Jaargang 5  Nr 2
29.02.2008

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

04.02. Weliswaar nieu­we stijl pakt uit met dos­sier over Zelfhulp in Vlaan­deren

14.02. Betere opvang verkeersslachtoffers in Vlaanderen

15.02. Grondige hervor­ming en extra inves­te­ring moet meer mensen met arbeidshandicap aan het werk krijgen

15.02. Vlaamse Rege­ring stimuleert aanwer­ving arbeidsgehandi­cap­ten door lokale be­sturen

15.02. Vlaanderen strijdt tegen discrimina­tie. 13 meldpunten in de steden zullen bemidde­len

21.02. Slachtoffers part­nergeweld vinden de weg naar hulpver­le­ning

22.02. Uitkering zorg­verzekering vanaf 1 juli 2008 opgetrokken naar 125 euro voor thuis­ver­blijvende zorgbehoe­ven­den

22.02. 1600 nieuwe plaatsen bij in de kinder­opvang

29.02. Maar halftijds school lopen volstaat niet langer

29.02. Vlaamse over­heid maakt websites toe­gankelijk voor men­sen met een handicap

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

29.01. De tekorten in de jeugdpsychiatrie

29.01. De wachtlijsten in de bijzondere jeugd­zorg

12.02. Het gebrek aan begeleiding van jonge­ren die de bijzondere jeugdzorg verlaten

12.02. Het stijgende aantal hiv-besmettingen

12.02. Het euthanasie­beleid in rustoorden

12.02. De berichtgeving over zelfdoding en over de daarover gemaakte afspraken met de pers

Commissie onderwijs

31.01. Onderwijs voor gedetineerden

31.01. De zogenaamde Daltonscholen

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport

31.01. De toenemende agressiviteit bij het jeugdvoetbal

14.02. De opvolging van de resolutie betref­fen­de betere afscherming van kinderen tegen agressie en geweld op Vlaamse televisie

28.02. Het gebruik van de Mosquito Sonic Teenage Deterrant om zogenaamde hangjon­geren te verdrijven

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

13.02. Het toenemend gebruik van het medicijn Rilatine en de diagnos­tiek van ADHD bij kinde­ren

20.02. Het gebrek aan lichaamsbeweging bij kleuters

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Geestelijke gezond­heidszorg voor ouderen - Opleiding personeel

- Alcohol op het werk – Sen­sibiliseringscam­pag­nes

- Ouderenbeleid - Lokale inbedding

- Geestelijke gezond­heidszorg – Taakverde­ling

- Geestelijke gezond­heidszorg - Inclusief beleid

- Geestelijke gezond­heidszorg – Samen­wer­king preventiepartners

- Semi-internaten - Wachtlijsten

- Zorgregio's - Stand van zaken

- Jongdementie - Erkenning door VAPH

Dit is een test om erachter te komen of
 je missie op aarde ten einde is : als je nog leeft, is dat niet het geval.
( Richard Bach)

België  

Persberichten

22.02. Personen met een handicap moeten minder administratieve stappen ondernemen om een tegemoetkoming aan te vragen

Commissie Justitie

12.02. De toegang tot informatie over het ge­volg dat door de par­ket­tenwordt gegeven aan de ingediende klachten van part­ner­geweld

12.02. Het gebruik van de leugendetector in strafzaken

12.02. Het strafrech­te­lijk verbod op draag­moe­derschap

19.02. Websites die aanzetten tot zelfmoord

19.02. De genitale ver­minking van vrouwen

26.02. De implementatie van de cel hulp aan slachtoffers bij een ramp

Commissie Sociale Zaken

12.02. Situatie van de mantelzorgers op so­ciaal, persoonlijk en be­roepsvlak

19.02. De referentie­cen­tra voor het chro­nisch vermoeidheids­syndroom

Commissie Volks­ge­zond­heid

12.02. Het voorkomen van en hulpverlening bij cannabisverslaving

12.02. Het plan tegen zelfmoord

12.02. De terugbetaling van psychologische ondersteuning voor brandwondenslacht­offers

12.02. Draagmoeder­schap

12.02. Initiatieven in de preventieve gezond­heidszorg

12.02. De mislukking van het systeem van zachte echelonnering

12.02. De hoge kosten bij palliatieve thuiszorg

12.02. De overlijdens in de psychiatrie

12.02. De consumptie van Rilatine

26.02. De leefloonval

26.02. De tenuitvoerleg­ging van een aanmoe­digingsbeleid inzake orgaandonatie

26.02. De invoering van een Alzheimerplan

26.02. De hervorming van de Orde van ge­nees­heren

Plenaire Kamer

21.02. Eiceldonatie

Plenaire Senaat

31.01. De beslissing niet langer de mogelijkheid te laten om voor een jon­gen of meisje te kiezen in het kader van een adoptie

14.02. Draagmoeders

 

 

 

 

Dienst klinische psychologie
 als zorgvloer

 

 

Stilaan is overal doorgedrongen, alvast theoretisch, wat de wereldgezondheidsorganisatie reeds in 1948 verklaarde: ‘Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar is ook een situatie van volledig fysiek, psychisch en sociaal welbevinden’. Ook is steeds duidelijker geworden en geaccepteerd dat er een intense interactie is tussen de fysische, de psychische en de sociale component van gezondheid.

Sedert de jaren zestig van de vorige eeuw werden er sociaal assistenten voorzien in de algemene ziekenhuizen. Stilaan kwamen er ook psychologen. In veel gevallen maakten ze hun intrede via de psychiatrische afdelingen en werd er ook op hen beroep gedaan vanuit andere entiteiten. De manier waarop hun aanwezigheid georganiseerd was (of vaak juist niet 'georganiseerd' was) en is kan zeer verschillend zijn van ziekenhuis tot ziekenhuis. Soms zitten ze verspreid op verschillende afdelingen, soms zijn ze geïntegreerd in een eigen psycholo­gische dienst. Enkele jaren geleden was er een evolutie op gang geko­men naar organisatie binnen een eigen dienst. In die periode verscheen ook het advies van de Nationale Raad van Zieken­huisvoorzienin­gen over de psychologische functie. De oprichting van een “psychologische functie” die aan alle ziekenhuizen zou opgelegd worden in het kader van de algemene erkenningsnormen van de ziekenhuizen, was baanbrekend. Zoals we in vorig nummer besproken hebben werd dit advies van de NRZV in grote mate be­krach­tigd door het recente advies van de Hoge ge­zondheids­raad.

Maar vandaag is de evolutie niet eenduidig. Er zijn ziekenhuizen die recent het initiatief namen een eigen psychologische dienst op te starten met diensthoofd incluis. Er zijn echter ook ziekenhuizen die een andere weg op gaan. Dat heeft alles te maken met de herstruc­tureringen die er momenteel overal bezig zijn. Men wil van de zuilen af en men wil multi­disciplinaire zorgvloeren maken. Een paar jaar geleden was het 'in' om te zeggen dat men de structuren zou 'kantelen'. In sommige ziekenhuizen is men volop de weg opgegaan van divisies en clusters en oprichten van eigen kliniekjes… naast elkaar. Op heel wat plaatsen komt men daarvan terug. Men kan niet tegelijkertijd beweren dat schaalvergro­ting van de ziekenhuizen een noodzakelijkheid is en ondertussen in elk ziekenhuis een lap­pendeken maken van afzonderlijke koninkrijkjes. Waar men op de ene plaats aan communi­catie wint, verliest men die op een andere plaats. De ene soort vergadering maakt plaats voor een andere soort vergadering. Overleg is er hoe dan ook nodig met het geheel. Het toespelen van financiële verantwoordelijkheid aan de afzonderlijke entiteiten maakt dat men daar soms zijn 'stuks' personeel gaat opeisen. Het steeds meer toekennen van personeels­bevoegd­heden aan de personen die ook het proces besturen, heeft soms iets weg van de terugkeer naar de Roi Soleil. Het zogezegd 'kantelen' leek wat revolutionair en het woord 'multidisci­plinair' verspreidt een parfum van democratie, maar de uitkomst druipt in een aantal gevallen van de weemoed naar het ancien régime.

We hadden dit gevaar zien aankomen toen we in 2003 ons artikel schreven 'De dienst kli­nische psychologie als ziekenhuisfunctie in het algemeen ziekenhuis'. Er werd toen gepleit voor een synthese van de goede elementen uit het bestaande systeem en de goede doel­stellingen die men met een herstructurering wilde nastreven. Het is evident dat het inzicht dat gezondheid bepaald wordt door fysische, psychische en sociale factoren die dan nog eens met elkaar interageren, goede communicatie noodzakelijk maakt binnen een multi­disciplinaire setting. En dat is iets waar het 'gekantelde' model goed in is. Maar het is even waar dat niet elke hulpverlener in alle aspecten van zijn beroep een specialist is, en dat hij wel eens enkele weken met vakantie gaat en dat hij soms materiaal nodig heeft die hij niet dagelijks gebruikt en dat hij nood heeft om zich verder te bekwamen via collega's. En het is ook waar dat een patiënt langer leeft dan die vijf tot tien dagen dat hij opgenomen is in het ziekenhuis, en als psychologisch wezen behoefte heeft aan continuïteit in zijn zorg die ook psychisch en sociaal is. En in de laatst vermelde aspecten is het nieuwe systeem niet goed.

We willen hier enkele aspecten van een psychologische dienst toelichten die dreigen stuk te gaan bij de herstructureringen die op heel wat plaatsen bezig zijn:

- De professionele autonomie. Een klinisch psycholoog is een academisch gevormd auto­noom gezondheidszorger. Hij heeft zijn eigen ethiek en deontologie. En die is slechts ge­waarborgd als zijn professionele autonomie gewaarborgd is. In die nieuwe structuur zien we dat klinisch psychologen vaak geïsoleerd aan een bepaald zorgprogramma toegekend worden. Herhaald krijgen we klachten of verzuchtingen van mensen die het moeilijk hebben om nog hun deontologie te respecteren. Wat moeten ze doen: ander werk zoeken of toe­geven. Waarover gaat het? In de deontologische code van de psycholoog staat: " Uit zorg om de privacy van personen die hij binnen een professionele context ontmoet en bewust van de noodzaak van de toegankelijkheid van het beroep voor allen, houdt de psycholoog zich aan absolute geheimhouding van alles wat hij door en tijdens zijn beroepsactiviteit verneemt. Dit houdt op zijn minst de naleving in van het verplichte Beroepsgeheim zoals bepaald in artikel 458 van het Belgische Strafwetboek. "  Welnu, er zijn psychologen die niet eens een eigen dossier mogen aanleggen; alles wat ze noteren kan gelezen worden door heel de afdeling. Wat moeten die mensen doen ? Veel voor zich houden en slechts die zaken opschrijven die als gedeeld beroepsgeheim te verantwoorden zijn. Maar anderzijds heeft de psycholoog ook de plicht om kwaliteitszorg te leveren en hij is ook slechts een mens die niet alles kan onthouden… Er zijn psychologen die financieel totaal afhankelijk zijn van de arts die hen betaalt om patiënten te evalueren en interventies te attesteren die door deze 'werkgever' worden uitgevoerd. Er zijn psychologen die van de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor het zorgprogramma opgelegd krijgen welke testen ze moeten af­nemen en hoe. Het is uiteraard niet de bedoeling om hier de artsen en zorgcoördinatoren te beschuldigen of te beledigen die zich respectvol opstellen tegenover de psychologen. Maar er zijn uitzonderingen en vooral, de nieuwe structuur maakt dergelijke situaties moge­lijk.

- De opleiding door de eigen collega's. Een arts die baas wordt van een zorgprogramma heeft  minstens vijf jaar specialisatie achter de rug en heeft zich volop ingewerkt in die specifieke zorgsector. Een verpleegkundige die pas afgestudeerd is komt steeds terecht in een context waarin er meerdere verpleegkundigen werken. Binnen dat team kan hij leren van zijn oudere collega's. Psychologen die pas afgestudeerd zijn komen in die nieuwe structuur meestal terecht in een positie waarin ze alleen staan in hun discipline. Ze zullen wel leren van de arts en de verpleegkundige, maar het is niet via de arts en de verpleeg­kun­dige dat ze zich verder zullen bekwamen in hun eigen discipline. Daarvoor moeten ze een werksetting hebben waarbinnen ze contacten kunnen hebben met andere en oudere collega's.

- Het recht van de patiënt op de hulpverlener met de beste competentie voor zijn probleem. Als we het goed voor hebben is heel de ziekenhuisreorganisatie toch bedoeld om de kwa­liteitszorg voor de patiënt op te voeren. Een evolutie naar aparte koninkrijkjes met elk zijn eigen psycholoog staat daar haaks op. Zoals een arts niet in alles kan gespecialiseerd zijn, kan een psycholoog dat ook niet. Maar als men de enige psycholoog is van de zorgvloer moet men zijn plan trekken. Als men alleen op een cardiologische revalidatie staat moet men competent zijn in de opvang van mensen die een ernstige aandoening hebben, in het eva­lu­eren van de cognitieve vermogens na een hartstilstand, in de beroepsheroriëntatie, in de behandeling van stress- en hyperventilatieklachten, in de aanpak van seksuele problemen, in het begeleiden van een rookstop, in de diagnostiek en aanpak van het hele gamma van mensen die ook een hartaandoening kunnen krijgen. Er zijn natuurlijk wel superpsychologen, maar de meeste zijn toch niet in al die zaken gespecialiseerd.

- De continuïteit in de individuele zorg. Ziekenhuisopnames worden steeds korter; heel dik­wijls is dat minder dan 10 dagen. Maar mensen komen dikwijls herhaalde keren in aanraking met het ziekenhuis; vandaag voor een gebroken been, de volgende keer voor een lever­pa­thologie, dan weer voor alcoholisme, dan voor een relatieprobleem. Als al die psycholo­gen honkvast verbonden zitten aan een bepaalde zorgvloer, dan kunnen de patiënten iedere keer weer herbeginnen met hun, uiteraard zelfde, verhaal. Er zijn zelfs plaatsen waar men verschillende psychologen heeft binnen eenzelfde zorgvloer, maar op andere afdelingen, en waar de patiënt zijn verhaal drie keer mag doen.

- Continuïteit in het zorgaanbod. Psychologen zijn ook mensen die op vakantie gaan, die kin­deren krijgen (de meeste psychologen zijn vrouwen), enz. Als men als enige psycholoog verbonden is aan een bepaalde zorgvloer, dan is er gewoonweg gedurende weken soms geen psycholoog beschikbaar.

Om deze redenen hebben we reeds in 2003 gepleit voor een model dat een oplossing bood voor de zojuist vermelde bezorgdheden, in combinatie met goede communicatie en multi­disciplinariteit. We hebben dat toen een 'Dienst klinische psychologie als ziekenhuisfunctie' genoemd. Het model kan men hier nog even nalezen. Het ligt overigens volledig in de lijn van de voorstellen van de NRZV en de Hoge Gezondheidsraad. We blijven daarbij. Maar in het huidig jargon van de herstructurering zouden we willen spreken over de 'Dienst klinische psychologie als zorgvloer' van waaruit er liaisonpsychologische zorg wordt geboden aan de verschillende andere zorgprogramma's naast de eigen zorg die er, meestal poliklinisch, geboden wordt. Deze manier van kijken naar de problematiek kan een denkkader bieden voor een goed alternatief wanneer men de psychologen al te simplistisch wil opsplitsen over de verschillende zorgprogramma's om er te functioneren onder een arts en een ver­pleegkundige, die vaak de leiding krijgt van het niet-medisch personeel.

Het is evident dat de psychologen sterker zouden gestaan hebben indien het wetsontwerp Aelvoet-Tavernier niet gekelderd was in 2003. De psychologengroep die dat gedaan heeft draagt dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid.

 

Portaal van de Sociale Zeker­heid

De FOD sociale Zekerheid heeft een vernieuwde portaalsite.

 

 

Patiënten als partners in gezondheidszorgbeleid

De Koning Boudewijnstichting heeft een nieuwe gratis publicatie op haar website gezet:  Patiënten als partners in gezondheids­zorgbeleid - Meerstemmigheid in participatie

Van patiënt tot partner in beleid: mogelijkheden en hindernissen

 

 

Rapport Soete over hoger­on­derwijslandschap en –aanbod

Het rapport is te downloaden via deze link.
Momenteel zijn er in Vlaanderen 1483 studen­ten die de opleiding bachelor in de toegepaste psychologie volgen (drie locaties). In Leuven zijn er 1137 die psychologie volgen, in Gent 1355 en in Brus­sel 457. Deze cijfers contras­teren fors met de vacatures.

 

 

Wanneer komt er antwoord ?

Op 18.02.2008 publiceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een bundel van 591 bladzijden met schriftelijke vragen waarop niet werd geantwoord binnen de door het reglement bepaalde termijn.

 

 

Gespecialiseerde multipro­fes­sionele hersentumorbehan­de­ling

In de Senaat werd een voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van gespecialiseerde multiprofessionele her­sentumorbehandeling ingediend.

 

 

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

-  Wetsvoorstel tot invoering van een ver­plichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

- Voorstel van resolutie betreffende de pro­blematiek van het chronisch vermoeidheids­syndroom

- Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regel­geving om het naamloos bevallen mogelijk te maken

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving inzake de gerechtelijke onbekwaamver­klaring en de toevoeging van een gerechtelijk raadsman

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, tenein­de die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar

- Wetsvoorstel houdende wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbe­scherming

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Straf­wet­boek inzake abortus

- Voorstel van resolutie betreffende de im­ple­mentatie en normering van gespeciali­seerde multiprofessionele hersentumorbe­han­deling

- Wetsvoorstel om artsen te verbieden attes­ten af te geven die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze, levensbeschouwe­lijke of culturele overtuigingen

- Voorstel van resolutie om België ertoe aan te zetten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, te ratificeren

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedings­middelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen

- Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op het stuk van adoptie

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers

- Wetsvoorstel tot aanvulling van het Straf­wetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap

- Wetsvoorstel tot bestraffing van het com­mercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor

- Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken

- Wetsvoorstel tot wijziging van de samen­ge­ordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder

- Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374bis in het Burgerlijk Wetboek, ten­einde via het snel attitudeonderzoek ouder­vervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen

- Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpak­kingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere pro­ducten, met het oog op de reglementering van de verpakking, de etikettering en het in de handel brengen van alcopops

- Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoe­ring van de omgangsbuddy om het omgangs­recht tussen ouders en kinderen te waar­borgen

 

 

 Jacob

Freud op de sofa en vrijheid in Frankrijk

Jacques Bénesteau, een psycholoog van Toulouse, schrijft in 2002 een boek Mensonges freudiens: histoire d'une désinformation sé­cu­­laire. Blijkbaar een goed gedocumenteerd boek, want de grote ge­­schied­schrijfster en verdedigster van de psychoanalyse Roudi­nesco vindt er inhoudelijk niets in waar ze kan op afgeven. Dan maar de oude truc; als men niet kan op de bal spelen, dan speelt men op de man. We citeren Van Rillaer: "Bénesteau citeert auteurs die verklaren dat het antisemitisme in Wenen ten tijde dat Freud er zijn beroep uit­oefende, veel minder belangrijk was dan men ge­woon­lijk vertelde. Tweede element: Bénesteau schrijft dat de psy­choanalytici "overal zijn" [momenteel in Frankrijk]. Maar, benadrukt Roudinesco, de antise­mieten gebruikten precies deze uitdrukking –"Ze zijn overal"- om over de Joden te spreken. "Dus", Bénesteau is een antisemiet. Omdat de logica van deze rede­ne­­ring niet bij alle lezers in het oog springt, preciseert Roudinesco dat het om een "gemas­keerd" antisemitisme gaat ! Als psychoanalytica is ze natuurlijk deskundig in het ontsluieren van wat onbewust of gemas­keerd is in de ogen van de leek." Frankrijk is een land dat zijn oorlogs­ver­leden nog nooit goed heeft durven onder ogen zien. Frankrijk is een land waar intellectuelen "links" moeten zijn (wat dat dan ook mag betekenen - geen psychoanalyticus die daarvan wakker ligt). Roudi­nesco haalt in grote mate haar slag thuis. De critici van de psychoanalyse willen niet bezoe­deld worden met het etiket van 'antisemiet' en binden in. Zelfs Cottraux, een van de hoofd­auteurs van het Livre Noir verklaart dat men best toch niet meer naar Bénesteau zou refere­ren.

In onze site Freud op de sofa, die een overzicht geeft van publicaties die de psychoanalyse kritisch evalueren, zijn de werken van de laatste jaren chronologisch geordend en de vroe­gere publicaties alfabetisch. En Bénestau begint nog altijd met de letter B en staat dus voor­aan. Tot overmaat van ramp staat er ook nog een link tussen naar Corazze, blijkbaar nog zo iemand waarop ze het niet begrepen hebben om motieven buiten deze waarom hij vermeld wordt. In Vlaanderen zou men zeggen dat men een stok zoekt om een hond te slaan. De Fran­se psychoanalytici hebben ontdekt dat Freudsurlesofa bij de linken stond van de Franse gedragstherapeuten. Ze hebben hen dan maar aangeschreven om te bekomen dat de link naar Freudsurlesofa zou verdwijnen omdat er daar tussen de honderden linken naar kritische werken een paar stonden die verwezen naar Bénesteau die volgens de psycho­analytici lijdt aan gemaskeerd antisem­itisme. Alle middelen zijn goed om kritiek op de psycho­analyse te verhinderen. Er is slechts één middel dat ze niet kennen: de kritiek van de weten­schap en de wetenschapsleer ernstig nemen. Na meer dan honderd jaar wordt het zo stil­lekes aan tijd.

Jacob

 

 

Agenda

- 27.03. Geïnterneerden in de gevangenis

- overzicht

"Voor dat ik trouwde had ik nog nooit met mijn vrouw geslapen, en gij?" - "Dat weet ik
 niet, hoe heet je vrouw?"
( F.Raynaud)

België (vervolg)

Plenaire Senaat

14.02. Verbod op de ver­koop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar

21.02. De activering van de werklozen

21.02. Het overmatig gebruik van Rilatine door kinderen

21.02. De terugbetaling van de omkeerbare me­dicamenteuze hor­mona­le behandeling van ple­gers van seksuele mis­drijven

21.02. De problematiek van geïnterneerden . bis

21.02. Cannabis

21.02. Verslaving aan videogames

21.02. De verkoop van alcohol aan minderjari­gen

21.02. De situatie van personen met een fysie­ke en/of sensoriële han­dicap in de Belgische gevangenissen

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Ziekenhuizen – Stewards – Rekrutering en opleiding

- Invaliditeit – Progres­sieve tewerkstelling - Uitkeringsaanvulling

Europa

Europees Parlement

13.02. Jan Andersson over fatsoenlijk werk

21.02. Het demografisch tekort in Europa

21.02. Resolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over de demografische toekomst van Europa

21.02. Resolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het vierde verslag over economische en sociale cohesie

Europese Commissie

12.02. Jongeren aan het woord over internet­veiligheid

19.02. Laatste loodjes van de campagne "Vertil je niet!"

28.02. Veiliger surfen voor kinderen

Er is voor iedereen voldoende godsdienst om mekaar te haten en net
 te weinig om van elkaar te houden. (J.Swift)

Publicaties Nationaal

FOD Sociale Zekerheid

- Belgisch Tijdschrift So­ciale Zekerheid 2007-2

- Het stelsel van de kin­derbijslag voor werkne­mers

Publicaties Internationaal

- Community occupatio­nal therapy for older patients with dementia and their care givers: cost effectiveness study

- Are condoms the ans­wer to rising rates of non-HIV sexually trans­mitted infections? Yes

- Are condoms the ans­wer to rising rates of non-HIV sexually trans­mitted infection? No

- Universal parenting programme to prevent early childhood behavi­oural problems: cluster randomised trial

- Impact of functional status at six months on long term survival in pa­tients with ischaemic stro­ke: prospective co­hort studies

- Predicting outcome af­ter traumatic brain injury: practical prognostic models based on large cohort of international patients

- Effect of training and lifting equipment for pre­venting back pain in lif­ting and handling: syste­matic review

- End-of-Life Care: Guidelines for Patient-Centered Communication

- Treating Eating Disor­ders in Primary Care

- Adolescent Substance Use and Abuse: Recog­nition and Management

- Diagnosis and Treatment of Female Sexual Dysfunction

- Tourette's Syndrome

- Team Sports for Overweight Children

- Parkinson Disease: Phenomenology and Treatment of the Most Common Psychiatric Symptoms

- Nicotine Dependence in Schizophrenia: Prevalen­ce, Mechanisms, and Implications for Treat­ment

- Posttraumatic Stress Disorder: Neurobiology, Psychology, and Public Health

- New guidelines on the best treatments for post-traumatic stress disorder

- Negative Symptoms in Schizophrenia: The Im­portance of Identification and Treatment

- Schizophrenia: Some Neglected Topics

- Issues in Family Services for Persons With Schizophrenia

- Childhood-Onset Schi­zophrenia: Diagnostic and Treatment Chal­len­ges

- Risk Factors for Suici­de in Patients With Schi­zophrenia

- Buddhists Meet Mind Scientists in Conference on Meditation and De­pres­sion

- Brain Maturation De­layed, Not Deviant, in Kids With ADHD

- Managing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Primary Care: A Systematic Analysis of Roles and Challenges

- A Beginning Biology of Beliefs?

- Neurobiological Factors Linking Personality Traits and Major Depression

- Personality and De­pression

- Stability and Progres­sion of Disordered Gam­bling: Lessons From Longitudinal Studies

- The Social Epidemio­logy of Affective and Anxiety Disorders in Later Life in Canada

- Liar, liar, neurons fire

- Some 10 percent of Americans suffer from chronic insomnia. Psychologists can help

- The two faces of oxytocin

- Curbing climate change

- Screening for Intimate Partner Violence in a Pediatric Primary Care Clinic

- Exposure to Smoking in Internationally Distributed American Movies and Youth Smoking in Ger­many: A Cross-cultural Cohort Study

- Assessment of Children's Health-Related Quality of Life in the United States With a Multidimensional Index

- Why Do Adolescents Say They Are Less Healthy Than Their Parents Think They Are? The Importance of Mental Health Varies by Social Class in a Nationally Representative Sample

- meer

Humor

- Geoge W Bush bei Sigmund Freud

Poëzie

- Gedicht XX

 

 

 

 

free stats