Jaargang 5Nr 5
31.05.2008

KlinPsy Ė Magazine

ÁŤ

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

06.05. Schoolverzuim voor het eerst volledig in kaart gebracht

07.05. 140.000 euro voor drugspreventie in scholen

21.05. Betere bereik≠baarheid VAPH voor Brusselaars met een handicap

22.05. Minister Vanac≠kere realiseert Vlaam≠se hulp- en dienstver≠lening in alle gevange≠nissen

23.05. Minister Vanac≠ke≠re realiseert meer rechtszekerheid voor zorg- en bijstandsve≠rleners

27.05. Lancering werk.be: Alles over werk in Vlaanderen op 1 website

30.05. Extra investe≠ring van 33,8 miljoen euro voor Welzijn en Gezin

Commissie Welzijn, Volks≠≠gezondheid, gezin

06.05. Voor aangepas≠te zorg voor CVSpa≠tiŽn≠ten

06.05. De zogenaamde 'ontspoorde zorg' bij dementerende bejaar≠den

27.05. De noodzaak van een nieuwe ge≠zond≠heids≠doelstelling

rond seksuele gezond≠heid

27.05. Recent weten≠schappelijk onderzoek naar recreatief drugs≠gebruik en de conse≠quenties van dit on≠der≠zoek voor het drugs≠preventiebeleid

27.05. Sensibilisering rond orgaandonatie

27.05. Crisisopvang voor holebi's

Commissie onderwijs

06.05. Het screenen van handboeken op de te frequente beves≠tiging van de maat≠schappe≠lijke normen

15.05. De zogenaamde overscholing bij jonge≠ren

20.05. Het educatieve gebruik van games in het onderwijs

22.05. De uitsluiting van leerlingen uit scholen

29.05. Methodescholen in het onderwijs van de Vlaamse Gemeen≠schap

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport

15.05. De toegankelijk≠heid van televisie voor blinden en slechtzien≠den

15.05. Preventie van hoorschade, specifiek bij jongeren

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

30.04. Het tekort aan op≠vangcapaciteit in de bij≠zondere jeugdzorg en de mogelijk≠heden tot uitbrei≠ding

07.05. Het optreden tegen schoolverzuim

21.05. De knelpunten met betrekking tot de leerzorg

28.05. De berichtge≠ving inzake zelfdoding bij jongeren

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Intersectoraal ak≠koord social profit 2005-2010 - Stand van zaken

- Nonverbal Learning Disabilities - VAPH-erkenning

- Autisme Ė Sensibilise≠ring

- Slaaptekort bij kinde≠ren - Sensibilisering

- Bijzondere jeugdbij≠stand - Brussel

- Geestelijke gezond≠heidszorg Ė Gesubsi≠dieerde initiatieven

- Delictjongeren met psychiatrische pro≠blemen - Zorgtraject

- Adoptie - "Expats"

- Youth at Risk-projec≠ten - Stand van zaken

- Centra voor geeste≠lijke gezondheid Ė Wacht≠tijden

- Opvoedingsonder≠steu≠ning - Stand van zaken

- Binnenlandse adop≠ties - Stand van zaken

- Persoonsgebonden budget gehandicapten - Onderzoeksopdracht

- Jongdementie Ė Spe≠ci≠fieke voorzieningen

- Assistentiehonden CVI-patiŽnten Ė Tege≠moetkomingen

Het absurde lijkt
altijd diepzinnig. (Wittgenstein)

 

 

 

Psychologen
en BTW

 

 

Op 15 mei publiceerde het ministerie van financiŽn nieuwe interpretatieregels bij sommige uitzonderingen inzake BTW-plichtigheid op bepaalde diensten. Hierdoor zijn de bij de psy≠cho≠logencommissie geregistreerde psychologen voortaan niet meer BTW-plichtig als ze diensten verlenen op vlak van psychopedagogie en op vlak van gezondheidskundige ver≠zorging van de mens.

Dit wordt geregeld via een nieuwe operationele definitie van het begrip "gezinsvoorlichting". Op het eerste zicht lijkt dit weer eens een "Belgische" oplossing. Toch zit er logica achter. We willen een poging doen om een en ander tegen zijn achtergrond te plaatsen.

In de Zesde Europese Richtlijn, Artikel 13, A, 1,c. staat dat er vrijstelling is van BTW "bij gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en para-medische beroepen als omschreven door de betrokken lid-staat".

Europese Richtlijnen zijn een vorm van wetgeving die de lidstaten binden wat het resultaat betreft. De nationale instanties mogen echter vorm en middelen kiezen wanneer ze die richtlijnen omzetten in nationale wetgeving en in BelgiŽ had men voor de 'omschrijving' de link gemaakt met de RIZIV-nomenclatuur. Bij de uitzonderingen op de BTW-plichtigheid staat in Artikel 44 van de BTW-Wetgeving: "ß1, 2į artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroed≠vrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorgers en verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppassters, masseurs en masseuses van wie de diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering."

Psychologen staan daar niet bij en overigens voor de prestaties van psychologen is er geen RIZIV-nomenclatuur. Dus waren ze BTW-plichtig.

Uitzondering was er voor prestaties van psychologen die vielen onder "de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria; het vervoer van zieken of gewonden met speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen". Evenmin BTW-plichtig waren de diensten van psychologen binnen "de diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en jongeren en die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard worden erkend. Worden met name bedoeld: - de instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben; - de kinderbewaarplaatsen, de zuigelin≠gentehuizen en de instellingen die in hoofdzaak het toezicht over jongelui en de zorg voor hun onderhoud, opvoeding en vrijetijdsbesteding tot doel hebben; - de instellingen voor ge≠zinshulp; - de centra voor levens- en gezinsvragen; - de ziekenfondsen en de lands≠bon≠den van ziekenfondsen; - de psycho-medisch-sociale centra en de centra voor leerlingenbe≠ge≠leiding; - de instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben; - de instellingen die de begeleiding, de omkadering of de opvang van personen die zich in materiŽle of morele moei≠lijk≠heden bevinden tot doel hebben; - de instellingen bedoeld in het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de subsidiŽring van instellingen die voorzien in een gespecia≠li≠seerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure; - de externe diensten erkend bij het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk." Voor een volledig overzicht van alle uitzonderingen verwijzen we naar Artikel 44, maar belangrijk in deze context was ook dat er vrijstelling was voor "5į de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen".

Er was in BelgiŽ dus een ongerijmde situatie die erin bestond dat bijvoorbeeld psychothe≠ra≠pie gegeven door een psychiater terugbetaald werd door het RIZIV en BTW-vrij was, dat diezelfde therapie door een ziekenhuispsycholoog, niet terugbetaald werd door het RIZIV, maar ook BTW-vrij was en dat nog eens diezelfde therapie door een zelfstandig psycho≠loog niet terugbetaald werd door het RIZIV en dat daar nog eens 21% BTW diende op be≠taald te worden. Dit was niet in overeenstemming met het neutraliteitsprincipe dat er zich tegen verzet dat operatoren die dezelfde handelingen verrichten anders zouden behandeld worden op het vlak van de BTW. Op 06.11.2003 kwam er een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (de zaak C-45/01). Het arrest handelde meer speciaal over psychotherapie door psychologen. BelgiŽ zocht dus een manier om de regelgeving aan te passen.

Men had natuurlijk de psychologen kunnen toevoegen aan het lijstje van de notarissen, ad≠vo≠caten en gerechtsdeurwaarders. Maar niet alle diensten van psychologen zijn gezond≠heids≠zorgen. Men had dat trouwens ook niet zo gedaan voor andere gezondheidszorgers.

Zolang er geen RIZIV-nomenclatuur is voor psychologen, kon men ze ook niet toevoegen aan de regelgeving van de andere gezondheidszorgberoepen.

Men heeft het dan maar gedaan via de definitie van de vijfde uitzondering van Artikel 44, ß2, namelijk "de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting". Als die diensten dezelfde zijn als deze die verleend worden door de van BTW vrijgestelde centra voor leer≠lingenbegeleiding of centra voor levens- en gezinsvragen, dan zijn die ook BTW-vrij. De naam 'centra voor levens-en gezinsvragen' werd vroeger vrij algemeen gebruikt in BelgiŽ. Nu wordt die naam nog enkel gebruikt in WalloniŽ. Vandaag heten die centra meestal Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. We zien dan ook dat de problematieken waarvoor en BTW-vrijstelling is in de lijn ligt van het zorgenpakket dat door die diensten geboden wordt. De op het eerste zicht wat eigenaardige definitie van 'gezinsvoorlichting' is dus te begrijpen tegen deze achtergrond.

Voor veel psychologen is het probleem van de BTW-plichtigheid hiermee opgelost. We ver≠wachten dat de onduidelijkheden zich vooral zullen toespitsen op de randgebieden. Volgens de nieuwe regelgeving blijven evenwel BTW-plichtig: "de handelingen in verband met ar≠beids≠psychologie en met betrekking tot aanwerving (evaluatie, selectie, integratie, enz.), arbeidsprestaties, beroepsziekten, werkgroepen (regels, conflicten, enz.), personeels≠be≠heer (motivatie, management, enz.), werkintegratie en ĖreÔntegratie, enz (z. evenwel de diensten die worden verricht onder de voorwaarden die zijn vereist voor de toepassing van artikel 44, ß 2, 2į, van het Btw-Wetboek);"

Een aantal van deze prestaties blijven BTW-vrij omdat ze gebeuren door de instellingen die BTW-vrij zijn. De discussie zal zich centreren rond zelfstandige psychologen die dergelijke prestaties leveren. Meestal is het de bedoeling en de context die maakt of een prestatie ge≠zondheidszorg is of niet, en niet zozeer de prestatie op zich. Een behandelende arts die een inventaris maakt van de letsels en de beperkingen van een patiŽnt doet aan gezond≠heids≠zorg. Zijn collega die als deskundige de rechter moet adviseren inzake schadeloos≠stel≠ling, maakt dezelfde inventaris en doet niet aan gezondheidszorg (en is eigenlijk ook BTW-plichtig). Een huisarts die maandenlang geconfronteerd wordt met een patiŽnt die allerlei psychosomatische klachten produceert maakt de hypothese dat zijn patiŽnt eigenlijk zijn werk niet aan kan en chronisch moet overpresteren. Hij stuurt die naar een psycholoog voor evaluatie van zijn arbeidsmogelijkheden. Eigenlijk is dat gezondheidszorg. Maar een gelijkaardig onderzoek op vraag van een werkgever die een geschikte kandidaat zoekt voor het opvullen van een vacature, is duidelijk geen gezondheidszorg. Hoe moet een BTW-ambtenaar zoiets controleren zonder schending van het beroepsgeheim ? De tijd zal het uitwijzen of er en hoeveel problemen er op dat vlak ontstaan.

 

Nieuwe portaalsite voor Werk en Sociale Economie

Op deze website kan de surfer alles over werk in Vlaanderen vinden. Dat betekent een pak info onder een handig zoeksysteem, met afzonderlijke toegang voor werkzoekenden, werkgevers, werknemers of professionelen. Vacatures vinden, een stageplaats aanbieden, een premie aanvragen of een diversiteitsplan indienen, via werk.be vindt iedereen snel wat hij nodig heeft. De website zet ook een nieu≠we stap in de samenwerkingsovereen≠komst tegen discriminatie, die minister van Werk Frank Vandenbroucke samen met het mid≠den≠veld eind oktober ondertekende. Wie een klacht heeft over discriminatie op de werk≠vloer, kan die vanaf vandaag op de website registreren.

 

 

Ontwerpen en voor≠stel≠len van wetten en decreten

- Voorstel van resolutie betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings

- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoe≠fe≠ning van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van ko≠ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond≠heidszorgberoepen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloop≠baan voor wat betreft de modaliteiten van het verlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake het vaderschapsverlof wat de duur van het verlof betreft

- Voorstel van resolutie betreffende de instel≠ling van een verbod op het gebruik van sys≠temen van het type "Mosquito" om hangjonge≠ren te verjagen

- Voorstel van resolutie betreffende het ver≠bod op de verkoop en het gebruik van toestel≠len die hoogfrequente golven uitzenden om adolescenten en jonge volwassenen te hin≠deren en te verjagen

- Voorstel van resolutie betreffende een betere bescherming van vrouwen die een beroep doen op in-vitrofertilisatie

- Voorstel van resolutie tot de invoering van een verbod op de verkoop, het plaatsen of laten plaatsen van Mosquito-toestellen en gelijkaardige technische apparaten in BelgiŽ

- Voorstel van resolutie betreffende geweld≠dadige computerspelletjes

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech≠tenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft

- Voorstelling van concrete maatregelen in het kader van het Nationaal Kankerplan

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betref≠fende de Orde der geneesheren

- Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia

- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestes≠stoornis

- Het rookverbod in horecazaken

- Voorstel van resolutie met het oog op het verplicht aanbrengen van informatie om de patiŽnten te wijzen op hun rechten in artsen≠praktijken, wachtzalen van ziekenhuizen, me≠dische huizen en alle plaatsen die bestemd zijn voor medische zorgverlening

- Voorstel van resolutie voor een doeltref≠fen≠de samenwerking tussen de gemeen≠schap≠pen en de federale overheid betref≠fende de aanpak van kindermishandeling

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie houdende invoering van het begrip "hulp bij zelfeuthanasie"

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft

- Voorstel van resolutie betreffende de instel≠ling van een verbod op het gebruik van sys≠temen van het type "Mosquito" om hangjonge≠ren te verjagen

 

 

Jacob

Over het muurtje kijken

In Nederland ervaren de psychologen inzake BTW een beetje een om≠ge≠keerde beweging in vergelijking met de Belgische situatie. Vroe≠ger waren in Nederland alle diensten van psychologen vrijge≠steld van BTW. Toen men in 2005 begon te praten over het terug≠schroeven van de vrijstelling naar gezondheidskundige verzorging van de mens door psychologen was er grote ongerustheid. Het NIP was vooral bezorgd dat preventieve zorg, jeugdzorg en arbeidsge≠re≠lateerde zorg voortaan buiten de definitie zouden vallen. Genoemd worden bijvoorbeeld coaching, loopbaanadvisering en interventies bij kinderen. Een aantal interessante teksten kan men hier vinden.

Ondertussen is het zover. De huidige regelgeving inzake BTW-vrijstelling voor psychologen in Nederland is hier te vinden.

 

 

BelgiŽ

Persberichten

21.05. Strik≠tere regle≠mentering belspelletjes

Commissie Justitie

29.04. De strafrechtelijke aanpak van dezeden≠mis≠drijven

06.05. De evolutie van het sekte-fenomeen in BelgiŽ

06.05. 'Ouderontvoering' en 'oudervervreemding'

06.05. De behandeling en de opvolging van seksu≠eel delinquenten en meer in het bijzonder van pe≠do≠fielen

13.05. De internering

van mentaal gehandicap≠ten

Commissie Sociale Zaken

13.05. Het stijgend aantal zelfdodingen bij jongeren

13.05. Pesterijen op het werk en de bescherming van de werknemers

27.05. De professionele

herinschakeling van slacht≠offers van ar≠beids≠ongevallen of een beroepsziekte

27.05. Het stijgend aantal zelfdodingen bij jongeren

27.05. De levenskwali≠teit van mentaal gehandicap≠ten en hun familie

27.05. Het VNverdrag

in≠zake de rechten van per≠sonen met een handi≠cap

De dood is een toestand van niet bestaan. Wat niet is, bestaat niet. Dus de dood bestaat niet. (Woody Allen)

Commissie Volks≠ge≠zond≠heid

06.05. De terugbetaling van verzorging via kunst≠therapie en mu≠ziek≠therapie

06.05. Het voorstel om slechts 0,2 promille alco≠hol toe te laten voor on≠ervaren chauffeurs

06.05. Websites gewijd aan de gezondheid

06.05. De uitvoering van de wet inzake de patiŽn≠tenrechten

06.05. De vereffening van de Rodin-stichting

20.05. De evaluatie van ziekenhuizen

20.05. Het toenemende cocaÔnegebruik

27.05. Methadon als

vervangingsbehandeling

27.05. De doctoraatstu≠die van de heer Jan Van≠overmeire met betrekking tot druggebruik

28.05. Armoede en gezondheid

Commissie binnenlandse zaken

28.05. Een website voor criminele feiten in zieken≠huizen

Commissie FinanciŽn

29.04. Het recht op een

ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en

personen met een handi≠cap

Plenaire Kamer

15.05. De problematiek van het co-ouderschap

15.05. Het toekomstige statuut van de pleeg≠ouders

Plenaire Senaat

08.05. Europol en infor≠maticacriminaliteit waarbij kinderen worden mis≠bruikt via internet en gsm

08.05. Het ontbreken van adequate zelfmoord≠cij≠fers

15.05. Gelijke kansen voor holebi's

15.05. Het toekennen van pleegverlof

15.05. Alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra

22.05. Zorgregio's

29.05. De mogelijke ver≠valsing van de koninklijke besluiten nr. 78 en 79

29.05. Combinatie van ouderschapsverlof met palliatief verlof

29.05. De resolutie betreffende obesitas

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Zelfstandigen in bijbe≠roep - Sociale bijdragen - Verhoging

- Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen

- Adoptie Ė Tegenwer≠king van homokoppels

Europa

Europees Parlement

20.05. Elizabeth Lynne: rapporteur voor gelijk≠heid: "Wij hebben een uitgebreide richtlijn nodig zodat niemand er buiten valt."

20.05. Vooruitgang op gebied van gelijke kan≠sen en non-discriminatie in de EU

Europese Commissie

16.04. 46 businesses and NGOs take action to curb alcohol abuse in Europe

Raad van Europa

30.04. Vienna decla≠ra≠tion on domestic violence

13.05. Regional confe≠ren≠ce for better child protection

29.05. Child in the City

Ik ben een optimist, maar een optimist
met een regenjas.
(J.H.Wilson)

 

 

 

 

free stats