over het nationaal voedings- en gezondheidsplan. Aangezien Vlaanderen niet antwoordde op de uitnodiging, leren we voor­al wat er in dat verband leeft langs Fransta­lige zijde.

 

 

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en

Consumentenzaken (EPSCO) van 6 december 2007

Op 21 december 2007 was er in de Kamer-commissie Volksgezondheid een gedachte­wisseling over het standpunt van België ter gelegenheid van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consu­mentenzaken (EPSCO) van 6 december 2007 met betrekking tot de Volksgezondheid.

 

 

Statistics Belgium

Bezoek de website.

Gerechtskosten in strafzaken

Op 27.12.2007 zijn de tarieven voor 2008 in het Staatsblad verschenen. De volledige tabel kan u hier raadplegen. We maakten ook een selectie voor psychologen.

 

 

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

-  Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, wat de aanvang van de leerplicht betreft

- Voorstel van resolutie betreffende de opvoering van de aidsbestrijding

- Voorstel van resolutie betreffende een betere tegemoetkoming voor zwaar zorgbe­hoevende patiënten in het kader van de sociale zekerheid

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwet­boek inzake abortus

- Wetsvoorstel tot wijziging van de samen­geordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loon­arbei­ders voor wat betreft de intrekking van ge­zins­bijslag in geval van spijbelen

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Neder­landstalige en een Franstalige Orde van ge­nees­kundigen

- Wetsvoorstel tot invoering van een gezins­effectenrapport

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste

- Voorstel van resolutie betreffende het op­stellen van een globaal plan ter voorko­ming en bestrijding van obesitas

- Voorstel van resolutie betreffende een actieplan voor het kind in het ziekenhuis

- Wetsvoorstel tot invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwet­boek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een ver­zwakte positie

- Wetsvoorstel ter bestraffing van happy slapping

- Voorstel van resolutie betreffende onder­zoek naar hersenaandoeningen

- Wetsvoorstel tot oprichting van een patiën­tenfederatie

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving voor wat betreft de rechten en plichten van pleegouders

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het beval­lings­verlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie voor wat betreft minderjarigen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

- Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van het cerebrovasculair accident

- Voorstel van resolutie betreffende de im­ple­mentatie en normering van gespeciali­seerde multiprofessionele hersentumor­behandeling

- Voorstel van resolutie betreffende de religieuze, filosofische en morele bijstand binnen de murale zorg

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

- Voorstel van resolutie om de opvang van zwaar zorgbehoevende personen binnen de sociale zekerheid te verbeteren

- Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen­komsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschaps­verlof open te stellen voor holebi's

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van de cumu­latie van het beroepsinkomen van de per­soon met een handicap en de integratie­tege­moetkoming

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft

 

 

Schriftelijke vragen en antwoorden Vlaams Parlement

- GSM-gebruik bij kin­de­ren – Sensibili­se­rings­campagne

- Personenalarmtoe­stel­len - Stand van zaken

- Studie "Ruimtebe­hoefte voor ouderen" - Aanbevelingen

- Gehandicapten - Flexibilisering van de zorgvormen

- Psychiatrisch Centrum Sleidinge - Outreachingproject

- Integrale Jeugdhulp - Onderzoek "werken met gezondheidsge­gevens"

- Alcoholgebruik studenten - Preventie

- Taalbeleid voor­school­se kinderopvang - Initiatieven

- Zelfdodingpreven­tie - Brussel

- Gehandicaptensec­tor - Koppelsubsidiëring

- Obesitas - Erkenning als ziekte

- Gezondheidsconfe­rentie middelengebruik - Projecten

- Vrijwilligerswerk - Senioren

- Initiatieven buiten­schoolse kinderopvang - Knelpunten

 

 

 Jacob

     Gelukkig Nieuwjaar !

In naam van
de voltallige (!?) redactie
van De Maere
bied ik u
mijn beste wensen aan
voor 2008 !

 

Jacob

 

 

Agenda

- 10.04.  Breuken in de therapeutische alliantie

- overzicht

Kerstavond is de dag waarop je beslist de kerstinkopen van
 volgend jaar een week vroeger te doen.
(Peter Darbo)

België (vervolg)

Commissie Volksge­zondheid

04.12. Het OMNIO­statuut

04.12. De opleiding van het gezondheidsper­so­neel in de ziekenhuizen op het vlak van voe­ding

18.12. De evaluatie van het activeringsbe­leid voor de werkzoe­kenden en de gevolgen van de uitslui­tingen voor de OCMW's

19.12. De risico's van onoordeelkundige zelf­medicatie

19.12. WiFi in de zieken­huizen

Commissie Sociale Zaken

11.12. De vermindering van het aantal arbeids­ongevallen

Commissie Binnen­landse Zaken

19.12. De bescherming van minderjarigen in de luchthavens

Staatsblad

27.12. Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2008

Europa

Europees Parlement

12.12. Resolutie van het Europees Parlement van 12 december 2007 over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008

12.12. Wetgevingsreso­lutie van het Europees Parlement van 11 de­cem­ber 2007 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft enkele tijde­lijke bepalin­gen inzake btw-tarieven

13.12. European Parlia­ment resolution of 13 December 2007 on combating the rise of extremism in Europe

Europese Commissie

26.11. Diploma's zonder grenzen

29.11. Sport en geweld gaan niet samen

30.11. Europa en u in 2007 - Overzicht van de belangrijkste resultaten

04.12. Samen in ver­scheidenheid 2008

Dit jaar gaan we met
het vliegtuig op vakantie en ik neem mijn kanarie mee. Ik hoop maar dat hij niet ziek wordt,
want dat beest heeft nog nooit gevlogen. (Wiet van Broeckhoven)

Publicaties nationaal

Weliswaar nr 79

- Gecoördineerde zorg biedt voordelen

- Gezondheid en gezond­heidszorg bij allochtonen

- De arbeidsmarktsituatie van mensen met een handicap

- Zorgen voor kinderen in Vlaanderen

- Het sociale netwerk van de holibi

- Recidiverende jongeren

- Drugs in Vlaanderen: een stand van zaken

Gezondheidsportaal

- Scholarisatie en arbeid:

Arbeidsmarkt en aanslui­ting onderwijs – arbeids­markt

- Dossier senioren

- Gender en geweld: Een toetsing van de theorie van Hilary Allen

Publicaties Internationaal

- Community occu­patio­nal therapy for older patients with dementia and their care givers: cost effectiveness study

- Strengthening the Sta­tus of Psychotherapy for Personality Disorders: An Integrated Perspec­tive on Effects and Costs

- Predicting Language at 2 Years of Age: A Prospective Community Study

- New guidelines on the best treatments for post-traumatic stress disorder

- Wake up to a new practice opportunity (chronic insomnia)

- Controlling Feeding Practices: Cause or Consequence of Early Child Weight?

- Substantial Genetic Overlap Between Neuro­cognition and Schizo­phre­nia

- How we learn to tie

- Alcohol consumption in pregnancy as a risk fac­tor for later mental health problems

- Neighbourhood social interactions and risk of acute myocardial infarc­tion

- Personality factors as predictors of persistent risky driving behavior and crash involvement among young adults

- meer

Humor

- The Story of Johnny Highwaycone

Ballet

- She without arm, he without leg

Poëzie

- Ochtend