INFORMATIE OVER EN BESCHOUWINGEN BIJ BROEDERLIJK DELEN EN WELZIJNSZORG

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - websitenaam : http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/
- STARTPAGINA - AGENDA : januari 2006 - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -
MEER INFO : Arseen De Kesel, Waterleliestraat 29 , 3500 Hasselt. Tel.: 011/72 06 67 , Email: arseen.de.kesel@pandora.be . Website : wederkerigheid (diversiteit) , Deze website is bereikbaar onder de naam http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/index.htm of http://www.levensbeschouwing.info

armoede: armoededeskundige, armoede, welzijn en welvaartarmoede en onderwijsBroederlijk Delen en Welzijnszorg, hoog- en laaggeschoolden, kansarmoede, onderwijs en maatschappelijk werk, organsiaties in verband met armoede

In Tertio nr.59 (2001) wierp Jan van der Vloet de vraag op: "Hoe christelijk zijn Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Marcel Cloet, voorzitter van Welzijnszorg, en Agnes Pas, voorzitster van Broederlijk Delen, reageren. Volgens hen is Jezus Christus mede de motor om de keuze voor de allerarmsten te blijven maken.

In het weekblad Tertio van 18 april 2001 OPEN VIZIER: Christelijk engagement

Hoe christelijk zijn Broederlijk Delen en Welzijnszorg? Die vraag wierp Johan van der Vloet, pastoraaitheoloog en diaken van Mechelen-Brussel, op in zijn bijdrage ‘Christendom is meer dan ethiek’ (Tertio nr. 59). Zoals de auteur had gehoopt, maakte het artikel reacties los -zowel schriftelijke als telefonische - zowel positieve als negatieve. In ieder geval te veel om in de Brievenbus-rubriek op te vangen.

De belangrijkste schriftelijke reacties vindt u op deze en op de volgende bladzijde. Overigens sloot Broederlijk Delen op Paasdag ook de vastencampagne 2001 af. Die had dit jaar als thema 'De aarde behoort aan allen’. Volgens de eerste voorlopige resultaten bracht de fondsenwerving ongeveer 312 miljoen frank op. Met het geld steunt Broederlijk Delen 300 lokale organisaties in 30 landen.

Kiezen voor de allerarmsten

In een gezamenlijke reactie wijzen Marcel Cloet, voorzitter van Welzijnszorg, en Agnes Pas, voorzitster van Broederlijk Delen, dat voor beide organisaties het geloof in de opstanding, waarin Jezus Christus is voorgegaan, mede de motor is om de keuze voor de allerarmsten te blijven maken

Midden in de vastencampagne van Broederlijk Delen publiceert Tertio een Open Visier waarin de organisaties Welzijnszorg en Broederlijk Delen uitge­breid op de korrel worden genomen. Dat komt bij vele medewerkers van beide orga­nisaties op zijn minst zeer verrassend over.

Niet dat er geen kritische vragen mogen worden gesteld, maar omdat het in dat artikel om een verkeerde voorstelling en interpretatie gaat, wekt het verwondering en ongenoegen. Te meer omdat de auteur de organisaties niet schijnt te kennen en ze dus oppervlakkig beoordeelt. Duizenden vrijwilligers uit parochies, de­canaten en andere groepen zetten jaarlijks hun schouders onder de campagnes waarin de oproep tot bekering en ommekeer centraal staan. Voor die campagnes bieden beide organisaties materiaal aan voor een breed geïnteresseerd publiek, alsook meer achtergrondmateriaal waarin wordt gepro­beerd de onheilsituaties van onze tijd te be­noemen en ze maatschappelijk, politiek en ook spiritueel, bijbels-gelovig te duiden. De organisaties roepen op tot inzet en bezin­ning, tot engagement en bekering, Het geloof in de opstanding, waarin Jezus Christus ons is voorgegaan, is mede de motor om de keuze voor de allerarmsten te blijven maken. In de huidige vastencampag­ne staat bovendien het exodusverhaal cen­traal, waarin Gods’ roepende stem Mozes aanzet om de weg naar bevrijding te durven gaan: ,,Ik heb de ellende van mijn volk ge­zien, ...ga...”(Ex. 3,7). Waarom verzwijgen Welzijnszorg en Broederlijk Delen de verankering in het geloof in Jezus Christus?” werpt Van der Vloet op. Het is juist door de ‘verankering’ dat beide organisaties, elk jaar opnieuw de keuze voor de armen blijven maken en van­uit gelovige (dus ook ethische) verontwaardiging mensen willen oproepen tot inkeer en inzet.

Beide organisaties hebben een weg gevon­den om op een bezielde en deskundige wijze een eigen stem te laten klinken in het brede landschap van organisaties en groepen die vandaag vorm willen geven aan solida­riteit met verdrukte en uitgesloten mensen.

Beide organisaties hebben bovendien ook een weg gevonden om samen te werken met anders- en niet-gelovigen, die vanuit menselijke overwegingen de radicale keuze voor de armen willen onderschrijven. In het brede landschap van ngo’s worden beide organisaties om hun slagkracht en hun spirit gewaardeerd en erkend.

In het artikel van Van der Vloet worden vragen gesteld — op de rug van beide organisaties - die veel breder liggen en de hele kerkgemeenschap raken. Van Tertio ver­wachten we een kritische open vraagstelling, in dialoog met de betrokkenen, zodat er meer recht wordt gedaan aan de reële, veelzijdige bekommernis die in de kerkgemeen­schap leeft.

In de mate dat Welzijnnorg en Broe­derlijk Delen werken aan hun eigen — dus ook beperkte — doelstelling, en de taak van zorg en aandacht, van dialoog en samen­werking met de armen opnemen, werken ze ook mee aan de diaconale opdracht van de kerk, aan de profilering van de christelijke identiteit.

We kiezen er niet voor om als reactie of verdediging op het vermelde artikel een uit­gebreide voorstelling te doen van de visie en diepere inspiratie van waaruit Wehijnszorg en Broederlijk Delen werken. De vele achtergronddocumenten spreken voor zich.

We voelden ons wel verplicht tot dit kort wederwoord, ter wille van de vele geëngageerde christen-gelovigen die zich tijdens de campagnes vanuit een innerlijke, gelovige bezieling inzetten en die trouw blijven meezoeken hoe we handen en voeten kunnen geven aan onze verbondenheid met de armen.

Terug naar het begin van de pagina


In het weekblad Tertio van 18 april 2001 Acties verankerd in geloof

De acties van Broederlijk Delen en Welzijnszorg zijn wel degelijk verankerd in het geloof, stelt Rob Debels, pastoor van Zarren en van Werken. Hij belicht hoe die verankering in zijn parochies vorm krijgt.

Onlangs ging ik voor in een schoolmis, samengesteld door een leerkracht van de Vrije Basisschool van Zarren op basis van het vastenproject van Pastorale Jeugdzorg (PJZ) en Broederlijk Delen 'De parels van Ouagadougou' (1). De viering begon met een toneeltje over drie jonge filmacteurs (2). Daarop volgden fragmenten uit het lijdens- en uit een verschijningsverhaal van Jezus en maakte ik, in dialoog met de kinderen, de band met hun leven (3). Hoofdthema van de viering was: hun vriendschap met Jezus en met elkaar. De band met Broederlijk Delen kon ik niet voluit maken omdat de kinderen van de Gemeenteschool ook aan de viering deelnamen en die hebben tijdens de vastentijd niet met dit project gewerkt.

Vooraan in de kerk van Zarren hangt - net als in die van Werken,waar ik ook pastoor ben -, de affiche van Broederlijk Delen (2), met daarop de woorden UITTOCHT, DOORTOCHT en INTOCHT. Die thema's werden ons aangereikt door de 'Gids met het liturgisch aanbod' van Broederlijk Delen. We bespeelden die thema's in de weekendmissen en tijdens de biechtviering in de hele veertigdagentijd (3).

De vastenwerking begon met de verkoop van de scheurkalender van Broederlijk Delen (2 en 3). Op de tweede zondag kwam Piet Spanhove de preek verzorgen over Peru en Broederlijk Delen (vooral 2, een beetje 3). Datzelfde weekend hadden we in beide parochies onze maandelijkse gezinsmis over hetzelfde thema (2 en 3).

De daaropvolgende week kregen we het hoogtepunt van de actie met de collecte aan huis (1 en 2),het zogenaamd '(h)eer-lijk ontbijt' in Zarren - met bijna uitsluitend producten uit de Wereldwinkel - (1 en 2) en de verkoop van de magneetjes met de cartoon van Brasser in de café's van Werken (1 en 2).

Tijdens de algemene vergaderingen van de Christelijke Bond van Gepensioneerden (KBG) was er, zowel in Zarren als in Werken, niet alleen een religieuze bezinning (3), maar werden ook de 'aandelen' van Broederlijk Delen ter ondertekening aangeboden (1 en 2). Hetzelfde gebeurde dat weekeinde na de eucharistievieringen in beide kerken (1 en 2).

Toevalligerwijze begonnen we een week of twee geleden in Zarren-Werken ook met een groep van Welzijnsschakels. Vrijwilligers en de pastoor bezochten een aantal kwetsbare mensen en houden weldra met hen een eerste bijeenkomst, begeleid door een vrjgestelde van Welzijnszorg-Welzijnsschakels van de diocesane dienst van Roeselare (1).

Wat is de bedoeling van de cijfertjes (1), (2) en (3)? Dat zijn de - volgens mij -drie belangrijke doelstellingen van Broederlijk Delen en Welzijnszorg.

1. Via partnerschap een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de verlichting van de noden van de Derde en de Vierde Wereld.

2. De eigen christelijke gemeenschap - in casu de parochie - gevoelig maken voor deze wezenlijke dimensie van ons christelijk geloven.

3. De expliciete band leggen tussen ons ethisch engagement en ons christelijk geloven.

lk heb de indruk dat het specifleke campagnemateriaal - affiches, politieke actie, collecte - zich richt op doelstellingen 1 en 2. Maar dat er tegelijkertijd een ruim aanbod is om de christelijke dimensie aan bod te brengen. Wanneer je naar buiten uit, te pas en te onpast die christelijke dimensie etaleert, bekom je in deze tijd veelal een tegenovergesteld effect. Je wekt eerder weerzin op dan sympathie. Iedereen weet dat Broederlijk Delen en Welzijnszorg initiatieven zijn van de christelijke gemeenschap.

De kerk kan haar geloofwaardigheid herwinnen door zich op de eerste plaats belangeloos ten dienste te stellen van de mensen en van deze wereld (1), en door op de tweede plaats deze praktijk in het eigen milieu te bevorderen (2). Dus gaat het hier inderdaad om een fijndamentele kwestie die de hedendaagse kerk kwelt". Christelijke spiritualiteit (3) is verankerde spiritualiteit. Niet Broederlijk Delen en Welzijnszorg, maar heel wat pastoraal aanbod van het bisdom is te weinig 'christelijk', omdat het onvoldoende verankerd is in het leven van de mensen.

De levenspraktijk en de parabels van Jezus van Nazaret - en alleszins die van de profeten in het Eerste Verbond - bieden voldoende mogelijkheden om die stelling te onderbouwen. Het is me een raadsel waarom de individuele bekering tot de kern van de christelijke identiteit zou behoren en niet evenzeer de bekering van de structuren.

Ten slotte nog één detailkritiek. De woorden ,,wat de heidenen ook doen" in het evangelie slaan niet op een ethiek zonder religieuze dimensie, maar op de liefde tot de vijand. Ga asjeblieft zorgvuldig om met bijbelse argumenten.

Ik hoop hiermee, vanuit de parochiepraktijk, een bijdrage te hebben geleverd aan de gevraagde ,,grondige bezinning over het christelijk geloof".

Terug naar het begin van de pagina