Jaargang 5  Nr 1
31.01.2008

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

15.01. Opvoedings­win­­kels krijgen erken­nings­overeenkomst ter ondertekening

31.01. Minister Van­ackere versterkt de werking van de exper­tisecentra dementie in Vlaanderen

01.02. Meer ruimte om beleid te adviseren voor Vlaams netwerk van armenverenigin­gen

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

08.01. De  toegankelijk­heid van de jeugdhulp­verlening

08.01. De behandeling van geïnterneerden

15.01. De aanhouden­de problemen bij adop­tie door paren van ge­lijk geslacht en de rol hierin van de adoptie­ambte­naar

15.01. De procedure voor kandidaat-adop­tie­ouders

Commissie  onderwijs, vorming, wetenschap en innovatie

17.01. De overdracht van het Begeleid Indivi­dueel Studeren (BIS Online)

Commissie cultuur, jeugd, sport en media

17.01. Het verband tus­sen sociale achter­stand bij jongeren en de participatie aan sport

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

20.12. De nieuwe uit­voeringsrichtlijnen voor de zorgregie van per­so­nen met een handi­cap

16.01. Het experiment rond het persoonsge­bonden budget

16.01. Een eventuele

versoepeling van de taalregeling aan uni­ver­siteiten en hoge­scho­len

30.01. De preventie en sensibilisatie ten aan­zien van gokverslaving

Een aforisme is een levenswijsheid die
zo fris is als een
oude tante
(Carlos Tindemans)

België  

Persberichten

16.01. Tabaksmaatre­ge­len werpen vruch-ten af

18.01. Resultaten alco­holcontroles tijdens de voorbije Bob-campag­ne

23.01. Zelfmoordpre­ven­tie: bewustma­kings­acties

24.01. Belgische over­heid en human resour­ces

28.01. Welzijn en hu­man resources

Commissie Justitie

08.01. Een gesloten jeugdinstelling in Florennes

08.01. De toepassing van de omzendbrief inzake nultolerantie voor partnergeweld

08.01. De vraag van de federale politie om in de wet een mogelijk­heid te voorzien waar­bij minderjarigen kun­nen optreden als infor­mant

08.01. De herlokalisatie van coffeeshops door de gemeente Maas­tricht in de nabijheid van de Belgisch- Neder­landse grens

08.01. De ontvoeringen door ouders

15.01. De jeugdbe­scher­mingswet

15.01. De navolging en de uitvoering van de wet van 10 mei 2007 op de transseksu­ali­teit

22.01. De voorwaar­den voor de samen­werking van het de­par­tement Justitie met televisie­zenders bij het maken van reality- tv­pro­gramma's

22.01. Partnergeweld

29.01. De aanpak van de problematiek van drugs in de gevange­nissen

Commissie Sociale Zaken

15.01. Het wegwerken van de werkloosheids­val waarin tal van leef­loontrekkers verkeren

15.01. De aangekon­dig­de strijd tegen de werkloosheidsvallen en de vermindering van de arbeidskost van de lage lonen

 

 

 

Geïntegreerde behandeling
van patiënten in het
algemeen ziekenhuis

 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt “Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” Verder is het biopsy­chosociaal model is steeds meer een vanzelfsprekendheid wanneer er gepraat wordt over gezond­heids­zorg. Toch is er nog een grote weg af te leggen inzake de daadwerkelijke doorvoering van dat model op de werkvloer. En uiteraard ook inzake financiering. Financiering van de somatische zorg is er reeds langer. Sedert de jaren zestig van vorige eeuw zijn er ook enkele sociaal werkers voorzien voor het algemene ziekenhuis en enkele psychologen voor de psychiatrische afdelingen van het algemene ziekenhuis. Ook is er se­dert enkele jaren een nomenclatuur voor liaisonpsychiatrische tussenkomsten van psychia­ters. Voor de niet-psychiatrische afdelingen of zorgprogramma's van het algemeen zieken­huis was er vaak slechts bepaald dat 'men moest kunnen beroep doen op een psycholoog'. Alleen voor de palliatieve zorgen en op een paar plaatsen in de revalidatieprogramma's werd er expliciet over psychologen gesproken.
In 2003 was er reeds een advies van de Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen die de aanwezigheid van de klinisch psycholoog in het algemeen ziekenhuis wilde verbeteren: Advies betreffende de psychologische functie In het algemeen en psychiatrisch ziekenhuis.

Nadien was er nieuwe wetgeving inzake het zorgprogramma geriatrie en borstklinieken waarin er reeds klinisch psychologen werden voorzien. Maar hoewel men reeds sedert jaren wekelijks de noodklok luidt inzake kinderpsychiaters werd er in 2006 nog een nieuw zorg­programma voor kinderen gepubliceerd waarin de klinisch psychologen niet eens werden vermeld!
De Hoge Gezondheidsraad nam in 2006 het initiatief om een advies te formuleren inzake de psychosociale hulpverlening in het algemeen ziekenhuis. De uiteindelijke tekst droeg de titel
Geïntegreerde behandeling van patiënten in het algemeen ziekenhuis. De tekst draagt de datum van 8 augustus 2007, maar werd in feite later gepubliceerd. In de tekst werd aan­dacht besteed aan de interactie van psychische en lichamelijke factoren in ziekte en ge­zondheid. Daaruit volgt dan dat de gezondheidszorg moet voorzien in de nodige hulpverle­ners, structuren en werkwijzen om die geïntegreerde zorg ter harte te nemen.
Blijkbaar moet het advies nog verder zijn weg vinden in de maatschappij. Toen op 22 januari 2008 in de commissie Volksgezondheid van de Kamer een vraag werd gesteld over de psychosociale zorg in het algemeen ziekenhuis leek alvast niet direct dat vraagsteller en antwoordende minister van het bestaan van het advies op de hoogte waren.

 

Verpleegkundige adviesraad

Op 10.01.2008 werd er door Maya Detiège een wetsvoorstel ingediend tot oprichting van een verpleegkundige adviesraad. De ver­pleeg­kundigen ervaren een kloof tus­sen het management en de werkvloer.  Ze vinden dat ze te weinig autonomie hebben.  Ze ervaren ook een spanningsveld met de andere disci­pli­nes. We citeren uit de toelichting: " al­hoe­wel 91% van de verpleegkundigen zich­zelf als een gelijkwaardige partner be­schouwt en meer dan 70% een goede werk­relatie met de arts als een prioriteit be­schouwt, ervaart één op vijf verpleegkundi­gen weinig of geen res­pect van kinesisten, logopedisten en psycho­logen. Een op de 4 verpleegkundigen vindt zelfs dat artsen het nut van verpleegkundige interventies weinig of niet erkennen."

Twee bedenkingen bij dit voorstel:

- Als er in de ziekenhuizen naast een medi­sche raad ook een verpleegkundige raad ont­staat, moet het initiatief van bepaalde univer­si­taire klinieken inzake een psychologenraad misschien eens nader bekeken worden.

- In de nieuwe zorgprogramma's zoals dit in­za­ke pedia­trie en geriatrie wordt de leiding toegekend aan de arts en de hoofdverpleeg­kundige. De disciplines waar­over er hier ge­klaagd wordt komen niet of veel minder aan bod….

 

 

Het strijken van borsten

Een aantal volksvertegenwoordigers hebben in de Kamer een voorstel van resolutie inge­diend be­tref­fende de campagne tegen «het strijken van borsten» in ontwikkelings­landen. De praktijk wordt gesignaleerd in Kameroen, Guinee, Togo, Benin, Nigeria en Ivoorkust.

Ondertussen is te lezen dat genitale vermin­king een steeds groter probleem wordt in ons land. In 2006 zochten zo'n 415 besneden vrouwen hulp


 

Informatie voor patiënten in ziekenhuizen

De koning Boudewijnstichting biedt steun aan projecten die patiënten kwaliteitsvol, helder en toegankelijk willen informeren. Het is de be­doe­ling om de voorlichtings- en overlegpro­cessen met de patiënten in Belgische zorgin­stellingen te verbeteren. Ze willen 10 tot 15 projecten ondersteunen met elk maximaal 25000 euro. Projecten kunnen ingediend worden tot 7.4.2008.

 

 

Le Livre Noir de la Psychanalyse in het Chinees.

Op 10.01.2008 publiceerde de Shandong People's Publishing Agency de Chinese vertaling.

Gokken

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd op 30.01.2008 uitvoerig aandacht besteed aan de problematiek van het gokken. Klasse gaf info voor leraren, journalisten, ouders en jongeren.
Verwijzen we ook naar de Cel Verantwoord Spelen van de Rodin Foundation. Vermelden we ook SafeInternet. Tenslotte is er de Vereniging voor Alcohol en andere drugpro­blemen (VAD) die op haar site een volledig dossier over gokken ter beschikking stelt.

 

 

European Year of Intercultural Dialogue

De Europese Commissie noemt 2008 het jaar van de interculturele dialoog.

 

 

Human Trafficking Convention

Elk jaar worden er 600000 mensen verkocht in Europa. Ze zijn slachtoffers van internatio­nale criminelen. Zie de website van de Raad van Europa over dit onderwerp. Persmede­deling.

 

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

-  Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de armoede

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Verpleegkundige adviesraad

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augus­tus 1987, voor wat betreft de ziekenhuis­ge­bonden prestaties

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken

- Wetsvoorstel tot instelling van een adoptie­verlof voor werknemers en zelfstandigen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuur­lijke personen, teneinde de beslissing tot aan­wijzing van een voorlopig bewindvoer­der ruimer bekend te maken

- Voorstel van resolutie betreffende de ach­ter­gelaten kinderen in weeshuizen en psy­chi­a­trische instellingen in de voormalige Oost­bloklanden (nu EU-lidstaten)

- Voorstel van resolutie betreffende de alge­mene maatschappelijke aanvaarding en gelijk­schakeling van holebi's

- Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek

 

 

Schriftelijke vragen en antwoorden Vlaams Parlement

- Psychiatrisch Cen­trum Sleidinge – Out­reachingproject

- Integrale Jeugdhulp - Onderzoek "werken met gezondheids­ge­ge­vens"

- Alcoholgebruik studenten - Preventie

- Taalbeleid voor­school­se kinderopvang - Initiatieven

- Zelfdodingpreventie - Brussel

- Geweld tegen kin­de­ren - Aanbevelingen VN-studie

- Ouderenzorg – Inter­culturalisering

- Middelengebruik – Pre­ventiecampagnes

- Dementie op jonge leeftijd - Informatie

- Vlaamse Rand – Op­vangplaatsen welzijns­sectoren

- Ongevallen met kin­de­ren in de privésfeer - Preventiebeleid

 

- Zorgvragen gehan­di­capten – Herover­we­gingen

- Zorgvragen gehandi­capten - Weigeringen

- Persoonlijke-assis­ten­tie­budgetten – Uit­breiding

- Hulpmiddelen voor ge­handicapten – Inhaal­beweging

- Hulpmiddelen voor gehandicapten – Aan­passing refertelijst

- Instellingen voor bij­zon­dere jeugdzorg – Tiener­zwanger­schap­pen

- Gezondheidsbevor­de­ring op school – Ini­tia­tieven

- Autisme – Sensibili­sering

- De Markt Mol – Meis­jes­afdeling

- Ouderenzorg – Al­loch­tonen

 

 

Staatsblad

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

07.01. 03.12.2007. — MB houdende herzie­ning van de refertelijst inzake individuele ma­te­riële bijstand

14.01. 14.12.2007. – BVR tot wijziging van het Besluit van de Vlaam­se Regering van 17 mei 2002 betreffen­de de erkenning en sub­sidië­ring van de vertrouwenscentra kindermishan­deling

01.02. 25.10.2007. – B. v. Verenigd College be­treffende de erkenning en de subsidiërings­wijze van de centra en dien­sten voor perso­nen met een handicap

- Opvolging inzake slachtofferbeleid

- Ervaringsfonds. — Projecten - Hoge Ge­zondheids­raad. — Rust­huizen, psychiatri­sche in­stel­lingen en in­stellingen voor chro­nisch zieken. — Gezel­schapsdieren

- Werknemers met pe­ri­o­dieke psychische sto­ringen

 

 

 

 Jacob

Kwak en alternatief is in

In december 2007 publiceerde het Nederlandse RijksInstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM) een rapport over de werk­zaam­heid van ginkgo waaruit blijkt dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor ginkgo als een gezondheidsmiddel, met name de claims dat Ginkgo biloba-preparaten bloedcirculatie en geheugen­functie verbeteren en ouderdomsverschijnselen verminderen.

Naar deze studie en naar andere lezenswaardige rapporten wordt verwezen op de website van SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-Wetenschap en het Paranormale).

Jacob

 

 

Agenda

- 13-14.03 &13.10. Sa­men werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

- overzicht

Het aforisme is de poëzie van het verstand
(Siegfied van Praag)

België (vervolg)

Commissie Sociale Zaken (vervolg)

15.01. Het verbeteren van de begeleiding van de werkzoekenden en de versterkte opvol­ging van de werklozen

15.01. De uitgaven voor de wijkge­zond­heids­centra

23.01. Het gebruik van leugendetec­tors bij de aanwer­ving of screening van perso­neel

23.01. Het  pleegver­lof

Commissie Landbouw en middenstand

15.01. De speelbossen

Commissie Volks­gezond­heid

16.01. De balans na één jaar rookverbod

16.01. Levenseinde­zorg

16.01. Het alcohol­ac­tie­plan

16.01. Nevenwerkin­gen van een middel om te stop­pen met roken, de maatregelen van het mi­nisterie van Volks­ge­zond­heid en de aan de patiënten verstrekte in­formatie

22.01. De gelijke be­han­deling van kandi­daat-ou­derparen van gelijk ge­slacht inzake aanvragen voor bui­ten­landse adoptie

22.01. De psychoso­ciale zorg in het zie­ken­huis

22.01. Het euthana­sie­beleid van de rusthui­zen

29.01. De bariatrische chirurgie

29.01. De vruchtbaar­heid van de Belgische koppels

29.01. Het cocaïnege­bruik in België

Plenaire Kamer

10.01. De opvang van kinderen van asiel­zoe­kers in gesloten centra

17.01. De bouw van een winkelcentrum voor softdrugs in Maas­tricht

24.01. Geweldpleging op de NMBS-lijnen

Plenaire Senaat

10.01. De problematiek betreffende ontvoe­rin­gen door de ouders

10.01. Het gebrek aan opvang in de jeugd­psy­chiatrie

10.01. Het stopzetten van de verhoogde te­rugbe­taling voor anti­conceptie aan jonge­ren

17.01. Het voornemen om een gesloten cen­trum voor gezinnen met kinderen te laten bouwen

17.01. Het Verdrag inza­ke de rechten van per­so­nen met een handicap

24.01. Het systeem van de progressieve werk­hervatting

24.01. De betalings­pro­blemen van het dag­centrum De Sleutel

24.01. De vastgestelde criteria inzake baria­tri­sche operaties

Europa

Europees Parlement

15.01. Bestrijding van kinderpornografie: een stap voorwaarts?

16.01. Resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2008 - Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind

17.01. Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind

17.01. Resolutie van het Europees Parlement van 17 januari 2008 over de rol van de vrouw in de industrie

17.01. European Parlia­ment resolution of 17 January 2008 on the situation in the Demo­cratic Republic of Congo and rape as a war crime

Raad van Europa

30.01. Recommendation CM/Rec(2008)1 of the Committee of Ministers to member states on the inclusion of gender dif­ferences in health policy

Een aforisme is een duidelijk antwoord op
 een vraag die nooit
werd gesteld
(Fernand Auwera)

Publicaties België

Federaal Kenniscentrum Gezondheids­zorg

22.01. Zorgen en finan­ciering op maat voor de geriatrische patiënt

22.01. Financiering van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt in algemene ziekenhuizen

Publicaties Internationaal

- Survival times in people with dementia: analysis from population based cohort study with 14 year follow-up

- meer

Humor

- La Marseillaise

Poëzie

- Zomereinde aan de leie