FR | DE | EN | ES

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina

 

Nieuws op de webstek:

 

 

04.05.2015 Ontgoochelingen Freud

De ontgoochelingen van Freud over de therapeutische effectiviteit van zijn eigen methode is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Les désillusions de Freud sur l’efficacité thérapeutique de sa méthode”.

 

26.03.2014 Actualisering dossier Euthanasie

Gezien het wetgevend werk werd dit dossier geactualiseerd.

 

26.04.2013 KlinPsy vijftien jaar

Vandaag om 12u15u bestaat deze webstek 15 jaar!

 

21.02.2013 Utilité et dangers des catégorisations psychopathologiques

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Utilité et dangers des catégorisations psychopatholo­giques

 

19.01.2013 Actualisering dossier Euthanasie

Naar aanleiding van de hernieuwde politieke aandacht voor het euthanasie-dossier werd het KlinPsy-dossier Euthanasie geactualiseerd.

 

14.01.2013 Terugbetalingen psychologische prestaties

De webpagina over de terugbetalingen van psychologische prestaties door de mutualiteiten werd geactualiseerd.

 

21.05.2012 Lacaniaanse leugens

Lacaniaanse leugens is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens.

 

26.04.2012 KlinPsy verjaart

De KlinPsy-webstek is gestart op 26.04.1998 om 12.15u. Dat is reeds 14 jaar geleden.

 

01.03.2012 Mensonges lacaniens

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens

 

01.02.2012 Wetgevingspagina's bijgewerkt

De pagina met wetgeving waarin psychologen worden vermeld werd bijgewerkt. Dit is ook het geval voor de pagina met wetgeving waarin psychologen niet worden vermeld maar die toch voor de beroepsuitoefening van psychologen nuttig kan zijn.

 

18.02.2011 KlinPsy-Evidence based psychology opgenomen in het Open Directory Project

De Klinpsy-pagina over Evidence based psychology werd opgenomen in het DMOZ-project als een van de zes webstekken betreffende evidence based psychiatry.

 

14.02.2011 Cultuur en media geactualiseerd

De sub-pagina uit de Bibliotheek-rubriek betreffende cultuur en media werd bijgewerkt.

 

10.02.2011 Webpagina Onderzoek geactualiseerd

De webpagina over het Belgisch Onderzoek op vlak van klinische psychologie is geactualiseerd.

 

03.02.2011 Dossier Ethiek bijgewerkt

Het KlinPsy-dossier over Ethiek werd bijgewerkt.

 

21.01.2011 Terugbetalingen psychologische prestaties

Het KlinPsy-dossier over de terugbetalingen, in hoofdzaak door mutualiteiten, van prestaties van psychologen werd bijgewerkt.

 

10.11.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijge­werkt. Via de gepubliceerde studies kan men op kwaliteits­volle wijze de beroepspraktijk bijsturen. De overheid, de mutualiteiten en binnenlandse en buitenlandse onderzoeks­instituten hebben de webpagina ontdekt. Het zou goed zijn mocht de pagina ook uitgroeien tot een werkinstrument van de psychologen in de praktijk voor wie ze op de eerste plaats bedoeld is.

 

27.07.2010 Analyse d’affirmations de Roudinesco

Als reactie op de publicatie van Le crépuscule d'une idole publiceerde Roudinesco een boekje Mais pourquoi tant de haine ? Prof. Van Rillaer reageert in een artikel Analyse d’affirmations d’Elisabeth Roudinesco dans Mais pourquoi tant de haine ? (Seuil, 2010)

 

04.05.2010 Légendes freudiennes de Roudinesco

De publicatie van het boek Le crépuscule d'une idole. L'affa­bulation freudienne van Michel Onfray heeft in Frankrijk heel wat emoties opgewekt. In een nieuwe publicatie op deze site reageert Professor Jacques Van Rillaer van de UCL (en mede-editor van Le livre Noir de la Psychanalyse) op enkele artikelen van Elisabeth Roudinesco: Les vingt nouvelles légendes freudiennes de Mme Roudinesco.

 

04.05.2010 Freud op de sofa

Het dossier Freud op de sofa werd bijgewerkt.

 

30.03.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijgewerkt.

 

25.02.2010 BTW-dossier

Het dossier psychologen en BTW werd bijgewerkt. Er werd een  eerste analyse gemaakt van problemen die zich nog stellen na de fiscale interpretatieregels van 15 mei 2008. Er zijn nog inconsequenties inzake de BTW-vrijstelling bij bepaalde deskundige evaluaties.

 

01.09.2009 Teksten van de Europese overheid

Op de pagina over beroepsbelangen werden enkele teksten van de Europese overheid toegevoegd.

01.09.2009 Bijwerking paginas wetgeving vordert

Na de pagina over de wettelijk bepaalde honoraria, de infor­matiebronnen inzake wetgeving en de wetgeving betreffende psychologen, is nu ook de pagina over wetsvoorstellen en wets­ontwerpen waarin psychologen vermeld worden, bijge­werkt.

 

06.08.2009 Vacatures

We stellen vast dat bezoekers tevergeefs langs komen op deze webstek op zoek naar gepubliceerde vacatures. Op de pagina beroepsbelangen staan er een aantal belangrijke schakels naar vacaturepagina's.

 

04.08.2009 Actualisering overzicht terugbetalingen door mutualiteiten

Prestaties van psychologen worden nog niet terugbetaald door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzeke­ring. Er zijn evenwel heel wat mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutuali­teit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kun­nen er grote verschillen zijn. Dit betreft de zorg waarvoor terugbetaling wordt voor­zien, de kwalificaties van de zorg­verlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling. KlinPsy had vroeger reeds een overzicht gemaakt. Vandaag werd die geactualiseerd.

 

01.08.2009: Vernieuwde KlinPsy-webstek

De KlinPsy-webstek wordt herwerkt. De webstek krijgt een witte achtergrond. De links worden hersteld en bijgewerkt. De structuur wordt op een paar plaatsen gewijzigd en de rubrie­ken Agenda, Vacatures en Zoekertjes vallen weg.
In de overgangsfase zullen er dus nog 'witte' en 'gele' blad­zijden zijn en soms kan het gebeuren dat de interne schakels eens haperen. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak.

 

 

 

 

 

Nieuws uit de psychologenwereld:

 

 

06.01.2017 Erkenning Beroepskwalificaties.

De RICHTLIJN 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties werd in de Belgische wetgeving omgezet in de Wet van 12 FEBRUARI 2008. - Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwali­ficaties. Ondertussen verscheen er een VERORDENING Nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking. Op 22.12.2016 werd in de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van Eg-beroepskwalificatie aangenomen. Deze wet zet de richtlijn van 2005 en de verordening van 2013 gedeeltelijk om in Belgische wetgeving. Deze wetgeving is vooral van belang voor psychologen met opleiding in het buitenland. Bemerk dat artikel 17 betreffende de ‘gemeenschappelijke platforms’ (cfr Europsy-diploma) is opgeheven.

 

23.12.2016 Rookstopbegeleiding

Vanaf 01.01.2017 verandert het terugbetalingssysteem van de prestaties tabakologie.

 

22.12.2016 Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Er is een voorzitter en een ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen aangeduid.

 

22.12.2016 Arrest grondwettelijk hof psychotherapie

Het grondwettelijk hof heeft op 22.12.2016 een uitspraak gedaan inzake het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2016. De tekst zoals die op 27.12.2016 in het Staatsblad gepubliceerd werd.

 

16.12.2016 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2017

De tarieven voor 2017 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn in het staatsblad verschenen.

 

16.12.2016 Arrest grondwettelijk hof

Het grondwettelijk hof heeft op 14.12.2016 een uitspraak gedaan inzake het beroep tot vernietiging dat op 21.11.2014 was toegezonden betreffende enkele artikelen van de wet van 04.04.2014.

 

24.11.2016 Vacature voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Psychologencommissie

In het Staatsblad verscheen een Oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

 

24.11.2016 Uitoefening psychotherapie - stand van zaken

Op 16.11.2016 was er in de Kamercommissie Volksgezond­heid een gesprek over de stand van zaken in verband met de overgangsregeling inzake de uitoefening van de psycho­therapie na de recent gestemde wet inzake de geestelijke gezondheidszorgberoepen. (begin doc pag 12, pdf pag 18). Er werd ook een motie van aanbeveling ingediend, die kwam te vervallen nadat de eenvoudige motie vandaag in de plenaire vergadering werd aanvaard (doc pag 48,pdf pag 58).

 

23.11.2016 Criteria voor representatieve beroepsverenigingen

Het Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 is verschenen.

 

23.11.2016 Beroep tot vernietiging bij het grondwettelijk hof

Bij het grondwettelijk hof werd een beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de recent goedgekeurde wet op de geestelijke gezondheids­zorberoepen ingediend.

 

23.11.2016 Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies 9204: Naar een algemeen kader voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg in België.

 

23.11.2016 Deontologische code

De laatste tijd is er op de webstek van de Psychologen­commissie heel wat nuttige informatie te vinden voor het naleven van de deontologische code.

 

28.09.2016 Hervorming KB78

Na vijftig jaar zal het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem­ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­beroepen plaats maken voor een nieuw wettelijk kader dat de verdeling van de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg zal hertekenen. Daarnaast wordt er ook ingezet op kwaliteits­garanties. Info op een nieuwe webstek.

 

05.09.2016 Dwanginterventies

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwang­interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

09.08.2016 Wettekst gezondheidszorgberoepen bijgewerkt

De tekst van de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10.05.2015 is bijgewerkt met de wet van 04.04.2014 en 10.07.2016 betreffende de uitoefening van de geestelijke gezondheids­zorgberoepen. Zie artikel 68.

 

02.08.2016 Reparatiewet gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016 verscheen de wet van 10 juli 2016 die de geestelijke gezondheidszorgberoepen regelt. Naast de erkenning van de klinisch psychologen en de klinisch orthopedagogen, regelt de wet ook de uitoefening van de psychotherapie. De wet treedt in werking op 1 september 2016. De wettekst is opgevat als een correctie van de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorg­beroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heidszorgberoepen

 

08.07.2016 Informatie vanwege de Psychologen­commissie

Nu het wetsontwerp betreffende de gezondheidzorg­beroepen aangenomen is op 30 juni 2016 heeft de Psychologencommissie haar informatiebladzijde betreffende het werken als klinisch psycholoog en psychotherapeut aangepast.

 

01.07.2016 FOD Volksgezondheid publiceert infopagina

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu maakte vandaag een informatiepagina toegankelijk over de Geestelijke gezondheidszorgberoepen.

 

01.07.2016 Verslag stemming in parlement 30 juni.

Op pagina 77-80 (pdf-pagina 85-88) van het verslag kan men het verloop van de stemming lezen. Op pdf-pagina 112-118 kan men per volksvertegenwoordiger het stemgedrag nagaan.

 

30.06.2016 Wetsontwerp geestelijke gezondheidszorgberoepen goedgekeurd

Vanavond werd het wetsontwerp 1848 aangenomen in de Kamer met 79 stemmen pro, 30 contra en 18 onthoudingen op 127 aanwezige stemgerechtigden. Alle amendementen werden verworpen.

 

30.06.2016 Discussie in parlement

Gisteren was er in de plenaire vergadering van het federaal parlement een discussie over wetsontwerp 1848 betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen (pagina 47-81 of pdf-pagina 53-87). Vandaag volgt de stemming.

 

21.06.2016 Tekst wetsontwerp

De tekst van het wetsontwerp betreffende de wijziging van de wettelijke regeling van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen zoals die is aangenomen door de Commissie Volksgezondheid is gepubliceerd.

 

20.05.2016 Wetsontwerp over de de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

Vandaag verscheen de tekst van de op 18 mei 2016 aangekondigde tekst van het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Daarin staat de regeling van de nieuwe gezondheidszorgberoepen en van de uitoefening van de psychotherapie beschreven. Het zal puzzelwerk zijn om dit te bestuderen, want de tekst is opgevat als een wijziging van de wet van 4 april 2014. De regering vraagt de spoedbehandeling.

 

14.04.2016 Organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg publi­ceerde een rapport Organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

 

07.04.2016 Dementie: wat mogen we niet vergeten?

De Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke aanbevelingen uitgevaardigd over de diagnose van dementie, de gedrags­aspecten en de bijbehorende ethische kwesties.

 

07.04.2016 Plaatsvervangend voorzitter Franstalige Tuchtraad neemt ontslag

In het Staatsblad verscheen het KB van 18.03.2016 houdende ontslag van Thierry MOREAU als plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologen­commissie.

 

06.04.2016 De BelRAI-screener

De BelRAI-screener is een soort vragenlijst om te beoordelen wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft.
Men is bezig met uittesten of alle voorwaarden vervuld zijn om dit instrument in te voeren in de zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt BelRai ook aan voor de beoordeling van patiënten in de revalidatie.
Afgelopen maand is ook het decreet Vlaamse sociale bescherming goedgekeurd door de Vlaamse regering. De beoordeling met BelRAI zal op termijn een van de pijlers van de Vlaamse Sociale Bescherming worden.

 

24.03.2016 Binnenlandse adoptie

Vandaag verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 19.02.2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie. In Art. 3 kunnen we lezen: “Een multidisciplinair team bestaat minstens uit drie leden, onder wie een maatschappelijk werker en een psycholoog of uit personen die gelijkwaardig zijn door ervaring……..

 

24.03.2016 Dubbele diagnose

De Hoge gezondheidsraad publiceert enkele teksten en presentaties betreffende beleidsinterventies voor mensen met een dubbele diagnose (verstandelijke beperking en problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid): advies 9203, pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6, pr7.

 

03.03.2016 Kamer: Motie van aanbeveling vervallen

Na de discussie op 24.02.2016 in de Kamercommissie Volks­gezondheid over de reglementering van de psychothe­rapie had de oppositie een motie van aanbeveling ingediend. Vandaag is in de plenaire Kamer de eenvoudige motie aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling. Zie pagina 83 van het verslag (pdf-pag 91).

 

03.03.2016 Geestelijke gezondheidszorg besproken in Vlaamse commissie Welzijn-Volksgezondheid-Gezin

Naar aanleiding van een vraag om uitleg over antidepressiva was er in de Commissie Welzijn-Volksgezondheid-Gezin van het Vlaams parlement een gesprek over tal van aspecten van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

 

24.02.2016 Discussie over de psychotherapie in de Kamercommissie Volksgezondheid

Vandaag was er in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer een forse discussie over de nieuwe regeling betreffende de psychotherapie in het voorontwerp van wet dat nu voor advies bij de Raad van State ligt. Vooral de Franstalige opposi­tie­partijen lieten hun ongenoegen horen. PS en Ecolo dienden een motie van aanbeveling in. De discussie is te lezen vanaf pagina 25 van het verslag (pdf-pagina 31).

 

15.02.2016 Gerechtskosten in strafzaken

De tarieven voor 2016 worden behouden op deze van 2013.

 

05.02.2016 Reparatiewet Geestelijke gezondheids­zorgberoepen

Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad vandaag enkele maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. De aanpassingen aan de wet geestelijke gezondheidzorg zijn samen met een pakket andere maatregelen gebundeld in de wet diverse bepalingen inzake gezondheid. De wet gaat nu voor advies naar de Raad van State en wordt daarna besproken in het parlement.

 

23.12.2015 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2016

De tarieven voor 2016 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de ge­schillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicap­ten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloos­heids­verzekering en de regeling voor verplichte ver­zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn in het Staatsblad verschenen.

 

21.12.2015 Regeling geestelijke gezondheidszorg­beroepen

Na veertig dagen is het verslag gepubliceerd van de gedachte­wisseling in de Kamercommissie Volksgezondheid met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorg­beroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids­zorgberoepen op 10 november 2015.

 

18.12.2015 Geestelijke gezondheid en werk

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis op te halen folder over dit onderwerp.

 

18.12.2015 Beleidsinterventies bij dubbele diagnose

De Belgische Hoge Gezondheidsraad verleent een deskundig advies over beleidsinterventies voor mensen met een dubbele diagnose (verstandelijke beperking en problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid) in België.

 

18.12.2015 Dwang in psychiatrie

Op 11 december organiseerde de Hoge Gezondheidsraad een symposium over 'Dwang in psychiatrie: te gek voor woorden?' Naast de teksten en presentaties die aanklikbaar zijn vanuit het programma, publiceerde de Hoge Gezondheidsraad nu nog afzonderlijk enkele van de presentaties. New prospects for peace on the wards, De visie van ervaringsdekundigen op dwanginterventies, Dwang aan huis? Restrictieve maatregelen in de vermaatschappelijkte GGz

 

18.12.2015 Erkenning gezondheidszorgberoepen

Voorlopig zijn de klinisch psychologen er nog niet bij. Maar vanaf januari 2016 dienen de gezondheidszorgers zich te wenden tot het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor een aanvraag tot erkenning.

 

18.12.2015 Rechten van de patiënt

De federale overheid is een campagne gestart om de wet op de patiëntenrechten beter bekend te maken bij het publiek. Er is onder meer een brochure en een reeks korte video's.

 

04.12.2015 De 'reparatiewet'

In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement was er een vraag om uitleg over de 'reparatiewet' van federaal minister De Block betreffende de regeling van de geeste­lijke gezond­heids­beroepen.

 

30.11.2015 Kosten Psychologencommissie

Het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen van 50 euro voor 2016 werd goedgekeurd.

 

27.11.2015 Mobiele Teams projecten artikel 107

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake de medische activiteiten in de mobiele teams van de projecten artikel 107.

 

27.11.2015 Commissie Volksgezondheid

Op 10 november, precies 48 jaar na de afkondiging van KB78, heeft minister De Block haar ontwerp van herstelwet voorgesteld in de commissie Volksgezondheid. Normaal verschijnt het verslag van commissievergaderingen nog dezelfde dag, hooguit de volgende dag, op de webstek van de Kamer. Tot op heden is het verslag niet gepubliceerd. Wanneer de overheid tekortschiet in haar informatieopdracht dient de burger te puzzelen met de stukjes informatie die betrokken partijen publiceren. Er is een verslag van de Gestaltthera­peuten, van volksvertegen­woor­digster Muylle, Psychothéra­peutes, l'Avenir, Plate-forme des Professionnels de la Santé Mentale.

 

18.11.2015 Problemen tussen jongeren, ouders en hulpverleners

Vlaanderen lanceert een campagne om problemen tussen jongeren, ouders en hulpverleners bespreekbaar te maken.

 

18.11.2015 Zorg voor verslaafden

Vlaanderen wil zorg voor verslaafden op brede manier aanpakken. Volgens een visietekst de sleutelwoorden "geïntegreerd" en "herstelgericht".

 

11.11.2015 Hoge Raad voor deontologie

In 2006 schreven Van Krunkelsven en Van de Casteele (Open VLD) een wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgbe­roe­pen. Het werd goed­gekeurd in de Senaat en overge­zonden naar de Kamer waar het gesneuveld is over een communau­tair probleem (Brabantse artsen). Naar aanleiding van een geval van seksueel grensover­schrijdend gedrag door een arts kwam het wetsvoorstel Van Krunkelsven in 2012 weer in het nieuws en een maand later dienden Mw Detiege en Dhr Bonte van de Sp.a dan een wets­voorstel in dat geïnspireerd was op het voorstel Van Krunkelsven – Van de Casteele. Nu dienen de socialisten en de PTB opnieuw een wetsvoorstel in: Wetsvoorstel tot opheffing van de Orde der artsen en de Orde der apothekers en tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheids­zorg­beroe­pen.

 

 

10.11.2015 Terugbetalingen in de gezondheidszorg

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis binnen te halen brochure over Terugbetalingen in de gezondheids­zorg: een agenda voor verandering.

 

10.11.2015 Beroepsgeheim en artikel 12 van de deontologische code van de psychologen

Op haar webstek verduidelijkt de Psychologencommissie hoe artikel 12 van de deontologische code van de psycholoog moet geïnterpreteerd worden.

 

29.10.2015 Evaluatie oordeelsbekwaamheid bij euthanasie bij minderjarigen

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de wet die euthanasie voor een minderjarige mogelijk maakt, grondwettig is op voor­waarde dat de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie van zijn oordeelsbekwaamheid bij de kinder- en jeugdpsychiater of bij de psycholoog ligt.

 

29.10.2015 Hommeles in Francofonië

De reacties op de problemen met de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen zijn totaal anders bij de Fransta­ligen dan bij de Nederlandstaligen. We geven de schakels naar enkele Franstalige webstekken en fora. Mieux-être. Guide-Social (psychothérapie). Le Psychologue. Guide-social (psychologues).

 

29.10.2015 Psychologen not amused met resolutie N – VA

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen reageerde met een persmededeling die door heel wat kranten werd overgenomen.

 

27.10.2015 Terugbetaling behandelingen door klinisch psychologen

Vier N-VA-volksvertegenwoordigers hebben in de Kamer een voorstel van resolutie ingediend over de behandelingen door klinisch psy­chologen en het aanpassen van de vergoedings­voorwaarden voor antidepressiva. Er wordt terugbetaling gevraagd voor consultaties bij de klinisch psycholoog na doorverwijzing van de huisarts.

 

26.10.2015 Zilverzachte zorg

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Zilverzachte zorg. Zorg dragen voor kwetsbare ouderen.

 

26.10.2015 (Niet-)Opvolging zelfmoordpogingen

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement was er op 13 oktober 2015 een uitvoerige gedachtewisseling over suïcidepreventie.

 

13.10.2015 Psychotherapeuten beginnen zich te roeren

Het integrale verslag van de bijeenkomst van de commissie Volksgezondheid van 06.10.2015 is vandaag gepubliceerd. (zie pag 39 van het document, pdf-pag 47). Ondertussen groeit de onrust bij de psychotherapeuten. Zie open brief van de integratieve therapeuten en La Libre Belgique voelt de pols van de Franstalige psychotherapeuten. Op 10 november zal de minister haar ontwerp van herstelwet voorstellen in de commissie Volksgezondheid.

 

05.10.2015 Wetgeving geestelijke gezondheidszorg

Op 02.09.2015 publiceerde de BFP een bericht waaruit bleek dat er belangrijke wijzigingen op til zijn in de wet op de GGZ – beroepen. Nu het federaal parlement weer op gang komt na het zomerreces zijn er op 06.10.2015 in de Kamercommissie Volksgezondheid vragen over de stand van zaken (vraag 34).

 

02.10.2015 Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde cijfers over centra voor geestelijke gezondheidszorg.

 

02.10.2015 Indicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg

Verschillende beroepsfederaties uit de geestelijke gezond­heidszorg werkten de afgelopen jaren samen met de Vlaamse overheid aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg.

 

20.09.2015 Franstalige Klinische Psychologen

Nadat op 24.04.2015 de statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, is er op 25.09.2015 de eerste algemene vergadering van de Union Professionnel­le des Psychologues Cliniciens Francophones.

 

31.08.2015 Bescherming van de persoon van de geesteszieke

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake opmerkingen op de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Er is een begeleidend schrijven.

 

31.08.2015 Definitie van en competentieprofiel voor de klinische psychologie in België

De Hoge Gezondheidsraad van België (waar Vlamingen thuis zijn) publiceerde zijn rapport: Definition of and competency profile for clinical psychology in Belgium. This report aims at providing clinical/health care psychologists with specific recommendations on definition and profile of competencies.

A clinical/health care psychologist in Belgium is a professional practicing clinical /health care psychology, defined as: ”the autonomous development and application of theories and methods of scientific psychology in the promo­tion of health, in the psychological screening, diagnosis and assessment of health problems, and in the prevention, the management and the treatment of these problems in people”.

 

31.08.2015 Uitsluiting en geestelijke gezondheid

De Koning Boudewijnstichting publiceert een brochure over Uitsluiting en geestelijke gezondheid: de kip en het ei -

De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg verbeteren voor kwetsbare groepen.

 

31.08.2015 Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid publiceerde een nieuwe editie van haar brochure "Sociale Zekerheid - Alles wat je altijd al wilde weten".

 

04.08.2015 Psychologen en foltering

De European Federation of Psychologists’ Associations is diep geschokt door de conclusies van het Hoffman Rapport over de betrokkenheid van de APA functionarissen en Amerikaanse psychologen bij marteling.

 

28.07.2015 Tuchtraad Psychologencommissie

De heer Thierry Moreau, advocaat aan de balie van Waals-Brabant, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

 

28.07.2015 Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde zijn Jaarverslag 2014. Het advies 9194 over de definitie en competentieprofiel van de klinisch psycholoog staat nog steeds niet op hun webstek. De Raad werkt overigens ook nog aan adviezen over dubbele diagnose, gedwongen interventie in de psychiatrie en kwaliteitsmeting in de geestelijke gezondheidszorg.

 

23.07.2015 Prospectief en programmageöriënteerd financieringssysteem Geestelijke Gezondheidszorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Gezamenlijk advies van de afdelingen “programmatie en erkenning”, “financiering” en “de permanente werkgroep psychiatrie” inzake een prospectief en programmageöriën­teerd financieringssysteem.

 

15.07.2015 De wet van 04.04.2014

Op 14.07.2015 waren er in de Kamercommissie Volksge­zondheid enkele vragen over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van psychologen, orthope­dagogen en psychothera­peuten. (vraag 3, pdf-pag 11-14)

 

15.07.2015 Hervorming eerstelijnsgezondheidszorg

In het Vlaams Parlement was er een Vraag en Antwoord betreffende de Hervorming van de eerstelijnsgezondheids­zorg.

 

15.07.2015 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

Minister Homans heeft haar Vlaams Actieplan Armoede­bestrijding 2015-2019 ingediend.

 

13.07.2005 Aanpassing wetgeving psycholoog aan Europese richtlijn.

Op pagina 20 van het Nationaal Hervormings-programma 2015 lezen we: "De richtlijn betreffende de erkenning van beroeps­kwalificaties moet tegen 18 januari 2016 worden omgezet. De dossiers met betrekking tot de beroepen van architect, auto-expert, boekhouder-fiscalist, landmeter-expert, psycho­loog en vastgoedmakelaar zijn momenteel in behandeling. De wet tot bescherming van de titel van psycholoog werd uitge­breid (on­der­werping aan de deontologische regels, jaarlijkse vast­stel­ling van de administratieve kosten en jaarlijkse update van de lijst met psychologen)." Het betreft hier richtlijn 2005/36/EG die gewijzigd werd door richtlijn 2013/55/EG. Misschien kan men dan ook eens de wet inzake titelbescher­ming aanpassen aan de BAMA-structuur, zodat ook de Frans­ta­lige masters in de psychologie in orde zijn als ze zich psy­choloog noemen.

 

13.07.2015 Medisch beroepsgeheim

De orde van geneesheren publiceert een advies betreffende de eerbiediging van het medisch geheim wanneer de arts verneemt dat zijn patiënt het slachtoffer was van een misdrijf. Terloops herinneren we aan Artikel 61 van de Code van Medische plichtenleer waarin de artsen hun code hebben aangepast aan Artikel 458bis van het strafwetboek. Dit in contrast met Artikel 12 van de Deontologische code van de psychologen, dat dringend moet herbekeken worden.

 

13.07.2015 Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden

Het RIZIV publiceert een studie betreffende de periode 2004-2013, zowel voor de werknemersregeling als voor de regeling der zelfstandigen

 

13.07.2015 Terugbetalingen in de gezondheidszorg

De Koning Boudewijnstichting publiceert het verslag van een werkvergadering van deskundigen, betrokkenen en beleids­makers over de problematiek van terugbetalingen in de gezondheidszorg.

 

13.07.2015 Solidariteit en het recht op gezondheids­zorg

De Koning Boudewijnstichting publiceert een rapport met een discoursanalyse van het Burgerlabo over de terugbetaling van behandelingen in de gezondheidszorg. Het handelt over een beter gebruik van de middelen in de gezondheidszorg. Er is ook een tekst over de criteria die burgers belangrijk vinden voor terugbetaling in de gezondheidszorg.

 

09.07.2015 Kamer van Beroep Psychologencommissie

Dhr. Sébastien HUMBLET, advocaat aan de balie van Namen, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie.

 

08.07.2015 Online hulpverlening

In de Vlaamse parlementscommissie voor Welzijn, Volksge­zondheid en gezin waren er vragen om uitleg en een gedachtewisseling over onlinehulpverlening.

 

08.07.2015 Pilootprojecten ziekenhuisfinanciering

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering uitgewerkt. Nu vraagt ze de sector om thema's voor pilootprojecten.

 

08.07.2015  Dagbehandeling voor eetstoornissen

De  Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies over het pilotproject "Dagbehandeling voor eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimie, binge eating)"

 

08.07.2015 Wachttijden Centra Geestelijke Gezond­heidszorg

Via een schriftelijke parlementaire vraag met antwoord krijgen we inzage in de cijfers. Het thema werd ook besproken in de plenaire vergadering van 24.06.2015.

 

08.07.2015 Proeftuin woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, lanceert een oproep voor proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg. Deze oproep richt zich tot ieder die zich wil inzetten om een flexibele woonzorg op maat te bieden aan langdurig psychiatrische patiënten.

 

08.07.2015 Respecteren mediarichtlijnen cruciaal voor de preventie van zelfdoding

De richtlijnen zijn ruimer dan enkel het vermelden van de Zelfmoordlijn 1813.

 

24.06.2015 Tuchtraad Psychologencommissie

Bij KB wordt Dhr Jean-Pierre DARDENNE, advocaat aan de balie van Luxemburg, benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

 

23.06.2015 Geestelijkegezondheidszorgbeleid voor

kinderen en jongeren

Op 26 mei was er in de Kamer van volksvertegenwoordigers een gedachtewisseling met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over het nieuwe geestelijkegezond­heids­zorgbeleid voor kinderen en jongeren. Het verslag is ondertussen gepubliceerd.

 

09.06.2015 Interne geriatrische liaison teams

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publi­ceert een studie over de interne geriatrische liaison teams.

 

09.06.2015 Praktijkgerichte klinische studies

Vele vraagstukken in de gezondheidszorg worden niet in klinische studies onderzocht door de farmaceutische industrie, terwijl ze toch een groot maatschappelijk belang hebben. Zo zijn er weinig studies waarbij een geneesmiddel wordt vergeleken met een ander type behandeling (bijvoorbeeld een vergelijking tussen de werking van antidepressiva en van psychotherapie). In een nieuw onderzoeksrapport komt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) tot de conclusie dat het financieren van zulke studies met publieke middelen een zeer nuttige investering zou zijn.

 

09.06.2015 Kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen.

 

09.06.2015 Online hulpverlening in Vlaanderen

Vlaams Minister Vandeurzen schakelt versnelling hoger inzake onlinehulpverlening. Ook de recent vernieuwde webstek van ‘Fit in je Hoofd’ heeft een interactieve tool gericht op zelfhulp en coaching.

 

09.06.2015 Tuchtraad van de Psychologencommissie

Dhr. Willem VAN BETSBRUGGE, advocaat aan de balie van Leuven, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

 

01.06.2015 Hervormingstraject eerstelijnsgezond­heids­zorg

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnsgezonds­heidszorg hervormen en start het hervormingstraject. De hervorming zal gebeuren in een participatief traject met alle betrokkenen, en dus ook met de gebruikers. Het zal belangrijk zijn dat de psychologen de boot niet missen.

 

01.06.2015 Vermaatschappelijking van de zorg

Het Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek formuleerde haar Advies nr. 61 van 9 maart 2015 betreffende de vermaatschappelijking van de zorg

 

01.06.2015 Kamer van Beroep Psychologencommissie

De heer Anthony THOMAS, advocaat aan de balie van Antwerpen, werd benoemd voor de functie van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van de Psychologen­commissie.

 

22.05.2015 "Informatie delen is gezond"

De overheid start een informatiecampagne over de elektronische en beveiligde uitwisseling van onze medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners.

 

22.05.2015 Werk in de zorg- en welzijnssector

Het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin publiceerde een nieuw actieplan dat gericht is op de tewerk­stelling in de zorg- en welzijnssector.

 

22.05.2015 Evidence in de gezondheidszorg

Het Metaforum van de KULeuven publiceerde een nieuwe visietekst met als titel "Gezondheid en gezondheidszorg: iedereen expert?". Een overzicht van de visieteksten die het Metaforum de laatste jaren publiceerde is hier te vinden.

 

15.05.2015 Cognitief gedragstherapeut voor CVS

Cognitief gedragstherapeuten kunnen in hun praktijkkamer buiten een ziekenhuis of centrum, behandelingszittingen realiseren voor patiënten met CVS (Chronisch vermoeid­heidssyndroom), die de ziekenfondsen terugbetalen.
Indien u, als therapeut, aanvaard wil worden als cognitief gedragstherapeut voor CVS moet u een aanvraagdossier indienen bij het RIZIV.

 

30.04.2015 Tuchtraad Psychologencommissie

Bij KB wordt Dhr. Kris LUYCKX, advocaat aan de balie van Antwerpen, benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

 

30.04.2015 Ziekenhuisfinanciering (2)

In 2014 publiceerde het Kenniscentrum voor de gezond­heids­zorg een rapport (Engels) over de hervorming van de zieken­huis­financiering (Synthese in Nederlands). Op 24.02.2015 waren er in de Kamercommissie volksgezondheid hoorzittin­gen over de ziekenhuisfinanciering. Op 24.04.2015 deed minister De Block een persmededeling over het thema. Op 28.04.2015 was er in de Kamercommissie een gedachtewisseling over het thema, maar er is nog geen verslag. Op haar web­stek publiceert de minister evenwel een tijdsschema van de op komst zijnde veranderingen.

 

30.04.2015 Personen met een beperking

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid werkt verder aan  een volledig automatische toekenning van sociale rechten aan personen met een beperking.

 

24.04.2015 Ziekenhuisfinanciering

In een persmededeling zet Minister De Block uiteen hoe ze de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op de rails wil zetten. Op dinsdag 28 april zal ze in de Kamercommissie volksgezondheid meer details bekend maken.

 

24.04.2015 Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Op 30 maart 2015 werd de "Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren" door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ondertekend. Deze gids zal de leidraad zijn voor toekomstige evoluties inzake de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en vormt de basis voor verdere intensieve samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid.

 

24.04.2015 Think Life

De nieuwe tool Think Life biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te leren omgaan met zelfmoordgedach­ten vanuit de eigen vertrouwde omgeving op momenten die de persoon zelf kan kiezen. Er loopt een studie naar de effectiviteit.

 

25.02.2015 Personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) publiceert haar Jaarverslag 2013

 

23.02.2015 Gezond zwanger worden

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde vandaag http://www.gezondzwangerworden.be/ .

 

22.02.2015 Tabacologen

Het Brussels Hof van Beroep heeft aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld betreffende de erkenning als tabacoloog (hangende zaken rolnummer 6159).

 

20.02.2015 Artsen en digitale media

De Nationale Orde van Artsen publiceert een uitgebreid advies over het gebruik van verschillende digitale toepassingen.

 

20.02.2015 Gerechtskosten in strafzaken

De tarieven voor 2015 zijn, vanwege budgettaire beperkingen, deze van 2013 en 2014.

 

13.02.2015 Informatie in het kader van gerechtelijke expertise

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft een ontwerp met het oog op het ontvangen van alle informatie met betrekking tot een schadegeval, in het kader van een gerechtelijke expertise, onderzocht.

 

13.02.2015 Hoge gezondheidsraad

De Hoge gezondheidsraad heeft haar werkprogramma voor 2015 op haar webstek gepubliceerd. Er zijn zeven projecten op vlak van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale factoren. Ook de competenties van de klinisch psycholoog komen aan bod. Het zal belangrijk zijn dat er ook klinisch psychologen in die werkgroep zetelen en de teksten opvolgen tot ze bij de drukker komen.

12.02.2015 Scheiding

Op de webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een brochure (35 p) downloaden over "Wat te doen bij een scheiding?". Het biedt antwoorden op praktische, administratieve en juridische vragen ivm jezelf, je ex-partner, de kinderen…

 

 

 

 

Ouder nieuws in ons Nieuws-archief

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

www.klinpsy.com

 

website stat