OM symbol

Home ] Up ] Contents ] Swami Yogeshwarananda ] Ganesha ] Astrology ] News Page ] My Photos ]

Download (Dutch)


Up ]

 

Wie graag meer weet over Kundalini, kan het boek Kundalini Samhita  aanschaffen. Er is nog slechts een oorspronkelijk exemplaar (334 blz.) beschikbaar. Je kunt het ook op CD-Rom bekomen. Beide zijn alleen via de auteur te bekomen. Je kunt hem per e-mail bereiken.

De CD werd aanvankelijk op dezelfde wijze als deze website opgebouwd. Vanaf juli 2002 wordt het ganse boek weergegeven als een pdf-file. De spelling van de diverse termen is geheel volgens het Sanskriet aangepast.

Click hier voor een weergave van de CD-hoes en hier voor de CD-cover.

Click hier voor de inhoudsopgave.

Click voor snapshot 1 (64,344 groot) of snapshot 2 (24,126 groot).

Buiten het hierboven aangehaalde bevat deze CD ook nog alle pdf-files die in de onderste sectie worden vermeld.

De werken 'Drie Upanishaden' en 'Bhagavad Gita', hieronder vermeld, kunnen er, zo gewenst, beide of apart, aan toegevoegd worden.

Sedert geruime tijd is er ook Hatha Pradipika. Dit werk wordt algemeen beschouwd als een standaardwerk over Hatha Yoga. Het is een Tantrische ‘Hatha Yoga’-verhandeling geschreven door Cintamani, die als monnik de naam Svatmarama aannam.
De oudst tot ons gekomen tekst dateert uit de periode 1350-1550 na Christus.
Het boek bevat 382 verzen die onder vier (vijf) hoofdstukken gerangschikt werden.
Svatmarama’s werk is uniek in die zin dat hij, ook al benadrukt hij bepaalde Yogaoefeningen afzonderlijk, toch duidelijk aangeeft dat het Yogaproces een doorlopend geheel vormt. Hij beschouwde Hatha en Raja Yoga niet als verschillende delen, maar beklemtoonde hun wederzijdse afhankelijkheid.

Click voor een weergave van de cover (48,843 groot).

Dit werk is alleen via de auteur te bekomen. Je kunt hem per e-mail bereiken.

In zijn uitstekende werk “Indian Philosophy” zegt wijlen Professor S. Radhakrishnan dat het nadenken over de natuur van het eigen bestaan in vele landen zoiets is als een luxe die men zich zelden veroorlooft. Voor vele mensen is filosofie iets dat tussen haakjes staat.

In het oude India was filosofie geen hulpmiddel bij een of andere wetenschap of kunstvorm. Het stond onafhankelijk op eigen benen en alle andere studies keken ernaar op om er inspiratie en ondersteuning in te vinden. Filosofie was toen dé wetenschap bij uitstek. Zieners en kluizenaars in de wouden van Noord-India zochten het dieper in de mens en schiepen de onvergankelijke Upanishaden. Ze werden neergeschreven door gerijpte mensen die hoe langer hoe meer de vergankelijkheid en de twijfelachtige waarde van al het aardse begonnen te doorzien en naar de eigenlijke waarheid zochten.

De leerstellingen die in de Upanishaden vervat zijn, zijn als het ware een handleiding en gids voor de zoekende ziel. Dikwijls ook een troost.

Dit werk is alleen via de auteur te bekomen. Je kunt hem per e-mail bereiken.

Wijlen professor Sarvepalli Radhakrishnan, filosoof en politicus, hoogleraar te Calcutta, ambassadeur in Moskou en vice-president van India, schreef indertijd in zijn uitstekende "Indian Philosophy" dat het nadenken over de natuur van het eigen bestaan in vele landen zoiets is als een luxe die men zich zelden veroorlooft. Voor niet weinige mensen is filosofie inderdaad iets dat tussen haakjes staat. In het oude India was filosofie geen hulpmiddel bij een of andere wetenschap of kunstvorm. Het stond onafhankelijk op eigen benen en alle andere studies keken ernaar op om er inspiratie en ondersteuning in te vinden. Filosofie was toen dé wetenschap bij uitstek.

Slechts weinigen lezen literatuur die een weg naar de volmaaktheid aangeeft. Blijkbaar is ook dát "a luxury of life". En van degenen die zoiets lezen, zijn er slechts een handvol die wat ze gelezen hebben, in praktijk trachten om te zetten. Uitermate zeldzaam zijn zij die de volmaaktheid bereiken als resultaat van dergelijke studie en toepassing. Tot een van die uiterst zeldzame werken behoort zonder twijfel de Bhagavad Gita. 

Iedere schriftuur heeft twee kanten: een tijdelijke en vergankelijke, die het gedachtegoed weergeeft van het volk en het land waarin het werk ontstaan is, en de eeuwige en onvergankelijke die op alle tijden en alle landen van toepassing is. De eerstgenoemde behoort tot het rijk van het intellect, en de tweede richt zich tot het rijk van de ziel. 

De Bhagavad Gita nu is als een spiegel waarin, zonder dat hij zelf enige verandering ondergaat, alle gelaten worden weerspiegeld. Door zijn vele gezichtspunten biedt dit werk inspiratie aan alle erediensten en geloven. De basis is dezelfde, de weergegeven gezichtspunten kunnen verschillen. Het heet dat er geen enkel geloof of geen enkele theologie ter wereld is waarvan een of ander gezichtspunt niet in dit werk terug te vinden is. Misschien helpt deze spiegel je bij het nadenken over de natuur van je bestaan. Wie begrijpt, begint ook te doen... 


Dit werk (719 blz.) is alleen via de auteur te bekomen. Je kunt hem per e-mail bereiken.

De volgende Nederlandstalige bestanden in *.pdf formaat zijn beschikbaar. 
Zij kunnen gelezen worden met zowel Acrobat Reader. Zie hiervoor Adobe.
Voor sommige hiervan moet u een aantal fonts geïnstalleerd hebben. Zie News.

'n Lendendoekje, een verhaal  (3 blz. tekst, A4).
                               Zipfile: 118,748 groot.

Sadhana, de scholingsweg van de Yogi  (7 blz. tekst, A4).
                  Zipfile: 47,451 groot.

Vedanta, een gemakkelijke benadering van de drie stellingen (4 blz. tekst, A4)
                 Zipfile: 24,658 groot.

Rishiwijsheid, een aantal mooie uitspraken van Paramahansa Yogananda (5 blz. tekst, A4).
                         Zipfile: 24,984 groot.

Ayurveda, een introductie tot de Wetenschap van het Leven (11 blz. tekst, A4).
                    Zipfile: 101,037 groot.

Het Scheppingsverhaal, een verhaal uit de Shrimad Bhagavatam (2 blz. tekst, A4).
                                            Zipfile: 32,672 groot.

Sadguru Stotram, Gebed tot de Ene, Ware Guru (1 blz. tekst, A4).
                                 Zipfile: 30,720 groot.

Trataka, één van de zes reinigende oefeningen (Shat Kriya's) (6 blz. tekst, A4).
                Zipfile: 36,864 groot.

Tummo, een Tibetaanse Kundalini-oefening (5 blz. tekst, A4).
                Zipfile: 192,512 groot.

God, Overwegingen omtrent de Ene, door Abu Hamid Muhammad al Ghazali (1 blz. tekst, A4).
         Zipfile: 16,384 groot.

Maha Kumbha Mela, de grote bedevaart (5 blz. tekst, A4).
                                     Zipfile: 307,200 groot.

Swami Vivekananda, de voornaamste leerling van Shri Ramakrishna (5 blz. tekst, A4).
   
                            Zipfile: 118,784 groot.

Astrologie, Karma en Reïncarnatie, (6 blz. tekst, A4)
                               Zipfile: 434,592 groot.

Oefenschema basisasana's, (2 blz., A4)
                                      Zipfile: 48,991 groot.

Karma en Reïncarnatie, (9 blz. tekst, A4)
                                   Zipfile: 256,664 groot.

Shastra's, Hatha-Yoga klassiekers: wie? wat? (3 blz. tekst, A4)
                Zipfile: 280,121 groot.

 
Send mail to ananda underscore ji at gmx dot net with questions or comments about this web site.
Copyright © 2011 Ananda's Website
Last modified: April 06, 2011