Jaargang 5  Nr 7
31.08.2008

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

01.07. Zelfmoordlijn van 2 naar 5 avonden per week online

08.07. Wie deeltijds leert, zal ook deeltijds werken

10.07. Minister Van­ackere verbetert met nieuwe normen leef- en wooncomfort in rust­huizen

22.07. Een heldere kwa­lificatiestructuur, vernieuwde kwaliteits­zorg en een  gloed­nieuw onderwijsniveau versterken de kwaliteit van onderwijs en werk

01.08. Minister Van­acke­re investeert in meer aandacht voor de psychische problemen van senioren

26.08. TeleTolk vanaf 1 september ook op zaterdag beschikbaar

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en gezin

07.07. Een verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar

07.07. De start van het experiment persoons­gebonden budget (PGB)

07.07. Het project Per­soonlijke Toekomst­plan­ning

Commissie onderwijs

03.07. Bijkomende initi­atieven tegen geweld op school

03.07. De pedagogi­sche begeleiding van leer­lingen met ADHD tijdens de examens

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport

03.07. Lokale beleids­participatie door jonge­ren

Plenaire Vergadering Vlaams parlement

02.07. De problematiek van de erkende adop­tie­bureaus in Vlaande­ren

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Zelfdodingpreventie - Proefproject MBCT

- Opvang na zelf­moord­poging – Proef­projecten

- Kind en Gezin en adop­tie – Aanbe­velin­gen Ombudsdienst

- Early Childhood Education and Care - Projecten

- Ouderenzorg – Pro­jec­ten  zorgvernieu­wing

- Holebi-adoptie - Stand van zaken

- Geestelijke gezond­heidszorg – Middelen­verdeling

- Strategisch plan ge­de­tineerden – Begelei­ding familieleden

- Psychiatrische pa­tiën­ten – Opvang­plaat­sen - Daklozen

- Vlaamse Drughulp­verlening – Vrouw­vrien­delijkheid

Er is veel verstand
toe nodig om sommige dingen onbegrijpelijk
te vinden. (Wijnaendts Francken)

België  

Persberichten

29.07. Nieuwe start voor de portaalsite van de gezinnen

27.08. Tegen 2060 zijn we met meer dan 12 miljoen

Commissie Justitie

01.07. De schending van het onderzoeks­ge­heim

01.07. De bemiddeling

als instrument voor con­flictoplossing

01.07. De tewerkstel­ling van gedetineerden in gevangenissen

08.07. De toepassing van de hervormingen in­zake het deskundi­gen­on­derzoek

08.07. Eenvoudiger taal­gebruik in allerlei juri­di­sche documenten

Commissie Sociale Zaken

01.07. De wachttijden voor gehandicapte per­sonen in het kader van de behandeling van hun dossier

01.07. De voertuigen voor personen met een handicap

08.07. Het verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing over de vergrijzings­cijfers, het brugpen­sioen

09.07. De discrimi­na­ties op het gebied van de te­werkstelling van zwan­ge­re vrouwen

09.07. Zwartwerk bij jongeren

09.07. De miskenning van de antidiscrimi­na­tie­wet

09.07. Het alcoholge­bruik op het werk

 

 

 

 

De teksten liggen klaar

 

 

Rond 1890 werden de eerste laboratoria voor psychologie opgericht. In 1944 werden in Leu­ven de studies in de psychologie opgestart en de eerste licentiaten zijn in 1948 afgestudeerd. De Belgische Vereniging voor Psychologie wordt opgericht in 1946. Op 1 december 1979 vindt de stichting plaats van de Belgische Federatie van Psychologen.

Die begint meteen te werken aan het statuut van de psycholoog. Na herhaald politiek werk bin­nen verschillende legislaturen slagen ze er in om op 08.11.1993 de afkondiging te krijgen van de wet tot bescherming van de titel van psycholoog. Dit leidt meteen ook tot de geboorte van de psychologencommissie.

Vanaf 2000 wordt er dan op gestructureerde wijze gewerkt aan een wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie. Ten tijde van Minister Aelvoet is er nog een wets­ontwerp geweest dat afzonderlijk de psychotherapie wilde regelen, maar in grote lijnen waren er sedertdien en tot op heden twee grote wetgevende initiatieven:

- Enerzijds het initiatief dat de beroepsbeoefening wil regelen van de klinisch psychologen, klinisch seksuologen en de klinisch orthopedagogen. De regeling van de psychotherapie wil men daar regelen als een bijzondere beroepstitel, niet als een afzonderlijk beroep.

- Anderzijds is er dan het initiatief dat een volledig nieuw kader wil bouwen voor de regeling van alle geestelijke gezondheidszorgberoepen, waarin het beroep van klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog en klinisch orthopedagoog naast dat van psychotherapeut en nog een reeks andere beroepen zijn plaats moet vinden.

De teksten die nu voor liggen in de Kamer en de Senaat omvatten enerzijds:

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fen­de de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek. in de Kamer ingediend door Luc Goutry, CD&V - N-VA , Nathalie Muylle, CD&V - N-VA, Lieve Van Daele, CD&V - N-VA, Marie-Martine Schyns, cdH, Georges Dallemagne, cdH en Sonja Becq, CD&V - N-VA.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fen­de de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek, in de Senaat ingediend door Marc Elsen, cdH, Wouter Beke, CD&V - N-VA, Anne Delvaux, cdH en Nahima Lanjri, CD&V - N-VA.

Anderzijds zijn er de teksten:

- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de gees­te­lijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen , in de Kamer ingediend door Yvan Mayeur, PS, Colette Burgeon, PS, Marie-Claire Lambert, PS en Jean Cornil, PS.

- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de gees­te­lijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 be­tref­fen­de de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen in de Senaat ingediend door Christiane Vienne, PS, Philippe Mahoux, PS en Olga Zrihen, PS.

Voor meer inhoudelijke bespreking verwijzen we enerzijds naar ons dossier over het Statuut en anderzijds naar de website over De derde weg.

Of de wetsvoorstellen binnenkort in de commissies zullen besproken worden zal op de eerste plaats afhangen van wat er volgende weken met de regering zal gebeuren. Maar de teksten liggen klaar.

 

Rookverbod in Vlaamse scho­len en CLB's

Op 18.07.2008 verscheen in het Staatsblad het Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. WeTwijs publi­ceer­de een overzicht van alle regelgeving en in­for­matie in verband met roken op school.

 

 

Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstan­delijke handicap in scholen van het gewoon lager en secundair onderwijs

In 1999 ging een project van start waarbij de integratie van leerlingen met een matige of ern­stige verstandelijke handicap in scholen van het gewoon lager en secundair onderwijs begeleid werd door scholen voor buitenge­woon onderwijs. De school voor buitenge­woon onderwijs type 2 krijgt voor de bege­lei­ding aanvullende lestijden en een integra­tie­toe­lage. Sinds 12 december 2003 is dit project zijn experimentele stadium ontgroeid en wordt het geregeld in een Besluit van de Vlaamse Regering.
Tot en met 30 juni 2008 werden maximaal 50 type 2-leerlingen op die manier bij hun inte­gratieproces begeleid. De ondersteuning gebeurde vooral in het basisonderwijs maar kon ook door het secundair onderwijs geboden worden. Vanaf 1 september 2008 wordt het contingent leerlingen dat van bijko­mende ondersteuning kan genieten verhoogd tot 100 leerlingen. Naast de uitbreiding van het contingent wijzigt vanaf 1 september 2008 ook de praktijk van toekenning. Meer info.

 

 

De 60-plusgids  

De 60-plusgids is een gebruiksvriendelijke handleiding voor mensen die met pensioen gaan of al gepensioneerd zijn. Het is een thematische wegwijzer die een antwoord geeft op vragen over inkomen, mobiliteit, gezondheid, zorgverlening, wonen, vrije tijd en het levenseinde

 

 

Steunmaatregelen voor personen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, in­tegratie en gelijkheid van kansen van perso­nen met een handicap bevorderen in alle do­meinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken

De  Directie-generaal voor Personen met een Handicap bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid is belast met de opstelling, de interpretatie en de toepassing in de praktijk van de reglementering inzake de tegemoetko­mingen aan personen met een handicap. Ze levert attesten af aan personen met een handicap opdat zij hun rechten kunnen laten gelden inzake fiscale en sociale voordelen.

Ontwerpen en voor­stel­len van wetten en decreten

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving betreffende de bescherming van het kind wat de invoering van het zorgouder­schap betreft

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor mee-ouders betreft

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adop­tie betreft

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving inzake de onbekwaamheidsstatuten wat de invoering van een globaal statuut betreft

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fende de uitoefening van de gezondheids­zorgberoepen met het oog op de reglemen­te­ring van de uitoefening van de klinische psy­chologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek

- Voorstel van resolutie betreffende het ver­bod op het opsluiten van begeleide minder­ja­rige vreemdelingen in gesloten centra

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of lichamelijk geweld tegen kinderen

- Wetsvoorstel tot afschaffing van de beper­kingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof

- Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

- Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingsca­mera's

- Wetsvoorstel betreffende een betere be­scherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie

- Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor min­derjarigen

- Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemde­ling

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de gecoör­dineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de installatie van alcoholsloten in bepaalde voertuigen ver­plicht te maken

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fende de uitoefening van de gezondheids­zorgberoepen met het oog op de regle­men­te­ring van de uitoefening van de klinische psy­chologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft

 

 

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Rechten van gehos­pi­ta­liseerde kinderen

- Controle op het verbod op de verkoop van ta­baks­producten aan min-zestienjarigen

- Aangekondigde alco­hol­plan

- Depressies na abortus

- Personen met een han­di­cap. — Tijdsduur tot het bekomen van een toelage of parkeerkaart

- Gegevens betreffende druggerelateerde doden

- Patiënten. — Bezit van een Globaal Medisch Dossier

- Huwelijken tussen per­sonen van gelijk ge­slacht

- Infrabel. — Actieplan tegen zelfmoord op het spoor

- Recht op persoonlijk contact tussen kinde­ren en hun grootouders en hun overgroot­ouders

- Personen met een ar­beids­handicap. — Acti­vi­teitsvallen. – Herscho­lings­proces

- Alcoholgehalte voor jonge chauffeurs

- Zogenaamde "ouder­ontvoeringen"

 

 

Staatsblad

01.07. 04.06.2008. – KB houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling «exper­ti­se­­centrum voor coma­patiënten » moet voldoen om te worden erkend

06.08. Aanhangsel nr. 3 bij het Protocol­akkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2005 tussen de Fe­de­ra­le Overheid en de Over­heden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grond­wet, be­tref­fende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de alternatieve en ondersteunende zorg­vormen

13.08. 20.06.2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaam­se Regering van 13 juli 2001 betreffen­de de erkenning en subsi­di­ëring van dien­sten voor begeleid wo­nen voor personen met een handicap

21.08. 20.06.2008. – BVR tot wijziging van het BVR van 17.12. 1996 betref­fen­de de erken­ning en sub­si­diëring van thuisbe­ge­lei­­dingsdiensten voor per­sonen met een han­dicap

21.08. 04.07.2008 - BVR tot wijziging van het BVR van 19.07. 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van er­kenning en subsidiëring van organisaties inza­ke vrije­tijds­zorg voor personen met een han­dicap

29.08. 18.07.2008. - Decreet tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffen­de de armoedebestrij­ding

29.08. 18.07.2008. - Decreet betreffende de zorg- en bijstandsver­lening

 

 

 Jacob

Stemmen

Binnenkort weten we of we dit jaar nog naar de stembus moeten. Maar in elk geval moeten we in juni 2009 gaan stemmen. In België is er stemplicht. Vraag is wat mensen motiveert om te gaan stemmen als er geen stemplicht is. De kans dat de uitgebrachte stem door­slag­gevend zal zijn is kleiner dan de kans om overhoop gereden te worden op weg naar de stembus. In het juni-nummer van haar tijd­schrift Monitor on Psychology publiceert The American Psychologi­cal Association een overzicht van de research in dat verband. Why do we vote?
Jacob

 

 

Agenda

- 03.10. Soms is het anders, soms is het gelijk

- overzicht

Als we wisten wat we deden, heette het geen wetenschappelijk onderzoek. (Einstein)

België (vervolg)

Commissie Volks­ge­zond­heid

08.07. De resolutie rond Alzheimer

08.07. De patiënten­orga­nisaties

08.07. Het gebruik van

cannabis

08.07. De invoering van een Alzheimerplan

08.07. Ouderenmis(be)­handeling

Commissie Binnenlandse Zaken

09.07. Het geïntegreerd

actieplan van de gerech­telijke politie inzake ver­dovende middelen

Commissie Buitenlandse zaken

02.07. De ratificatie door

België van het VN-Ver­drag over de rechten van personen met een han­dicap

Commissie Verkeer

07.07. Het nieuw be­heers­plan van de NMBS en de aandacht voor de toegankelijkheid voor per­sonen met een be­perk­te mobiliteit

Commissie Financiën

08.07. Het blokkeren

van kredietkaarten waar­mee op het internet kin­derporno wordt aange­schaft

08.07. De familiale verze­kering BA voor gezinnen met kinderen met een han­dicap

Plenaire Kamer

03.07. De studie over de vergrijzing

Plenaire Senaat

03.07. De problematiek met betrekking tot canna­bis

03.07. De toename van het aantal meldingen van cyberhaat

03.07. De drugstests in het verkeer

10.07. Het gebrek aan plaats voor mentaal gehandicapte personen in gespecialiseerde instellingen

10.07. Euthanasie en de voorafgaande verklaring

10.07. De zakgeldkaart voor minderjarigen

Schriftelijke Vragen Senaat

- Verkeer – Alcohol­controles

- VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Ratificatie

Europa

Europese Commissie

30.07. Cannabisgebruik stabiliseert na sterke stij­ging in de jaren negentig

18.08. Commissie wil re­gels waardoor Europe­a­nen gemakkelijker medi­sche behandelingen in het buitenland kunnen ondergaan

28.08. EU helpt school­kin­deren in de strijd te­gen overgewicht

Raad van Europa

02.07.  Action against dis­crimination on grounds of sexual orien­tation

Ontdekken is zien wat iedereen heeft gezien en denken wat niemand heeft gedacht.
(Szent Gyögyi)

Publicaties Nationaal

Kind en Gezin

- Jaarverslag 2007

FOD Volksgezondheid

- Euthanasieverslag 2008

Thesis:

- De invloed van familie en vrienden op het aan­koopgedrag van het indi­vidu

Oivo

- Jongeren en vrijetijds­besteding

Weliswaar 82

- Interview met Steven Vanackere

- Dossier: De efficiënte organisatie

- Zorginnovatie in Welzijn

Publicaties Internationaal

- Psychological Ap­proaches in the Treat­ment of Chronic Pain Patients—When Pills, Scalpels, and Needles Are Not Enough – In Review

- What oncologists tell pa­tients about survival benefits of palliative chemotherapy and impli­cations for informed con­sent: qualitative study

- Mental capacity to make decisions on treatment in people admitted to psy­chi­atric hospitals: cross sectional study

- Doctors’ versus pa­tients’ global assess­ments of treatment ef­fec­tiveness: empirical survey of diverse treat­ments in clinical trials

- Aging and Memory: A Cognitive Approach

- Memory and Cognition in Preclinical Dementia:

What We Know and What We Do Not Know

- meer

Humor

- De dierenfilm

Poëzie

- Troostvogel