Jaargang 5  Nr 3
31.03.2008

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

13.03. Minister Van­ackere wil met meer geld ook een andere aanpak in het uitbrei­dingsbeleid

14.03. Aan de bak in heel Vlaanderen

14.03. VIPA-dossiers sneller behandeld met nieuwe procedure

18.03. 1,65 miljoen euro voor begeleiding gedeti­neerden

26.03. 296 nieuwe jobs in de gezinszorg

Commissie Welzijn, Volks­­gezondheid en gezin

26.02. De plannen van de minister met betrek­king tot de thuiszorg en het verzet bij lokale be­sturen tegen de wijzi­gingen van het thuis­zorgdecreet

26.02. Het opstellen van een masterplan voor de dringende nood aan bijkomende banen in de socialpro­fit­sector

26.02. De wenselijk­heid van een onder­zoek naar de correlatie tus­sen tienerzwan­ger­schap­­pen en bijzon­de­re jeugdzorg

26.02. De toekenning van urgentiecodes aan personen met een han­dicap die verblijven in een rustoord

26.02. De stijgende nood aan opvang voor bejaar­de drugs- en alcohol­ver­slaafden

04.03. De commerciali­se­ring van eiceldona­ties naar aanleiding van het rekruteren van studen­tes door een fertiliteits­kliniek

04.03. Het dreigende te­kort aan vrijwilligers bij telefonische hulp­lijnen

04.03. Gezondheids­ge­let­terdheid

04.03. Een verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de zes­tien jaar

11.03. Genitale vermin­king

11.03. De folder 'GSM gevaar' die in lagere scho­len werd ver­spreid

11.03. De uitvoering van het strategisch plan hulp- en dienst­ver­lening aan gedeti­neerden

11.03. De outreachpro­jec­ten in de geestelijke gezondheidszorg

11.03. Wachtlijsten in de zorg voor personen met een handicap om een uitbreiding van het aan­tal plaatsen te krijgen

11.03. De urgentieco­de­ring voor personen met een handicap bo­ven erkenningsnormen

18.03. De tanende posi­tie van het straathoek­werk

18.03. De toename van het aantal geslachts­ziek­ten

De enige vorm van geluk die ik ken, is me ongelukken bedenken die me nog niet overkomen zijn. (W.F.Hermans)

Commissie onderwijs

14.02. Het gebrek aan omgangsvaardighe­den en sociale vaardighe­den bij leerlingen

21.02. Het opvolgen van de gevolgen van het (islam)creationisme in het onderwijs

21.02. De problema­ti­sche afwezigheden in het onderwijs

13.03. De school als strijdtoneel voor (v)echt­scheidingen

18.03. De toepassing van methodes als smart reading en mind map­ping in het onder­wijs

18.03. De verlaging van de leerplicht tot vijf jaar

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport

06.03. De stand van zaken in de uitvoering van het strategisch plan hulp- en dienst­verlening aan gede­ti­neerden

13.03. De behandeling van personen met een handicap bij bepaalde culturele evenementen

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

05.03. De gebrekkige naleving van het verbod op tabaksverkoop aan -16-jarigen en de gevol­gen voor het preventie­beleid

12.03. De plannen van de minister voor extra opvang in de bijzon­dere jeugdzorg

19.03. De toename van agressie en geweld op het voetbalveld en mo­gelijke maatregelen hier­tegen

19.03. De toename van de gedwongen opna­mes in de psychiatrie

19.03. De versterking van het vrijwilligers­werk in de Vlaamse welzijns- en gezond­heidszorg

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Ouderenzorgpro­gram­matie - Onderzoek

- Actieplan drugpre­ven­tie - Stand van zaken

 

 

 

 

Derde keer,

ook goeie keer ?

 

 

Na negen maanden van moeilijke zwangerschap is een nieuwe regering geboren. Vermits de kindersterfte in België vrij laag is, kan verwacht worden dat de regering de kaap van half juli zal overleven.

Na mislukkingen gedurende de twee vorige legislaturen, zal de wettelijke regeling van de kli­ni­sche psychologie wellicht terug op de politieke tafel komen. Maar het staat niet expliciet ver­meld in de regeringsverklaring. In de nota van de formateur van augustus 2007 was nog te lezen " De regering verbetert de financiële toegankelijkheid tot de psychiatrische hulp­ver­lening en regelt de wettelijke uitoefening van nieuwe geestelijke gezondheidszorgberoepen, inzon­derheid de uitoefening van de psychotherapie en dit in overleg met (de vereniging van) de psychiaters en de huisartsen." In het regeerakkoord en in de regeringsverklaring wordt er niet meer gesproken over de wettelijke regeling van de nieuwe gezondheidszorgberoe­pen. Dat betekent uiteraard niet dat men daar tijdens deze legislatuur niet kan aan werken. Mis­schien zijn ze gewoon voorzichtig, de sector kennende, zodat ze daarop niet kunnen af­ge­rekend worden als ook zij er niets (kunnen) van bakken.

Welke relevante passages vinden we terug in de regeringsverklaring?
- Voor geen enkele patiënt mag het persoonlijke aandeel in de ziektekostenrekening nog toe­ne­men; waar dat nodig is, moet het integendeel dalen.
- Zorgverstrekkers verdienen respect.

In het regeerakkoord is wel wat meer te vinden:
- De regering zal ons stelsel van gezondheidszorg verder uitbouwen zodat het een af­doend antwoord biedt op de actuele en nieuwe zorgbehoeften.
- Onverminderd de beheersing van de kosten en de financiële verantwoordelijkheid van alle actoren, wil de regering concrete doelstellingen formuleren: de toegankelijkheid vrijwaren en voor iedereen een hoge kwaliteit van de gezondheidszorg waarborgen. De regering be­schouwt de gezondheidssector als een dienst van algemeen belang bij uitstek. Jaarlijks zal de regering, binnen de bestaande wettelijke groeinorm, een percentage vaststellen dat zal worden gestort in het toekomstfonds voor de gezondheidszorg.
- De regering engageert zich ertoe om het totale aandeel van de patiënten niet verder te laten toenemen en waar nodig gericht terug te dringen o.m. inzake ziekenhuisfacturen. Na overleg met de betrokken partners zal zij initiatieven nemen om een grotere transparantie in de aanrekenbare kosten voor de patiënt te verbeteren en een grotere tariefzekerheid te waarborgen. Ze zal tevens een actieplan opstellen om ongelijkheden in de gezondheids­sector te beperken.
- Bovendien zal de regering een antwoord bieden aan de specifieke zorgvragen (bv ernstig zieke kinderen, weesziekten, en pijnbestrijding).
- De principes van keuzevrijheid van de patiënt, en diagnostische en therapeutische vrijheid, binnen het kader van "evidence-based medecine" blijven gewaarborgd.
- Het planningssysteem van het medische aanbod zal herzien worden, rekening houdend met de studie van de KCE, de adviezen van de planningscommissie en op basis van het kadaster van de medische beroepen dat eind 2008-begin 2009 in werking zal treden, om beter rekening te kunnen houden met de bevolkingspiramide, de vervrouwelijking, de speci­fieke noden (kinderpsychiatrie, geriatrie, oncologie, dringende medische hulp, enz.). In overleg met elke Gemeenschap zal op korte termijn een regularisatieoplossing worden gevonden voor de overtalligen in verhouding tot het huidige contingent en quota tijdens de opleiding, op basis van het spreidingsvoorstel van de planningscommissie.
- Het zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg zal beter worden aangepast aan de noden, in het bijzonder wat betreft de dringende psychiatrische hulp (voor kinderen, ado­les­centen en volwassenen). Voor de verschillende doelgroepen wordt een specifiek zorg­circuit uitgetekend en in een aangepaste financiering voorzien. De regering zal bijzondere aandacht schenken aan de kinder-en jeugdpsychiatrie.Anderzijds zal het onthaal van de­men­terende personen beter aangepast worden aan de noden.

Deze beleidslijnen zijn belangrijk voor het inhoudelijke van de professionele activiteiten van de klinisch psychologen. Maar dat neemt niet weg dat er ook werk moet gemaakt worden van de wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie. Na veertig jaar wordt het stilaan tijd. Er gaan klinisch psychologen met pensioen die volgens de Belgische wetgeving heel hun loopbaan onwettige uitoefening van de geneeskunde gedaan hebben. We hebben hier vroeger reeds herhaaldelijk De derde weg naar voor geschoven als de beste weg om de wettelijke regeling van de nieuwe gezondheidszorgberoepen te regelen. Bij het opstarten van de nieuwe regering kan het nuttig zijn die gedachtegang eens op te frissen.

 

Het Nationaal Kankerplan

Op 10 maart 2008 heeft Laurette Onkelinx - Minister van Sociale Zaken en Volksgezond­heid haar Nationaal Kankerplan voorgesteld. Een aantal aspecten daarin trekken speciaal de professionele aandacht van de psycho­lo­gen: terugbetaling van de raadplegingen voor hulp bij tabaksontwenning, specifieke steun op het moment van de mededeling dat bij de pa­tiënt kanker werd vastgesteld, herwaar­de­ring van het multidisciplinair oncologisch con­sult, psychosociale steun aan de patiënten in het kader van de Oncologische Zorgpro­gram­ma’s, toegang tot psychologische steun of deelname aan gespreksgroepen of onder­steunings­acti­viteiten.

 

 

Les Nouveaux psys

Na Le Livre Noir de la Psychanalyse publi­ceert Les arènes nu een nieuw werk "Les Nou­veaux psys".  Onder leiding van Cathérine Meyer, in samenwerking met Cédric Routier, Pascal de Sutter, Violaine Guéricault, Jacques Van Rillaer vertellen 37 van de meest emi­nen­te "psys" van onze tijd wat men vandaag weet over de menselijke geest en de psycho­thera­pieën.

 

 

Michael White overleden

Op 5 april is Michael White is gestorven. Hij was een belangrijke figuur binnen de narratie­ve therapie. Meer informatie is te lezen op en via de website van Johan Van de Putte.

 

 

Justitie in België

Welke rechtsbronnen zijn er? Hoe verloopt een proces? Het antwoord op deze en vele andere vragen staat in de brochure 'Justitie in België'. In een heldere en begrijpelijke taal legt deze brochure het Belgische juridische sys­teem uit voor een ruim publiek.

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

- Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer met het oog op de invoering van een eenvoudige drugstest in het verkeer

- Wetsvoorstel tot regeling van het draag­moe­derschap

- Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

- Wetsvoorstel tot toekenning van een ver­goe­­ding aan de ouders van een gehospita­li­seerd kind

- Voorstel van resolutie om verlenging van de moederschapsrust toe te staan voor vrouwe­lijke zelfstandigen die dat wensen wanneer hun pasgeborene in het ziekenhuis wordt op­genomen

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 93 en 95 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkerings­verzekering en een moederschapsverze­ke­ring ten voordele van zelfstandigen en van de mee­werkende echtgenoten, teneinde de moe­derschapsrust in geval de pasgeborene op­genomen wordt in een verpleeginrichting te kunnen verlengen

- Wetsvoorstel tot het verlenen van rechts­per­soonlijkheid aan het ongeboren kind

- Voorstel van resolutie om België aan te zet­ten tot een verbod op de verkoop en het ge­bruik van technische instrumenten om kinde­ren en jongeren te verjagen

- Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op het stuk van de adoptie

 

Jeugdhulpwijzer

Met deze proefversie van de Jeugdhulpwijzer kunnen professionelen in en rondom de jeugdhulp het Vlaamse jeugdhulpaanbod van zeven hulpverleningssectoren integraal doorzoeken, leren kennen en vergelijken.
Ieder stukje jeugdhulp dat afzonderlijk aan een cliënt kan worden aangeboden, staat in de Jeugdhulpwijzer als een module beschreven. Vandaag bieden 650 voorzieningen in Vlaanderen en Brussel samen zo’n 5.500 verschillende modules aan. Er zijn een 150-tal soorten, van eenmalig anoniem teleonthaal over opvoedingstraining aan huis tot langdurige pleegzorg of residentiële opvang.

 

Signaallijst Verontrustende Opvoedingssituaties

De Signaallijst Verontrustende Opvoedingssituaties is opgebouwd als een lijst met aan­dachts­punten die het kijken naar en denken van hulpverleners over het functioneren van kinderen en ouders in een gezin kan ondersteunen. De lijst is samengesteld uit 25 signalen, die zowel in internationaal wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk be­schouwd worden als belangrijke risicosignalen voor het ontstaan of bestaan van opvoe­dings­problemen. De signalen omvatten kenmerken van de werkrelatie tussen ouder en hulpverlener, individuele ouderken­merken, gezinskenmerken, kindkenmerken en kenmerken van de relatie tussen ouder en kind. De geformuleerde aandachtspunten kunnen een inspi­ratiebron vormen wanneer de hulpver­lener in contact komt met ouders, kinderen of gezin­nen, om bepaalde aspecten binnen het gezinsfunctioneren sneller op te merken, te bevra­gen en te observeren.

 

The Cochrane Library: Abstracts of New and Updated Reviews

- Individual patient education for low back pain

- Music therapy for depression

- Educational games for health professionals

- Personal assistance for older adults (65+) without dementia

- Psychosocial interventions for recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood

- Psychosocial interventions for smoking cessation in patients with coronary heart disease

- Psychotherapeutic treatments for older depressed people

- Relaxation therapies for the management of primary hypertension in adults

- Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) versus placebo for obsessive compulsive disorder (OCD)

- Specialist breast care nurses for supportive care of women with breast cancer

- Treatment Foster Care for improving outcomes in children and young people

 

 Jacob

Opdeciemen

Wie geen psycholoog is en de titel van psycholoog draagt wordt ge­straft met een geldboete van 200 tot 1000 frank. Hoe groot is de boe­te dan werkelijk? Want de opdeciemen moeten erbij gerekend wor­den. In het systeem van de opdeciemen wordt een geldboete verhoogd met een in de wet voorziene coëfficiënt die regelmatig wordt aangepast aan de huidige waarde van het geld. Op het mo­ment dat de euro inge­voerd werd was de vuistregel dat men dat be­drag in franken uitge­drukt ongeveer met 200 moest vermenigvul­di­gen. Maar hoe zit dat nu? Bij de invoering van de euro heeft men ge­zegd dat men bij de bedra­gen die in frank vermeld werden het woord­je frank door euro moest vervangen en de bedragen onge­wij­zigd moest laten. Dus in de wet­geving betreffende de titelbescherming van de psycholoog kan men nu dus lezen dat wie geen psycholoog is en de titel van psycholoog draagt wordt gestraft met een geldboete van 200 tot 1000 euro. Uiteraard moet men dat nu niet meer met 200 vermenigvuldigen, maar met een kleiner getal. Het bedrag van de opdeciemen ligt mo­men­teel vast op 45. Het is eventjes wennen aan de berekeningswijze. Nemen we het laag­ste bedrag van de geldboete, namelijk 200 euro. Dat is 20 deciemen. Bij elke deciem moet men nu 45 bijtellen, dus 10+45=55. De laagste boete is dus nu 20 keer 55 = 1100 euro. De hoogste boete is 100 maal 55 is 5500 euro. Vandaar dus de vuistregel: neem het getal zoals het in de oude wetgeving staat en vermenigvuldig het met 5.5 en lees het resultaat als uitgedrukt in euro's.

En dan durft men beweren dat wij, Middeleeuwers, een ingewikkeld financieel systeem hadden.
Jacob

 

 

Agenda

- 09.05. Empowerment:

enkele gesprekstech­nie­ken uit de narratieve the­rapie

- overzicht

De man die nergens naartoe gaat, komt daar over het algemeen terecht (Dale Carnegie)

België

Persberichten

07.03. eHealth-platform maakt uitwisseling van gegevens tussen alle betrokkenen uit de ge­zondheidszorg mogelijk

20.03. Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

20.03. Uitbreiding van de vrijstelling op de inkom­sten van de partner van de persoon met een han­dicap die een inte­gra­tie­tegemoetkoming van categorie 1 en 2 geniet

Commissie Justitie

04.03. De vrijlating van jonge delinquenten we­gens plaatsgebrek in de openbare instel­lin­gen voor jeugdbe­scher­ming

04.03. De gerechts­psy­chiatrie binnen het gerechtelijk appa­raat in het algemeen en de wet op de interne­ring in het bijzonder

11.03. Het beleid inza­ke drugs en meer be­paald in het kader van de actie Obelix in het gerechtelijk arrondis­sement Tongeren en de actie David in het gerechtelijk arrondis­sement Hasselt

11.03. De behandeling van geïnterneerden

11.03. Mogelijkheid van het gebruik van de po­ly­graaf door  particu­lieren

11.03. De online gok- en kansspelen

18.03. De verwittiging van de slachtoffers van een geïnterneerde wan­neer deze laatste de instelling mag verlaten

18.03. De dagvaarding van personen die onder voorlopig bewind zijn geplaatst

18.03. De internering

Commissie Sociale Zaken

04.03. De 'prijs van de liefde'

04.03. De reserve van 580 miljoen in de be­gro­ting voor gezond­heids­zorg

04.03. De combinatie tussen het moeder­schap en een carrière

11.03. Het pleegzorg­verlof

Commissie Volks­ge­zond­heid

04.03. De dubbelzin­ni­ge toepassing van het rookverbod in café's

04.03. Het  zorgpro­gramma voor borst­kan­ker

04.03. De aanpak van obesitas

04.03. De problematiek van doven en gehoor­gestoorden in een rust­huis

04.03. Geneesmiddelen tegen hyperactiviteit

11.03. Het tekort aan eiceldonoren

Commissie Midden­stand

04.03. De Mosquito

11.03. De aangekon­digde maatregel ten voorde­le van zelf­stan­dige jonge moeders

Commissie Financiën

05.03. Het aanbieden van de Lotto op inter­net

11.03. De financiering van het nationaal kan­kerplan en de uitga­ven voor gezondheidszorg

11.03. De opbrengst van het activerings­be­leid

Plenaire Kamer

06.03. De verkoop van tabak aan min 16-jarigen

06.03. Het Nationale Alcoholplan

Plenaire Senaat

28.02. De resultaten van een Brits onderzoek naar de effecten van antide­pres­siva

28.02. Het gebrek aan opvangcapaciteit in de jeugdinstellingen

06.03. Jeugdbendes

06.03. Het opsluiten van kinderen zonder papie­ren

Europa

Europees Parlement

13.03. Specifieke situatie van vrouwelijke gevan­ge­nen en de effecten van de detentie van ouders op het maat­schap­pelijke leven en het gezinsleven

18.03. EP voor een soci­aal en gezond Europa

Raad van Europa

20.03. Anti-terrorist measures and human rights

Spreek als je kwaad bent, en je zal de beste toespraak houden waar je ooit spijt van zal hebben.

(Ambrose Bierce)

Publicaties Nationaal

FOD Justitie

- Justitie in België (2008)

Wetenschappelijk Inst­ituut Volksgezondheid

- Pilootstudie naar de re­gistratie van nieuwe ge­vallen van depressie in de huisartsenpeil­prak­tijken in 2007

Publicaties Internationaal

- Consent for Organ Do­na­tion — Balancing Con­flicting Ethical Obligations

- Impact of Intimate Partner Violence on Children's Well-Child Care and Medical Home

- Interpersonal psycho­therapy for depression

- meer

Humor

- NORA: Practice Makes Purr-fect (geluid aan!)

Poëzie

- Slaap

 

 

 

 

free stats