Jaargang 5  Nr 6
30.06.2008

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

03.06. Weliswaar.be presenteert nieuwe projecten voor en door de zorgsector

19.06. 480 voltijdse jobs extra om kansarme leerlingen in het basis- en secundair onderwijs beter te begeleiden

19.06. 14 onderwijspro­jecten in kleinere steden en gemeenten

24.06. Extra onderwijs­middelen lokale bestu­ren: hefboom voor ge­lijke onderwijskansen

25.06. Onderwijsde­creet 18 zet 2008-2009 in teken van gelijke kan­sen

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

03.06. Een uitbreiding van de moeder-en-kindeenheden in psy­chiatrische zieken­hui­zen

03.06. De preventie van zelfdoding in de gevangenissen

03.06. De toekomst van het lokaal gezond­heids­overleg (LOGO)

17.06. De bijstandskorf van het Vlaams Agent­schap voor Personen met een Handicap (VAPH)

24.06. Het Globaal Ac­tieplan Middelen­gebruik

24.06. De lange  wacht­lijsten voor op­vang in de bijzondere

jeugdzorg

24.06. Crisisopvang in het kader van integrale

jeugdhulp

Commissie onderwijs

03.06. De controle op de leerplicht in Brussel en de invoering van een 'schoolkaart' tegen het spijbelen

03.06. De tweejarige master humane weten­schappen

11.06. Schoolparticipa­tie op kleuterleeftijd

11.06. De evaluatie van het jaar van de kleuter

19.06. Het Steunpunt voor Leren en Werken met Functiebeper­kin­gen in het Hoger On­der­wijs

19.06. De behoefte aan internetopleidingen voor senioren

26.06. De aanbevelin­gen van de SERV over de erkenning van bui­tenlandse diploma's

26.06. De problemati­sche onderwijssituatie van leerlingen met gedragsstoornissen en/of emotionele

stoor­nissen of ernstige pervasieve ontwik­ke­lings­stoornissen in het buitengewoon onder­wijs

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport

26.06. Een verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de zestien

26.06. Het charter 'Gemeenschappelijke verklaring over de ge­lijke behandeling van hetero- en holebi­sek­su­aliteit in de sport'

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

04.06. De toekomst van de kinderopvang in Vlaanderen

11.06. De federale in­vesteringen in Waalse en Vlaamse zieken­huisinfrastructuur

11.06. De onder­steu­ning van de aanpak van ouderenmisbehan­deling

18.06. De stand van zaken in het dossier van de investeringen in de Waalse en Vlaamse ziekenhuisinfrastructuur

Ik ben oud en heb heel veel problemen gehad, maar de meeste hebben nooit plaatsgevonden. (Mark Twain)

België  

Persberichten

05.06. Samenwerking tussen België en Frank­rijk: gids voor grens­over­schrijdende ge­zond­heidszorg

13.06. Hogere studies: welke richting kiezen?

18.06. Belg brengt 37 % van zijn tijd door in bed

26.06. Nieuwe brochure 'Elektromagnetische vel­den en gezondheid'

27.06. Discriminatie en diversiteit in België: 77 % meer meldingen en klachten

Commissie Justitie

03.06. De preventie van zelfdoding in gevan­ge­nis­sen

11.06. De vervroegde

vrijlating van recidivis­ten

11.06. Het mishandelen van bejaarden

18.06. Ouderenmis(be)­han­deling

18.06. Het tekort aan gerechtspsychiaters

18.06. Het plaatsgebrek voor minderjarige delin­quenten

25.06. De evaluatie van het proefproject voor drugs­verslaafden te Luik

25.06. De opgang van

het sekte-fenomeen

 

 

 

 

 

Psychologen

73% vrouwen

 

 

De Psychologencommissie heeft haar jaarverslag 2007-2008 gepubliceerd. We geven een paar commentaren.

- Er zijn momenteel 5736 psychologen geregistreerd. Vorig jaar waren het er 4954. Dus 782 meer. Dat is duidelijk meer dan de aangroei via pas afgestudeerden. Er waait kennelijk een nieuwe wind over de Grasmarkt. Op één jaar waren er zoveel registraties als de vier jaar voordien. We lezen dat er een grote mailing geweest is naar de psychologen die hun bijdra­ge voor het bijhouden van de lijst niet betaald hadden. Dat lijkt een positieve actie. Veel psy­chologen betalen immers niet omdat ze nagelaten hadden hun adreswijziging te melden aan de Psychologencommissie en daardoor geen overschrijvingsformulier ontvingen. Het zou goed zijn als de beroepsverenigingen hun leden zouden wijzen op deze administratieve verplichting.

- Op deze site hebben we nooit onze verontwaardiging verborgen over het KB van 5 maart 2007 dat toelaat aan het secretariaat van de Psychologencommissie om psychologen die niet betaald hebben automatisch het recht om de titel van Psycholoog te dragen te ontne­men. Dit zonder tweede aanleg, zonder eerste aanleg, zelfs zonder dat men ervan op de hoogte wordt gesteld. Onvoorstelbaar. Het is nu een hele geruststelling te lezen dat de ge­schrapte leden ofwel overleden zijn dan wel zelf de schrapping vroegen. Voor deze har­de maatregel heeft men het KB blijkbaar het statuut gegeven dat het verdient: dode letter. De dubbelzinnigheid inzake het enkel publiceren op de website van de psychologen die in orde zijn met de betaling van hun bijdrage wordt door dit KB evenwel iets meer afgedekt.

- Maar 5736 geregistreerde psychologen, vijftien jaar na de wet op de bescherming van de titel is nog steeds weinig. Men kan schatten dat er een flink stuk boven de 20000 afgestu­deerde psychologen zijn in België, wat niet wil zeggen dat ze allen dat beroep uitoefenen. Er zijn er evenwel nog veel die niet in orde zijn met de wetgeving. De Psychologencommis­sie neemt terecht initiatieven om daaraan iets te doen. Het is een beetje cynisch te moeten vaststellen dat psychologen naast beroepsbescherming ook steeds claimden dat de titel­bescherming nodig is als bescherming van de maatschappij tegen onbevoegden, maar dat meer dan de helft van de psychologen het zelfs niet erg vindt om een straf te riskeren liever dan 15 euro per jaar te betalen om in orde te zijn. Precies nu mutualiteiten en BTW gaan eisen dat men geregistreerd is voor terugbetaling en voor BTW-vrijstelling, zien we een stij­ging van de registraties. Centen of maatschappelijke betrokkenheid?

- Betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 lezen we in het jaarverslag: "De richtlijn voorziet wel in de mogelijkheid van compensatoire maatregelen, doch deze kun­nen niet opgelegd worden door de BPC daar in België enkel de titel van psycholoog be­schermd wordt en niet de beroepsuitoefening." Wij blijven ervan overtuigd dat dit niet juist is. Bij de definities in Artikel 2 van de richtlijn staat:
"1. In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) "gereglementeerd beroep": een beroepswerkzaamheid of een geheel van beroepswerk­zaam­­heden waartoe de toegang of waarvan de uitoefening of één van de wijzen van uit­oe­fening krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen direct of indirect afhankelijk wordt gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties; met name het voeren van een beroepstitel die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen beperkt is tot personen die een specifieke beroepskwalificatie bezitten, geldt als een wijze van uitoefening. Wan­neer de eerste zin niet van toepassing is, wordt het in lid 2 bedoelde beroep met een gere­gle­menteerd beroep gelijkgesteld;"

Dus ofwel (a) de toegang, ofwel (b) de uitoefening, ofwel (c) één van de wijzen van uitoe­fe­ning moet afhankelijk zijn van het bezit van een bepaalde beroepskwalificatie. Men zegt erbij dat het voeren van een beroepstitel geldt als één van de wijzen van uitoefening. En als dat nog niet duidelijk genoeg is, staat er nog eens bij dat wanneer de eerste zin niet van toe­passing is, het in lid 2 bedoelde beroep met een gereglementeerd beroep wordt gelijk­ge­steld.

Volgens ons moet men gewoon de nodige wetgevende initiatieven nemen om de actuele re­gelgeving waardoor 'het dubbele van de ontbrekende opleidingsperiode in jaren beroepser­varing' vervangen wordt door 'aanpassingstage of proeve van bekwaamheid'.

- Tenslotte blijkt uit het jaarverslag nog maar eens hoe de psychologenwereld vervrouwe­lijkt. Momenteel zijn 73% van de in België geregistreerde psychologen vrouw. Bij de leden van de VVPAZ is dat zelfs 77 %. Niet zelden merkt men op diensten dat vooral bij de oudere collega's de mannen nog in aantal zijn. Voor veel patiënten en voor veel problematieken maakt het niets uit of die psycholoog nu een man of een vrouw is, maar er zijn toch patiën­ten en problematieken waarvoor dit niet irrelevant is. Het blijft een waarde als er keuzevrij­heid is. Het is de vraag waarom mannen zich blijkbaar steeds minder aangetrokken voelen tot het beroep.

 

Meer  bedden voor ouderen (G-bedden)

Op 05.06.2008 verscheen in het Staatsblad het KB van 09.05.2008 tot wijziging van het KB van 21.03.1977 tot vaststelling van de cri­teria die van toepassing zijn voor de program­matie van de verschillende soorten zieken­huisdiensten (inwerking 15/06/08). 
De wijziging verhoogt de programmatie van het aantal ziekenhuisbedden in de niet-psy­chiatrische diensten van 5 naar 6 bedden per duizend ouderen van 65 jaar of ouder in de diensten voor geriatrie.

 

Aan de slag

In vorig nummer van De Maere konden we u de start aankondigen van werk.be, het Vlaam­se startpunt voor werk en sociale economie. Nu start de federale overheid met een nieuwe website aandeslag.be, een site waarop de voordelen en premies vermeld staan waar­voor men als werknemer of werkgever in aanmerking komt.

 

 

Armoedebestrijding

Op 04.06.2008 heeft de Kamer en de Senaat zich gebogen over de problematiek van de armoedebestrijding. Een uitvoerig verslag is hier te lezen.

 

 

Kennismakingsbeurs NAH 

De kennismakingsbeurs NAH wil enerzijds mensen die binnen (en buiten) de provincie Antwerpen werken met mensen met een NAH de kans bieden om zichzelf en hun werking voor te stellen aan collega's en anderen te ontmoeten en te leren kennen en anderzijds ook een aantal vernieuwende initiatieven en/of inzichten en methodieken aanbieden aan bezoekers en standhouders van deze beurs. 

 

 

Samenwerking tussen CLB's en zorgboeren

Op 12.06.2008 verscheen een omzendbrief waarin aan de CLB's toelichting gegeven wordt bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 betreffende de toeken­ning van subsidies voor zorg en activering van zorgvragers op land- en tuinbouwbe­drij­ven met toepassing van het Vlaams Program­ma voor Plattelandsontwikkeling

 

Elektromagnetische velden en gezondheid

In een recente brochure geeft de FOD Volks­gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu toelichting bij de bestaande we­­tenschappelijke onzekerheden, beleids­keu­zes en huidige reglementering in verband met elek­tromagnetische velden en gezond­heid. Daarnaast bevat de brochure ook prak­tische tips voor een verstandig gebruik van 'stralen­de' apparaten zoals gsm's, laptops met wifi-kaarten, babyfoons en draadloze telefoons.

 

 

Sterk gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten

In een KB van 10 maart, gepubliceerd op 26 juni 2008, voorziet Minister Onkelincx voor heel België in 64 bijkomende bedden voor Inten­sieve behandeling van sterk gedragsge­stoor­de en/of agressieve patiënten (IB/SGA). Ook de normen werden gepubliceerd.

 

 

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

- Voorstel van resolutie met betrekking tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van over­gewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij vol­wassenen, alsook van de eraan verbonden risico's

- Wetsvoorstel tot instelling van het verbod op de verkoop en het gebruik van systemen en apparaten die hoogfrequente golven uit­zen­den, die geluidshinder of geluids­overlast be­zorgen aan personen

- Voorstel van resolutie tot instelling van een universeel moratorium op de doodstraf

- Voorstel van resolutie over de erkenning van de Yogyakarta-principes inzake de toe­passing van de mensenrechten met betrek­king tot de seksuele geaardheid en de gen­deridentiteit

- Het rookverbod in horecazaken

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek wat de bemiddeling in gezins­conflicten betreft

- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffen­de de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststel­ling van een handicap in te korten

- Voorstel van resolutie betreffende de in­voe­ring van een verhoogde tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving betreffende de jeugdbescherming wat de gemeentelijke administratieve sancties betreft

 

 

Schriftelijke vragen en antwoorden Vlaams Parlement

- Strategische advies­raad Welzijn-Gezond­heid-Gezin - Stand van zaken

- Gehandicapten - Classificatie

- Gehandicaptenzorg - Urgentiecodering

- Kind en Gezin - Eenoudergezinnen

- Interlandelijke adoptie - Maatschappelijk onder­zoek

- Jeugdhulp - Crisishulp aan huis

- Holebibeleid – Oude­ren­zorg

- Interlandelijke adoptie - Maatschappelijk onder­zoek

- Interculturalisering ou­derenzorg – Actuali­se­ring ouderenbeleidsplan

- Intrafamiliaal geweld - Beleidsinitiatieven

- Pleegzorg – Media­cam­pagne

- Actieplan Armoede­bestrijding - Projecten rond middelengebruik

- Globaal Plan Jeugd­zorg - Stand van zaken

- Experiment persoons­gebonden budget – Voor­studie

- Bijzondere Jeugdzorg - Wachtlijsten

 

 

Staatsblad

 

05.06. 09.05.2008. – KB tot wijziging van het KB van 21.03. 1977 tot vaststel­ling van de criteria die van toepassing zijn voor de pro­grammatie van ver­schillende soorten zieken­huisdiensten

06.06. 01.06.2008. – KB houdende toekenning van een subsidie aan som­mige erkende geïn­te­greerde diensten voor thuisverzorging voor de periode van 15 novem­ber 2007 tot 15 juli 2008 in het kader van een pro­ject ter bevor­de­ring van de communicatie tussen zorgver­strek­kers betrok­ken bij de zorg voor ou­de­re en voor sterk af­han­kelijke patiënten

12.06. Afgeven van het verslag vereist voor de inschrijving van een kind in het buitenge­woon onderwijs voor het schooljaar 2008-2009

12.06. KB van 14.11.2003 tot vaststel­ling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de des­kun­digen aangewezen door de ar­beids­gerechten in het kader van medische des­kundige onderzoeken inzake de geschillen be­treffende de tegemoet­ko­mingen aan ge­han­dicap­ten, de gezinsbijslag voor werk­nemers en zelf­­stan­digen, de werk­loosheids­verzekering en de regeling voor ver­plichte verzekering voor geneeskundige verzor­ging en uitkeringen

26.06. 10.03.2008. – KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot be­paling van de normen die door de zieken­hui­zen en hun diensten moeten worden nage­leefd (betreft: Diensten voor Intensieve Be­handeling van Sterk gedragsge­stoorde en/of agressieve patiënten)

 

 

 Jacob

L'histoire se répète

Zoals in België is er de laatste jaren in Frankrijk heel wat te doen ge­weest rond de wettelijke regeling van de uitoefening van de psy­cho­­therapie. Uiteindelijk werd in 2004 de psychotherapie geregeld in Artikel 52 van de Franse wet op de gezondheidszorg. Maar er moes­­ten nog uitvoeringsbesluiten komen en ook daarover is er reeds jaren getouwtrek. De overheid zou het plan opgevat hebben om de zaak zonder verder overleg met een Besluit te regelen. Men zou een vorming eisen van 400 uren in de klinische psychopatholo­gie en een stage van vijf maanden. De toekomstige psychotherapeu­ten zouden moeten maîtriser "les principaux courants théoriques (psychanalyti­que, cognitivo-comportemental, systémique, socio-environnemental, biologique)" et avoir une "connaissance des outils d'évaluation (échelles cliniques, tests projectifs) suffisante". Le Monde publiceerde daarover een artikel op 08.07.2008, dat nu nog op een aantal blogs vrij toegankelijk is. Wellicht was dat het startschot voor een nieuwe protestcampagne. Men mag driemaal raden vanuit welke hoek.

 

 

België (vervolg)

Commissie Sociale Zaken

10.06. De uitkeringen voor personen met een handicap

10.06. De behandelings­termijn van dossiers in­zake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

10.06. De campagne te­gen fraude en corrup­tie in de gezondheidszorg

11.06. De middelen voor gezondheidszorg

17.06. De behoefte aan informatie van de maat­schappelijk werkers die in contact staan met per­sonen met een handicap

17.06. De activering van werklozen

24.06. De situatie van ho­lebi's op de werkvloer

24.06. De effectieve toe­passing van het rook­ver­bod op de werkvloer

Mijn schooltijd was de mooiste tijd van mijn leven. Kan je nagaan
wat een miserie ik de laatste 25 jaar heb meegemaakt.
(Paul Merton)

Commissie Volks­ge­zond­heid

18.06.  Een betere be­strij­ding van zelfmoord bij jongeren

18.06. De steun om be­jaarden zo lang mogelijk thuis te laten wonen

18.06. Het Nationaal Alcoholplan

25.06. Het zorgproces rond prenatale diagnos­tiek en zwangerschaps­afbreking

25.06. De meest recente vooruitgang in de studie van de wiegendood bij baby's

25.06. Het federale geld voor Waalse ziekenhui­zen

25.06. Een studie om po­tentieel delinquent ge­drag op te sporen

25.06. De gevaren van gsm's voor kinderen jonger dan twaalf jaar

25.06. De verhoogde

risico's op dementie bij overgewicht

25.06. De campagne

'Respect16"

25.06. De vooruitgang

van de wetenschap bij de aanpak van zwaarlij­vigheid

Commissie Verkeer

02.06. De toegelaten al­co­holgrens voor jonge­ren

09.06. Zelfmoorden en acties van de NMBS

16.06. Slaperige bestuur­ders

16.06. Het onbeperkt gra­tis parkeren voor per­sonen met een handicap

16.06. Het effect van boetes op het gedrag van de weggebruikers

Commissie openbaar ambt, binnenlandse zaken

11.06. De erkenning van buitenlandse diploma's

11.06. De houding van de Brusselse politie ten aanzien van slachtof­fers van geweld tegen hole­bi's

25.06. Het horen van kin­deren in de regularisatie­procedure

25.06. De opsluiting van kinderen

Commissie Midden­stand

10.06. De naleving van de gedragscode bankre­clame voor jongeren

Plenaire Kamer

19.06. De fraude in de

gezondheidszorg

Plenaire Senaat

05.06. De gronden voor een vordering tot nietig­verklaring van een hu­we­lijk

05.06. Het herstel in eer en rechten van veroor­deelden voor seksuele delicten ten aanzien van minderjarigen

05.06. Het richtingge­vend advies van Caritas inzake abortus op basis van een medische afwijking van de foetus

12.06. De verklaringen van Waals minister Don­fut in verband met het spoedprogramma voor de modernisering van de Waalse ziekenhuizen

19.06. Het onderzoek van de Hoge Gezond­heids­raad inzake ge­drags­­problemen bij kin­deren en adolescenten

26.06. Het recente on­der­zoek naar het coca­ïne­gebruik in ons land

26.06. Palliatieve zorg voor kinderen

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Psychotrope stoffen - Justitiële case-manager

- Psychiatrische patiën­ten - Gezinsverpleging

- Ziekenhuizen - Ethische comités

- RIZIV – Invaliditeits­uit­ke­ringen

- Drugsbeleid – Proefpro­jecten - Uitbreiding

- Euthanasie - Aantal - Verdeling tussen de gewesten - Verhouding naar gelang de plaats

Europa

Europees Parlement

04.06. Debat over ge­dwon­gen prostitutie en vrouwenhandel

10.06. Mary Robinson: "De rechten van de mens zijn een geboorterecht"

23.06. Asma Jahangir: "In­terculturele dialoog gaat over gehoord wor­den"

26.06. 2008: Europees Jaar van de interculturele dialoog

Europese Commissie

13.06. Geestelijke gezondheid in Europa in de kijker

De automobilist is
veiliger als de weg droog is; de weg is veiliger als
de automobilist droog is.
(Wilson Earl)

 

 

 

 

free stats