Jaargang 5  Nr 4
30.04.2008

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

02.04. Vanackere lan­ceert 8 projecten nacht­opvang voor ouderen

03.04. In 2007 werden 32,3% meer oplossin­gen gegeven aan per­sonen met een handi­cap

07.04. Weliswaar pre­senteert nieuwste cij­fers over drugsgebruik van Belgen

11.04. 1,3 miljoen euro extra voor vorming over leerzorg

24.04. Maatschappelijk onderzoek van adop­tie-kandidaten wordt geëvalueerd

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

08.04. Het uitbreidings­beleid in de sector voor personen met een  han­dicap

08.04. Zindelijkheids­training van kinderen

08.04. Het stijgend aan­tal daklozen en dak­loze kinderen

08.04. De mogelijke ge­volgen in Brussel van de overheveling van de beschutte werkplaat­sen van het bevoegd­heids­domein Welzijn naar het bevoegd­heidsdomein Sociale Economie

08.04. De aanwezig­heid van psychisch ge­zonde senioren in psy­chiatri­sche instellingen

15.04. De erkenning van wijkgezondheids­centra

15.04. De stijging van het aantal meldingen van ouderenmishan­de­ling

22.04. Het tekort aan hulpverlening en crisis­opvang voor minder­ja­rige drugsverslaafden en de nood aan ver­hoogde inspanningen op het vlak van pre­ven­tie

22.04. De zorgregie op internaten en semi-in­ter­naten voor school­gaanden

29.04. De problematiek van psychische pro­ble­men, depressies

en zelfdodingen onder jongeren

29.04. De rechten van kinderen en jongeren die in pediatrische of psychiatrische dien­sten van ziekenhuizen (K-diensten) verblijven

Commissie onderwijs

08.04. Kinderopvang voor 0 tot 3-jarigen in het Gemeenschaps­onder­wijs

08.04. Samenwerking met de Franse Gemeen­schap over het spijbel­beleid

24.04. Het werkbezoek van de administratie On­derwijs aan Neder­land over het thema geweld op school

24.04. De samenwer­king tussen de depar­te­menten Onderwijs en Welzijn inzake geweld op school

24.04. Seksuele op­voe­ding op school

24.04. De werking van de pedagogische be­ge­leidingsdiensten in Brussel

24.04. Geïntegreerd onderwijs voor dove leerlingen

29.04. De toekomst van het bicultureel onder­wijs in Brussel

29.04. De studiekeuze­problematiek

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport

24.04. Mogelijke maat­regelen met betrekking tot beelden van dieren­mishandeling in televi­sie­programma’s

Mijn droom is jong sterven op zeer hoge leeftijd. (Jeanson)

 

 

 

 

Het Parlement draait
weer op volle toeren

 

 

We beperken ons in deze dit nummer tot de parlementaire werkzaamheden

 

 

Autismespectrumstoornissen en GON

Er is een nieuwe Omzendbrief verschenen betreffende Afwijkingslestijden, -lesuren en -uren en bijkomende lestijden en uren of extra lesuren en uren voor leerlingen met een autis­mespectrumstoornis in het kader van het gein­tegreerd onderwijs begeleid door het buiten­gewoon onderwijs

 

 

Federale beleidsnota's

- minister van sociale zaken en volksge­zond­heid (deel volksgezondheid)

- minister van sociale zaken en volksge­zond­heid (deel sociale zaken)

- staatssecretaris voor personen met een handicap

- staatssecretaris voor gezinsbeleid

- minister van justitie

 

 

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

- Voorstel van resolutie teneinde te voorzien in een verzekering voor de persoon die een derde die in dronken toestand verkeert, ver­voert in de wagen van deze laatste

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft het discreet beval­len

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot le­vensonderhoud aan ascendenten

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende af te schaffen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 wat de euthanasie betreft

- Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeids­wet van 16 maart 1971 voor een betere be­scherming van de zwangere werkneemsters

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de scheiding van tafel en bed betreft

- Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoör­di­neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat de bestrijding van obesitas betreft

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het adoptieverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders

- Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burger­lijk Wetboek met bepalingen inzake het zorg­ouderschap

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld

- Voorstel van resolutie betreffende de alge­mene maatschappelijke aanvaarding en gelijk­schakeling van holebi's

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regelge­ving inzake het adoptieverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

- Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in België in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten)

 

 

Schriftelijke vragen en antwoorden Vlaams Parlement

- Centra voor geeste­lijke gezondheidszorg - Psychiaters

- Persoonlijke-assis­ten­tiebudget - Stand van zaken

- Studiedag slachtof­ferbeleid - Initiatieven

- Holebi-resolutie – Initi­atieven naar bijzondere doelgroepen

- Computerapparatuur revalidatiecentra - VIPA-subsidiëring

- Kind en gezin – Werk­groep kindermishande­ling

- Druggebruik - Qat

- Geslachtsziekten - Preventiebeleid

- Welzijn, Volksge­zond­heid en Gezin - Interministerieel overleg

- Mentaal gehandicapte geïnterneerden - Aangepaste opvang

 

 

Staatsblad

02.04. 13.12.2007. - Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

03.04. 29.02.2008. – KB tot wijziging van het KB van 10.07.1990 houden­de vaststelling van de normen voor de bijzon­dere erkenning van psy­chiatrische verzorgings­tehuizen

03.04. Interministeriële conferentie. – Aanhang­sel nr. 2 bij het protocol van 24.05.2004 gesloten tussen de federale Over­heid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grond­wet, betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegeta­tie­ve status

- 10.04. 15.02.2008. – BVR betreffende het ziekte­verlof, het verlof voor verminderde pres­­taties wegens ziekte en de terbe­chik­kingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeels­leden van het onder­wijs en de centra voor leerlingen­begeleiding

 

 

Schriftelijke Vragen  Kamer

- Arbeidsongeschiktheid. — Progressieve werk­hervatting

- Ziekenhuizen en PVT’s. — Financiering

- Vetophopingen en vet­verlies. — Plastische chi­rurgie. — Terugbetaling

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties

- Zefdodingen - Aantallen - Verdeling over de regio’s

 

 

Plenaire Senaat

10.04.  De financiering van palliatieve thuis­zorg­equipes voor kinderen

10.04. De opvolging van de problematiek van ou­dervervreemding

10.04. Eerwraak en gedwongen huwelijken

10.04. Het toenemende ziekteverzuim

17.04. De opvang van kinderen en jongeren in psychiatrische diensten in België

17.04. Het opsluiten van kinderen in gesloten centra

17.04. Het stijgende aan­tal jongeren met psychi­sche problemen

17.04. De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie

17.04. De evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en per­so­nen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen

17.04. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap

24.04. De verlaging van de alcohollimiet van 0,5 naar 0,2 promille voor jonge automobilisten

24.04. Het opsluiten van gezinnen met kinderen

30.04. De kwaliteit van de diensten die door de administratie aangebo­den worden aan perso­nen met een handicap

30.04. Stress op het werk

30.04. Drugscontroles in het verkeer

30.04. Obesitas

 

 

Europa

Europees Parlement

07.04. EP waarschuwt voor kinderarmoede in Europa

09.04. Antiterrorisme wet­geving: hoe kunnen we fun­damentele rechten be­schermen?

22.04.  Rol van vrijwil­li­gers­werk als bijdrage aan de economische en sociale cohesie

23.04. Groenboek over de rol van het maatschappelijk middenveld in het drugsbe­leid van de Europese Unie

Raad van Europa

14.04. International human rights bodies worldwide need more support and more self-criticism

15.04. PACE sees preven­tion of teenage suicide as a political priority

17.04. Commissioner Ham­marberg calls for more pro­tection from discrimi­na­tion based on sexual orien­tation and gender identity

28.04. Aged people are too often ignored and denied their full human rights

 

 

 

 

 

Vlaanderen

Plenaire Vergadering

09.04. Jongerenge­weld

16.04. De capaci­teits­pro­blemen bij de kleu­ter­klas­sen

23.04. De Tolero-cam­pagne die jongeren wil aanzetten tot meer to­le­rantie tegen­over ver­schillen in seksuele voorkeur

23.04. Het weglaten van discriminatie op basis van seksuele ge­aardheid uit de nieuwe Europese anti­discrimi­natierichtlijn

23.04. De oplopende wachttijden voor adop­tie

België

Commissie Justitie

08.04. Het pilootproject 'Proefzorg' in Gent voor drugsverslaafden

08.04. Het plaatsgebrek in de gevangenissen

22.04. Drugs in de ge­van­genissen

22.04. De naleving van het KB tot reglementering van de behandeling met vervan­gingsmiddelen

22.04. Het gebrek aan

psychosociale diensten in de gevangenissen: het

voorbeeld van Andenne

22.04. Jonge delinquen­ten

29.04. De plannen van

de Nationale Loterij en de organisatie van kansspe­len

29.04. De informatie aan het slachtoffer in het  ka­der van de strafuitvoe­ring

29.04. Het stuitend ge­brek aan opvangplaatsen voor jeugddelinquenten

Commissie Verkeer

23.04. De alcoholpro­mil­le­grens voor jonge be­stuur­ders

Commissie Sociale Zaken

09.04. Het pleegzorg­ver­lof

09.04. Camerabewaking op de werkvloer

15.04. De Directie-gene­raal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zeker­heid

15.04. Het recht op een toe­slag bij het kindergeld voor kinderen met een handicap

De leeftijd is geen voorwendsel om oud te worden. (G. Slattery)

Commissie Volks­ge­zond­heid

08.04. De doeltreffend­heid van antidepressiva van de nieuwste genera­tie

08.04. De aandacht voor chronische ziekten

08.04. Het roken van ge­aro­matiseerde tabak door jongeren

08.04. Het voorstel van re­solutie over de relatie tus­sen mens en dier en de gunstige invloed daar­van op de gezondheid van de mens

08.04. Het snuiven van het gas van aanstekers door adolescenten

21.04. De ombudsdien­sten in ziekenhuizen

21.04. Het Omnio-statuut

29.04. De behandeling van drugsverslaafden met vervangmiddelen

29.04. De ziekenhuisop­name van kinderen sa­men met hun begeleiden­de ouder

29.04. Cyberverslaving

29.04. Het aanmoedigen van orgaandonatie

29.04. De naleving van de wet op de patiënten­rechten

29.04. Het chronisch

vermoeidheidssyn­droom

Commissie Binnenlandse Zaken

16.04. Verkeerscontro­les op drugsgebruik

16.04. De aanbevelingen uit de studie omtrent jon­gerengeweld op het open­baar vervoer

16.04. De gevaren van straatdrugs

16.04. Het verplicht in­for­meren van de nako­me­lin­gen in de eerste graad van het overlijden van een van de ouders

Commissie Financiën

23.04. Het krijgen van een erkenning voor het uitrei­ken van fiscale at­testen voor belasting­vrije giften door vormingsin­stellingen voor personen met een handicap

Een mens is slechts oud wanneer zijn klachten,
 de plaats innemen van zijn dromen.
(John Barrymore)