Home

 

*

KlinPsy - Tewerkstelling

*

Wegwijzer

Indicateur

 

*

*

Pointer

Zeiger

 

Agenda

Indicador

 

dossier

Opleiding

Formation

 

Terwerkstelling van klinisch psychologen in België

Research

De Maere

 

 version française: KlinPsy-Emploi

Evidence

Psych-Index

 

 

Wetgeving

Législation

 

Bevoegde ministeries

 

Dossiers

Bibliotheek

 

Overzicht per sector

 

Patiënt-Info

Health News

 

Zelfstandigen

 

Actueel

Vacatures

 

Algemene informatie

 

Neuropsy

Bridge

 

 

 

Snuffelbak

Zoekertjes

 

 

 

Webmaster’s Corner

 

Klinische Psychologie

www.klinpsy.com

 

*

België

*

 

 

 

* Bevoegde ministeries

 

 

FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid

 

 

 

 

FOD

terug

 

 

 

 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 

 

 

 

FOD

 

terug

 

 

 

 

 

FOD Justitie

 

 

 

 

FOD

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

 

 

 

Vlaamse Overheid

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

Ministerie van de Franse Gemeenschap

 

 

 

 

Ministère

 

 

 

 

 

 

 

 

menu

 

* Overzicht per sector

 

 

 

Bel = België | V = Vlaamse Gemeenschap | F = Franse Gemeenschap | W = Waals Gewest | Br = Brussel | D = Duitse  Gemeenschap

 

 

 

Inhoud

 

 

 

 

Ziekenhuizen en Revalidatiecentra

 

Bel

Zorgprogramma voor kinderen

 

Bel

Kinderoncologie

 

Bel

Dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van kinderen

 

Bel

Dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten (=15 jaar of ouder)

 

Bel

Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten

 

Bel

Dienst Geriatrie

 

Bel

Expertisecentrum voor comapatiënten

 

Bel

Gespecialiseerde dienst voor psychogeriatrische aandoeningen

 

Bel

Gespecialiseerde dienst voor palliatieve verzorging

 

Bel

Gespecialiseerde dienst voor cardiopulmonaire aandoeningen

 

Bel

Gespecialiseerde dienst voor neurologische aandoeningen

 

Bel

Gespecialiseerde dienst voor locomotorische aandoeningen

 

Bel

Gespecialiseerde dienst voor chronische aandoeningen

 

Bel

Palliatieve functie

 

Bel

Functie van intercultureel bemiddelaar

 

Bel

Zorgprogramma oncologische basiszorg en zorgprogramma oncologie

 

Bel

Zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » A

 

Bel

Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

 

Bel

Cardiologische Revalidatie

 

Bel

Rugschool

 

Bel

Brandwondencentrum

 

Bel

Autopsie bij overlijden van kind minder dan 18 maanden

 

Br(f)

Centra voor revalidatie

 

 

 

Tehuizen, Instituten, gespecialiseerde diensten

 

V

Buitengewoon onderwijs

 

Br

Centra en diensten voor bijstand aan personen

 

F

Centra voor dringende opvang

 

F

Centra voor eerste opvang

 

F

Centra voor hulpverlening aan mishandelde kinderen

 

F

Centra voor observatie en oriëntering

 

F

Dagcentra

 

W

Dagonthaaldiensten

 

F

Gespecialiseerde opvangcentra

 

Bel

Rust- en Verzorgingstehuis

 

Bel

Psychiatrische Gezinsverpleging

 

Bel

Psychiatrisch Verzorgingstehuis

 

Bel

Beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

 

V Br

Medisch-Pedagogische Instituten 

 

Br(f)

Ondernemingen met aangepast werk

 

Br(f)

Opvangtehuizen

 

W

Residentiële diensten voor gehandicapten

 

V

Voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

 

 

 

Ambulante zorg

 

V F

Adoptiediensten

 

W

Begeleidingsdiensten voor volwassen gehandicapten

 

Br

Centra voor Algemeen Welzijnswerk

 

W

Centra voor beroepsopleiding

 

Br(f)

Centra voor gespecialiseerde beroepsoriëntatie

 

F

Centra voor gezinsplanning

 

V

Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

 

V

Centra voor leerlingenbegeleiding

 

W

Centra voor levens- en gezinsvragen

 

V

Centra voor ontwikkelingsstoornissen

 

Bel

Centra voor opvang van toxicomanen

 

F

Centra voor opvoedkundige voorlichting

 

Br(f)

Diensten voor begeleiding

 

V

Diensten voor beschermd wonen voor mensen met een handicap

 

V W Br

Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg

 

F

Diensten voor hulpverlening en educatief optreden

 

F

Diensten voor hulpverlening in open milieu

 

F

Diensten voor opvang en opvoedingshulp

 

F

Diensten voor opvoedkundige of filantropische prestaties

 

Br(f)

Diensten voor pedagogische begeleiding

 

V Br F W

Diensten voor plaatsing in gezinnen

 

Br(f)

Dienst voor mindervalieden

 

Bel

Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

 

Br

Instellingen voor schuldbemiddeling

 

D

Jeugdbijstand – Bijzondere jeugdzorg

 

V

Medisch verantwoorde sportuitoefening

 

W

Netwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen

 

F

Office de la Naissance et de l’Enfance

 

Bel

Preventieadviseur

 

V

Private arbeidsbemiddeling

 

Bel

Psycho-medische-sociale centra voor onderzoek na verval van recht tot sturen

 

Bel

Samenwerkingsverband palliatieve zorg

 

F

SOS-Kinderen

 

Bel

Tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner

 

V

Thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

 

V

Vertrouwenscentra Kindermishandeling

 

W

Vroegtijdige hulpverlening aan gehandicapte kinderen

 

 

 

 

Forensisch

 

W

Centra voor forensisch welzijnswerk

 

Bel

Justitiehuizen

 

Bel

Penitentiaire instellingen – Probatiediensten – Daderhulp

 

 

 

 

 

menu

Ziekenhuizen en Revalidatiecentra

 

De Ziekenhuisdiensten

1964-10-23 - KONINKLIJK BESLUIT tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.

 

Bestaffing aan psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Zorgprogramma voor kinderen

Kenletter E

overzicht
menu

 

Art. 31. De psycho-sociale begeleiding wordt verzekerd door hulppersoneel, houder van tenminste een diploma van hoger onderwijs van het korte type (A1) of een bachelordiploma, ten belope van een halve voltijdse equivalent voor zover het aantal bedden (kenletter E) in de verpleegeenheid minder bedraagt dan 30, of één voltijdse equivalent per volledige schijf van 30 bedden (kenletter E).
KB 2006-08-16

Kinderoncologie

 

overzicht
menu

 

Vanaf 1 augustus 1998 wordt, voor de ziekenhuizen die over kinderoncologie bedden beschikken en die beantwoorden aan de criteria zoals beschreven in bijlage 1 van het huidig besluit, het onderdeel B2 van het budget voor finarrciële middelen verhoogd, rekening houdend met hetgeen reeds in het budget van financiële middelen is inbegrepen, met het oog de financiering van de omkaderingscriteria bepaald in dezelfde bijlage, te verzekeren en dit ten bedrage van 1 700 000 frank per verplegend en psychologisch FTE en van 1 500 000 frank per pedagogisch en logistiek FTE.

Bijlage:
Psychosociaal ploeg :
- 1 FTE voor de eenheden van 6 tot 13 bedden inbegrepen;
- 11/2 FTE voor de eenheden van 14 of 15 bedden;
- 2 FTE’s voor de eenheden tussen 16 en 19 bedden;
- 3 FTE’s voor de eenheden met meer dan 19 bedden;

MB 1998-07-27

Dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van kinderen

Kenletter K

overzicht
menu

Om de medisch-psychologisch equipe te vervolledigen moeten een licentiaat in de psychologie en een maatschappelijk assistent of een gegradueerde sociale verpleger voorzien worden per 20 zieken.

Het personeel dat bestendig voor de verpleging en het toezicht moet instaan omvat, per 20 zieken :
a) in geval van dag- en nachtverpleging :
2 equipes van 6 personen, waarvan 1 verpleger; van de 5 overige equipeleden dienen er ten minste 3 in het bezit te zijn van een diploma van verpleger, ergotherapeut, opvoeder of
psychologisch assistent of van een brevet van verpleegassistent; de 2 andere moeten in het bezit zijn van een brevet van gezins- en sanitaire hulp of een opleiding hebben genoten die is aangepast aan de noodwendigheden van de dienst. Voor de ganse dienst moeten, gedurende de nacht ten minste 2 personen, onder wie een verpleger, de wachtdienst verzekeren.
b) in geval van uitsluitend dagverpleging :
2 personen in het bezit van een diploma van verpleger, ergotherapeut,
psychologisch assistent of opvoeder of van een brevet van verpleegassistent. Voor de ganse dienst moet er ten minste 1 verpleger zijn.
c) ingeval van nachtverpleging :
2 equipes van 3 personen waarvan 1 verpleger; van de overige equipeleden dient er ten minste 1 in het bezit te zijn van een diploma van verpleger,
psychologisch assistent, opvoeder of ergotherapeut of van een brevet van verpleegassistent; de andere moet in het bezit zijn van een brevet van gezins- en sanitaire hulp of een opleiding hebben genoten die is aangepast aan de noodwendigheden van de dienst. Voor de ganse dienst moeten, gedurende de nacht ten minste 2 personen onder wie 1 verpleger de wachtdienst verzekeren, overdag 1 persoon.

Om al de modaliteiten van de tenlastneming te verzekeren zal dat personeel, per 20 zieken, bovendien aangevuld worden met :
a) 2 personen in geval van dag- en nachtverpleging;
b) 4 personen in geval van dagverpleging;
c) 2 personen in geval van nachtverpleging.
Deze personeelsleden zullen in het bezit zijn van een licentiaatsdiploma of een diploma van hoger niet-universitair onderwijs met een paramedisch, sociaal, pedagogisch of artistiek karakter, zoals
psychologie, criminologie, lichamelijke opvoeding, kinesi- of ergotherapie of een diploma van opvoeder, onderwijzer of regent.

Het personeel dat bestendig voor de verpleging en het toezicht moet instaan, wordt, in geval van dag- en nachtverpleging, verhoogd met 5 voltijdse eenheden per 20 bedden bezet aan 70 %.
Die personeelsleden dienen in het bezit te zijn van een diploma van
hoger niet universitair onderwijs met een verpleegkundig, paramedisch, sociaal, psychologisch, pedagogisch of artistiek karakter, zoals het diploma van gegradueerde verpleegkundige, kinesi- of ergotherapie, maatschappelijk assistent, assistent in de psychologie, lichamelijke opvoeding, of een diploma van opvoeder, onderwijzer of regent.
KB 1964-11-07

Dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten (=15 jaar of ouder)

Kenletter A

overzicht
menu

Om de medische-psycho-sociale equipe te vervolledigen moeten een licentiaat in de psychologie en een gegradueerde sociale verpleger of een maatschappelijke assistent voorzien worden per 60 zieken.

Het team dat bestendig voor de verpleging en het toezicht moet instaan omvat, per 30 zieken :
a) voor de dag- en nachtdiensten : 11 personen, waarvan 6 verplegers, bij voorkeur psychiatrische verplegers; van de 5 overige personeelsleden dienen er ten minste 2 in het bezit te zijn van een diploma van verpleger, arbeidstherapeut, opvoeder of
psychologisch assistent of van een brevet van verpleger of verpleegassistent; de overige 3 moeten in het bezit zijn van een brevet van gezins- en sanitaire hulp of een opleiding hebben genoten die is aangepast aan de noodwendigheden van de dienst; gedurende de nacht moeten ten minste twee personen, onder wie een verpleger, de wachtdienst verzekeren;…/…

Om al de modaliteiten van de ten lasteneming te verzekeren, zal het team, per 30 zieken, bovendien aangevuld worden met :
a) 4 personen voor de dag- en nachtdiensten;
b) 6 personen voor de dagdiensten;
c) 3 personen voor de nachtdiensten.
Deze personeelsleden zullen in het bezit zijn van een
licentiaatsdiploma of van een diploma van hoger niet universitair onderwijs met een paramedisch, sociaal, pedagogisch of artistiek karakter, zoals psychologie, criminologie, lichamelijke opvoeding, kinesi- of ergotherapie of een diploma van opvoeder, onderwijzer of regent.

KB 1964-11-07

Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten

Kenletter IB

10 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

overzicht
menu

D. Organisatorische normen
1. De medische leiding van de IB-dienst (SGA-volwassenen) wordt toevertrouwd aan een geneesheer- specialist in de psychiatrie. Hij is minstens halftijds aan de dienst verbonden.
2. Hij vormt, samen met
een psycholoog en een hoofdverpleegkundige, het multidisciplinair team dat instaat voor de goede gang van zaken in de dienst.
3. De IB-dienst (SGA-volwassenen) beschikt per eenheid van 8 bedden over een equipe van 15 voltijdse equivalenten personeelsleden, met inbegrip van het sub 2. bedoelde multidisciplinair team, waarvan :
- 2,5 VTE personen met licentiaats- of masterdiploma die directe therapeutische zorg verstrekken,
waarvan ten minste 1 VTE psycholoog;
…/…

3. De IB-dienst (SGA-volwassenen) beschikt per eenheid van 8 bedden over een equipe van 15 voltijdse equivalenten personeelsleden, met inbegrip van het sub 2. bedoelde multidisciplinair team, waarvan :
-
2,5 VTE personen met licentiaats- of masterdiploma die directe therapeutische zorg verstrekken, waarvan ten minste 1 VTE psycholoog;
-
12,5 VTE verpleegkundigen en/of opvoeders en/of sociaal assistenten en/of psychologisch assistenten en/of paramedici, waarvan tenminste 0,5 VTE sociaal assistent, tenminste 0,5 VTE paramedicus, tenminste 0,5 VTE psychologisch assistent en tenminste 6 VTE verpleegkundigen houders van het diploma ofwel van gegradueerde verpleegkundige, vanaf het Bologna-akkoord gelijkgesteld met « bachelor in de verpleegkunde », of­wel gebrevetteerde verpleegkundige, vanaf het Bologna-akkoord gelijkgesteld met « gediplomeerde in de verpleegkunde ».

Expertisecentrum voor comapatiënten

 

4 JUNI 2008. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » moet voldoen om te worden erkend

overzicht
menu

Art. 10. De afdeling moet binnen het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een ontslagmanager en/of een sociale dienst evenals op een psycholoog voor de begeleiding van de naasten van de patiënt, een kinesitherapeut, een ergotherapeut en een logopedist.

 

Geriatrie

Kenletter G

 

In KB 1964-10-23 In subru­briek « III. Organisatorische normen » van de rubriek « Bijzondere normen voor de dienst Geriatrie » . De dienst beschikt minstens over …/… 5°   1,33 voltijdse equivalenten personeelsleden met als kwali­ficatie gegradu­eer­de/bachelor in de ergotherapie, gegradueer­de/bachelor in de logopedie, li­centiaat/master in de logopedie of licentiaat/master in de psy­cho­logie
(zie ook zorgprogramma voor de geriatrische patiënt)

 

Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (algemene normen)

Kenletter Sp

overzicht
menu

De dienst moet over kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk assistenten of gegradueerde sociale verplegers en psychologen beschikken; hun aantal hangt af van het aantal bedden in de dienst.

 

Gespecialiseerde dienst voor psychogeriatrische aandoeningen

Kenletter Sp-psychogeriatrie

overzicht
menu

Per 90 bedden en, in evenredigheid, wanneer de dienst minder bedden telt, moet de dienst beschikken over een voltijds equivalent psycholoog en over …/…

 

Gespecialiseerde dienst voor palliatieve verzorging

Kenletter Sp-palliatief

overzicht
menu

De dienst moet beroep kunnen doen op een kinesitherapeut, maatschappelijk werker, levensbeschouwelijk begeleider en op consulenten waaronder een psycholoog en een geneesheer-specialist in de psychiatrie of de neuro-psychiatrie.
KB 1997-07-15

 

Gespecialiseerde dienst voor cardiopulmonaire aandoeningen

Kenletter Sp-cardiopulmonair

 

nihil . KB 1998-08-10

nihil

Gespecialiseerde dienst voor neurologische aandoeningen

Kenletter Sp-neurologie

 

Er moet een beroep kunnen worden gedaan op een psycholoog. KB 1998-08-10

 

Gespecialiseerde dienst voor locomotorische aandoeningen

Kenletter Sp-locomotorisch

 

Er moet een beroep kunnen worden gedaan op een psycholoog. KB 1998-08-10

 

Gespecialiseerde dienst voor chronische aandoeningen

Kenletter Sp-chronisch

 

Er moet een beroep kunnen worden gedaan op een psycholoog. KB 1998-08-10

 

Actieplan om het hoofd te bieden aan grote ongevallen binnen en buiten het ziekenhuis

 

overzicht
menu

 

de praktische werking van een cel voor de opvang en psychosociale begeleiding van de families

De Ziekenhuisfuncties

Palliatieve functie

 

overzicht
menu

Met het oog op de financiering van de kosten betreffende een mobiele equipe of een mobiel supportteam voor de erkende palliatieve functie wordt onderdeel B4 van het budget van financiële middelen als volgt vermeerderd :
a) algemene ziekenhuizen :
- voor de ziekenhuizen met minder dan 500 bedden met een bedrag van 2 850 000 frank overeenstemmend met een bezetting van ½ VTE arts met voldoende vorming en/of ervaring in palliatieve zorgen, ½ VTE gegradueerde verpleegkundige en ½ VTE
psycholoog;
- voor de ziekenhuizen met 500 bedden of meer een bedrag van 2 850 000 BEF vermenigvuldigd met het aantal bedden van het ziekenhuis gedeeld door 500.
Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt enkel met de acute bedden rekening gehouden.
KB 2001-01-12 (art 17)

§ 3. Het pluridisciplinaire team wordt in zijn opdracht bijgestaan door een mobiele equipe.
§ 4. Deze mobiele equipe, is samengesteld uit minstens een halftijds equivalent geneesheer-specialist, een halftijds equivalent gegradueerde verpleegkundige en
een halftijds equivalent psycholoog.
Voor de ziekenhuizen met 500 bedden of meer en evenredig aan het aantal ziekenhuisbedden gedeeld door 500, wordt bedoelde mobiele equipe, per bijkomende schijf van 500 bedden en verhoudingsgewijs met het aantal bijkomende bedden, versterkt met een halftijds equivalent geneesheer-specialist, een halftijds equivalent gegradueerde verpleegkundige en
een halftijds equivalent psycholoog.
KB 2002-02-19

 

Functie van intercultureel bemiddelaar

 

overzicht
menu

 

De functie van intercultureel bemiddelaar kan worden vervuld door een persoon die aan de volgende voorwaarden beantwoordt :
a) houder zijn van een universitair diploma van het hoger onderwijs van het lange type in de volgende vakgebieden :medische, paramedische en « gezondheidszorgrichtingen », antropologie, etnologie, filologie, filosofie, sociologie en
psychologie, en een beroepservaring kunnen bewijzen in het domein van de interculturele gezondheidszorg;
KB 2001-01-12 (art 16)
KB 2005-07-11

Zorgprogramma’s

 

Zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie 

overzicht
menu

 Art. 5. Voor psychosociale begeleiding moet het zorgprogramma voor oncologische basiszorg in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een plundisciplinair psychosociaal supportteam bestaande uit een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg en op een psychiater. Zij moeten de patiënt gedurende de ganse behandeling kunnen volgen.
Voor voornoemde deskundigheden kan eventueel een beroep worden gedaan op de leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis waarneemt.

Art. 18. Voor psychosociale begeleiding moet het zorgprogramma voor oncologie in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een psychosociaal supportteam bestaande uit een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg en een geneesheer-specialist in de psychiatrie. Zij moeten de patiënt gedurende de ganse behandeling kunnen volgen.
Voor voornoemde deskundigheden kan eventueel een beroep worden gedaan op de leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis waarneemt.

KB 2003-03-21

 

 

Zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » A

 

overzicht
menu

 

met de medewerking van daartoe gekwalificeerde hulpverleners instaan voor de nodige psychologische, sociale, juridische en morele begeleiding van de patiënten teneinde hen in staat te stellen de verkregen informatie te verwerken en de daaruit voortvloeiende problemen op te vangen
 KB 1999-02-15

Zorgprogramma  voor de geriatrische patiënt

 

overzicht
menu

 Art. 12. Het zorgprogramma beschikt over een pluridisciplinair geriatrisch team. Dit team is minstens samengesteld uit personen met de volgende kwalificaties :
…/…
licentiaat/master in de psychologie.

Art. 18. Het pluridisciplinair geriatrisch team van de interne liaison is samengesteld uit personen met kwalificaties vermeld in artikel 12, punt 2, 5, 6, 7 en 8, met dien verstande dat dit team minstens uit 4 voltijdse equivalenten bestaat en dat het aantal afhangt van het jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen aantal theoretische patiënten.
KB 2007-01-29

In KB 1964-10-23 In subru­briek « III. Organisatorische normen » van de rubriek « Bijzondere normen voor de dienst Geriatrie » . De dienst beschikt minstens over …/… 5°   1,33 voltijdse equivalenten personeelsleden met als kwali­ficatie gegradu­eer­de/bachelor in de ergotherapie, gegradueer­de/bachelor in de logopedie, li­centiaat/master in de logopedie of licentiaat/master in de psy­cho­logie

 

Cardiologische Revalidatie

 

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel [23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994,] tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen. (KB 1996-05-10/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-08-1996)
Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-01-1991 en tekstbijwerking tot 27-01-2000 via Justel
Zoek op: Afkondigingsdatum: 1991-01-10 en Publicatiedatum: 1991-01-31

overzicht
menu

De honoraria vastgesteld voor de revalidatiezittingen onder 771201, 771212- 771223 omvatten ook het opstellen door de geneesheer tegelijk erkend als geneesheer specialist in de cardiologische revalidatie en als geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, van een pluridisciplinaire evaluatie van de revalidatie met prognose en advies inzake revalidatieprogramma. De eerste evaluatie dient te gebeuren voor het einde van de hospitalisatie en ten laatste voor de vijftiende dag ervan.
Deze evaluatie omvat een beoordeling door ten minste 2 van de volgende tussenkomende personen:
een psycholoog, een sociaal assistent, een diëtist, een ergotherapeut of een ergoloog gevormd inzake sociale en professionele integratie van gehandicapten. Zij omvat ook een afzonderlijk aanrekenbaar cardiologisch onderzoek, eventueel met inspanningsproef (E.C.G. minstens 4 afleidingen).

De uitvoering van het revalidatieprogramma onder toezicht van de geneesheer tegelijk erkend als specialist in de cardiologische revalidatie en als geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, omvat, behalve voor het opmaken van voornoemde evaluatie, ook daarbuiten nog de tussenkomst van minstens twee van de volgende personen: een kinesitherapeut, een psycholoog, een sociaal assistent, een diëtist, een ergotherapeut of een ergoloog gevormd inzake sociale en professionele integratie van gehandicapten.

De verstrekkingen 771201, 771212 – 771223 zijn slechts vergoedbaar wanneer ze verricht worden in een dienst voor cardiale revalidatie waaraan minimaal verbonden zijn : een geneesheer tegelijk erkend als geneesheer specialist in de cardiologische revalidatie en als geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, en tevens een kinesitherapeut en een psycholoog en een sociaal assistent. In geval de geneesheer een specialist is in de fysische geneeskunde, moet daarenboven aan de dienst een geneesheer specialist in de cardiologie, in de inwendige geneeskunde of in de pediatrie verbonden zijn.
Deze
personen moeten ten belope van minstens een halftijdse betrekking effectief aan de dienst verbonden zijn.
KB 1996-05-10, nadien nog partiële wijzigingen. Geactualiseerde tekst via Justel, zie hoger

 

Rugschool – Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen

22 JUNI 2004. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Zie Art2, §8)

15 OKTOBER 2004. – Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22 en 23 van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (nummer 558972 wordt vervangen door het nummer 558994)

overzicht
menu

§ 8. De volledige revalidatiebehandeling aangerekend onder nr. 558972 558994 – omvat over het geheel van de zittingen tenminste de volgende onderdelen :
1° een voorafgaandelijke functionele en psychoso­ci­ale evaluatie;
2° het informeren van de patiënt over de mechanische factoren die de aantasting van het wervelzuilsegment bevorderen (anatomie, biomechanica, wervelzuil­be­lasting), de uitleg over de grondslagen van de rug­on­dersteuning en de
bespreking van de emotionele en psychologische factoren die de pijn kunnen onder­houden;
…/…

7° een functionele en psychosociale evaluatie op het einde van de behandeling.
De reeks van verstrekkingen 558972 558994 – is slechts één­maal per verzekerde aanrekenbaar. Hierbij geldt een maximum van 36 verstrekkingen, gedurende een periode van zes maanden.

…/…

De collectieve behandelingssessies mogen nooit meer dan 8 patiënten betreffen.
De ergonomische analyse mag maximum twee van de 36 verstrekkingen 558972 558994 – beslaan.

Deze dienst moet beschikken over een equipe waar­van minstens de disciplines ergotherapie, kinesi­the­ra­pie en psychologie deel uitmaken. Een gediplomeerd ergonoom kan de ergotherapeut vervangen.
Ingeval de equipe niet beschikt over een gediplo­meerd ergonoom, kunnen de taken die moeten uitge­voerd worden binnen de module ergonomie verricht worden door een ander lid van de equipe op voor­waar­de dat deze een bijkomende vorming genoten heeft in fysische ergonomie met een duur van mins­tens 90 uren, en het bewijs kan leveren van ervaring in de evaluatie van biomechanische risico's op de arbeidsplaats.
Binnen twee weken na het einde van de revalidatie­behandeling wordt een medisch verslag toegestuurd aan de behandelend geneesheer, en, voor een uitke­ringsgerechtigde eveneens aan de adviserend genees­heer van de verzekeringsinstelling, alsook, met in­stemming van de patiënt, aan de ar­beids­geneesheer. Dit verslag bevat de evaluatie­re­sul­taten bij de start van de behandeling, een beschrijving van de uitge­voerde revalidatietaken, de resultaten van de klini­sche,
psychologische en desgewenst ergono­mische evaluatie op het einde van de behandeling en de aan­bevelingen voor het hernemen van de beroep­sacti­vi­teiten en zonodig voor de onderhoudsrevali­da­tie.
De evaluatie bij begin en einde van de behandeling bevat een algologisch bilan (via één of meerdere analoge visuele schalen), een meting van de ervaren functionele handicap (Roland-Morris scale of Oswestry Disability Questionnaire), een depressie-meting, en een kinesiofobie-meting, een functioneel ruggenmergbilan en een praktische evaluatie van de opgedane kennis inzake rugontlasting.

 

Brandwondencentrum

25 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (BS 2002-05-30) (zie Bijlage 1, Criteria inzake de behandelingseenheden voor zware brandwonden)

11 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (BS 2005-07-25)

19 MAART 2007. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 (BS 2007-04-13)

overzicht
menu

Dit team wordt aangevuld met drie voltijds equivalenten kinesitherapeut, psycholoog en/of ergotherapeut, waaronder minstens één voltijds equivalent kinesitherapeut en één voltijds equivalent psycholoog.

 

Autopsie bij overlijden van kind van minder dan 18 maanden

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden (BS 2007-05-25)

overzicht
menu

Art. 5. Voor psychologische ondersteuning van de ouders en het gezin van het overleden kind moet het centrum voor wiegendood in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een pluridisciplinair psychosociaal supportteam bestaande uit een klinisch psycholoog en een maatschappelijk werker of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg.
De in het eerste lid bedoelde psychologische ondersteuning is gericht op informatie en begeleiding inzake de uitvoering van de autopsie.
Voor voornoemde deskundigheden kan een beroep worden gedaan op de leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis waarneemt.

 

Centra voor Revalidatie (Brussels Gewest Franstalige Gemeenschap)

8 JUNI 2000. – Besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde beroepsoriëntatie en van de diensten voor pedagogische begeleiding en de erkenning en subsidiëring van de centra voor revalidatie

overzicht
menu

Art. 40. De volgende driemaandelijkse subsidie kan worden toegekend per voltijds personeelequivalent, ongeacht het sociale statuut van de werknemers :
1° per
psycholoog, pedagoog, orthopedagoog, logopedist, kinesitherapeut, fonetisch taalkundige, socioloog, allen van universitair niveau,
14 000 frank
2° per kinesitherapeut, specialist in psychomotorische revalidatie, logopedist, audioloog, orthopedist, ergotherapeut, maatschappelijk assistent, maatschappelijk verpleger,
assistent psychologie, prothesemaker, audiometrist, opvoeder, allen van niveau A1,
12 000 frank

 

 

Tehuizen, Instituten, gespecialiseerde diensten

 

Bijzonder onderwijs

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse Gemeenschap

1997-07-17 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs

overzicht
menu

 

5. De wervingsambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in het buitengewoon kleuter-, lager en basisonderwijs worden vastgesteld als volgt:
1° paramedisch personeel:  logopedist; kinesitherapeut; ergotherapeut;  verpleger; kinderverzorger;
2° sociaal personeel:  maatschappelijk werker;
3° medisch personeel: arts;
4° psychologisch personeel: 
psycholoog;
5° orthopedagogisch personeel: orthopedagoog.

1997-06-17  Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

overzicht
menu

 

Buitengewoon basisonderwijs : psycholoog 42/b-8
Vereiste :
Licentiaat + GHSO of geaggregeerde voor het onderwijs – groep 2 beroepsoriëntering en selectie;
klinische psychologie; psychologie; psychologische wetenschappen; psychologische en pedagogische wetenschappen; psycho-pedagogische wetenschappen; sociale en culturele agogiek;  toegepaste psychologie.
Weddeschaal : 501.
Licentiaat : beroepsoriëntering en selectie;
klinische psychologie; psychologie; psychologische wetenschappen; psychologische en pedagogische wetenschappen; psycho-pedagogische wetenschappen; sociale en culturele agogiek; toegepaste psychologie.
Weddeschaal : 542.
Buitengewoon basisonderwijs : orthopedagoog 42/b-9
Vereiste :
Licentiaat + GHSO of geaggregeerde voor het onderwijs – groep 2 opvoedingswetenschappen; opvoedkundige wetenschappen; orthopedagogische wetenschappen; pedagogische wetenschappen;
psychologische en pedagogische wetenschappen;  psycho-pedagogische wetenschappen.
Weddeschaal : 501.
Licentiaat : opvoedingswetenschappen; opvoedkundige wetenschappen; orthopedagogische wetenschappen; pedagogische wetenschappen;
psychologische en pedagogische wetenschappen; psycho-pedagogische wetenschappen.
Weddeschaal : 542

1997-06-17 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs

overzicht
menu

 

HOOFDSTUK 4. Paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel
Art. 17. 1. Met toepassing van artikel 148 van het decreet worden de uren volgens de richtgetallen bepaald door het aantal regelmatige leerlingen, de leerlingen die vallen onder de toepassing van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 uitgezonderd, per type te vermenigvuldigen met de volgende richtgetallen :
- type 1 : 1;
- type 2 : 3,9;
- type 3 : 0,7;
- type 4 : 5;
- type 6 : 1,7;
- type 7 : 2,9
- type 8 : 1.
…/…
Art. 24. Met toepassing van artikel 150, 2 van het decreet worden uit het urenpakket zoals bepaald volgens de artikelen 17 tot 22 :
- voor een voltijdse opdracht van arts,
psycholoog of orthopedagoog 40 eenheden geput;

Centra en diensten voor bijstand aan personen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2002-11-07 Ordonnantie betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen

2007-10-25 Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap

overzicht
menu

 

Art. 85. Onverminderd de in Hoofdstuk I van Titel III bepaalde algemene normen moeten de diensten voor begeleid zelfstandig wonen, aan de hiernagenoemde voorwaarden voldoen. …/…
Art. 91. Per 6 bewoners dient in minstens één voltijds equivalent personeelslid te worden voorzien, dat in het bezit is van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan en met
psychologische, pedagogische of paramedische oriëntatie.

Centra voor dringende opvang (Zie ook bij Voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand )

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor dringende opvang

overzicht
menu

 

Art. 6. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt aan het centrum toegekend op basis van de volgende bestandsnormen:
1° 1 opvoeder per beoogde situatie, die eventueel een coördinator is, indien de dienst verschillende erkende opvoedingsprojecten voorlegt;
0,5 psycho-sociaal;
3° 0,5 administratief;
4° 1 technisch;
5° 1 directeur indien het centrum het enig erkend project van de dienst is en het een opvangcapaciteit van ten minste 7 jongeren heeft.

B. Psycho-sociaal personeel : maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in de strafinrichtingen of assistent in de psychologie; de licentiaten houder van een van de vijf licenties vermeld in de voormelde bijlage 3, behoudens de licentie in de rechten; [ook psychologie]

Centra voor eerste opvang (Zie ook bij Voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand )

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor eerste opvang

overzicht
menu

 

Art. 6. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt toegekend aan de centra op basis van de volgende bestandsnormen :
a) 22,75 betrekkingen die met een volledige dagtaak overeenstemmen, voor de centra waarvan het opvoedingsproject voor 15 situaties is erkend :
1° 13,75 opvoeders onder wie een coördinator die een anciënniteit van ten minste zes jaar telt in een ambt van opvoeder;
3 psycho-sociaal;
3° 1 administratief;
4° 4 technisch;
5° 1 directie.
b) voor de centra waarvan het aantal situaties beoogd door het opvoedingsproject hoger is dan 15, boven de in a) bepaalde normen, per bedoelde bijkomende situatie :
1° 0,9 opvoeder;
0,2 psycho-sociaal;
3° 0,25 technisch.

B. Psycho-sociaal personeel : maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in de strafinrichtingen of assistent in de psychologie; de licentiaten houder van een van de vijf licenties vermeld in de voormelde bijlage 3, behoudens de licentie in de rechten; [ook psychologie]

Centra voor hulpverlening aan mishandelde kinderen (Zie ook bij Voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand en bij Ambulante zorg)

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor hulpverlening aan mishandelde kinderen

overzicht
menu

 

Art. 6. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt aan de centra toegekend op basis van de volgende bestandsnormen :
1° 8,5 opvoeders;
1,5 psycho-sociaal;
3° 0,5 administratief;
4° 1,5 technisch;
5° 1 directeur indien het centrum het enig erkend

B. Psycho-sociaal personeel : maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in de strafinrichtingen of assistent in de psychologie; de licentiaten houder van een van de vijf licenties vermeld in de voormelde bijlage 3, behoudens de licentie in de rechten; [ook psychologie]

Centra voor observatie en oriëntering (Zie ook bij Voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand en bij Ambulante zorg)

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor observatie en oriëntering

overzicht
menu

 

Art. 6. § 1. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt aan de centra toegekend op basis van de volgende bestandsnormen:
a) 16,5 betrekkingen die elk overeenstemmen met een voltijdse dagtaak voor de centra waarvan het erkend opvoedingsproject een capaciteit van 10 situaties bepaalt:
1° 10 opvoeders onder wie een coördinator die een anciënniteit van ten minste zes jaar kan bewijzen, in een ambt van opvoeder;
2 psycho-sociaal;
3° 1 administratief;
4° 2,5 technisch;
5° 1 directeur.
b) Voor de centra waarvan het aantal situaties beoogd door het opvoedingsproject hoger is dan 10, boven de in a) vastgestelde normen, per beoogde bijkomende situatie:
1° 0,8 opvoedend;
0,2 psycho-sociaal;
3° 0, 25 technisch.

B. Psycho-sociaal personeel : maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in de strafinrichtingen of assistent in de psychologie; de licentiaten houder van een van de vijf licenties vermeld in de voormelde bijlage 3, behoudens de licentie in de rechten; [ook psychologie]

 Dagcentra

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de dagcentra

overzicht
menu

 

Art. 6. § 1. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt aan de dagcentra toegekend op basis van de volgende verwijzingsnormen :
1° 2,5 opvoedend;
0,5 psycho-sociaal;
3° 0,5 administratief;
4° 0,5 technisch;
5° 1 directeur …/…

B. Psycho-sociaal personeel : maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in de strafinrichtingen of assistent in de psychologie; de licentiaten houder van een van de vijf licenties vermeld in de voormelde bijlage 3, behoudens de licentie in de rechten; [ook psychologie]

Dagonthaaldiensten

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Waals Gewest

BESLUIT van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen.
Via
Justel: Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-12-1997 en tekstbijwerking tot 03-02-2001
Zoeken op: Afkondigingsdatum: 1997-10-09   Publicatiedatum: 1997-12-25

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen. Afkondigingsdatum: 2003-07-03   Publicatiedatum: 2003-10-16.

overzicht
menu

Art.N11. BIJLAGE XI. – Minimale kwalitatieve normen die al naar gelang de GRB door de diensten in acht genomen moeten worden, met uitzondering van de residentiële nachtdiensten voor volwassenen, de residentiële overgangsdiensten, de diensten voor plaatsing in gezinnen, de residentiële diensten tot 15 tenlastenemingen en de dagonthaaldiensten tot 15 tenlastenemingen.
DAGONTHAALDIENSTEN
  Directeur: 0,5
  Maatschappelijk assistent: 0,25
  Bestuurspersoneel: 0,25
  Arbeider: 0,5 per volle tranche van 15 personen
  
Psycholoog: 0,25
  Paramedicus: 0,5
  Opvoeder: 1,5 per volle tranche van 15 personen

 

Gespecialiseerde opvangcentra (Zie ook bij Voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand )

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de gespecialiseerde opvangcentra

overzicht
menu

 

Art. 5. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt toegekend op basis van de volgende bestandsnormen:
1° 12 opvoeders onder wie eventueel een coördinator, indien andere erkende opvoedingsprojecten in het werk gesteld worden door dezelfde dienst;
1,5 psycho-sociaal;
3° 0,5 administratief;
4° 1,5 technisch;
5° 1 directeur, wanneer het gespecialiseerd opvangcentrum het enig erkend project van de dienst is.

B. Psycho-sociaal personeel : maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in de strafinrichtingen of assistent in de psychologie; de licentiaten houder van een van de vijf licenties vermeld in de voormelde bijlage 3, behoudens de licentie in de rechten; [ook psychologie]

 Rust- en Verzorgingstehuis

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

MINISTERIEEL BESLUIT van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen. (MB 1996-04-17/30, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 01-01-1996)
Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-05-1992 en tekstbijwerking tot 13-02-1997 via Justel
Zoeken: Afkondigingsdatum: 1992-05-19 en Publicatiedatum: 1992-05-26

overzicht
menu

 

Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit dient het “aanvullend gekwalificeerd personeel dat taken vervult inzake reactivatie, revalidatie en sociale reïntegratie” over een van de volgende kwalificaties te beschikken : …/…
- licentiaten in de psychologie;
- gegradueerde psychologisch assistenten en gelijkgestelden; …/…

MINISTERIEEL BESLUIT houdende de erkenning van opleidingen van verzorgende personeelsleden in de rusthuizen.
Via
Justel
Zoeken: Afkondigingsdatum: 1995-03-14 en Publicatiedatum: 1995-10-13

overzicht
menu

 

De personeelsleden die geslaagd zijn in de hierna genoemde opleidingen worden gelijkgesteld met verzorgingspersoneel voor wat betreft de toepassing van het artikel 2, § 4, van het ministerieel besluit van 19 mei 1992, voornoemd : …/…
9. assistent(e) in de
psychologie in het hoger niet-universitair onderwijs; …/…

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen of als centrum voor dagverzorging.
Afkondigingsdatum: 2000-11-28 en Publicatiedatum: 2000-12-16
KB 2000-11-28

Voor het Koninklijk en het Ministerieel Besluit van 1982 raadpleeg Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1982-12-02 en Publicatiedatum: 1982-12-07

 

 

Gedurende een overgangsperiode die verstrijkt op 1 oktober 2004 :
- mag de personeelsnorm, per 30 bewoners, ten minste vier voltijds equivalenten verpleegkundigen bedragen voor zover de instelling kan aantonen dat ze de nodige inspanningen heeft gedaan om aan de personeelsnorm van 5 voltijds equivalenten verpleegkundigen, zoals bedoeld in het vorige lid, te voldoen;
- mag in een instelling van 45 bewoners of meer een voltijds equivalent verpleegkundige, naar rata van maximum 1 voltijds equivalent per 30 bewoners, vervangen worden door een persoon met één van de volgende kwalificaties : gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, gegradueerde in de kinesitherapie, licentiaat in de kinesitherapie, gegradueerde in de logopedie, licentiaat in de logopedie, gegradueerde in de ergotherapie, gegradueerde in de orthopedagogie, licentiaat in de orthopedagogie, licencié en psychomotricité,
licentiaat in de psychologie, gegradueerde maatschappelijk assistent of gelijkgestelde, gegradueerde in de gezinswetenschappen, licentiaat in de gerontologie, éducateur en gérontologie of gegradueerde in de readaptatiewetenschappen.

overzicht
menu

Deze regeling werd verlengd door:
21 SEPTEMBER 2004. – Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging (BS 2004-10-28)

Psychiatrische Gezinsverpleging

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie van psychiatrische gezinsverpleging moet voldoen om te worden erkend.
Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1991 en tekstbijwerking tot 16-12-1994 via Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1991-04-10 en Publicatiedatum: 1991-04-30

overzicht
menu

 

Om de modaliteiten van de tenlasteneming te verzekeren, zal het team per 30 plaatsen bovendien aangevuld worden met 1,5 voltijds equivalent personeelslid. Dit personeelslid zal in het bezit zijn van een licentiaatsdiploma of een diploma van hoger niet-universitair onderwijs met een paramedisch, sociaal, pedagogisch of artistiek karakter zoals psychologie, criminologie, lichamelijke opvoeding, kinesi- of ergotherapie, of een diploma van opvoeder, onderwijzer of regent. Het ander personeelslid zal over een kwalificatie beschikken die is aangepast aan de noodwendigheden van de dienst.

Psychiatrisch Verzorgingstehuis

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen.
Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1990 en tekstbijwerking tot 19-05-1999 via Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1990-07-10 en Publicatiedatum: 1990-07-26

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

overzicht
menu

 

De personeelsnorm uitgedrukt per 30 psychiatrische verzorgingsbehoevenden bedraagt 12 personeelsleden, waarvan maximaal 6 verzorgingspersoneelsleden zijn, en minimum 6 een kwalificatie moeten hebben van opvoeder, sociaal assistent, orthopedagoog, ergotherapeut, psycholoog, kinesitherapeut of verpleegkundige bij voorkeur psychiatrische verpleegkundige.

Beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten.
Raadplegen via Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1990-07-10 en Publicatiedatum: 1990-07-26

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

overzicht
menu

 

Per 8 bewoners dient minstens één equivalent voltijds personeelslid te worden voorzien, dat in het bezit is van een licentiaatsdiploma of van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan zoals dit van sociale verpleegkundige, psychiatrische verpleegkundige, psycholoog, criminoloog, maatschappelijk assistent of ergotherapeut.

  Medisch-Pedagogische Instituten 

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

 Vlaanderen en Brussel-Hoofdstedelijk Gewest – Internaten en semi-internaten

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van gehandicapten.
(NOTA : opgeheven voor het Waalse Gewest door BWG 1997-10-09/38, art. 87; Inwerkingtreding : 01-01-1998) -

Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1984 en tekstbijwerking tot 25-12-1997 via Justel
Zoeken op: Afkondigingsdatum: 1970-12-23 Publicatiedatum: 1971-01-30
Op via website Vlaams Fonds

overzicht
menu

 

De dienst voor behandeling en heropvoeding moet beschikken over:
1 licentiaat in de psychologie of in de opvoedkunde;
paramedisch en heropvoedingspersoneel:
assistenten in de psychologie, kinesisten, logopedisten, acoupedisten, heropvoedingspersoneel gespecialiseerd in de psychomotiliteit, orthopedisten, ergotherapeuten volgens de behandelde ziekten (zie bijzondere voorwaarden);
---
Bijzondere voorwaarden van toepassing op de inrichtingen van de categorieën 11 en 10 …/…
Het heropvoedingspersoneel moet bestaan uit
assistenten in de psychologie, specialisten in de psychomotiliteit, logopedisten en kinesisten (minstens 1 voor 60 gehandicapten).
---
Bijzondere voorwaarden van toepassing voor de inrichtingen van de categorieën 14 en 10 …/…
Het heropvoedingspersoneel, ten getale van ten minste 1 voor 30 gehandicapten, moet bestaan uit
assistenten in de psychologie, specialisten in de psychomotiliteit, logopedisten en kinesisten.

Ondernemingen met aangepast werk

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Franse Gemeenschap

24 FEBRUARI 2000. – Besluit 99/262/B van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning, tegemoetkoming en subsidiëring van ondernemingen met aangepast werk

overzicht
menu

Art. 23. Het begeleidingspersoneel bestaat uit :
1° directeurs;
2° directie-assistenten;
3° leden van het administratief personeel;
4° monitoren;
5° maatschappelijk assistenten, sociaal verplegers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten,
psychologen en assistenten in de psychologie;
6° commerciële of technische agenten.
Voor elke onderneming worden op basis van haar quotum de minimumnormen inzake begeleiding vastgesteld als volgt :
1° een voltijds directeur;
2° een voltijds monitor per 15 personen;
3° een maatschappelijk assistent of een sociaal verpleger of een ergotherapeut of een
psycholoog of een assistent in de psychologie, waarbij deze verschillende functies tezamen één voltijdse per 100 personen vertegenwoordigen.
…/…
De
psycholoog moet voldoen aan de diplomavoorwaarden die zijn vastgesteld in de wet van 8 november 1993 houdende bescherming van de titel van psycholoog.
De
assistent in de psychologie moet houder zijn van het diploma van assistent in de psychologie dat is afgeleverd door een instelling voor hoger onderwijs.
…/…
Art. 35. Voor het begeleidingspersoneel wordt aan de onderneming een tegemoetkoming in de bezoldiging en de sociale zekerheidsbijdragen toegekend voor :
1° naar gelang van haar quotum : …/…
d) een deeltijds sociaal assistent (25%) of een deeltijds verpleger (25%) of een deeltijds ergotherapeut (25%) of een kinesitherapeut (25%) of een
psycholoog (25%) of een assistent-psycholoog (25%), per schijf van 25 personen;

 

Opvangtehuizen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Franse Gemeenschap

overzicht
menu

 

Directeur:
Universitair diploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type, met minstens drie jaar anciënniteit in de sector

Opvoeder klasse I:
Diploma van gespecialiseerd opvoeder
Diploma of attest van het hoger onderwijs inzake pedagogie,
psychologie, sociale of paramedische studies

BCFG 2000-07-20

Residentiële voorzieningen voor gehandicapten  

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Waals Gewest

BESLUIT van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen.
Via
Justel: Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-12-1997 en tekstbijwerking tot 03-02-2001
Zoeken op: Afkondigingsdatum: 1997-10-09   Publicatiedatum: 1997-12-25
12 JULI 2001   BESLUIT van de Waalse Regering tot verhoging van de jaarlijkse toelagen voor de residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen
19 SEPTEMBER 2002. – Besluit van de Waalse Regering betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen. Afkondigingsdatum: 2003-07-03   Publicatiedatum: 2003-10-16.

overzicht
menu

Art.N11. BIJLAGE XI. – Minimale kwalitatieve normen die al naar gelang de GRB door de diensten in acht genomen moeten worden, met uitzondering van de residentiële nachtdiensten voor volwassenen, de residentiële overgangsdiensten, de diensten voor plaatsing in gezinnen, de residentiële diensten tot 15 tenlastenemingen en de dagonthaaldiensten tot 15 tenlastenemingen.
  RESIDENTIELE DIENSTEN
  Directeur: 0,5
  Maatschappelijk assistent: 0,25
  Bestuurspersoneel: 0,25
  Arbeider: 1 per volle tranche van 15 personen

  Psycholoog: 0,25
  Paramedicus: 0,5
  Opvoeder: 3 per volle tranche van 15 personen
  
BWR1997-10-09

Art. 53. Als het minimumaantal dossiers waarvoor de dienst erkend is, gelijk is aan dertig of meer, moet de ploeg samengesteld zijn uit bezoldigd personeel waaronder hoe dan ook een psycholoog of een psycho-pedagoog en werknemers uit minstens twee van de drie volgende personeelscategorieën : opvoedend personeel, sociaal personeel of paramedisch personeel.

BWR2002-09-19

Voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand   (Zie ook bij ambulante zorg en bij Centra voor hulpverlening aan mishandelde kinderen)

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse Gemeenschap

Overzicht Wetgeving Bijzondere Jeugdbijstand op Juriwel

BESLUIT van de  Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand (B.S. 10.XII.1994)

MINISTERIEEL BESLUIT van 3 december 1991 betreffende de vorming en de bijscholing van personeelsleden tewerkgesteld in erkende voorzieningen bijzondere jeugdbijstand  (B.S. 7.IV.1992)

MINISTERIEEL besluit van 24 december 1993 houdende de vaststelling van de salarisschalen voor de personeelsleden tewerkgesteld in de erkende voorzieningen bijzondere jeugdbijstand  (B.S. 25.III.1994)

overzicht
menu

 

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
Art. 15.
…/…
5° een
universitair gediplomeerde van de faculteit psychologische of pedagogische wetenschappen en een gediplomeerde van het sociaal hoger onderwijs van het korte type maken deel uit van het team dat belast is met de observatie en de oriëntatie van de minderjarigen;
…/…
Het personeel dat tewerkgesteld is in de erkende voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand moet, naar gelang van zijn functie, voldoen aan de hiernavolgende functie-eisen:
A Directiepersoneel
-directeur/verantwoordelijke (capaciteit vanaf 60): hetzij een
universitair diploma hetzij een HOBU-diploma en ten minste vijf jaar dienstanciënniteit
- directeur/verantwoordelijke (capaciteit beneden 60): ten minste een
HOBU-diploma

-verantwoordelijke (gezinstehuizen en begeleidingstehuizen met een capaciteit beneden 13): de vereisten, gesteld voor eerste begeleider      

-onderdirecteur (capaciteit vanaf 76): ten minste een HOBU-diploma

B Begeleidend personeel
-eerste begeleider: hetzij één jaar dienstanciënniteit als hoofdbegeleider …/…
-hoofdbegeleider: twee jaar dienstanciënniteit als begeleider klasse 1
-begeleider klasse 1: ten minste een
HOBU-diploma met sociale, pedagogische, psychologische, paramedische of artistieke oriëntatie …/…

E Bijzondere functies …/…
4
psycholoog, criminoloog, pedagoog, agoog, orthopedagoog: het vereiste licentiaatsdiploma

BVR 1994-07-13 (BS 1994-12-10)

 

Ambulante zorg

 

Adoptiediensten

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaanderen

19-04-2002 BESLUIT van de Vlaamse regering betreffende adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen

 

 

Artikel 1. § 1. Een adoptiedienst beschikt over een interdiscipli­nair team dat ten minste uit vier personen bestaat en waarin volgende disciplines vertegenwoordigd zijn :
1° een arts;
2° een
licentiaat in de psychologie, pedagogie of gelijkwaardig diploma;
3° een jurist;
4° een maatschappelijk assistent of de houder van een ander diploma van ten minste het niveau
hoger onderwijs buiten de universiteit met sociale, psychologische of pedagogische oriëntatie.
…/…
Art. 2. § 1. De coördinator maakt deel uit van het interdisciplinaire team en beschikt over een van de volgende diploma's :
1° een diploma van maatschappelijk assistent;
2° een ander diploma van ten minste het
niveau hoger onderwijs buiten de universiteit met sociale, psychologische of pedagogische oriëntatie;
3° een
diploma van licentiaat in de psychologie of pedagogie of gelijkwaardig.

15-07-1997 DECREET inzake interlandelijke adoptie
20-10-1998 BESLUIT van de Vlaamse Regering inzake interlandelijke adoptie
15-07-2005 DECREET tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen
23-09-2005 BESLUIT van de Vlaamse Regering betreffende de interlandelijke adoptie

overzicht
menu

 

 

Art. 21. Per provincie kan maximaal één dienst voor maatschappelijk onderzoek erkend worden voor het voeren van maatschappelijke onderzoeken in het kader van de procedure houdende vaststelling van de geschikt­heid om te adopteren voor de jeugdrechtbank. De erken­ning wordt door de minister verleend…./…
Art. 26. De dienst voor maatschappelijk onderzoek heeft een personeelsbezetting die bestaat uit een coördinator en teamleden die voldoende competent en professioneel zijn voor de opdracht die zij moeten vervullen en die beant­woor­den aan de door de dienst voor maatschappelijk onderzoek opgestelde profielomschrijving.
De dienst voor maatschappelijk onderzoek bestaat uit ten minste twee maatschappelijke assistenten en
twee psycho­logen, of uit personen met een gelijkgesteld diploma …/…
Art. 38. Er kunnen maximaal vier adoptiediensten met elk minimaal dertig plaatsingen gemiddeld op jaarbasis erkend worden met als taak te bemiddelen inzake adoptie en de eerste nazorg te verstrekken. Het gemiddelde aantal plaat­singen op jaarbasis wordt berekend over vijf opeenvol­gen­de jaren, vertrekkend van het jaar 2006. …/…
Art. 41. Een adoptiedienst beschikt over een interdisciplinair team dat ten minste uit vier personen bestaat waaronder de coördinator en waarin de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn :
1° een arts;
2° een
licentiaat in de psychologie, pedagogie of een persoon met een gelijkwaardig diploma;
3° een jurist;
4° een maatschappelijk assistent of de houder van een ander diploma,
ten minste van het niveau hoger onderwijs buiten de universiteit met sociale, psychologische of pedagogische oriëntatie.

Franse Gemeenschap

11-06-1999 BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen
02-03-2000 BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen
31-03-2004 DECREET betreffende de adoptie
01-07-2005 DECREET van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie
07-10-2005 BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie

overzicht
menu

Art. 13. Om te worden erkend als adoptie-instelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan …/…
5° zich ertoe verbinden de volgende verplichtingen na te leven :
a) een coördinator en een pluridisciplinaire ploeg omvatten die ten minste samengesteld is uit een maatschappelijk assistent, een
licenciaat in de psychologie en een doctor in de geneeskunde;
b) aan de voorwaarden bepaald door de Regering met betrekking tot de infrastructuur en de werkingswijzen beantwoorden;
c) geleid en beheerd worden door personen die bekwaam zijn voor hun morele integriteit en hun opleiding of ervaring op het gebied van de adoptie.
…/..
Art. 26. Het ontwikkelen van het adoptieproject gebeurt door een adoptie-instelling gekozen onder de kandidaat-adoptanten.
Bij het ontwikkelen van het adoptieproject begeleidt de instelling de kandidaat-adoptanten in het ontwikkelen van hun project, rekening houdend met de verworven kennis van het informatie- en sensibliseringproces, en door hun project aan te passen aan hun bekwaamheden en individuele vaardigheden.
De begeleiding door professionelen bestaat uit twee onderhouden met een maatschappelijk assistent,
twee onderhouden met een psycholoog en een onderhoud met een doctor in de geneeskunde.

 

Begeleidingsdiensten voor volwassen gehandicapten

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Waals Gewest

BESLUIT van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 juli 1992 betreffende de begeleidingsdiensten voor volwassen gehandicapten.
Via Justel:  Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-07-1995 en tekstbijwerking tot 08-12-1998

Zoeken op Afkondigingsdatum: 1995-04-13 en Publicatiedatum: 1995-07-19

overzicht
menu

 

De coördinatiefunctie moet vervuld worden door de houder van een universitair diploma of van een diploma van niveau A1  

Centra voor Algemeen Welzijnswerk

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brussel

9 DECEMBER 2004. - Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor algemeen welzijnswerk

overzicht
menu

 

Art. 55. Het centrum beschikt over minstens één halftijds equivalent dokter in de genees-, heel- en verloskunde, geneesheer-psychiater of licentiaat in de psychologie en over één halftijds equivalent maatschappelijk werker.

Centra voor beroepsopleiding

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Waals Gewest

7 NOVEMBER 2002. – Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding

11 DECEMBER 2003. – Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding

overzicht
menu

Art. 10. § 1. De centra moeten minstens over het volgende begeleidingspersoneel beschikken : …/…
6° een halve voltijds equivalent die de functie van
psycholoog uitoefent, in de centra die erkend zijn voor de ontwikkeling van een module voor bewustwording en inschakeling bedoeld in artikel 2, 5°, 1, b .

10. Psycholoog
Functiebeschrijving : De psycholoog werkt mee aan de elaboratie en de consolidering van een project inzake sociale integratie en inschakeling op de arbeidsmarkt :
- Werkt mee aan het oriënteringsproces stroomop­waarts van de opleiding
- Maakt een balans van de vaardigheden, analyseert de verwachtingen, evalueert de verworvenheden, niveaus en potentialiteiten. Maakt kennis met de stagiairs (oor hebben voor een verzoek, waarnemen, analyseren, informatie uitwisselen met andere partners, onderhoud…)
- Geeft advies, werkt mee aan de uitstippeling van het opleidingstraject, identificeert de prestaties waar de persoon naartoe geleid moet worden en oriënteert naar die voorzieningen.
Profiel :
Openheid tegenover de problemen van in moeilijkheden verkerende doelgroepen en kennis van de gehandicaptenwereld
Vermogen om de aard van de behoefte te analyseren en om een diagnose van de stand van zaken op te maken
Vermogen om een tussenkomstmethodologie te bedenken, kennis van de groepstechnieken en pedagogische aanpaktechnieken
Vermogen om evaluatie-instrumenten te kiezen, aan te passen of tot stand te brengen
Vermogen om de motivatie, de potentialiteiten, de leercapaciteiten te evalueren
Werken binnen een pluridisciplinaire ploeg
Zijn praktijk controleren en verrijken (lectuur, voortgezette opleiding, onderzoek).
Qualificatie :
licentiaat psychologie of psychopedagogie
Weddeschaal : schaal 4.2

 

Centra voor gespecialiseerde beroepsoriëntatie

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brussels Gewest Franstalige Gemeenschap

8 JUNI 2000. – Besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde beroepsoriëntatie en van de diensten voor pedagogische begeleiding en de erkenning en subsidiëring van de centra voor revalidatie

overzicht
menu

Art. 5. De pluridisciplinaire equipe voor beroepsoriëntatie bedoeld in artikel 4, 5° is samengesteld uit ten minste een psycholoog, een maatschappelijk assistent en een met het secretariaat belast personeelslid.
De
directeur van het centrum en de psychologen die de oriëntatieonderzoeken verrichten moeten de titel van psycholoog hebben overeenkomstig de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.

 

Centra voor gezinsplanning

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

DECREET betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor gezinsplanning.
Via
Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1994-07-16 en Publicatiedatum: 1994-09-08

overzicht
menu

 

Elk team moet op zijn minst over onderstaande bekwaamheden beschikken :
a) medisch en gynaecologisch;
b)
psychologisch;
c) sociaal;
d) juridisch;
e) administratief;
f) opvangtechnisch;
g) eventueel inzake
seksuologie;
h) eventueel inzake huwelijksadvies.
Deze bekwaamheden moeten uitgeoefend worden door personen die houder zijn van een diploma of enige andere kwalificatie bepaald door het College.

BESLUIT 95/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor gezinsplanning.
Via
Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1995-03-16 en Publicatiedatum: 1995-07-06

overzicht
menu

 

Voor de uitvoering van de taken en opdrachten vastgesteld in artikel 5, § 1 van het decreet moet de personeelsformatie van het multidisciplinair basisteam minstens bestaan uit :
…/…
2. een
licentiaat psychologie of een geneesheer-psychiater, met een werkweekvolume van minstens 6 uren;
…/…
Bovendien mogen ook in deze personeelsformatie worden opgenomen:
1. een seksuoloog, houder van een licentie in gezins- en seksuologische wetenschappen, met een werkweekvolume van minstens 6 uren;
2. een gezinsadviseur, houder van een diploma afgeleverd door een erkend vormingscentrum, met een werkweekvolume van minstens 6 uren.

 Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaanderen

Besluit van de vlaamse regering houdende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (06-04-1995) (B.S.1995-09-14)

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de salarisschalen voor de personeelsleden tewerkgesteld in de centra voor Integrale Gezinszorg en in de centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (14-06-1995) (B.S. 1995-08-17)

overzicht
menu

 

Licenciaten (psycholoog, criminoloog, pedagoog, agoog, orthopedagoog) Salarisschaal K5a  Aanvangsleeftijd 22

 Centra voor leerlingenbegeleiding 

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaanderen

Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (01-12-1998)

overzicht
menu

 

Art. 73. § 1. De personeelsformatie van een centrum bestaat uit een basisformatie als bedoeld in artikel 74 en in voorkomend geval uit een aanvullende formatie. Ze wordt uitsluitend samengesteld uit de volgende wervingsambten :
1° arts;
consulent;
psycho-pedagogische consulent;
4° administratief werker;
5° maatschappelijk werker;
6° paramedisch werker;
psycho-pedagogisch werker;
8° medewerker
en uit het bevorderingsambt van directeur dat bij mandaat wordt toegewezen.
§ 2. De wervingsambten bedoeld in § 1, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° en 7°, en het bevorderingsambt van directeur behoren tot de personeelscategorie van het technisch personeel.
De wervingsambten bedoeld in § 1, 4° en 8°, behoren tot de personeelscategorie van het administratief personeel.

Art. 74. De basisformatie bestaat uit volgende mandaten en wervingsambten :
1° 1 volledige betrekking van arts;
2° 1 volledige betrekking van directeur;
3° 2 volledige betrekkingen van maatschappelijk werker;
4° 2 volledige betrekkingen van paramedisch werker:
5° 2 volledige betrekkingen van
psycho-pedagogisch consulent;
6° 1 volledige betrekking van administratief werker of van medewerker.

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding (13-10-2000)

overzicht
menu

 

Art. 2. § 1. De bekwaamheidsbewijzen die vereist zijn voor aanstelling en benoeming in de hierna vermelde ambten zijn :
…/…
2° consulent :
a) de diploma’s van arts, tandarts, dierenarts, doctor, ingenieur, apotheker of
licentiaat, uitgereikt overeenkomstig de wetgeving op de academische graden;
…/…
 
psycho-pedagogisch consulent :
a) licentiaat in de beroepsoriëntering en selectie;
b) licentiaat in de klinische
psychologie;
c) licentiaat in de opvoedingswetenschappen;
d) licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen;
e) licentiaat in de pedagogische wetenschappen;
f) licentiaat in de
psychologie;
g) licentiaat in de psychologische wetenschappen;
h) licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen;
i) licentiaat in de psycho-pedagogische wetenschappen;
j) licentiaat in de sociale en culturele agogiek;
k) licentiaat in de toegepaste
psychologie;
l) licentiaat in de bedrijfs- en experimentele psychologie.
../..
psycho-pedagogisch werker :
a) een diploma van de basisopleiding sociaal werk van het hoger onderwijs van één cyclus van het studiegebied sociaal-agogisch werk, waarvoor de graad van assistent in de psychologie wordt verleend
b) een diploma of getuigschrift van het sociaal hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van een hogere technische school van de eerste graad waarvoor de graad van assistent in de
psychologie werd verleend;
../..

Art. 4. Het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur omvat :
1° een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, zijnde een bekwaamheidsbewijs vereist voor de aanstelling of benoeming in het ambt van consulent zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 2°;

Decreet tot wijziging van de decreten betreffende de inspectie en begeleidingsdiensten (1999-04-13)

overzicht
menu

 

§ 1. Om tot de onderwijsinspectie te worden toegelaten, komen in aanmerking :
1° de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs die behoren tot de categorieën van het bestuurs- en onderwijzend, paramedisch, sociaal, medisch, orthopedagogisch en
psychologisch personeel;
…/…

Centra voor levens- en gezinsvragen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

 Vlaanderen

BESLUIT van de Vlaamse Executieve tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor levens- en gezinsvragen.
Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-1985 en tekstbijwerking tot 28-12-1994 via Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 19985-09-11 en Publicatiedatum: 1985-12-31 Opgeheven ! 

Waals gewest

DECREET betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen
DEC 1997-07-18
Afkondigingsdatum: 1997-07-18 en Publicatiedatum: 1997-09-23

overzicht
menu

De psychologische functie wordt vervuld door een psycholoog die licentiaat in de psychologie of in de psychopedagogie is.

Het centrum moet de volgende opdrachten vervullen :
1° advies geven op psychologisch, sociaal, medisch en juridisch vlak;
2° jongeren voorbereiden op hun affectieve en seksuele beleving;
3° personen en groepen voorlichten, meer bepaald inzake contraceptie, al dan niet gewenste zwangerschap, zwangerschapsonderbreking, seksueel overdraagbare ziekten en elk aspect van de affectieve en seksuele relaties;
4° personen begeleiden die problemen ondervinden op het gebied van onvruchtbaarheid en contraceptie en in elk ander aspect van hun affectieve en seksuele relaties;
5° vrouwen begeleiden die zich omwille van hun zwangerschap in een noodsituatie bevinden;
6° grondbegrippen van het familierecht bijbrengen;
7° volwassenen en jongeren voorbereiden en voorlichten op het gebied van de affectieve en seksuele relaties en van het verantwoordelijk ouderschap.

BESLUIT van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen.
BWR 1998-06-18
Afkondigingsdatum: 1998-06-18 en Publicatiedatum: 1998-07-14

overzicht
menu

 

alle leden van de ploeg die een medische, psychologische, juridische en sociale functie vervullen, moeten ten minste één keer om de twee maanden vergaderen, evenals elk ander lid van de ploeg voor wie een subsidie wordt verleend krachtens artikel 26 van het decreet;
../
De duur van de minimale verstrekkingen van de leden van de ploeg is vastgesteld als volgt :
- voor elke
psychologische en medische verstrekking, ten minste 10% van de jaarlijkse openingstijden;
…/…
De uitgaven i.v.m. de
psychologische en juridische verstrekkingen en met de diensten die de adviseurs voor huwelijksproblemen in het kader van een aannemingscontract verstrekken, komen in aanmerking ten belope van een forfaitair bedrag van 1 200 BEF per subsidiabel gepresteerd uur waarvan het aantal in het erkenningsbesluit is vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

Centra voor ontwikkelingsstoornissen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse Gemeenschap

Overzicht van de wetgeving in KlinPsy-Wetgeving – Centra voor ontwikkelingsstoornissen

overzicht
menu

 

De dienst mag binnen deze kwalificaties en binnen de beschikbare kredieten zelf bepalen hoeveel personeelsleden met welk diploma worden aangetrokken, met dien verstande dat minstens de functies van geneesheer-specialist, licentiaat psychologie of orthopedagogie en maatschappelijk assistent in het team ingevuld dienen te zijn, en dat hoogstens een halftijds personeelslid voor de logistieke steun in dienst mag worden genomen.

Centra voor onvang van toxicomanen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

België

Koninklijk besluit tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen
Afkondigingsdatum: 2004-03-19 Publicatiedatum: 2004-04-30

overzicht
menu

 

Art. 3. § 1. Wordt beschouwd als een centrum voor opvang van toxicomanen, in de zin van artikel 6, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986, een centrum dat samengesteld is uit minstens 2 huisartsen, waarvan één aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2 voldoet, een psychiater of een psycholoog en een maatschappelijk werker, die allen ervaring hebben in de behandeling van druggebruikers.

Centra voor opvoedkundige voorlichting

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor opvoedkundige voorlichting

overzicht
menu

Art. 4. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt aan het centrum toegekend op basis van de volgende bestandsnormen :
voor een opvoedingsproject betreffende :
a) 40 situaties : 3 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat of 1 opvoeder 1e klasse of 1 maatschappelijk assistent of assistent in de psychologie
. Er moet ten minste een halftijdse betrekking worden toegekend aan een licentiaat toegepaste psychologie of psychologische wetenschappen.
b) 55 situaties : 4 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat.
Er moet ten minste een halftijdse betrekking worden toegekend aan een licentiaat toegepaste psychologie of psychologische wetenschappen.
1 opvoeder 1e klasse of maatschappelijk assistent of assistent in de psychologie;
c) 75 situaties : 5 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat.
Er moet ten minste een halftijdse betrekking worden toegekend aan een licentiaat toegepaste psychologie of psychologische wetenschappen.
2 opvoeders 1e klasse of maatschappelijk assistenten of assistenten in de psychologie;
d) 103 situaties : 6 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat.
Er moet ten minste een halftijdse betrekking worden toegekend aan een licentiaat toegepaste psychologie of psychologische wetenschappen.
3 opvoeders 1e klasse of maatschappelijk assistenten of
assistenten in de psychologie of ten hoogste 1 opvoeder klasse 2 A die ten minste vijf jaar opvoedingsambt in een erkende dienst telt in het kader van de hulpverlening aan de jeugd;
e) 144 situaties : 7 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat.
Er moet ten minste een halftijdse betrekking worden toegekend aan een licentiaat toegepaste psychologie of psychologische wetenschappen.
4 opvoeders 1e klasse of maatschappelijk assistenten of assistenten in de psychologie of ten hoogste 1 opvoeder klasse 2 A die ten minste vijf jaar opvoedingsambt in een erkende dienst telt in het kader van de hulpverlening aan de jeugd;

 

Diensten voor begeleiding

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – Franse Gemeenschap

BESLUIT 99/262/C van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking.
FGBHG 2000-04-06
Afkondigingsdatum: 2000-04-06 Publicatiedatum: 2000-06

BESLUIT 2003/68 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/C van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 april 2000 betreffende de erkenning en subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking
Afkondigingsdatum: 2003-07-10 Publicatiedatum: 2003-08-25

overzicht
menu

Een jaarlijkse toelage, bovenop deze voorzien in artikel 25, wordt aan de diensten uit categorie 5 toegekend voor het dekken van :
1° De kosten van bezoldiging van het personeel voorzien in artikel 7, 3e lid van het besluit op basis van de volgende normen:
a)
psycholoog of assistent in de psychologie of een psychopedagoog of een licentiaat in de gezins- en seksuologische wetenschappen of een licentiaat in de medico-sociale of hospitaalwetenschappen of maatschappelijk assistent of maatschappelijk verpleger : deeltijd (1/8) voor 4 in het kader van gezinsonthaalproces opgevangen gehandicapten; om dit aantal te bepalen wordt rekening gehouden met het jaargemiddelde van de maandelijks opgevangen gehandicapten;

De pluridisciplinaire equipe voor begeleiding bedoeld in artikel 4, 7°, bestaat uit minstens twee personen met een diploma uit het hoger pedagogisch, psychologisch, sociaal of paramedisch onderwijs.
Deze equipe kan uitsluitend worden aangevuld :
1° op het niveau van de begeleiding :
met begeleiders van klasse 1 en 2;
met begeleiders van klasse 1 en 2 die een opleiding in gebarentaal gevolgd hebben en die vermeld staan op de lijst opgemaakt door een door de Franse Gemeenschapscommissie erkende dienst voor dovenvertolking;
met kinderverzorgsters voor de in artikel 45, 1°, van het decreet omschreven opdrachten;
2° op het niveau van het secretariaat : met administratief personeel;
3° op het niveau van de in artikel 10, eerste lid, 1°, bedoelde bijbehorende functie : met arbeiders;
4° op het niveau van de in artikel 10, eerste lid, 4°, bedoelde bijbehorende functie :
door begeleiders van klasse 1 en 2;
door een
licentiaat in de psychologie, in de psychopedagogie of in de pedagogie.
Wanneer de dienst de in artikel 45, 4°, van het decreet omschreven opdracht vervult, moet de equipe worden aangevuld door :
een maatschappelijk assistent of een maatschappe­lijk verpleger;
een
psycholoog of een assistent in de psychologie of een psychopedagoog of een licentiaat in de gezins- en seksuologische wetenschappen of een licentiaat in medico-sociale en hospitaalweten­schappen;
eventueel een specialist.
Wanneer de dienst binnen de in artikel 4, 7°, omschreven equipe beschikt over een maatschap­pelijk assistent of een maatschappelijk verpleger of een
psycholoog of een psychopedagoog of een licentiaat in de gezins- en seksuologische wetenschappen of een licentiaat in de medico-sociale en hospitaalwetenschappen, gebeurt de samenstelling van de equipeaanvulling vrij tussen deze functies zodanig dat de onder a) en b) vermelde functies steeds vertegenwoordigd zijn.

Diensten voor beschermd wonen voor mensen met een handicap

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse gemeenschap

18 DECEMBER 1998. – Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap (gepubliceerd 1999-02-20)

10 OKTOBER 2003. – Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap (gepubliceerd 2003-11-27)

overzicht
menu

 

Art. 12  § 2. Het subsidiabele personeelskader voor de woonbegeleiding wordt vastgesteld op 1.66 personeelsleden per 10 in de dienst opgenomen personen met een handicap.
§ 3. Het subsidiabele personeelskader wordt voor de begeleiding van de dagbezigheid vastgesteld op 1.25 personeelseenheden per 10 in de dienst opgenomen niet-werkende personen met een handicap.

Art. 6. Aan artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :
« Met ingang van 1 september 2003 wordt het subsidieerbare personeelskader uitgebreid met 0,7 voltijdse equivalent, waarvan maximaal 0,2 VTE licentiaat, 0,25 VTE opvoeder-groepschef en 0,25 VTE personeel, geschoold op A2-niveau, mag zijn. De dienst mag elk van de genoemde kwalificaties vervangen door een lagere. »

 

Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaanderen

Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg
DVR 1999-05-18
Afkondigingsdatum: 1999-05-18 en Publicatiedatum: 1999-07-17

overzicht
menu

werkt het centrum voor geestelijke gezondheidszorg interdisciplinair en benadert de patiënten vanuit psychiatrische, psychologische, agogische en sociale disciplines. Het centrum voorziet daartoe in logistieke ondersteuning

 

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg.
BVR 1999-12-17
Afkondigingsdatum: 1999-12-17 en Publicatiedatum: 2000-04-20

overzicht
menu

Ter uitvoering van artikel 32, § 3, van het decreet dienen de disciplines, genoemd in artikel 9, § 1, 4° van het decreet, minstens elk voor één voltijds equivalent te behoren tot het personeelskader van het centrum. De leidinggevende functie is een voltijdse functie voor één persoon.
…/…
2° voor de psychologische discipline:
doctor of licentiaat in de psychologische en/of pedagogische wetenschappen;

3° voor de agogische discipline: houder zijn van het diploma dat geldt voor de psychologische of sociale discipline;

Waals Gewest

DECREET betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg.
Raadplegen via
Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1996-04-04 en Publicatiedatum: 1996-05-23

overzicht
menu

De dienst voor geestelijke gezondheidszorg wordt bijgestaan door een raad bestaande uit :
1° drie vertegenwoordigers van de inrichtende macht;
2° drie vertegenwoordigers van de multidisciplinaire ploeg, zijnde een geneesheer, een
psycholoog en een maatschappelijk werker.
De raad vergadert minstens één keer per trimester …/…

 

 

De dienst voor geestelijke gezondheidszorg telt minstens een multidisciplinaire ploeg die de psychiatrische, psychologische, sociale en administratieve functies waarneemt…./…
De verstrekkingen i.v.m. de psychiatrische functie moeten minstens gelijk zijn aan twee vijfden van een volledige baan.
De verstrekkingen i.v.m. de
psychologische, sociale en administratieve functies moeten minstens gelijk zijn aan twee volledige banen.
De verstrekkingen i.v.m. de
psychologische en sociale functies moeten overwegend zijn.

BESLUIT van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg
Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-11-1996 en tekstbijwerking tot 22-05-1997 via Justel
Zoeken op Afkondigingsdatum: 1996-11-07 en Publicatiedatum 1996-11-30

overzicht
menu

De psychologische functie wordt vervuld door een persoon die zich op de hoedanigheid van psycholoog kan beroepen.

De aanvullende functies worden vervuld door personen die houder zijn van één van de volgende diploma’s:
1° een doctorsgraad in de genees-, heel- en verloskunde, en die een stage specialisatie in de psychiatrie lopen;
2° een
licentie in de psychologie, logopedie, kinesitherapie of criminologie;
3° een graduaat in de verpleegkunde met specialisatie in de psychiatrie of in de sociale wetenschappen;
4° een graduaat in de logopedie, kinesitherapie of ergotherapie;
5° een
graduaat assistent in de psychologie;
6° een diploma van gespecialiseerd opvoeder A1.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BESLUIT van het Verenigd College inzake de erkenningsprocedures en –normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg
BVC 1998-05-07

overzicht
menu

De vereiste opleidingen en bekwaamheden van het personeel van het minimumteam zijn : …/…
licentiaat in de psychologie voor de functie in de psychologie;

 

Diensten voor hulpverlening en educatief optreden

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15  Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulpverlening en educatief optreden

overzicht
menu

 

Art. 6. § 1. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt aan de dienst toegekend op basis van :
a) Voor 12 aanvaarde situaties :
1° 2,5 opvoeders;
0,5 psycho-sociaal;
3° 0,5 administratief;
4° 0,5 technisch;
5° 1 directeur indien de dienst het enig erkend opvoedingsproject is dat afhangt van de inrichtende macht of, indien de dienst erkend is voor verschillende opvoedingsprojecten, 1 coördinator of, desgevallend, een bijkomend lid van het leidend personeel bedoeld bij artikel 7, § 1, c) van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenchap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en voor de toekenning van toelagen aan de diensten voor opvang en educatieve hulpverlening.
b) voor de aanvaarde situaties boven de 12, met een maximum van 24 :
1° 0,5 opvoeder per 2 situaties onder wie, in het geval van 24 situaties, 1 hoofdopvoeder onder de opvoeders;
0,25 psycho-sociaal per 6 situaties;
3° 0,25 administratief per 6 situaties;
4° 0,5 technisch per 12 situaties.

Diensten voor hulpverlening in open milieu

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulpverlening in open milieu

overzicht
menu

 

Art. 17. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt toegekend op basis van de volgende bestandsnormen :
a) Dienst van categorie 1 :
in totaal 3 voltijdse ambten, :
1 directeur;
2 maatschappelijke werkers, ofwel opvoeder 1e klasse, ofwel maatschappelijk assistent, ofwel
assistent in de psychologie
b) Dienst van categorie 2 :
in totaal 4 voltijdse ambten :
1 directeur;
3 maatschappelijke werkers, ofwel opvoeder 1e klasse, ofwel maatschappelijk assistent, ofwel
assistent in de psychologie
c) Dienst van categorie 3 :
in totaal 5 voltijdse ambten :
1 directeur;
3 maatschappelijke werkers, ofwel opvoeder 1e klasse, ofwel maatschappelijk assistent, ofwel
assistent in de psychologie
1 licentiaat.

Art. 27. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten wordt toegekend aan de dienst die 24 uren op 24, 7 dagen op 7 aan het werk is op basis van de volgende bestandsnormen :
in totaal 14 voltijdse ambten, te weten :
directeur, barema A
12,75 maatschappelijke werkers (1) onder wie 1 opvoeder belast met het huishoudelijk en administratief beheer
0,25 technisch personeel
(1) – maatschappelijk werker : maatschappelijk assistent,
assistent in de psychologie, opvoeder of sociaal verpleger;
- een van de maatschappelijke werkers kan door een
licentiaat vervangen worden.

Diensten voor opvang en opvoedingshulp

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15  Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor opvang en opvoedingshulp

overzicht
menu

 

Art. 7. § 1. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij …/… wordt aan de diensten voor opvang en opvoedingshulp toegekend op basis van de volgende bestandsnormen :
a) voor de diensten waarvan het erkend opvoedingsproject een capaciteit van 15 situaties beoogt :
1° 5 opvoeders; 6 opvoeders vanaf 1 januari 1999; 6,5 opvoeders vanaf 1 januari 2000. Ten hoogste een hoofdopvoeder onder de opvoeders. De norm van 6,5 kan eventueel toegepast worden vóór de voormelde datum.
0,5 psycho-sociaal;
3° 0,5 administratief;
4° 1,5 technisch;
5° 1 directeur.
b) Boven de in a) vastgestelde normen, voor de diensten waarvan het erkend opvoedingsproject een capaciteit bepaalt die hoger is dan 15 situaties, wordt de in punt a) bedoelde directeur vervangen door een coördinator of een hoofdopvoeder indien de dienst meer dan 28 betrekkingen telt op basis van de normen bedoeld bij dit artikel en dan worden de volgende normen toegepast :
1° 0,5 opvoederes per 1,5 situatie onder wie 1 coördinator of 1 hoofdopvoeder per 15 situaties boven de 15;
0,5 psycho-sociaal per 15 situaties;
3° 0,5 administratief per 15 situaties;
4° 0,5 technisch per 5 situaties;
c) boven de in punt a) en b) bepaalde normen voor de diensten die toelagen voor personeelskosten ontvangen voor het dekken van meer dan 28 betrekkingen, met ingegrip van deze die voorbehouden zijn voor de toepassing van andere opvoedingsprojecten :
1° 1 directeur-generaal;
2° 1 pedagogisch directeur;
3° 1 directeur of administratief directeur.
De toekenning van de provisionele toelage voor personeelskosten die deze betrekking meebrengt, hangt af van de effectieve bekleding van de betrekking door iemand met de vereiste kwalificatie.

Diensten voor opvoedkundige of filantropische prestaties

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

1999-03-15 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor opvoedkundige of filantropische prestaties

overzicht
menu

 

Art. 4. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld …/… wordt aan de dienst toegekend op basis van de volgende normen :
Voor een opvoedingsproject met het oog op :
a) 45 situaties (met een minimum van 36) : 3 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat in de rechten of criminologie of 1 opvoeder 1e klasse of maatschappelijk assistent of
assistent in de psychologie. Ten minste een halftijdse betrekking moet toegewezen worden aan een licentiaat in de rechten of criminologie.
b) 60 situaties (met een minimum van 48) : 4 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat in de rechten of criminologie. Ten minste een halftijdse betrekking moet toegewezen worden aan een licentiaat in de rechten of criminologie.
1 opvoeder 1e klasse of maatschappelijk assistent of
assistent in de psychologie;
c) 85 situaties (met een minimum van 64) : 5 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat in de rechten of criminologie. Ten minste een halftijdse betrekking moet toegewezen worden aan een licentiaat in de rechten of criminologie.
2 opvoeders 1e klasse of maatschappelijk assistenten of
assistenten in de psychologie;
d) 120 situaties (met een minimum van 90) : 6 voltijdse ambten, waaronder :
1 directeur;
1 opsteller;
1 licentiaat in de rechten of criminologie. Ten minste een halftijdse betrekking moet toegewezen worden aan een licentiaat in de rechten of criminologie.
3 opvoeders 1e klasse of maatschappelijk assistenten of
assistenten in de psychologie of ten hoogste 1 opvoeder klasse 2 A die ten minste vijf jaar anciënniteit telt in een opvoedingsbetrekking in een dienst erkend in het kader van de hulpverlening aan de jeugd.

Diensten voor pedagogische begeleiding

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brussels Gewest Franstalige Gemeenschap

8 JUNI 2000. – Besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde beroepsoriëntatie en van de diensten voor pedagogische begeleiding en de erkenning en subsidiëring van de centra voor revalidatie

overzicht
menu

 

 Art. 26. De equipe bedoeld in artikel 22, 7° is samengesteld uit :
1° voor de psychologisch-pedagogische begeleiding :
personen met een diploma van het
hoger pedagogisch, psychologisch of sociaal onderwijs;

Diensten voor plaatsing in gezinnen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaanderen en Brussel-Hoofdstedelijk Gewest

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van gehandicapten.
(NOTA : opgeheven voor het Waalse Gewest door BWG 1997-10-09/38, art. 87; Inwerkingtreding : 01-01-1998) -

Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1984 en tekstbijwerking tot 25-12-1997 via Justel
Zoeken op: Afkondigingsdatum: 1970-12-23 Publicatiedatum: 1971-01-30
Of op site Vlaams Fonds

overzicht
menu

Een ploeg, bestaande uit een geneesheer, een psycholoog en een maatschappelijk assistent(e) zal instaan voor het toezicht over de opvanggezinnen, de functionele verbinding met onder meer de erkende inrichting(en) onder het stelsel van het internaat (observatie) of semi-internaat, de scholen van gewoon of buitengewoon onderwijs, afhangende van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, de instellingen voor jeugdbescherming, de door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen erkende centra of beschutte werkplaatsen, enz. met het oog op de coordinatie van de behandeling en de opvoeding van de gehandicapten.

 

Franse Gemeenschap

15-03-1999  BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen

overzicht
menu

 

Art. 6. De provisionele jaarlijkse toelage voor personeelskosten bedoeld bij de artikelen 31 tot 33 van het besluit bedoeld bij artikel 4 wordt aan de diensten toegekend op basis van de bestandsnormen die als volgt bepaald worden volgens het aantal situaties beoogd door het opvoedingsproject :
a) 1° voor de diensten van minder dan 120 beoogde situaties : 0,25 maatschappelijk assistent of
psycholoog;
2° voor de diensten van meer dan 120 beoogde situaties : 0,5 maatschappelijk assistent of
psycholoog;
b) daarenboven, voor al de diensten :
1° 0,5 maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in strafinrichtingen of opvoeder 1e klasse per 15 situaties;
2° 0,25 administratief per 15 situaties;
3° 0,25 directeur met de weddeschaal A per 45 situaties, met een maximum van 1;
4° 0,25
psycholoog per 45 situaties; met een maximum van 1 voor de toepassing van deze norm;
5° 0,25 doctor in de geneeskunde of
psycholoog per 60 situaties; met een maximum van 1 voor de toepassing van die norm.

Waals Gewest

BESLUIT van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen.
Via Justel: Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-12-1997 en tekstbijwerking tot 03-02-2001

Zoeken op: Afkondigingsdatum: 1997-10-09   Publicatiedatum: 1997-12-25

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen. Afkondigingsdatum: 2003-07-03   Publicatiedatum: 2003-10-16.

 

 BIJLAGE XIV. – Subsidiëringscoëfficiënten per begunstigde, gebruikt voor de berekening van het bedrag nr. 3 dat in § 2 a) van bijlage IV voorkomt.
  …/…
  b) dienst voor plaatsing in gezinnen:
  per begunstigde: 0,0338 Directeur
  0,0590 Maatschappelijk assistent en/of opvoeder (minimum 2de klasse A)
  0,0170
Psycholoog en/of paramedicus
  0,0170 Klerk

 

Dienst voor mindervalieden

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brussels Gewest Franse Gemeenschap

25 FEBRUARI 2000. – Besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

overzicht
menu

Wanneer de pluridisciplinaire equipe de gehandicapte verzoekt een psychologisch onderzoek af te leggen, specificeert dit verzoek de expertisetaak die van de psycholoog wordt verlangd.
Dit psychologisch onderzoek wordt door het bestuur aan de psycholoog vergoed voor een bedrag van :
4 342 frank voor een persoonlijkheidsonderzoek;
1 861 frank voor een onderzoek naar het intellectuele potentieel van de gehandicapte. …/…
Deze
psychologen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° voldoen aan de diplomavoorwaarden uit hoofde van de wet van 8 november 1993 houdende bescherming van de titel van psycholoog;
2° het bewijs leveren van een bijzondere kennis van gehandicapten, hetzij door zijn opleiding, hetzij door zijn beroepservaring;
3° het bewijs leveren van een opleiding en ervaring met het afnemen van projectietests;
4° een bewijs van goed zedelijk gedrag overleggen, waarvan de datum van aflevering niet ouder mag zijn dan drie maanden;
5° een activiteit op het gebied van het handicap uitoefenen;
6° geen lid zijn van de Raad van Bestuur of het personeel van een centrum, onderneming of dienst die door de Franse Gemeenschapscommissie krachtens het decreet wordt erkend, met uitzondering van een centrum voor gespecialiseerde beroepskeuzebegeleiding of een omscholingscentrum

 

Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

België

Ministerieel besluit betreffende het organiek reglement van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen
Afkondigingsdatum: 1997-11-13 en Publicatiedatum: 1997-11-29

overzicht
menu

 

§ 3. Aan het vergelijkend wervingsexamen tot de graad van inspecteur maatschappelijk werk mogen enkel deelnemen, de kandidaten-houders van een diploma van licentiaat in de psychologie of van licentiaat in de sociologie, in de sociale of in de arbeidswetenschappen.

Instellingen voor schuldbemiddeling

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Brussel

Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling
Afkondigingsdatum: 1998-10-15 en Publicatiedatum: 1998-11-11

overzicht
menu

 

 Art. 15. Om aangesteld te kunnen worden als gediplomeerd maatschappelijk werker, in de zin van artikel 6, § 1, 1°, van de ordonnantie, moet betrokkene in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s :
- maatschappelijke werker of maatschappelijke assistent;
- assistent in psychologie;
- opvoeder (klasse I);
- maatschappelijke verpleegkundige of de verpleegkundige in de volksgezondheid;
- licentiaat in de politieke of sociale wetenschappen, licentiaat in de rechten en
licenciaat in de psychologie (zoals bedoeld in de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog).

Jeugdbijstand – Bijzondere jeugdzorg (Zie ook bij Tehuizen)

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Duitstalige gemeenschap

DECREET over jeugdbijstand
Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-04-1995 en tekstbijwerking tot 05-12-2000 via Justel
Zoeken: Afkondigingsdatum: 1995-03-20 en Publicatiedatum: 1995-04-26

overzicht
menu

 

De maatschappelijk werkers moeten houder zijn van een diploma van sociaal assistent, van assistent in psychologie, van opvoeder (van het hoger sociaal of pedagogisch onderwijs van het korte type) of van licentiaat in de psychologie, sociale wetenschappen of criminologie of van een door de Regering als gelijkwaardig erkend diploma zijn.

Medisch verantwoorde sportbeoefening

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse gemeenschap

23 NOVEMBER 2001. – Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

16 DECEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

overzicht
menu

Om erkend te worden moet het keuringscentrum :
1° onder de leiding te staan van een keuringsarts;
2° overeenkomsten voorleggen met :
…/…
d) een
doctor of licentiaat in de psychologie of een master in de psychologie, deskundig in de sportpsychologie;

 

Netwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Waals Gewest

27.11.2003. – Decreet betreffende de erken­ning en de subsidiëring van de hulp- en zorg­verleningsnetwerken en diensten gespe­ci­a­liseerd in ver­sla­vingen

overzicht
menu

Art. 7. Om erkend te worden moet een hulp- en zorgverleningsnetwerk inzake verslavingen de volgende voorwaarden vervullen :
…/…
2o gestuurd worden door een comité …/… b) omvattende hoe dan ook : …./….- een genees­heer die verenigingen van huisartsen vertegen­woordigt, een
psycholoog, een maatschappelijk werker betrokken bij de opvolging van de gebruikers

Art. 18. § 1. Er wordt een adviescommissie inzake verslavingen ingesteld. …/… Onder de leden bedoeld in het eerste lid, 1o, bevinden zich hoe dan ook een huisarts, een psycholoog en een maatschappelijk werker

 

Office de la Naissance et de l’Enfance

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma’s die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de « Office de la Naissance et de l’Enfance »
Afkondigingsdatum: 2000-04-28 en Publicatiedatum: 2000-12-30

17 JULI 2002. - Decreet houdende hervorming van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", afgekort " ONE ".

27 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen

overzicht
menu

 

Inspecteur B Inspectie B 2
a) Houder zijn van één van de volgende diploma’s :
Licentiaat :
- criminologie of criminologische wetenschappen
- opvoedingswetenschappen of pedagogie
-
psychologie of psychologische wetenschappen
- wetenschappen over gezin en seksualiteit
-
toegepaste psychologie
-
psychologische en pedagogische wetenschappen
-
psycho-pedagogische wetenschappen
- vormingsbeleid
…/…

Preventieadviseur

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

België

5 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (staatsblad 22-12-2003)

overzicht
menu

 

Een preventieadviseur is deskundig op één van de in artikel 21 bedoelde gebieden, indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet :  …./….
3° wat betreft de ergonomie, de houder van een einddiploma van een universiteit of van een einddiploma van hoger onderwijs op universitair niveau waarvan het curriculum een belangrijk aandeel hetzij antropometrie, biomechanica en bewegingsleer, hetzij anatomie en inspanningsfysiologie, hetzij
psychologie in de domeinen van arbeid en organisatie bevat ../…
5° wat betreft de psycho-sociale aspecten van de arbeid, de houder van een einddiploma van een universiteit of van een einddiploma van hoger onderwijs op universitair niveau waarvan het curriculum een belangrijk aandeel
psychologie en sociologie omvat en …/…

Private arbeidsbemiddeling

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse Gemeenschap

Voor de wetgeving zie KlinPsy-Wetgeving  - Private arbeidsbemiddeling

overzicht
menu

Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog.

 

Psycho-medische-sociale centra voor onderzoek na verval van recht tot sturen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

België

8 MAART 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

overzicht
menu

- elke vestiging van de instelling beschikt over een multidisciplinair team dat minstens bestaat uit één arts en één psycholoog;
- de psychologische onderzoeken worden uitgevoerd door psychologen met minimum 3 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek of assistenten in de psychologie met minimum 6 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek. Deze assistenten staan onder leiding van een psycholoog met minimum 3 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek;

 

 

- de psychologische onderzoeken worden uitgevoerd door psychologen met minimum 3 jaar beroepserva­ring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek of assistenten in de psychologie met minimum 6 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek. Deze assistenten staan onder leiding van een psycholoog met minimum 3 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek;

Samenwerkingsverband palliatieve zorg

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

België

4 OKTOBER 2001. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en –diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure
4 OKTOBER 2001. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend

overzicht
menu

…de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om erkend te worden…
Het samenwerkingsverband beschikt bovendien over een
halftijds klinisch psycholoog.
In afwijking op het vorig lid in geval waar een samenwerkingsverband een gebied bestrijkt met meer dan 300 000 inwoners en de enige is in haar gemeenschap of regio, beschikt zij over een halftijds klinisch psycholoog per volledige schijf van 300 000 inwoners in het bestreken gebied.

…voor de functie van klinisch psycholoog : 21.070,95 EUR per halftijds equivalent per samenwerkingsverband. In afwijking hierop daar waar een samenwerkingsverband een gebied bestrijkt met meer dan 300 000 inwoners en de enige is in haar gemeenschap of regio, wordt het subsidiebedrag berekend op basis van halftijds equivalent per volledige schijf van 300 000 inwoners in de bestreken zone.

 

SOS-Kinderen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Franse Gemeenschap

DECREET inzake hulpverlening aan mishandelde kinderen
Zoeken met Justel Afkondigingsdatum: 1998-03-16 en Publicatiedatum: 199804-23

overzicht
menu

 

  Elke ploeg moet samengesteld zijn uit of bij een overeenkomst de diensten kunnen genieten van, ten minste :
  - een kinderarts of algemeen geneeskundige,
  - een pedopsychiater of een
psycholoog,
  - een doctor of licentiaat in de rechten,
  - een gegradueerd maatschappelijk verpleegkundige of maatschappelijk assistent,
  - een administratief secretariaat

Tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

België

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner

overzicht
menu

 

Art. 2. § 1. …/…

Worden in de zin van dit besluit als tabacologen erkend, de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de licentiaten in de psychologie die de eindproeven hebben afgelegd van een opleiding die is ingericht door specifieke centra die zijn erkend door de Minister die de Volksgezond­heid onder zijn bevoegdheid heeft, volgens de voorwaarden die hij vaststelt.
Tot het ministerieel besluit, waarin is voorzien in het voor­gaande lid, is bekendgemaakt en tot uiterlijk 31 december 2007 worden bij wijze van overgangsregeling de vereniging zonder winstoogmerk « Fonds des Affections respiratoires » en de vereniging zonder winstoogmerk « Vlaamse Vereni­ging voor respiratoire Gezondheidszorg en tuberculosebe­strijding » erkend.
Worden eveneens als tabacologen erkend, de in het tweede lid beoogde personen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een ononderbroken be­roeps­ervaring inzake tabacologie van ten minste 5 jaar, zelfs als ze de opleiding van de erkende specifieke centra niet hebben gevolgd. De gelijkwaardigheid van die beroeps­ervaring met de bovenbedoelde opleiding wordt erkend door het Weten­schappelijk Comité van een van de in het vorige lid bedoelde verenigingen zonder winstoogmerk.

Thuisbegeleidingsdiensetn voor personen met een handicap

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse Gemeenschap

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap.
Afkondigingsdatum: 2001-07-13 en Publicatiedatum: 2002-01-24
BVR 2001-07-13

overzicht
menu

Art. 15. § 1. Aan een dienst die erkend is voor hoogstens 1150 begeleidingen kan de volgende subsidie worden verleend :
1° Een dienst die voor minstens 350 begeleidingen per jaar is erkend, kan een subsidie ontvangen voor één voltijdse licentiaat. De eerste
licentiaat heeft een diploma behorende tot de psychologische en pedagogische wetenschappen. De dienst kiest de volgende licentiaat in een discipline die het best aangepast is aan de behoeften van de personen met een handicap die hij behandelt;
3° Voor een dienst voor gezinnen met personen met autisme worden de in 1° …/… bedoelde cijfers van 350 …/… teruggebracht tot 200 ../..

§ 2. Aan een dienst die erkend is voor meer dan 1150 begeleidingen kan de volgende subsidie worden verleend : …/…
4° Het extra begeleidend personeel, omschreven in artikel 15, § 2, 2°, mag voor een derde bestaan uit
licentiaten;

Art. 15. § 1.
2° Een dienst kan pro rata van 400 extra erkende begeleidingen een subsidie ontvangen voor één voltijds personeelslid met een
diploma van een richting sociaal of paramedisch hoger onderwijs buiten de universiteit of een diploma dat voldoet voor de kwalificatievereisten van opvoedend personeel of begeleidend en verzorgend personeel; verhoudingsgewijs kunnen deeltijdse personeelsleden worden gesubsidieerd;
3° Voor een dienst voor gezinnen met personen met autisme worden de in ../.. 2° bedoelde cijfers ../..400 teruggebracht tot ../.. 300 ../..

Vertrouwenscentra Kindermishandeling

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Vlaamse Gemeenschap

BESLUIT van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling
Afkondigingsdatum: 1997-12-02 en Publicatiedatum: 1997-12-25
BVR 1997-12-02
BESLUIT van de Vlaamse regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling

Afkondigingsdatum: 2002-05-17 en Publicatiedatum: 2002-06-19
BVR 2002-05-17

overzicht
menu

 

Art. 13. § 1. Het centrum werkt multidisciplinair. Hiertoe beschikt het over een basisteam met een arts, een licentiaat in de psychologie of pedagogie, een maatschappelijk assistent en een administratieve medewerker.
In het basisteam worden minstens 4,5 voltijdse equivalenten opgenomen. Daarbij moet elk van de in het eerste lid genoemde kwalificaties minimaal uit een halftijdse functie bestaan.
BVR 2002-05-17

Vroegtijdige hulpberlening aan gehandicapte kinderen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Waals Gewest

BESLUIT van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor vroegtijdige hulpverlening aan gehandicapte kinderen. 
Via Justel: Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-07-1995 en tekstbijwerking tot 08-12-1998

Zoeken: Afkondigingsdatum: 1995-04-13 en Publicatiedatum: 1995-07-19

overzicht
menu

 

Art. 19. De dienst voor vroegtijdige hulpverlening bestaat uit minstens een multidisciplinaire ploeg die de medische, psychopedagogische, opvoedings-, sociale en administratieve functies vervult.
…/…
De psychopedagogische functie moet door een
licentiaat in de psychologie of in de pedagogie vervuld worden.

Forensisch

Centra voor forensisch welzijnswerk

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Waals Gewest

20 DECEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen
Afkondigingsdatum: 2001-12-20 en Publicatiedatum: 2002-01-23
BWR  2001-12-20

overzicht
menu

Art. 15. § 1. Het gesubsidieerde personeel dat in het erkende centrum tewerkgesteld is, voldoet aan de volgende kwalificatievoorwaarden :
1° wat betreft de
psycholoog, houder zijn van een licentiaatsdiploma psychologie;
…/…

Art. 20. Voor de subsidiëring worden de centra erkend volgens categorieën die overeenkomen met het gesubsidieerd personeel.
Het gaat om volgende categorieën :
1° categorie I: een
psycholoog a rato van 0,5 voltijds equivalent en een maatschappelijk werker a rato van een 0,5 voltijds equivalent;
2° categorie II: een
psycholoog a rato van 0,5 voltijds equivalent, een houder van een licentiaatsdiploma op het vlak van de sociale en de menswetenschappen a rato van 0,5 voltijds equivalent, een maatschappelijk werker a rato van 0,75 voltijds equivalent en een maatschappelijk werker of een administratief beambte a rato van 0,25 voltijds equivalent;
3° categorie III : een
psycholoog voltijds equivalent, een houder van een licentiaatsdiploma op het vlak van de sociale en de menswetenschappen a rato van 0,5 voltijds equivalent, een maatschappelijk werker voltijds equivalent en een maatschappelijk werker of een administratief beambte a rato van 0,5 voltijds equivalent.
Art. 21. § 1. Tijdens hun erkenning zijn de centra opgedeeld in hiernavolgende categorieën volgens het aantal dossiers dat jaarlijks geopend wordt :
- categorie I : minder dan 100 dossiers;
- categorie II : tussen 100 en 400 dossiers;
- categorie III : meer dan 400 dossiers.

Art 15. §1.
2° wat betreft de maatschappelijk werker, houder zijn van een diploma maatschappelijk assistent, maatschappelijk hulpwerker,
assistent psychologie of opvoeder, afgeleverd door het pedagogisch of maatschappelijk hoger onderwijs van ten minste het korte type, met volledig leerplan of in het kader van de sociale promotie;
3° wat betreft de coördinator,
licentiaat zijn op het vlak van de sociale of menswetenschappen zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 1° van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden, inzonderheid in de rechtsgeleerdheid, de criminologie, de psychologie, de opvoedkunde of de sociale wetenschappen. Die kwalificatie is eveneens vereist voor het personeelslid dat houder is van een licentiaatsdiploma in het domein van de sociale of menswetenschappen bedoeld in artikel 20, 3°.

Justitiehuizen

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie die bekleed zijn met een bijzondere graad.
Afkondigingsdatum: 1999-06-13 en Publicatiedatum: 1999-06-29

KB 1999-06-13

overzicht
menu

 

Bij de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie worden de volgende graden opgericht :
.../...
- in rang 26 : justitieassistent;
- in rang 28 : eerstaanwezend justitieassistent;
.../...
Art. 2. De graad van justitieassistent wordt uitsluitend verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen.
Onverminderd de overige gestelde voorwaarden, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, mogen alleen aan het in het eerste lid bedoeld vergelijkend wervingsexamen deelnemen de houders van één van de hierna genoemde diploma's :
- maatschappelijk assistent;
- maatschappelijk adviseur;
- assistent in de
psychologie;
- sociaal verpleegkundige;
- licentiaat in de
psychologie of in de psychologische wetenschappen;
- licentiaat in de pedagogische wetenschappen of in de sociale en culturele agogiek of in de opvoedingswetenschappen of in de pedagogie;
- licentiaat in de criminologie of in de criminologische wetenschappen;
- licentiaat in de sociologie of in de sociologische wetenschappen.

Functiebeschrijving en -profiel

 Penitentiaire instellingen – Probatiediensten - Daderhulp

 

Bestaffing door psychologen

Functies mogelijks in te nemen door psychologen of gegradueerden in de psychologie

Procedure tot voorwaardelijke invrijheidsstelling - Personeelsconferentie - Wijziging van het Algemeen Reglement.
Ministeriele omzendbrief 1993-09-27

MINOMZ 1993-09-27

overzicht
menu

voortaan maakt de psycholoog deel uit van de personeelsconferentie

 

Oriëntatie- en Behandelingseenheden.
ministeriële omzendbrief 1994-07-12

MINOMZ 19940712

overzicht
menu

Om aan verschillen qua capaciteit, ligging van de inrichtingen en samenstelling van de populatie veroordeelden tegemoet te komen wordt een onderscheid gemaakt tussen OBE's [=Oriëntatie- en Behandelingseenheden] die als een enkele of uitgebreide module zijn samengesteld. Tevens wordt in bepaalde gevallen voorzien dat eenzelfde equipe meerdere inrichtingen zal bedienen.
Een enkelvoudige module bestaat uit : een lid van de directie aangeduid door het hoofd van de inrichting, een deeltijds geneesheer-antropoloog, een voltijds
psycholoog, een voltijds maatschappelijk assistent en een voltijds opsteller. In een uitgebreide module is er een bijkomende voltijdse psycholoog en voltijds maatschappelijk assistent voorzien. Een soepele bovenbouw die nationaal functioneert bestaat uit twee voltijdse psychologen, één per taalrol en een tweetalig opsteller.
.../...
Een dagelijks bestuur bestaande uit de geneesheer-directeur en de geneesheer-antropologen hoofd van dienst, de
psychologen nationaal toegevoegd, twee leden van de directie van de buitendiensten, twee maatschappelijk assistenten en twee psychologen werkzaam in OBE's wordt opgericht.
.../...
De opvang van beklaagden en niet definitief veroordeelden wordt verzekerd door de hiertoe aangestelde maatschappelijk assistenten, geneesheren, psychiaters en
psychologen.
.../...
Psychologen en geneesheer-antropologen staan onder de bevoegdheid van de geneesheer-directeur.

 

Kwartieren met Verscherpte Beveiliging (KVB).
Ministeriële omzendbrief 1994-07-15

MINOMZ 1994-07-15

overzicht
menu

 

Indien U meent dat een gedetineerde in aanmerking komt voor een plaatsing in een KVB stuurt U mij een staat 58 met een voorstel en een verslag van de psychiater en/of psycholoog vergezeld van een rapport van de O.B.E. indien deze voorhanden is.

Antropologische dienst - bevoegdheden.
Ministeriële Omzendbrief 1995-06-08

MINOMZ 1995-06-08

overzicht
menu

Samenstelling van de antropologische dienst (sensu stricto):
Maken deel uit van deze dienst :
a) De geneesheren-antropoloog en
psychologen, werkzaam in een strafinrichting, die niet tot een O.B.E. behoren.
In strafinrichtingen met verschillende categorieën gedetineerden (veroordeelden, geïnterneerden, voorlopig gehechten,...) zijn ze in de eerste plaats zorgenverstrekkers aan de voorlopig gehechten en geïnterneerden.
Uiteraard moet er gestreefd worden naar een integratieve samenwerking met de O.B.E.'s en met de
dienst Maatschappelijk werk Strafrechtstoepassing.
b) Het medisch en paramedisch personeelin de psychiatrische annexen 1, in de onderafdelingen tot bescherming van de maatschappij 2 en in de Inrichting tot bescherming van de maatschappij te Paifve.: geneesheren-antropoloog,
psychologen, bewegingstherapeuten, ergotherapeuten. .../...

De Antropologische dienst wordt geleid door de geneesheer-directeur van de P.A.D., bijgestaan door een adviesraad.
Deze adviesraad is als volgt samengesteld :
a) Leden uit hoofde van hun functie :
- de geneesheer-directeur : .../...
- de geneesheer-antropoloog, hoofd van dienst :.../...
b) Nationaal toegevoegde leden :
-
psychologen : .../...
Dezen hebben, onder leiding van de geneesheer-directeur, een begeleidingstaak t.o.v. de
psychologen van de antropologische dienst en kunnen door hen geraadpleegd worden. .../...

 

Kwartieren met Verscherpte Beveiliging (KVB).
Ministeriële Omzendbrief 1995-06-15

MINOMZ 1995-06-15

overzicht
menu

 

Indien U meent dat een gedetineerde in aanmerking komt voor een plaatsing in een KVB stuurt U mij een staat 58 met een voorstel en een verslag van de psychiater en/of psycholoog vergezeld van een rapport van de O.B.E. indien deze voorhanden is ..../...
Het verblijf in het KVB en de eventuele noodzaak tot behoud van de gedetineerde op deze afdeling zal het voorwerp uitmaken van tweemaandelijkse evaluaties door de directie van Brugge en Lantin. Hiervan wordt een verslag opgemaakt dat ook de penitentiaire,
psychologische en psychiatrische toestand van de betrokkene evalueert.../...

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1
Afkondigingsdatum: 1997-11-28 en Publicatiedatum: 1997-12-24

KB 1997-11-28

overzicht
menu

Bij het Ministerie van Justitie worden volgende graden opgericht :
in rang 10 :.../...
psycholoog; .../...
in rang 13 : .../...
psycholoog-directeur; .../...

De graad van psycholoog wordt uitsluitend verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen.
Onverminderd de overige gestelde reglementaire voorwaarden mogen aan het in het eerste lid bedoeld vergelijkend examen deelnemen de houders van het diploma van
licentiaat in de klinische psychologie.

Alleen de psycholoog (rang 10) die ten minste negen jaar graadanciënniteit heeft kan bevorderd worden tot de graad van psycholoog-directeur (rang 13).

De sociaal arbeidsinspecteur, de psycholoog, de directeur, de adjunct-adviseur en de industrieel ingenieur (rang 10) die ten minste negen jaar graadanciënniteit hebben kunnen bevorderd worden tot de graad van eerstaanwezend directeur (rang 13).

De graad van sociaal arbeidsinspecteur wordt verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen of voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau.
Onverminderd de overige gestelde reglementaire voorwaarden mogen aan het vergelijkend wervingsexamen deelnemen de houders van één van de hierna genoemde diploma's :

- licentiaat in de klinische psychologie;
- licentiaat in de pedagogische wetenschappen of in de sociale en culturele agogiek of in de opvoedingswetenschappen of in de pedagogie;
- licentiaat in de criminologie of in de criminologische
wetenschappen;
- licentiaat in de medische sociale wetenschappen en ziekenhuisbeheer;
- licentiaat in de sociale wetenschappen.

KONINKLIJK BESLUIT tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren
Afkondigingsdatum: 1997-11-28 en Publicatiedatum: 1997-12-24

KB 1997-11-28

overzicht
menu

 

De graad van probatieassistent wordt uitsluitend verleend aan de geslaagden voor een vergelijkend wervingsexamen.
Onverminderd de overige gestelde reglementaire voorwaarden, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, mogen alleen aan het in het eerste lid bedoeld vergelijkend examen deelnemen de houders van een van de hierna genoemde diploma's :
- maatschappelijk assistent;
-
licentiaat in de klinische psychologie;
- licentiaat in de pedagogische wetenschappen of in de sociale en culturele agogiek of in de opvoedingswetenschappen of in de pedagogie;
- licentiaat in de criminologie of in de criminologische wetenschappen.

Daderhulp : Wetgeving in KlinPsy-Wetgeving - Daderhulp

 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder :
1° gespecialiseerde psychosociale teams : multidisciplinaire equipes (minstens samengesteld uit een maatschappelijk assistent, een
psycholoog, en een psychiater) die gespecialiseerd zijn in de problematiek van daders van seksueel misbruik en die werkzaam zijn binnen de strafinrichtingen en de inrichtingen of afdelingen tot bescherming van de maatschappij;

 

KONINKLIJK BESLUIT houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling
Afkondigingsdatum: 1999-02-10 en Publicatiedatum: 1999-02-23

KB 1999-02-10

overzicht
menu

Het personeelscollege is samengesteld uit de directeur, zijn adjuncten, een psycholoog en een maatschappelijk assistent van de Psychosociale Dienst en de hoofdbewaarder of de penitentiair assistent. Wanneer hijzelf of de directeur hierom verzoekt, maakt ook de geneesheer-antropoloog deel uit van het personeelscollege.

 

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen
Afkondigingsdatum: 2000-10-03 en Publicatiedatum: 2000-10-12

KB 2000-10-03

overzicht
menu

Psycholoog-directeur 8
Psycholoog 75

 

MINISTERIEEL BESLUIT genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen
Afkondigingsdatum: 2000-10-10 en Publicatiedatum: 2000-10-12

MB 2000-10-10
17 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen
18 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

overzicht
menu

-2 van de 8 betrekkingen van psycholoog-directeur worden bezoldigd in de weddenschaal 13B;
- 26 van de 75 betrekkingen van
psycholoog worden bezoldigd in de weddenschaal 10C;

 

 

 

 

 

 

* Zelfstandigen

 

Het statuut van zelfstandige 

Psychologencommissie

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Zie ‘bedrijvengids’, daarin ‘Vademecum van de
onderneming’ en vervolgens ‘Formaliteiten’. Daar kiest men dan voor ‘Toegang tot het beroep’ en daarin voor ‘dienstverlenende intellectuele beroepen’

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen . Sociaal Statuut Zelfstandigen in bijberoep

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

VIZO Bedrijfsadvies van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

VVKP-Info-avonden : Opstarten en beheren van een zelfstandige praktijk als klinisch psycholoog

Zich vestigen als zelfstandige, Brochure van de FOD Sociale Zekerheid

Vestigingsformaliteiten voor zelfstandige psychologen op de site van SVBM

De klinisch psycholoog en de BTW (BFP-brochure, enkel toegankelijk voor BFP-leden)

Psychologen en BTW (Klinpsy-dossier)

Wat is schijnzelfstandigheid ? . Dossier schijnzelfstandigheid van de FIVB . Voorkoming en bestrijding van schijnzelfstandig­heid (dossier van het Rekenhof)

Wettelijk vastgelegde honoraria

Zelfstandig werkende psychologen

VVKP-lijst: Zelfstandige psychologen online

 Menu

 

* Algemene informatie

 

 

 

 

Inhoud

 

 

 

 

Wetgeving

 

Vakbonden

 

Vacatures

 

Zoeken

 

 Wetgeving 

Justel - De geconsolideerde wetgeving (bevat alle teksten van algemene gelding, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en gecoordineerd)

Zoekmachine van het Belgisch Staatsblad voor de recente volledige teksten (vanaf voorjaar 1997)

KlinPsy - Wetgeving Relevante wetgeving voor klinisch psychologen. Overzicht van juridische informatiebronnen.

Sociale wetgeving

Via Ministerie van Economische Zaken

Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België

Arbeidswet
tekstbijwerking tot 06-02-1999
Via
Justel . Zoeken op Afkondigingsdatum: 1971-03-16 en Publicatiedatum: 1971-03-30

Via Ministerie van Economische Zaken

WET betreffende de arbeidsovereenkomsten
Via Ministerie van Economische zaken

Fiscaliteit

Belasting over de Toegevoegde Waarde

Vakbonden

ACV-CSC

ABVV-FGTB

ACLVB CGSLB

Personeelsbelangen

Financiële steun

Fernand Lazard Stichting - Renteloze leningen voor jonge  academici

Vacatures

KlinPsy - Vacatures Vacatures gepubliceerd in het Staatsblad. Ook links naar sites met vacatures in de private sector

Zoeken

 

Belgium AdValvas

Webtoday

 

Altavista

Google

 

Yahoo

Serach.msn

 Menu

 

 

Disclaimer

 

Dit is een niet-officiële site. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
 We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie.

We zullen deze pagina nog verder aanvullen. Opmerkingen, suggesties, aanvullingen zijn welkom bij
de webmaster

Laatst gewijzigd: 06.07.2008