Ziekenhuisfunctie

 

 

Wat leren we daarover in de wetgeving:

 

De basiswetgeving

 

Art 63 van de programmawet van 30.12.1988 wijzigt art 76bis van de Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

 

Art  76bis bepaalt “De Koning kan, de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling erkenning, gehoord, de in artikelen 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 en 76 voorziene regelen geheel of gedeeltelijk en met eventuele aanpassingen uitbreiden tot afdelingen en funkties van ziekenhuizen of ziekenhuisdiensten die Hij nader omschrijft.”

 

 

Toepassing op de ziekenhuisapotheek

 

Deze wetgeving werd gebruikt in de KB’s van 04.03.1991 voor de ziekenhuisapotheek, gepubliceerd op 23.03.1991:

Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van ziekenhuisapotheek

en

Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van ziekenhuisapotheek.

Naast architectonische zijn er ook functionele en organisatorische normen.

 

 

 

Ziekenhuisfuncties en fusie en associatie

 

Ook in het KB van 31 mei 1989 gepubliceerd op 05.07.1989 leren we meer over ziekenhuisfuncties.

Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen.

In Art 3, 60 lezen we:

“Met uitzondering van de functie van ziekenhuisapotheek, de functie van lokale neonatale zorg, de functie van palliatieve zorg, de functie " chirurgische daghospitalisatie ", (de functie " eerste opvang van spoedgevallen ") en de functie voor intensieve zorg, en behoudens de door Ons nader te bepalen uitzonderingen, mag een ziekenhuisfunctie, waarvoor erkenningsnormen bestaan, van een gefusioneerd ziekenhuis niet over meerdere vestigingsplaatsen verspreid zijn. In het geval wordt beantwoord aan voornoemde uitzonderingen, moet de opgesplitste functie op iedere vestigingsplaats aan alle erkenningsnormen beantwoorden”

 

Nota: Het is duidelijk dat als de psychologische dienst een ziekenhuisfunctie zou worden, dat er dan ook de toelating moet zijn om over verschillende campussen verspreid te zijn.

 

In Art 3bis lezen we:

“Mogen, in afwijking van artikel 3, 6°, tweede lid, wel over meer dan één vestigingsplaats worden uitgebaat :
  1° de functie " gespecialiseerde spoedgevallenzorg ", voor zover dit voor gevolgd heeft dat op elke bedoelde vestigingsplaats een functie " mobiele urgentiegroep " wordt erkend, programmatorisch in rekening gebracht en opgenomen in de dringende geneeskundige hulpverlening;
  2° de functie " mobiele urgentiegroep ", voor zover deze functie op iedere vestigingsplaats afzonderlijk wordt erkend en programmatorisch in rekening gebracht.
  De uitzonderingen bedoeld in 1° en 2°, gelden slechts in het geval op de bijkomende vestigingsplaats of vestigingsplaatsen, de functie " mobiele urgentiegroep ", door het ziekenhuis wordt uitgebaat en gelden derhalve niet indien de functie " mobiele urgentiegroep " op deze vestigingsplaats of vestigingsplaatsen door een associatie van ziekenhuizen wordt uitgebaat.”

 

 

In het KB van 25.04.1997, gepubliceerd op 18.06.1997 zien we nog meer voorbeelden van ziekenhuisfuncties:

Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen.

In art 6, §2, lezen we “In toepassing van de in § 1, tweede lid, bedoelde uitzondering, moeten de functie ziekenhuisapotheek, de functie klinische biologie en de dienst medische beeldvorming slechts gezamenlijk voldoen aan de opgelegde erkenningsnormen.”

 

 

 

Palliatieve zorg

 

In het KB van 15.07.1997, gepubliceerd op 31.07.1997 over de palliatieve zorg

Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg.

lezen we:

“Artikel 1. De palliatieve zorg wordt beschouwd als een functie van een ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 76bis, ingevoegd door de wet van 30 december 1988 in de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.
  Art. 2. § 1. De in artikel 1 bedoelde functie wordt waargenomen door een pluridisciplinair team waarvan de leden afkomstig zijn uit het medisch departement, het verpleegkundig departement en de paramedische diensten van het ziekenhuis. Voorts wordt het multidisciplinair team aangevuld met een psycholoog en een maatschappelijk assistent of een sociale verpleger/verpleegster. De ziekenhuisapotheker kan bij de activiteit van het pluridisciplinair team worden betrokken.
  § 2. Het pluridisciplinair team staat onder het gezamenlijk gezag van de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement.
  (§ 3. Het pluridisciplinaire team wordt in zijn opdracht bijgestaan door een mobiele equipe.
  § 4. Deze mobiele equipe, is samengesteld uit minstens een halftijds equivalent geneesheer-specialist, een halftijds equivalent gegradueerde verpleegkundige en een halftijds equivalent psycholoog.
  Voor de ziekenhuizen met 500 bedden of meer en evenredig aan het aantal ziekenhuisbedden gedeeld door 500, wordt bedoelde mobiele equipe, per bijkomende schijf van 500 bedden en verhoudingsgewijs met het aantal bijkomende bedden, versterkt met een halftijds equivalent geneesheer-specialist, een halftijds equivalent gegradueerde verpleegkundige en een halftijds equivalent psycholoog.”

 

Samen met voorgaande werd ook volgend KB gepubliceerd:

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisfunctie van palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend

Het betreffen praktisch uitsluitend functionele en organisatorische normen.

 

Ook het KB van 19.04.1999, gepubliceerd op 28.10.1999 handelt uitsluitend over de ziekenhuisfunctie palliatieve zorg.

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 2, § 1, 3°, f, van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

 

 

Recente wetgeving ivm fusies en financiering

 

Op 07.11.2000 verscheen er een Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen , gepubliceerd op 08.02.2001.

Het punt 6° is nu als volgt: “Met uitzondering van de functie van ziekenhuisapotheek, de functie van lokale neonatale zorg, de functie van palliatieve zorg, de functie " chirurgische daghospitalisatie " en de functie voor intensieve zorg, en behoudens de door Ons nader te bepalen uitzonderingen, mag een ziekenhuisfunctie, waarvoor erkenningsnormen bestaan, van een gefusioneerd ziekenhuis niet over meerdere vestigingsplaatsen verspreid zijn. In het geval wordt beantwoord aan voornoemde uitzonderingen, moet de opgesplitste functie op iedere vestigingsplaats aan alle erkenningsnormen beantwoorden.”

 

 

De Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg van 14.01.2002, gepubliceerd op 22.02.2002 bevat heel wat artikels die betrekking hebben op de ziekenhuisfuncties, vooral inzake financiering. Binnen erkende functies kunnen ook referentiecentra aangewezen worden. Idem voor de Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg van 22.08.2002, gepubliceerd op 10.09.2002.

 

 

Op 27.02.2003 verscheen het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen, gepubliceerd op 11.03.2003.

In Art 1, 2° lezen we “in het tweede lid worden tussen de woorden " de functie " chirurgische daghospitalisatie " en de woorden " en de functie voor intensieve zorg " de woorden " de functie " eerste opvang van spoedgevallen " ingevoegd”

In Art 2is te lezen: “Artikel 6bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 november 2000, wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidend als volgt:
  " In afwijking tot het eerste en tweede lid, dienen de ziekenhuizen slechts op 1 maart 2005 aan de voorwaarden van artikel 3, 6°, te voldoen voor wat betreft de functies " gespecialiseerde spoedgevallenzorg " en " mobiele urgentiegroep ".
  In het geval van toepassing van vorig lid, dient de functie " mobiele urgentiegroep " op elke vestigingsplaats afzonderlijk te worden erkend en programmatorisch in rekening gebracht. "

 

 

 

De Ombudsfunctie

 

We bemerken dat de ombudsfunctie, ingesteld via de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22.08.2002, gepubliceerd op 26.09.2002, valt onder Art 70quater van de wet op de ziekenhuizen en niet onder 76bis die eigenlijk op de ziekenhuisfuncties slaat. Een gedeeltelijke financiering van de ombudsfunctie werd geregeld via het KB van 04.06.2003 gepubliceerd op 17.06.2003.

 

 

 

Terug naar KlinPsy-dossier Psychologische Dienst