OM symbol

Home ] Up ] Contents ] Yoga ] Swami Yogeshwarananda ] Ganesha ] News Page ] My Photos ]

Mahatma Gandhi


Up ]

 

De constellatie van de zelfopoffering

 • Bij dit ik-complex, gevormd door de samensmelting van innerlijke en uiterlijke factoren, gaat het om het brengen van een offer, waarbij het zich blootstellen aan levensgevaar niet denkbeeldig is en waarbij het eigenbelang ter zijde wordt gesteld, en dit ter wille van een ander persoon of voor een zaak. In het begrip zelfopoffering representeert het zelf het hoogste goed dat kan worden geofferd. De componenten van dit representeert het zelf het hoogste goed dat kan ik-complex zijn Maan en Saturnus.

 • Door hun polariteit - beide planeten hebben dezelfde beheersingsas, nl. Kreeft en Steenbok - komt de samensmelting van Maan en Saturnus in een kerncomplex altijd dubbel voor, wr dan ook in de horoscoop, hetzij als conjunctie, hetzij als oppositie. Zien wij radix-factoren als louter stoffelijk, dan kunnen we bij een kerncomplex zoals het onderhavige spreken van aangeboren zin voor verantwoordelijkheid, een sterke gewetensfunctie, een sterke zelfdiscipline, sterke gevoelsbeheersing, realiteitsbesef enz. - en dt zijn toch geen oppervlakkige radixgegevens, maar concepten die komen uit het diepere wezen van het fenomeen „mens". Met dit ik-complex kan men zich pijnlijk bewust zijn van hetgeen men in het leven te doen en te laten heeft. Van binnenuit kan men zich als het ware genoodzaakt voelen om, indien de zekerheidsbehoefte, de plicht, het gevoel van eigenwaarde en dgl. meer in het gedrang komen of op het spel staan, de levensgenoegens op te geven.

 • Een en ander is sterk afhankelijk van de totale ik-kracht van de horoscoop en of het onderhavige ik-complex in yang- of in yintekens staat. Daar beide krachten van nature zelf al yin van aard zijn, is het in de yintekens veel lastiger om het goed te kunnen integreren. Uit hoofde van hun yinaard is iemand met dit ik-complex reeds in aanleg geneigd om zijn gevoelens voor de andere te verbergen, is hij of zij erg gereserveerd in de contacten - de omgeving wordt als het ware eerst met een censor afgetast om na te gaan of men van de andere(n) wel zeker kan zijn. Dit alles wordt dan nog uitermate gentensifieerd wanneer het, zoals hier, een oppositioneel ik-complex betreft. Sluiten er op zo'n complex dan ook nog moeilijke radixaspecten aan, dan kun je met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen, dat geborene met psychopathologische problemen te kampen heeft. Contactuele gevoelsconflicten worden dan innerlijk diep doorleefd en in de herinnering chronisch vastgehouden. Hier mag men spreken van emotionele geblokkeerdheid, van gevoelsarmoede, psychische depressies, traumatische angsten, ziekelijke moederbinding, zich niet tegen het leven opgewassen voelen, op de vlucht zijn voor zichzelf, innerlijk eenzaamheid, en dgl. meer. Het is logisch dat een dergelijke psychische ingesteldheid zich ook lichamelijk (radix) uit. Eerst hier kan men gaan spreken van psychosomatische en somatopsychische ziektes. Om er slechts n op te noemen: anorexia nervosa. Maar in dat geval zou ik deze constellatie de constellatie van de zelfverloochening willen noemen, aangezien het zelf hier meer op het eigen ik betrokken is.

M. K. GandhiGeboortegegevens

Volgens "The American Book of Charts" werd Mohandas Karamohand Gandhi geboren op 2 oktober 1869, om 7:11:48 u. LMT, Porbandar (India). Als cordinaten van Porbandar geeft Lois M. Rodden 21 38' NB en 69 37' OL.

Omtrent de geboortedatum bestaat er geen tegenspraak. Dat kunnen we echter niet zeggen van de geboortetijd. Het boek somt er een zevental op. Naar onze bescheiden mening is deze van 7:11:48 u. LMT de meest waarschijnlijke.

Men moet ook altijd opletten met cordinaten. Men is geneigd te nemen wat er staat, dat bespaart immers de moeite om zelf iets op te zoeken. Dat is trouwens ook de bedoeling van het zoven genoemde boek. De ervaring heeft ons echter geleerd niet altijd te slikken wat er staat. En wat blijkt nu? In zijn "2001: The Penfield Collection" geeft Marc Penfield als cordinaten 21 45' NB en 69 40' OL. Mijn eigen berekeningen geven me 21 41' NB en 69 40' OL.

Horoscoop

 • Bij Mahatma Gandhi staat dit ik-complex in vuurtekens en vervat in een radix vuurtrigon: het kan eruit en moet gezien worden als een vermogen waarmee veel te bereiken valt. Met dit complex (en nogmaals, ik heb het wel degelijk over Maan inn -180- Saturnus rad en Saturnus inn -180- Maan rad) legt hij zich de discipline op om onder alle omstandigheden rustig en kalm te zijn n te blijven. Wt hij naar buiten toe, naar de wereld toe, ook onderneemt, het moet aan de strenge eisen van het innerlijke voldoen. En wt door dit gevoel wordt ingegeven, wel, daaraan moet ook onvoorwaardelijk voldaan worden. Dit ik handelt uit gevoelsovertuiging, is ernstig, heeft de instelling om alles af te maken waarmee het begonnen is, waarbij dan alles aan het geweten wordt getoetst. Dit ik rijpt langzaam maar gestaag door het verzamelen van gevoels- en levenservaringen, steunt op en zet zich met onvoorwaardelijke trouw in voor tradities uit het verleden.

Gandhi's geboortekosmogram

 

 • In Gandhi's horoscoop staat de door Saturnus inn bezielde Maan rad in Leeuw en dan zien we hem, genspireerd door zijn innerlijke geweten, opkomen voor alle vormen van onrecht (o.a. de beknotting van de vrijheid). Maan rad staat ook voor „volk". Deze Maan rad is ook heer van MC rad en stelt dus de radix-toekomstgerichtheid voor: Gandhi zet zich met volle innerlijke overtuiging onvoorwaardelijk in voor zijn volk; voor hem is dit een gewetenskwestie: hij kn gewoonweg geen duimbreed wijken, dr ligt ie wakker van ! Hier is het parool: mijn volk, mijn gezin.

 • Zie ook die Saturnus inn in Waterman: daar denkt Mohandas Gandhi diep na over zowel zijn eigen als de algemeen menselijke problemen. Precies deze gewetensas komt uit in het teken bij uitstek dat voor galit, fraternit et libert staat. En zo ws Gandhi ook. Bovendien, die Saturnus inn staat ook weer in radixhuis 4: vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid voor eigen land en volk en familie.

 • Dat radixhuis 4 staat in Steenbok, een teken dat uitgerekend voor India staat. Het IC rad staat ook voor de tradities uit het verleden, en hier voor al wat door India vertegenwoordigd wordt. De heer van dit IC rad is Saturnus rad die in de idealistisch, filosofisch, religieus en politiek gezinde Boogschutter in huis 2 staat en een verbinding met Maan inn heeft. Dan kunnen we hier letterlijk stellen: het idealistische streven naar het bezitten en behouden van de tradities enz. van India, is essentieel voor Gandhi's (innerlijk) gevoel van veiligheid en zekerheid. Ook hier zien we weer die gewetensfunctie. Ook het verantwoordelijkheidsgevoel om voor dat verleden (Saturnus rad), dus dat India, op te komen, tot het alleruiterste van zijn kunnen - en als je Saturnus rad als Vadertje Tijd ziet, dan begrijp je wel dat Gandhi Ji het niet alleen bijzonder lang kon volhouden, maar zelfs bereid was om tot aan het alleruiterste van zijn lichamelijk kunnen te gaan, tot aan de lichaamsdood toe zo nodig (Saturnus = Vadertje Tijd + biologische afkomst [heer IC rad]). Het wapen bij uitstek is hier, evenals bij anorexia nervosa, het weigeren van voedsel. Wetende wat Gandhi gepresteerd heeft, welke immense zelfdiscipline en uithoudingsvermogen dit alles vergde, kan men zich de vraag stellen of je dit alles met een driehoek tussen Maan rad en Saturnus rad, dus louter radixfactoren, echt psychologisch verantwoord kunt verklaren. In die radixrealiteit van alledag worden de heren MC en IC harmonisch met elkaar verbonden: India met zijn volk, hier zelfs: Moeder India; verleden met toekomst, eigen verdienste met eigen bekwaamheid. En dt zijn stoffelijke concepten.

 • Hier kan nog mr gezegd worden. Inderdaad moet men niet alleen Maan en Saturnus bekijken, maar ook hun plaats van herkomst. En dan stellen we vast:
 • Ascendant inn staat in Maagd (zuiverheid!); de innerlijke heer daarvan staat nagenoeg exact conjunct met MC rad.
 • MC inn staat in Tweelingen (communicatie, verbreiding van zielsgebonden ideen); de innerlijke heer daarvan staat nagenoeg exact conjunct IC rad.
 • Hier is Mercurius inn dus zowel heer Ascendant inn als heer MC inn en beide heren staan in de as MC-IC rad in Kreeft-Steenbok. Hier wordt als het ware een brug geslagen tussen eigen innerlijke, ja eigen karmische verleden en huidige (radix)incarnatie (in carno: in het vlees, in de stof IC rad) en dit in de as IC-MC of verleden-toekomst. Anders gezegd: onbewust is er een innerlijk „weten (Mercurius inn) dat men met een speciale opdracht (Mercurius inn als vertegenwoordiger van MC inn) in dit leven is gekomen, namelijk:
 • Enerzijds (aan het IC rad) is er de diep ingewortelde conservatieve en behoudsgezinde instelling, het zich volgens de stem van het geweten (een innerlijke aangelegenheid!) genoodzaakt voelen om zich te houden aan de traditionele denk- en handelwijze van land en volk. MC inn staat voor het innerlijk streven, de innerlijke doelgerichtheid, en dat geldt ook voor zijn heer, Mercurius inn. Het is duidelijk dat Gandhi met dit ik zich strikt vasthoudt aan de tradities van zijn bakermat en dat hij er ook alles van afweet. Ook alles napluist. Hier streeft hij ook doelbewust de soberheid na, zo kenschetsend voor het teken Steenbok.
 • Anderzijds (aan het MC rad) zien we de vertegenwoordiger van Ascendant inn als de Schaduw die de Vorm op de voet volgt. De innerlijke Gandhi is bijzonder bekommerd (want in Kreeft) om de toekomst van zijn volk. Dit ik noopt hem tot voorzichtigheid bij het maatschappelijk streven. Hij wenst zijn volk - en in feite de hele wereld - als n grote familie te zien, als n groot gezin, waarin allen zich geborgen weten onder de hoede van n oer-moeder en als broers en zusters onder elkaar leven. Hier zien we hoe Ascendant rad in Weegschaal tot zijn recht komt: in de radixrealiteit, in zijn dagelijkse optreden, streeft deze man met hart en ziel (innerlijke aangelegenheid!) naar een evenwichtige, harmonische en vredelievende wereld (buitengebeuren).
 • Volgende uitspraak van Gandhi typeert hem in al zijn integriteit:

„Ik kan mijn standaard niet verlagen
om aan de omstandigheden tegemoet te komen."

Thank you for your visit.

 
Send mail to ananda underscore ji at gmx dot net with questions or comments about this web site.
Copyright 2011 Ananda's Website
Last modified: April 06, 2011