L

- Laatste avondmaal - Lamberigts Sylvester - Lambrecht Jan - Lambregs Simon - Lammers Jos - Lanaye (Ternaaien) - landbouw - landelijke verenigingen (allochtonen) - landen - Landscommanderij België - Langemark-Poelkapelle - LAPPLE ALFRED - Lathouwers Ton - Laylat al Bara'ah - leerkracht islamitische godsdienst - de gesluierde leerling - Michiel Leezenberg - lekenorganisaties - Lemmelijn Bénédicte - Albert Lemmens - Leon Lemmens - Mgr LÉONARD André-Mutien - lesmateriaal - LetterGreep - LETS - Limburg - Leuven - levensbeschouwelijk Hasselt - levensbeschouwelijk Limburg - levensbeschouwelijke verhalen - levensbeschouwing - Lex-tra - LIBBRECHT Ulrich - lichaamswerk - liederen - Limburg - Limburgs hoorcentrum - Limburgs Sociaal Forum - links naar andere websites - Linx+ - litanie van Maria - liturgie - liturgische kalender - liturgische vieringen - Lodewijk De Raetstichting - Joost Loncin - loodgieters - Lorber Jakob - Losar - Lovendegem - Lowth Robert - Lucernacollege - Luik - Maha Karuna Ch' an -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ of http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/ of http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) Zie ook : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Laatste avondmaal is het avondmaal dat Jezus voor de laatste maal met zijn apostelen nam voor hij 's avonds werd gevangen genomen en daags nadien op vrijdag werd gekruisigd.

Laken
- Interreligieuze Pelgrimstocht . "Op zondag 27 mei 2001 werd voor het eerst een interreligieuze tocht gehouden. Een tweetalige groep van 150 deelnemers bezocht achtereenvolgens een Sefardische synagoge, een Arabisch protestantse kerk, een katholieke kerk, een Laotiaanse pagode en een Turkse moskee. Het parcours werd afgelegd in Laken. Op elke plaats duurde het onthaal ongeveer driekwartier en varieerde tussen een inhoudelijke inleiding op het jodendom; thee met koekjes, geloofsbelijdenis en jeugdkoor door de evangelische gemeenschap; rondleiding in de kerk door de pastoor; boeddhistische meditatie, gesprek en Oosters rijstkoekje; rondleiding in de moskee met toespraak door de imam. Naast de katholieke deelnemers, waren een vijftiental
moslims aanwezig en stuurden drie van de vijf bezochte gemeenschappen een beperkte delegatie mee op de tocht. Het publiek bestond uit alle leeftijden en maakte van de gelegenheid gebruik om op één dag vijf verschillende godsdiensten en culturen kort te leren kennen. Dit project wordt onder de benaming ‘Van Synagoge tot Moskee’ financieel gesteund door
C&A." in : Jaarverslag 2001 KMS , website : http://www.kms.be/docs/jaarverslag2001.pdf .
- Beschrijving van de voornaamste bezienswaardigheden : http://www.adisc.be/bruxelles/Nord-Ouest/Laeken/body_laeken.html .
- Mei/Juni 2004 : Interreligieuze Pelgrimstocht . Jaarlijkse tocht langs een viertal cultusplaatsen, in één van de negentien gemeenten van Brussel. Onthaal en bezoek bij een christelijke, joodse, islamitische, boeddhistische of andere gemeenschap: op een zondag in mei/juni 2004. Informatie volgt. Mail naar brussel@kms.be .

Laleman Francis . E-mail : flaleman@zensearch.com . Tel : +32495 559420 - Fax : +44 870 1674921 Adres : - (België) Licenciaat in de Oosterse Filogie (RUG) Geboortedatum : 28-06-1959 . Internationale ervaring als spreker en docent in academische omgeving en bij de media. Bekend als reisgids, schrijver en radioverslaggever. Veelgevraagd en zeer gewaardeerd spreker bij diverse culturele instellingen en bedrijven in binnen- en buitenland. Bedrijfservaring in shipping, telecom en ziekteverzekering. 

Lamberigts Sylvester werd geboren in Maasmechelen in 1934, studeerde theologie aan de K.U.Leuven en doctoreerde er in 1963 op een proefschrift over de Dode Zeerollen. Hij was jarenlang professor in de exegese aan de Grootseminaries van Hasselt en Antwerpen en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Brussel. Hij publiceerde vooral over de Psalmen en over de Bergrede. Zijn meest recente boeken zijn: Bijbelse verkenningen (Markante figuren uit het Oude Testament) en Onverdeeld goed (Over de Bergrede van Jezus). Hij schreef ook een commentaar op de Eerste en de Tweede Tessalonicenzenbrief van Paulus en werkte intens mee aan de Geheel herziene uitgave 1995 van de katholieke Willibrordvertaling van de Bijbel. Hij schrijft regelmatig in Het Teken, het maandblad van de Passionisten en in het weekblad Tertio verzorgt hij de bijbelse rubriek. De bergrede: grondwet van het christendom, 1e druk, Davidsfonds, Leuven, 1977, 96 blz. Onverdeeld goed. Over de bergrede van Jezus, 1e druk, Altiora, Averbode, 2001, 112 blz. Dit boek gaat over Jezus ; De evangeliën verstaan, bidden, bespreken, leven . Tielt/Amsterdam, Lannoo, 1978. 276pp. 1 EN 2 TESSALONICEZEN, LAMBERIGTS SYLVESTER, Paperback KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING BK N 9061739535 Lamberigts, Sylvester - Bijbelse verkenningen - Markante figuren uit het oude testament . Averbode, Altiora, 2000 - 266pp gelijmd, paperback

Lambrecht Jan . Verwijzing: Lambrecht Jan . (° Wielsbeke, 1926) trad in bij de Jezuïeten en behaalde het licentiaat in de oosterse filologie en geschiedenis te Leuven. Hij promoveerde in 1965 tot doctor in de bijbelwetenschappen te Rome.
Viering Jan Lambrecht Onze medewerker Jan Lambrecht s.J., emeritus-professor Nieuwe Testament aan de Faculteit Godgeleerdheid te Leuven (1969-1990) en gastprofessor aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome (1996-2001), werd op 24 oktober 2002, bij gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, door de Leuvense Faculteit gehuldigd met een internationaal symposium gewijd aan Resurrection in the New Testament, een thema dat de gehuldigde zeer ter harte gaat en waar hij zich meer dan eens als wetenschapper en gelovige over heeft gebogen. Tijdens het symposium hield professor Martin Rese (Münster) een referaat over Exegetische Anmerkungen zu G. Lüdemanns Deutung der Auferstehung Jesu. Professor Morna D. Hooker (Cambridge) sprak over Romeinen 4,25: Raised for Our Acquittal. Ten slotte bezon J. Lambrecht zelf zich over The Future Immortal Life of the Christians (1 Corinthians 15,22 and 51-52). Aan het slot werd de gevierde een huldeboek overhandigd: Resurrection in the New Testament (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 165), met zevenentwintig wetcnschappelijke bijdragen gewijd aan dat thema. Vermelden wij hierbij dat VBS en Acco ter gelegenheid van Lambrechts 75ste verjaardag een verzameling van twintig Nederlandstalige artikels publiceerden onder de titel De kracht van het geloof Bijdragen over het Nieuwe Testarnent (zie bespreking in dit nummer op blz. 104). VBS-Informatie , jg.33 (2002) 4, blz.99. Zie ook http://users.pandora.be/pk/vbsinfo.htm .
- Lambrecht Jan, Die Redaktion der Markus-Apokalypse. Literarische Analyse und Strukturuntersuchung , Rom, Päpstliches Bibelinstitut, 1967
- Lambrecht, Jan, Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, Tielt-Amsterdam, 1981 (3) (ook vertaald in het Engels, Frans en Italiaans)
- Lambrecht Jan, Daar komt toch eens... opstellen over verrijzenis en eeuwig leven, Acco, Leuven, 1981, 240 blz.
- Lambrecht Jan, Hij gaat voor ons uit. Jezus volgen in het marcusevengelie, Acco, Leuven, 1981, 136 blz. ; 1985 (3)
- Lambrecht Jan, Maar Ik zeg u. De programmatische rede van Jezus, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1984 (2) (ook vertaald in het Engels, Frans en Italiaans)
- Lambrecht Jan, Nieuw en oud uit de schat. De parabels in het matteüsevangelie, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting; Boxtel, Katholieke Bijbelstichting; Leuven, Acco, 1991 (ook in het Engels)
- Lambrecht Jan, Het verscheurde 'ik' en zijn bevrijding. Paulus in Romeinen 7 en 8, Leuven- s' Hertogenbosch, 1992 (ook vertaald in het Engels)
- Lambrecht Jan, Eén is onze meester. Luisteren naar het matteüsevangelie, Averbode, Altiora; Den Bosch, Katholieke Bijbelstichting, 1994
- Lambrecht Jan, In zijn voetstappen treden. Christus volgen in het Nieuwe Testament, in Korrelcahier (1995)
- Lambrecht Jan, 1 Korintiërs, 's-Hertogenbosch-Brugge, Belichting van een bijbelboek, 1997
- Lambrecht Jan, Christus en de Kerk, Man en Vrouw in Efeziërs 5,21-33, in Collationes (1997) nr. 3
- Lambrecht Jan, 2 Korintiërs, 's-Hertogenbosch-Brugge, Belichting van een bijbelboek, 1999
- Lambrecht Jan e.a., Zonder liefde ben ik niets. 1 Korintiërs 13: vertalingen, uitleg en teksten, Averbode, 2002
- Lambrecht Jan, Opstanding en leven na de dood in Lucas 20,34-38 , in : VBS-Informatie , maart 2003
- Lambrecht, Jan, Understanding what one reads : New Testament essays / Jan Lambrecht ; edited by Veronica Koperski. - Leuven ; Paris ; Dudley : Peeters, 2003. - XV, 303 p. ; 24 cm. - (Annua nuntia Lovaniensia ; 46) . ISBN 90-429-1302-9.

Lambregs Simon . Adres : Hooiweg 188 , 3600 Genk . telefoon : 089 35 28 83 . e-mailadres simon.lambregs@parochies.kerknet.be. Pastoor van Kolderbos-Langerlo. Opbouwwerk op Buurtvlak Lanklaar vzw is in 1970 ontstaan via de Parochieraad van de Sint-Paulus parochie in Lanklaar onder impuls van toenmalig kapelaan Simon LAMBREGS tijdens de actie van Welzijnszorg. Gedurende 4 weken werd huis-aan-huis animatie verzorgd in de parochie van Vlamingen en migranten, die twee per twee (telkens een Vlaming en een migrant) bij alle nationaliteiten een uitnodiging ging bezorgen voor het Parochiaal Internationaal Ontmoetingsfeest. De toenmalige Provinciale Onthaaldienst voor Gastarbeiders (P.O.G.) en Welzijnszorg verleenden hun actieve medewerking. Simon Lambregs, Dialooggroep Moslims-Christenen van het Abrahamhuis,
Het Abrahamhuis VZW, Noordiaan 6B, 3600 Genk. Telefonisch kontakt: 089/75.52.48.

Lammers Jos . Verwijzing : Lammers Jos .
- Biografie. Geboren 1926. Sakvatotiaan. Hij promoveerde tot doctor in de theologie te Rome. Sinds 1975 was hij pastoor te Landen.
- Boekbespreking Jos Lammers, De weg van de barmhartigheid (F. Van Segbroeck) . VBS-Informatie, maart 1999
- LAMMERS JOS - Woord en leven, preken A cyclus
- LAMMERS JOS - Woord en leven, preken C cyclus
- LAMMERS Jos, De 'Ik ben - woorden' van Johannes. Voor meditatie van bijbelgroepen, Acco, Leuven, 1980, 98 blz.
- LAMMERS Jos, Uitgewerkte modellen voor Woord- en Communiediensten bij afwezigheid van de priester, 1e druk, Pater Jos Lammers, Landen, 1998.
- Zie verder : Joh 6,1-15 -

Lanaken
- DEELGEMEENTEN IN LANAKEN, HUN GESCHIEDENIS EN BEZIENSWAARDIGHEDEN , landelijke gilden : website , Lanklaar: website onder de naam Lanklaar , geschiedenis van Dilsen-Stokken, deelgemeente Lanklaar ,  Koninklijke Harmonie "De Vlaamsche Jongens" Lanklaar , Verslag van het interview met Yvonne Didden op 20 december 2000 te Wilsele door Nele Rombauts. Yvonne Didden was onderwijzeres aan de lagere school, vrij onderwijs te Lanklaar vrije basisschool , nieuw webadres ,

Lanaye (Ternaaien) . Verwijzing : Lanaye (Ternaaien) .
- Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Ternaaien . Ternaaien (Frans: Lanaye) is een deelgemeente van de Belgische stad Wezet in de provincie Luik. De gemeente is gelegen tussen Luik en Maastricht. Ternaaien heeft een oppervlakte van 4,60 km² en telde bij de opheffing als gemeente in 1977 ongeveer 900 inwoners. Het gehucht Klein-Ternaaien (Frans: Petit-Lanaye) in het noorden van Ternaaien is vlakbij de grens met Nederland gelegen en is een zeer klein plaatsje . Er zijn niet meer dan 5 huizen. Er is een watersportvereniging gevestigd, en er ligt een stuw voor het Albertkanaal. Ternaaien behoorde tot bij de vastlegging van de taalgrens in 1963 bij de Vlaamse provincie Limburg maar werd in dat jaar overgeheveld naar de provincie Luik. Het was de bedoeling dat het gehucht Klein-Ternaaien, dat toen overwegend Nederlandstalig was, bij de provincie Limburg zou blijven en zou opgenomen worden in de gemeente Kanne maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. [bewerk] Bezienswaardigheden * de Sint-Maria-Magdalenakapel, deels neoromaans, deels 18e eeuws
- Tussen Luik en Antwerpen is er een hoogteverschil van 56 meter. Om dit verval te overbruggen werden er op het Albertkanaal zes sluizencomplexen, met telkens drie sluizen gebouwd. * Ternaaien : 2 sluizen van 55 m x 7,5 m, 1 sluis van 136 m x 16 m - verval van 13,94 m. Bij de planning van het Albertkanaal werd beslist om het hoger gelegen plateau tussen Genk en Luik niet te overwinnen door sluizen maar middels het graven van een tot 60 meter diepe kloof (Sint Pietersberg bij Kanne). Tussen Ternaaien en Luik "zweeft" het kanaal dan weer als het ware boven de lager gelegen begane grond.

landbouw
- zondag 18 september 2005 : dag van de landbouw zie http://www.vilt.be/dagvdlandbouw/ .

landelijke verenigingen
- landelijke verenigingen Brussel (update 12.02.2004) : http://users.skynet.be/bwr/publicaties/zakboek/inhoud/0012/0124B.htm . Hoofdstedelijke verenigingen : http://users.skynet.be/bwr/publicaties/zakboek/inhoud/0012/0124A.htm .
- Leden van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden : Forum van Etnisch-Culturele Minderheden , Vooruitgangstraat 323 , bus 4
1030 Brussel . Tel - 02/245.88.30 . Fax - 02/245.58.32 . E - mail : info@minderhedenforum.be . Website : http://www.minderhedenforum.be/forum.html .

landen : - Oekraïene - Zaïre -

Landscommanderij België van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een lekenorganisatie van heren en dames alsook geestelijken. Zij staat onder de persoonlijke bescherming van de Paus en is erkend als rechtspersoon onder het kerkelijk en internationaal recht. De Orde geniet erkenning in 25 staten, waaronder België. Sinds 1 februari 1996, bezit de Orde de status van rechtspersoon in de Staat Vatikaan, met centrale zetel in Vaticaanstad. De Orde telt ongeveer 21.000 leden wereldwijd, gegroepeerd in 54 Landscommanderijen of Magistrale Delegaties: 22 in Europa, 15 in Noord- en Centraal-Amerika, 7 in Zuid-Amerika en 10 in het Verre Oosten (zie artikels 1 & 4 van de Constitutie van de Orde). Website: http://www.holysepulchre.be/index.htm . Secretariaat van de Landscommanderij België Hamoirlaan 14a, B - 1180 Brussel BELGIË Telefoon & Fax: 02/375.80.43. E-mail : holysepulchre.be@belgacom.net .

Langemark-Poelkapelle . Verwijzing : Langemark-Poelkapelle .
- Gemeentelijke website : http://www.langemark-poelkapelle.be/index2.html . Gemeentebestuur Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Poelkapelle Tel.: 057 49 09 10 Fax.: 057 48 60 50 E-mail : gemeente@langemark-poelkapelle.be .
- Informatie Wikipedia : http://nl.wikipedia.org/wiki/Langemark-Poelkapelle . Bikschote : http://nl.wikipedia.org/wiki/Bikschote . Langemark : http://nl.wikipedia.org/wiki/Langemark . Poelkapelle : http://nl.wikipedia.org/wiki/Poelkapelle .
- Toerisme Westhoek : http://www.toerismewesthoek.be/westhoek/gemeente_ektid23282.aspx? .
- Lokaal.be : http://langemark-poelkapelle.lokaal.be/ .

Lannoo Benoit: Tertio, 24 januari 2001 - Benoit Lannoo - Plaats in eigen herberg - Christenen vangen vluchtelingen op

LAPPLE ALFRED Geboren in 1915 in Tutzing. Livre : BIBLE ET CATECHESE. TOME 1 : LES RECITS BIBLIQUES DES ORIGINES. TOME 3 : JESUS-CHRIST Edité par Fayard - Paru en 1965 Auteur : LAPPLE (ALFRED) Livre : BIBLISCHE VERKUNDUNG IN DER ZEITWENDE. EIN WERKBUCH ZUR BIBELKATECHESE. 3. UND 4. AUFL. IN 3 BDE - Paru en 1965-1966, Auteur : LAPPLE (ALFRED) Livre : DIE BOTSCHAFT DER EVANGELIEN- HEUTE, EIN HANDBUCH FUR SCHRIFTLESUNG UND VERKUNDIGUNG Edité par First - Paru en 1965 
"In January 1946, when I began my study of theology in the Seminary in Freising which had finally reopened after the confusion of the war, an older student was assigned as prefect to our group, who had begun to work on a dissertation on Newman's theology of conscience even before the beginning of the war. In all the years of his military service he had not lost sight of this theme, which he now turned to with new enthusiasm and energy. Soon we were bonded by a personal friendship, wholly centred on the great problems of philosophy and theology. Of course Newman was always present. Alfred Lapple — the above mentioned prefect named — published his dissertation in 1952 with the title: Der Einzelne in der Kirche (The Individual in the Church). Unfortunately the second volume which had been announced in it has still not been printed." http://www.catholicculture.org/docs/doc_view.cfm?recnum=6614 .

lege grafverhaal: Otten, M., Het lege graf (Lc.24,1-12), in: Idem, Deel in mijn vreugde.  Lucas  in gezin, school en  catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.123-127

Lathouwers Ton - boeddhisme (onder de letter B) -
- TV-opname: Het Lege Scherm . (Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), 20 Juni 2004, Nederland 1) . Een Russisch orthodox klooster vormt de achtergrond voor de persoonlijke verhalen over de spirituele reis van Ton Lathouwers, die beginnend met een streng christelijke opvoeding, van Rusland, via Japan en Korea naar het Chinese Ch'anboeddhisme zou leiden. Zijn zoektocht naar openheid, aanvaarding en bevrijding uit religieuze dogma's laat zien hoe het leven ieder mens uitdaagt tot een volstrekt persoonlijk antwoord. Regie en Camera: Patrick van Boeckel . Geluid: Karin van de Molen . Montage: Geert Braam . Eindredactie: Babeth VanLoo . Productie: BOS/ ReRun Producties. De Maha Karuna Ch'an staat voor het informele samenwerkingsverband tussen een aantal zengroepen in Vlaanderen en Nederland. Het bindend element bestaat vooral uit de begeleiding door prof. dr. Ton Lathouwers. "Maha Karuna" betekent 'Het Grote Mededogen'. Dit is het centraal begrip binnen het mahayana-boeddhisme, waartoe het ch'an-boeddhisme behoort (ch'an = zen).In 1988 werd de Maha Karuna Ch´an opgericht, onder begeleiding van Prof. Dr. Ton Lathouwers. De Maha Karuna Ch'an is via Ton Lathouwers gelieerd aan de FAS-Society (opgericht door Hisamatsu Shin'ichi als vernieuwingsbeweging in het Japanse zenboeddhisme) en deelt met deze inzet voor een eerlijke dialoog tussen het westers en oosters erfgoed. Officieel behoort de Maha Karuna Ch'an tot de Chinese Rinzai-ch'an traditie (Chinese Lin-chi School, Stichter: Janarakkhita (Teh Cheng), geäffilieerd met : Japanese F.A.S. Society.) Brief van Ton Lathouwers in verband met zijn gezondheid : http://home.tiscali.be/fr012653/mkc/assets/pdf/Ton-rustig-aan-2004-04-01.pdf .
- http://zengroephengelo.nl/index.php?page=wie-is-ton-lathouwers .
- http://zendojaku.tripod.com/id5.html .

Laylat al Bara'ah : nacht van de vergeving. Moslims herdenken in deze "Nacht van de vergeving" dat Allah voor het komende jaar vaststelt wie zullen sterven en geboren worden. In deze nacht werd de gebedsrichting veranderd van Jeruzalem naar Mekka. Maandag 19 september 2005

leerkracht
- 5 oktober 2005 : internationale dag van de leerkracht, zie : http://www.ei-ie.org/worldteachersday/en/index.htm . http://www.klasse.be/flash/flash.taf?tekst=inline&actie=flash&nr=4527 .

leerkracht islamitische godsdienst

- Klasse voor Leerkrachten 117, september 2001, p. 46-47 . Website : http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail&nr=7772.
In Vlaanderen zijn in het basis- en secundair onderwijs ongeveer 500 islamleerkrachten aan de slag. De Vlaamse Gemeenschap betaalt ze. Dat zijn er echter nog ruim onvoldoende om aan de behoefte te voldoen. De vacatures nemen ook almaar toe, zeker nu de eerste generatie islamleerkrachten met pensioen gaat.
Kandidaat islamleerkrachten kunnen voor een opleiding bij twee instellingen terecht. De Executieve van de Moslims in België (EMB) vormt sinds 1999 islamleerkrachten in een twee jaar durende avond- en weekendcursus. Afgestudeerden krijgen een bekwaamheidsbewijs dat door de overheid wordt erkend. Vorig schooljaar studeerden ook de eerste islamleerkrachten af aan de Brusselse Erasmushogeschool (campus Jette), de enige Belgische onderwijsinstelling die zo'n opleiding islamitische godsdienst in de lerarenopleiding opneemt. De opleiding duurt drie jaar. De leerkrachten secundair onderwijs die aan de Erasmushogeschool afstuderen, krijgen onderwijsbevoegdheid voor islamitische godsdienst en twee andere vakken naar keuze.
Sinds 1 september van dit schooljaar is er een reglementering voor alle leerkrachten islamitische godsdienst. De bestaande decreten over de rechtspositie van leerkrachten zijn voortaan ook op hen van toepassing en er worden bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen vastgelegd. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid over het statuut van de islamleerkrachten in Vlaanderen.
Erasmushogeschool - Departement Lerarenopleiding - Campus AZ-VUB -Laarbeeklaan 121 - 1090 Brussel (Jette) - tel. 02 476 16 30 - fax 02 478 93 05 - ler@ehb.be
Executieve van de Moslims van België - Louisalaan 500 B 11 - 1050 Brussel - tel. 02 648 35 60 - fax 02 626 15 99 - emb@skynet.be

leerling . Het thema is enorm uitgebreid .
- In de actualiteit (eerste helft september 2004) staat de de gesluierde leerling onder de aandacht. Zie hiervoor : http://www.seneca.be/users/seneca/dosactual1.html . Webpagina's : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/hoofddoe.htm en http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/H.htm#hoofddoek . Ons standpunt omtrent het dragen van een hoofddoek op school is duidelijk. Ons gemeenschapsonderwijs veronderstelt pluralisme. Daarom voorziet de overheid dat er lessen in de verschillende levensbeschouwingen worden gegeven. Grondwettelijk steunt dit op de vrijheid van godsdienst. Er moeten ernstige redenen zijn om dit grondwettelijk recht in te perken. Het is dus niet voldoende dat een directie of een inrichtende macht een verbod in een schoolreglment opneemt.

leerlingenparticipatie ,

Dr. Leezenberg Michiel (1964) is als universitair docent verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Michiel Leezenberg verbleef geruime tijd voor onderzoek in de islamitische wereld en publiceerde hierover talrijke artikelen. In 2001 verscheen van zijn hand Islamitische filosofie: Een geschiedenis (Amsterdam: Bulaaq . ISBN: 9054600462 ), dat bekroond werd met de Socrates wisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek van het jaar.Leezenberg beschrijft het vroegere (Avicenna, Averroès, Ibn Chaldoen e.a.) en hedendaagse denken in de islamitische wereld. E-mail: leezenberg@risq.nl . WETENSCHAPSFILOSOFIE VOOR GEESTESWETENSCHAPPEN . Auteur: LEEZENBERG, M.VRIES, G. DE . ISBN: 9053564659 . Bindwijze: Paperback . Genre: Filosofie en ethiek algemeen . Versie: Nederlands . Uitgever: Amsterdam University Press . Prijs: € 19,80 .

Legioen van Christus . The Legion of Christ is a Roman Catholic Congregation of priests, founded in 1941, active in 20 countries on 4 continents, North America, South America, Europe and Australia, with over 500 priests and over 2,500 seminarians. Legionaries of Christ serve the Church by forming and motivating enterprising lay Catholics to take an active part in the Church's mission: to Love Christ enthusiastically; and to live their Catholic Faith to the full. Call (800) 420-5409 . E-mail vocation@legionaries.org . Website : http://www.legionariesofchrist.org/ . Le 24 décembre 2003, 44 séminaristes de 12 pays différents, appartenant à la Congrégation des Légionnaires du Christ, ont été ordonnés prêtres à Rome. La cérémonie d'ordination a eu lieu dans la chapelle du Centre d'Etudes Supérieures des Légionnaires du Christ à Rome, en présence du fondateur de la congrégation, le père Marcial Maciel. Les nouveaux prêtres ont été ordonnés par Mgr Brian Farrell, également membre de la Congrégation et secrétaire du Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens. Les nouveaux prêtres viennent de France, du Canada, d'Autriche, de Chine, du Chili, d'Allemagne, du Mexique, des Etats-Unis, d'Espagne, d'Italie, de Corée et du Vietnam.

Leiden :
- ISIM = The International Institute for the Study of Islam in the Modern World promotes interdisciplinary research on contemporary social and intellectual trends and movements in Muslim societies and communities. The ISIM was inaugurated in 1998 and is based in Leiden, The Netherlands. P.O. Box 11089 , Rapenburg 71 , 2301 EB Leiden ( The Netherlands ) . Tel:+ 31 71 527 79 05 . Fax:+ 31 71 527 79 06 . E-mail: info@isim.nl . Website : http://www.isim.nl/ . The International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) presents: Human Rights, Women and Islam . Lecture by Nobel Prize Laureate Shirin Ebadi . Friday, 16 April 2004, 15:30 hrs . Shirin Ebadi is Iran's first Nobel Peace Prize winner. The Nobel award committee honoured Ebadi because of her strong efforts to promote human rights and democracy. ‘As a lawyer, judge, lecturer, writer and activist, she has spoken out clearly and strongly in her country, Iran, and far beyond.’
- Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet , Bezoekadres: Rapenburg 26, Leiden . Postadres: Postbus 11028, 2301 EA Leiden . Telefoon (071) 516 09 99. Fax (071) 512 86 78 . E-mail: museum@penningkabinet.nl . Website : http://www.penningkabinet.nl .
- Rijksmuseum van Oudheden , Rapenburg 28 , postbus 11114 , 2311 EW Leiden . Tel: 071-516 31 63 . Fax: 071-514 99 41 .Email: info@rmo.nl . Postadres
Rijksmuseum van Oudheden , postbus 11114 , 2301 EC Leiden . Website : http://www.rmo.nl/new/home.html .
- Universiteit Leiden, Rapenburg 70, Leiden . Postbus 9500, 2300 RA Leiden . Telefoon : 071 527 27 27 . E-mail : info@ics.leidenuniv.nl . Website : http://www.leidenuniv.nl/ . Faculteit der Godgeleerdheid : Postadres: Postbus 9515 , 2300 RA Leiden . Bezoekadres: Matthias de Vrieshof 1, kamernummer secretariaat:003B Gebouw 1172. Tel. 5272570 / 5272572 . Fax 5272571 . E-mail : j.c.schalke@let.leidenuniv.nl . Website : http://www.leidenuniv.nl/gg/ .

leken :
- een overzicht van rooms-katholieke documenten die op leken betrekking hebben : http://www.sfs.edu/lfpdocs.html .

lekenorganisaties : - Landscommanderij België -

Lemmelijn Bénédicte
- Krantenartikels van maandag 8 maart 2004 . Echtpaar deelt docentenambt aan KULeuven . LEUVEN - Ze studeerden samen, haalden op dezelfde dag hun doctoraatstitel Godgeleerdheid, afdeling Bijbelwetenschap, en delen sinds kort één docentenambt aan de Leuvense universiteit. ,,Door die duobaan is altijd een van ons thuis bij de drie kinderen'', zeggen Bénédicte Lemmelijn (34) en Hans Ausloos (34). 05 mei 2000 Elke, kindje van Hans Ausloos en Bénédicte Lemmelijn uit Bunsbeek (Glabbeek).
- Dr. Benedicte Lemmelijn, Benedicte.Lemmelijn@theo.kuleuven.ac.be (secretaris Godgeleerdheid - Godsdienstwetenschappen: +32/0 16 32 38 10)
- Een literatuurlijst op webpagina : http://www.theo.kuleuven.ac.be/php/0ondfiche.php3?personIDi=67 .

Lemmens Albert , pastoor emeritus van Zeveneken, is op 15 juli 2005 in Moerzeke overleden. Hij werd geboren in Moerzeke op 5 september 1919 en in Gent tot priester gewijd op 21 mei 1944. Hij was achtereenvolgens leraar aan het Heilige-Maagdcollege van Dendermonde (13 augustus 1944), onderpastoor van Nieuwkerken (30 april 1948) en van Waarschoot (2 maart 1953) en pastoor van Langerbrugge (29 maart 1967) en van Zeveneken (1 januari 1973). Hij kreeg eervol ontslag en ging op rust op 3 juli 1987. Hij stierf rond 15 juli 2005. Hij was de stichter van de chirojongens in Waarschoot (1956).

Lemmens Leon
- 19 mei 2004. Leon Lemmens, vicaris-generaal van het bisdom Hasselt en president van het Grootseminarie, zal vanaf het volgende academiejaar instaan voor de vorming van seminaristen en priesters voor de Grieks-Katholieke Kerk van Roemenië. Momenteel verblijven er een 40-tal in Rome. Lemmens werd geboren in Boorsem op 16 maart 1954. Na zijn priesteropleiding te Sint-Truiden werd hij priester gewijd op 10 juli 1977. Hij studeerde moraaltheologie in Rome waar hij een doctoraat in de theologie behaalde. Na zijn studies was hij onderpastoor te Genk (1981-1984). Sinds 1984 was hij professor aan het Grootseminarie te Hasselt. In 1995 werd hij bisschoppelijk vicaris voor media en cultuur. In 1996 werd hij ook verantwoordelijke voor voortgezette vorming en in 1997 president van het Grootseminarie. Op 1 juni 1998 werd hij vicaris-generaal van het bisdom Hasselt.
-  'Voor een leven in vriendschap' , Averbode 2000, ISBN 90-317-1643-X . Dit boekje over de eucharistie wordt besproken op de website van het bisdom Den Bosch : http://www.bisdomdenbosch.nl/documenten/liturg/eucharistie-1.htm .
- Kerk en leven, week 1, woensdag 8 januari 2003 - 1 JANUARI : WERELDDAG VAN DE VREDE
-  Lemmens Leon, interreligieuze dialoog: 17 oktober 2001, gespreksavond in: 'Moslims en christenen voor de vrede' in het Pastoraal Centrum/Seminarie te Hasselt,
Leon Lemmens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Tel.: 011/21 24 32 . E-mail : leon_lemmens@hotmail.com .
- Op vraag van Kardinaal Daoud , prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, wordt kanunnik Leon Lemmens rector van het Roemeens College te Rome. Dat heeft de persdienst van het bisdom Hasselt woensdag gemeld.
- Onder pastoor Hendrik Driesen (1982-1990) deed priester Leon Lemmens vaak dienst in de kerk van Kiewit-centrum (Hasselt) . Hij werkte ook mee aan de voorbereiding van de kindernevendiensten . Rond nieuwjaar 2003 had ik een interview met hem : Kerk en leven, week 1, woensdag 8 januari 2003 - 1 JANUARI : WERELDDAG VAN DE VREDE . We wensen de nieuwbenoemde bisschop van harte geluk !

  1. interreligieus ontbijt op maandag 7 februari 2011 : http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=64823 .

Lenaers Roger (1925) is bij de jezuïeten ingetreden in 1942 en na zijn lange vorming tegelijk leraar geworden in Leuven, auteur van Latijnse en Griekse schoolboeken, schoolpastor, zondagskapelaan, voordrachtgever en schrijver van talrijke bijdragen in Streven en TGL. Daarbij is hij steeds bezig gebleven met de vraag hoe men moderniteit en geloof tot een eenheid kan brengen. Sinds 1995 is hij pastoor in twee bergdorpen in Tirol (Oostenrijk). Zie http://www.tgl.be/lenaers/ . In 2001 schreef Roger Lenaers een ophefmakend boekje: "De droom van Nebukadnezar". Hij noemde daarin de kerk een reus op lemen voeten. De minste stoot zou voldoende zijn om die reus onderuit te halen. Lenaers brak met het geloof in een goddelijke wereld daarboven en daarbuiten. Hij brak met geloofsbeelden die geformuleerd waren in een voorbijgestreefd wereldbeeld. Het boekje maakte veel beweging. Vele mensen vonden er een moedige verwoording in van wat ze zelf al vermoedden of dachten of geloofden. In vele groepen werd het besproken. Er was herkenning en kritiek. Nu ligt er een tweede cahier: "Uittocht uit oudchristelijke mythen". Lenaers probeert nu zijn visie door te denken op een aantal belangrijke geloofsthema's zoals de godheid van Jezus, de heilige drievuldigheid, Maria, liturgie en bidden. Hij verwacht zelf dat de schok van dit boekje wel eens groter zou kunnen zijn dan die van het eerste.

LÉONARD André-Mutien , évêque de Namur. Rue de l'Evêché 1, 5000 Namur, Tél: 081/25.10.80, Fax: 081/22.93.77 mgr.leonard@skynet.be . Website http://www.diocesedenamur.be/ . Mgr André-Mutien Léonard est né à Jambes, le 6 mai 1940. Il est le dernier d'une famille de quatre fils, tous prêtres diocésains. Au terme de ses humanités au Collège Notre-Dame de la Paix à Namur, il est envoyé par Mgr Charue, évêque de Namur à l'époque, au Séminaire Léon XIII à Louvain, où il obtient le grade de licencié en philosophie. Il pousuit ses études au Collège belge de Rome, d'où il revient licencié en théologie. Ordonné prêtre à Namur, le 19 juillet 1964, il retourne à Louvain pour un doctorat en philosophie. En 1974, il obtient la maîtrise dans cette même discipline, au terme de la défense d'une thèse sur Hegel. Dès cette même année, il est chargé de cours à l'Université Catholique de Louvain, où il devient professeur en 1976. En juillet 1978, tout en continuant sa tâche à l'université, il est nommé président du Séminaire Saint-Paul. En 1980, il obtient le prix des "Scriptores christiani" pour son ouvrage intitulé Pensées des Hommes et Foi en Jésus-Christ. Pour un discernement intellectuel chrétien. En 1987, il devient membre de la Commission théologique internationale, organe consultatif de la Congrégation romaine pour la Doctrine de la Foi. Le 7 février 1991, il est choisi pour succéder à Mgr Mathen comme évêque de Namur. Depuis son ordination presbytérale, il a vécu la majeure partie de son ministère dans le monde des jeunes, avec une attention particulière pour ceux qui se préparent au sacerdoce. Dans sa vie d'évêque, il attache une importance capitale à la rencontre personnelle avec tous les chrétiens, notamment en visitant régulièrement le diocèse lors de visites pastorales résidentielles dans les doyennés. dinsdag 24 mei 2005 om 12.05 op KLARA : Livegesprek met mgr. André Léonard van Namen over zijn visie op de nieuwe paus . Sinds de pauskeuze van Benedictus XVI staat de Naamse bisschop monseigneur Léonard plotseling in de kijker. Deze zit namelijk op dezelfde golflengte van de nieuwe paus. Werner Trio nodigde de bisschop uit om te horen wat de thema’s zullen zijn van het volgende pontificaat.

Leopoldsburg: website van de gemeente , Leopoldsburg: moskeeën en islamitische gebedshuizen, Leopoldsburg: verenigingen van migranten,
- De Christelijke mutualiteit (CM), Nicolaylaan 105, (011)34 16 16

lerarenopleiding (academische) - theologische faculteit - universiteit Leuven ; informatie voor afgestudeerden ,

lesmateriaal (school) : godsdienstige links door Joost Vandendriessche . http://www.godsdienstig.be/linkstest/rubrieken/school-lesmateriaal.htm .

Lessines :
- Musée de l'Hôpital, Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines , Tel en fax +32 (0)68/33.24.03 . Het museum van het Hôpital Notre-Dame à la Rose is toegankelijk  op zaterdagen, zon-en feestdagen van 14 u tot 18 u  van 1 april tot de laatste zondag van oktober.  Het geleide bezoek begint om 15 uur (min of meer anderhalf uur) . Website :  http://www.notredamealarose.com/start.asp?lang=NL
- Office du Tourisme, rue de Grammont, 2 7860 Lessines , Tel en fax +32 (0)68/33.36.90

LETS - Vlaanderen . Maatschappelijke zetel Lets Vlaanderen , Wellekensstraat 45 , 9300 Aalst . e-mail: info@letsvlaanderen.be . Website : http://www.letsvlaanderen.be/ .

LETS - Limburg Wil je meer weten over LetsLimburg dan kun je altijd contact opnemen met Erwin Vermesen en Miet Vanduffel. tel : 011/88 55 80 email : e.vermesen@tiscali.be . Website : http://www.letslimburg.homestead.com/ . Lets staat voor ‘Local exchange and trading system’ en wil in het Nederlands zoveel zeggen als lokale ruilhandel, iets doen voor iemand anders zonder daar geld voor te vragen of te krijgen.Website : http://lets.welzijn.net/index.htm . Voor meer inlichtingen kan je o.a. terecht bij: 053 21 45 37 Hilde C. 05370 44 10 Peter D. 053 82 89 53 Steunpunt Welzijn (algemeen) e-mail: lets@welzijn.net .

LetterGreep ( - Halewijn - ) verschijnt driemaandelijks en wordt uitgegeven door de N.V. Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Abonnement en verzending zijn gratis. Redactie-adres : LetterGreep , Halewijnlaan 92 , 2050 Antwerpen, telefoon : 03/210 08 44 , fax : 03/210 08 36 , e-mail :
peter.gordts@ kerknet.be ,

Leuven . Verwijzing : Leuven .
- Hogeschool Groep T . Website : http://www.groept.be/future/htm/leraren.jsp . GROEP T Campus Vesalius Vesaliusstraat 13 B-3000 Leuven België T + 32 (0) 16 30 10 30 F + 32 (0) 16 30 10 40 E-mail groept@groept.be .
- Sportmuseum Vlaanderen vzw en Vlaamse Volkssport Centrale vzw , Tervuursevest 62 - B-3001 Leuven . Tel: +32-(0)16-22.54.38/23.72.72 - Fax: +32-(0)16-20.15.95 . E-mail : sportimonium@sportimonium.be . Website : http://www.sportimonium.be/ . Tijdschrift Sportimonium : http://www.sportimonium.be/Nederlands/XNtijdschrift1.htm .
1. KATHOLIEKE EREDIENSTEN Deelgemeente Leuven • Sint-Pieterskerk Mathieu De Layensplein, 3000 Leuven pastoor-deken Jan Wuyts, Amerikalaan 29, 3000 Leuven, tel. 016 22 47 42, fax 016 20 34 87, e-mail: wuyts.j.@pi.be • Sint-Gertrudiskerk Sint-Geertruiabdij, 3000 Leuven pastoor Jan Wuyts, Sint-Geertruiabdij 9, 3000 Leuven, tel. en fax 016 23 68 74, e-mail: par4431@parochies.kerknet.be Parochiaal centrum: Geertruihof, Sint-Geertruiabdij 6, 3000 Leuven. • Sint-Jozefkerk Bogaardenstraat 72, 3000 Leuven pastoor Renaat Van den Berckt, Frans Vermeylenstraat 16 bus 0101, 3000 Leuven, tel. en fax 016 23 20 51, e-mail: 4435@kerknet.be secretariaat: Burgemeesterstraat 59 bus 0001, 3000 Leuven, tel. 016 23 21 55 Parochiaal centrum: Sint-Jozefcentrum, Burgemeesterstraat 59 bus 0003, 3000 Leuven. • Sint-Kwintenskerk Naamsestraat 160 A, 3000 Leuven pastoor Renaat Van den Berckt, Frans Vermeylenstraat 16 bus 0101, 3000 Leuven, tel. en fax 016 23 20 51, e-mail: 4435@kerknet.be Parochiaal centrum: Naamsestraat 153/155, 3000 Leuven, tel. 016 89 04 65 • Sint-Michielskerk Naamsestraat, 3000 Leuven pastoor Paul Aerts, Sint-Antoniusberg 11, 3000 Leuven, tel. 016 31 63 69, e-mail: paul.aerts@chello.be Parochiaal centrum: Sint-Michielscentrum, Naamsestraat 57a, 3000 Leuven, tel. 016 20 09 06 • Sint-Jacobskerk Goudsbloemstraat 26, 3000 Leuven pastoor Teugels, Kruisstraat 2, 3000 Leuven, tel. 016 23 67 55, e-mail: par4432@parochies.kerknet.be Parochiaal centrum: Ons Huis, Goudsbloemstraat 28, 3000 Leuven, tel. 016 22 40 22. • Universitaire parochie Sint Jan-de-Doperkerk Begijnhof 2, 3000 Leuven Secretariaat: Jan Stasstraat 2, 3000 Leuven, tel. 016 32 55 85 of 016 32 55 86, fax 016 32 55 90, e-mail: up@upar.kuleuven.ac.be, website: www.kuleuven.ac.be/up Niet-parochiale kerken • Redemptoristen Brabançonnestraat 97, 3000 Leuven tel. 016 20 78 80 • Paters van de HH. Harten (Picpussen) Sint-Antoniusberg 3 (Pater Damiaanplein), 3000 Leuven, tel. 016 20 08 11 • Conventuelen Tiensestraat 78, 3000 Leuven Contact: zie Sint-Pieterskerk • Benediktijnen, Abdij Keizersberg Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, tel. 016 31 00 60 • Dominicanen Ravenstraat 98, 3000 Leuven, tel. 016 24 01 11, fax 016 24 01 97, e-mail: dominicanen.leuven@chello.be Deelgemeente Heverlee • Sint-Lambertuskerk Waversebaan, 3001 Leuven pastoor Van Echelpoel, J.Vandenbemptlaan 2, 3001 Leuven, tel. 016 22 58 61 Parochiaal centrum: zaal Pavo, J.Vandenbemptlaan 2A, 3001 Leuven. • Onbevlekt Hart van Maria Terbank,Tervuursesteenweg, 3001 Leuven pastoor De Vadder, Tervuursesteenweg 78, 3001 Leuven, tel. 016 23 77 97 Parochiaal centrum: Tervuursesteenweg 255, 3001 Leuven • Sint-Franciscus Tiensesteenweg, 3001 Leuven parochie-administrator J. Bulckens, Platte-Lostraat 71/11, 3010 Leuven, tel. 016 25 45 49 Parochiaal secretariaat: Tiensesteenweg 190, 3001 Leuven, tel. 016 25 04 59 • Sint-Antonius van Padua Léon Schreursvest (Tiensepoort), 3001 Leuven pastoor Peeters, Léon Schreursvest 33, 3001 Leuven, tel. 016 22 38 11 parochieassistente Caroline Van Audenhoven, Bierbeekstraat 53, 3001 Leuven, tel. 016 22 10 13 Parochiaal centrum: Antoniusruimte,Tiensepoort, Léon Schreursvest 33, 3001 Leuven • Sint-Jan Evangelist Abdij van Park 7, 3001 Leuven Mariakapel, Matadilaan 6, 3001 Leuven parochie-administrator Daniël Malfait, Paul Van Ostaijenlaan 21, 3001 Leuven, tel. 016 89 02 06 en 016 89 58 46, e-mail: daniel.malfait@donbosco.be • Sint-Michiel en Sint-Reinildis Egenhoven, Sint-Reneldisplein, 3001 Leuven pastoor Jos Polders, Doleegstraat 8, 3001 Leuven, tel. 016 20 64 28, e-mail: jos.polders@chello.be • OLVrouw van Troost Pakenstraat 65, 3001 Leuven, tel. 016 40 44 40 e-mail: bernard.bruning@augustijnen.be Pastorie: Armand Thierylaan 2, 3001 Leuven pastoor Bernard Bruning Kloosterkerken • Augustijnenkerk O L Vrouw van Troost Augustijnenklooster Sint-Thomas van Villanova, Pakenstraat 65, 3001 Leuven, tel. 016 40 44 40 • Jezuïeten Waversebaan 220, 3001 Leuven, tel. 016 40 40 21, kerkprefect Alois Vissers • Filosofenfontein paters Dominicanen,Waversebaan 352, 3001 Leuven, contactpersoon: Marcel Braekers, tel. 016 40 73 40, e-mail: marcel.braekers@med.kuleuven.ac.be Deelgemeente Kessel-Lo • OLVr.-Vlierbeek pastoor Ivo Van Besien Abdij Vlierbeek 2, 3010 Leuven, tel. 016 25 88 28 • H.-Hart (Blauwput) Diestsesteenweg, 3010 Leuven pastoor Jan Van Hellemont, Kerkstraat 19, 3010 Leuven, tel. 016 25 35 21, • Kapel H.-Drievuldigheid De Becker Remyplein, 3010 Leuven Parochiaal centrum: De Kring, Jozef Pierrestraat 58-60, 3010 Leuven, tel. 016 52 00 93 • H.-Familie Boven-Lo, Heidebergstraat, 3010 Leuven pastoor L. Hendrickx, Heidebergstraat 264, 3010 Leuven, tel. en fax 016 25 13 22, e-mail: par4405@parochies.kerknet.be Parochiaal centrum: Heidebergstraat 268, 3010 Leuven, afspraken: tel. 016 25 74 88 • Sint-Carolus (Attenhoven) pastoor Martinus Meus, Klein Langeveld 34, 3220 Holsbeek, tel. 016 44 52 65 Parochiaal centrum: De Plein, Klein Langeveld 30, 3220 Holsbeek • Don Boscocentrum Ortolanenstraat 6, 3010 Leuven pastoor Jef Wauters, tel. 016 25 58 92, GSM 0485 06 30 38, e-mail: jef.w@chello.be, website: http://www.donboscocentrum.be • H. Kruis Korbeek-lo (Bierbeek) Pastoriestraat 3360 Korbeek-lo Pastoor Bierinckx, tel. 016 40 20 27, GSM 0479 35 47 22, e-mail: procureblanden@skynet.be Parochiesecretariaat: Pastorijstraat 40, 3360 Bierbeek tel. 016 46 10 66; e-mail: secretariaat_h_kruis@hotmail.com Deelgemeente Wilsele • Sint-Agatha (Putkapel) Aarschotsesteenweg 736, 3012 Leuven pastoor J. Gelissen, tel. 016 44 51 32, fax 016 25 46 18, e-mail: sint.agatha@skynet.be • Sint-Martinus pastoor Legrandstraat 20, 3012 Leuven pastoor Castro, tel. 016 29 49 16 of 016 30 14 00 of GSM 0473 96 61 72, e-mail: castroarn@yahoo.com Parochiaal centrum: PACEM, Hagelandstraat 4, 3012 Leuven, tel. 016 20 19 71; afspraken tel. 016 29 66 63 Deelgemeente Wijgmaal • Sint-Hadrianus Sint-Hadrianusstraat 7, 3018 Leuven Parochie-administrator: Fr. Leyssen, Sint- Hadrianusstraat 9, 3018 Leuven, tel. 016 44 41 23. 2.VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIË (VPKB) – GEMEENTE LEUVEN Contact: Ds. Ernst Veen, Brabançonnestraat 76, 3000 Leuven, tel. 016 22 98 83, e-mail: ernst.veen@pandora.be. Viering: crypte onder de kerk van de Jezuïeten, Waversebaan 220, 3001 Leuven. 3. CHRISTELIJKE GEMEENTE VAN JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal: Jan-Pieter Minckelersstraat 166, 3000 Leuven, tel. 016 22 50 08 Presiderende opzieners: • Leuven-Noord (Wilsele): Leon Bierkens,Toekomststraat 12, 3010 Leuven, tel. 016 89 88 01 • Leuven-Oost (Kessel-Lo): Paul Vanden Poel, Krokussenlaan 2, 3020 Veltem, tel. 016 48 99 56 • Leuven-West (Leuven & Heverlee): Marcel Verheyen,Troliebergplein 5, 3010 Leuven, tel. 016 25 21 44 4. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Tiensesteenweg 389, 3010 Leuven, tel. 016 25 90 38. Inlichtingen: Albert Mesotten, Klaverstraat 10, 3010 Leuven, tel. 016 89 30 39 Avondmaaldienst gevolgd door zondagsschool met aangepaste klasjes voor kinderen en jongeren. 5. CHRISTENGEMEENTE KESSEL-LO/HOLSBEEK Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 12, 3010 Leuven Contactpersonen:Wim Kok (GSM 0486 41 01 93) Jo en Sofie Meneve (tel. 016 62 29 27, GSM 0497 36 16 38), Fred en Lut Visee (tel. 016 44 60 72, GSM 0477 32 82 89), Nico en José de Greef (tel. 016 62 05 39). Elke zondag om 10.15 uur zijn er speciale kinderbijeenkomsten. 6. INTERNATIONAL CHURCH OF EVANGELICALS IN LEUVEN Worship in English every Sunday at 10.00 ‘o clock at Hogeschoolplein 3 (Paus College), 3000 Leuven, tel. 016 40 54 67, e-mail: toos.rosies@skynet.be, website: www.icel.be There is a separate nursery and sundayschool for children under 12. 7. EVANGELISCHE KERK IN LEUVEN Verantwoordelijke:Willy Nullens, Zonnedauwstraat 17, 3110 Rotselaar, tel. 016 44 48 27, e-mail: willy.nullens@pi.be. Samenkomst: (voorlopig) Bijbelinstituut, Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven. Iedere zondag om 10.00 uur met kindersamenkomst en - opvang. 8. MOSKEE EL FATAH Penitentienenstraat 33, 3000 Leuven, tel. 016 20 87 02

levensbeschouwelijk Hasselt - levensbeschouwelijk Hasselt - webpagina http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/lhoverz.htm .
- Overzicht 2002.02.20 - adressenlijst - Ahmadiyya - bahá'í - vzw Guido Gezelle - Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum - MAROKKAANSE MOSKEE EL BADR - Zie ook levensbeschouwelijk Limburg

VOORSTEL VAN JAARPLANNING (2002-2003) FEDERATIEBLADZIJDE KERK EN LEVEN HASSELT N.-O. Banneuxwijk, Godsheide, Kiewit). zie http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/2002-2003.htm ACW - Christelijke arbeidersbeweging, op de federatiebladzijde Hasselt Noord-Oost van het parochieblad Kerk en Leven, woensdag 8 mei 2002. enkele websites , bijbel en bezinning , Willy D'havé , Periodiek gelezen. De Standaard, 6 november 1995. Het geloof in de kristelijke arbeidersbeweging De Standaard - Geestesleven - dinsdag 9 april 1996, "Theologie moet met beide benen op de grond staan". Veerle Draulans bezorgd om gelovige kern van christelijke sociale bewegingen. Ludo Van den Eynden Op maandag 2 september heropenden de scholen hun deuren. Voorstelling van de basisscholen van de federatie Hasselt Noord-Oost vind je op webpagina . bloemschikken en religie , Diakens van het dekanaat Hasselt een diaken , diaken Guido Geboors , diaken Willy Neyens , jeugdbewgingen in Banneuxwijk , Godsheide en Kiewit , Katholieke Charismatische Vernieuwing = KCV artikel Kerk en Leven, 15 mei 2002 , websites , inleiding , begin Verenigde Staten , ontstaan en groei in Vlaanderen , pater Jos Biesbrouck , aanbod , artikel van 1994 , Kerk en Leven, 15 mei 2002 PATRICK LENS -  'Pinksteren is de big bang van de christelijke spiritualiteit.' Kiewit Geschiedenis van de parochie , eerste communie , Kiewit-Heide ,  Theo Mathijs , (K) Christelijke Arbeidersbeweging = KWB artikel 13 maart 2002 uittreksel Kiewit 1985 uittreksel Banneuxwijk 1981 bestuursleden Banneuxwijk , bestuursleden Godsheide , Visie nr.15 -10.05.2002. Interview met Jef Sanen, pastor KWB-Limburg, (K) Christelijke Arbeiderstersbeweging = KAV Pastorale animatoren: In het bisdom Hasselt begint in september 2002 een nieuwe cursus Pastorale animatoren. De federatiebladzijde Hasselt Noord-Oost van het parochieblad brengt enkele getuigenissen . priesters van het dekanaat Hasselt: pastoor Willy Vanormelingen, pastoor Eddy Bijnens en pastoor Danny De Wispelaere vredeswerk in Hasselt ,  wandelen in Banneuxwijk , Godsheide en Kiewit , Wereldjongerendagen Toronto 2002: een interview met drie deelnemers, onder wie twee uit Hasselt. Zie webpagina .

levensbeschouwelijk Limburg
- in 11 afleveringen : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/lbl.htm .
- eerste aflevering: algemeen :
- tweede aflevering: de Verenigde Protestantse Kerk in België te Genk en te Hasselt . Zie ook .
- derde aflevering: de bahá'ígemeenschap in Limburg .
- vierde aflevering : de orthodoxe kerken in Limburg .
- vijfde aflevering : de vrijzinnige gemeenschappen
- zesde aflevering (de Limburgse sikhsgemeenschap)
- zevende aflevering (evangelische gemeenten)
- achtste aflevering (moslims in Limburg)
- negende aflevering (Boeddhistische invloeden in Limburg)
- tiende aflevering (Joodse invloeden in Limburg)
- elfde aflevering (De katholieke kerk in Limburg) -
Zie ook de Getuigen van Jehovah en levensbeschouwelijk Hasselt

Het Provinciaal Integratiecentrum Limburg bundelt alle levensbeschouwingen . Belgisch Limburg telt achttien verschillende religies . http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=64675 . De brochure ’Multireligieus Limburg’ is gratis te verkrijgen op het Pric via het telefoonnummer 011-30.57.00 of via pric@limburg.be .

levensbeschouwelijke vakken - Erkende Vereniging of Erkende Instantie
- Erkende vereniging of Erkende Instantie van... zie website : http://www.ond.vlaanderen.be/pool/Meer%20info/godsdienst.htm .
- Erkende Instantie Rooms-katholieke Godsdienst : Wollemarkt 15 te 2800 Mechelen . Tel. : +32(015)21 65 01 . Fax : +32(015)20 94 85 . E-mail: Aartsbisdom@kerknet.be . Secretariaat Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst , Secretariaat: IDKG , Guimardstraat 1, 1040 Brussel . Tel.: 02-514 01 96 .
- Erkende Instantie van de Orthodoxe Godsdienst : Zetel: Charbolaan 71, 1040 BRUSSEL . Bevoegde inspecteur-adviseur onderwijs : Dominique Verbeke, Gravin Johannastraat 33 , 9000 Gent . Tel. en fax: (09) 225 47 18 . Website : http://www.onderwijsinspectie.be/lbv/orthodox.htm .

levensbeschouwelijke vakken : onderwijs
- bekwaamheidsbewijzen (tot het geven van het levensbeschouwelijk vak) : http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/godsdienst.htm
- vakbekwaamheid Rooms-katholieke godsdienst . Vademecum : website : http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/Vademecum/Godsdienst%202002.pdf .
- onderwijsinspectie (levensbeschouwelijke vakken = LBV). Algemeen : website http://www.onderwijsinspectie.be/lbv/indexlbv.htm . Website : http://www.onderwijsinspectie.be/lbv/inspecte.htm . Coördinatie Inspectieue-Generaal = CIG , Hendrik Consciencegebouw , Koning Albert II-laan 15 - 2° verdieping - BC4 , 1210 BRUSSEL . Tel: (02) 553.88.07 . Fax: (02) 553.88.05 . E-mail: onderwijsinspectie@vlaanderen.be . Coördinerend inspecteur-generaal : Dhr. Peter MICHIELSENS . Website : http://www.onderwijsinspectie.be/lbv/co%F6rdine.htm .

- In Nederland worden de inspecteurs-begeleiders van godsdienst, zedenleer ... op school (m.a.w. levensbeschouwelijke vakken) identiteitsbegeleiders genoemd. Om hen te ondersteunen is in Nederland vanuit R.K. zijde Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit (SOL) opgericht. Website : http://home.wanadoo.nl/sol-web/index.html . De website geeft een begeleidingsaanbod, werkmateriaal en mathodes godsdienst-levensbeschouwing.
- Het interuniversitair centrum voor onderwijsrecht richt een discussienamiddag in op 28 mei 2003 over een nieuw vak voor levensbeschouwing en ethiek. In het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid verscheen in jg.2002-2003, nr. 3 het artikel van Raf Verstegen : Een nieuw vak over levensbeschouwing en ethiek in het licht van art. 24 G.W. en de fundamentele rechten en vrijheden . Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht , Arthur Goemaerelei 52 , 2018 Antwerpen . Via telefoon: + 32 3 238.44.23 . Via telefax: + 32 3 238.58.56. Via mail: info@Onderwijsrecht.be . Website : http://www.onderwijsrecht.be/ .  

levensbeschouwelijke verhalen zie o.a. - verhalen uit verschillende religies : http://www.beleven.org/verhalen/lijsten/religie.php .

* levensbeschouwelijke vorming (Nederland): de jongerenwebsite van de Theologische Faculteit Tilburg met levensbeschouwelijke vragen
- Levensbeschouwelijke vorming naar aanleiding van de film The Karate Kid: http://www.stichtingechelon.nl/lesmateriaal/basis/karatekid.pdf .
* levensbeschouwing
-
levensbeschouwing
- levensbeschouwing -
- Op http://www.levendegedachten.nl vind je teksten en citaten over Krishnamurti, Osho(Bhagwan), Meher Baba, Maharishi, Sai Baba, Spinoza, Nietzsche, Vivekananda, Filosofie, Mystiek, Itjing, Bhagavad Gita, Thomas Evangelie. De site kan vermeld worden onder rubrieken zoals: Spiritualiteit, Inspirerend, New-age, Zelfkennis, Filosofie, Humanisme, Holisme, Kabbala, Citaten ....... Deze site bestaat sinds 2000, en bevat 3500 bestanden. Aantal bezoekers tot nu toe 340.000. Email: jan.peters@hotmail.com .
- All Things Spiritual Directory: Een webgids (portaalsite) voor allerhande spirituele thema's en religies: http://www.allspiritual.com/ . Antenna's pagina met links. Deze pagina bevat tal van interessante links. Wordt samengesteld door Tjebbe de Vries, gewezen documentalist van Bijeen: http://www.antenna.nl/menu/religie.html . NCRV Wegwijzer Religies: http://www.ncrvnet.nl/webwijzer/religie_content.html . Religie en spiritualiteit: http://www.pscw.uva.nl/sociosite/topics/religion_nl.html  . Spiritual Search. Een uitgebreide portaalsite : http://www.spiritualsearch.net/files/index.cfm?id_rst=58 . Vada . Portaalsite naar de multiculturele wereld: 59.000 links naar religie, inheemse en andere volkeren, mensenrechten, migranten enz. : http://www.vada.nl/indexnl.htm . christendom islam -   jodendom sikhisme - bijbeluitleg -   bijbel en koran levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs - interlevensbeschouwelijke dialoog LEYSSENS Francis , Kleine Breebeemdlaan  19 bus 2 , 3511 Kuringen - Hasselt . 011/28.57.86 GSM 0498-482502 . Email : francis.leyssens@tiscali.be . Website : http://www10.brinkster.com/duruelo/adr-francis.html . Coördinator van Duruelo (zie aldaar).

Lex-tra . Hoofdkantoor Brussel Livingstonelaan 6 1000 Brussel . Website : http://www.dvv.be/ .

* Libelle: Weg uit je land, gevlucht voor oorlog. Interviews: Diane Broeckhoven, Nathalie Le Blanc en Christel Menten.

Libbrecht Ulrich is professor emeritus van de K.U.Leuven, departement sinologie. In 1989 stichtte hij in Antwerpen de School voor Comparatieve Filosofie. Bij Davidsfonds publiceerde hij onder meer het succesvolle Een glimlach uit het Oosten (bekroond met de Provinciale Prijs Oost-Vlaanderen), Astronoom van de Keizer en Geen muren rond culturen. Bespreking van het boek Oosterse filosofie. Een inleiding, Davidsfonds/Leuven, 1995 (4e druk 1998) vind je op website http://www.davidsfonds.be/oosterse%20filosofie.htm . "Inleiding comparatieve filosofie" van de oriëntalist prof. dr. Ulrich Libbrecht, verschenen bij Uitgeverij Van Gorcum (1995) onder medewerking van de School voor Comparatieve Filosofie in Antwerpen (ISBN 90-232-2845-6). Gezien de omvang, ± 550 blz., en de inhoud is het boek vriendelijk geprijsd (ƒ 69,50). NB. December 1999 verscheen bij Uitgeverij Van Gorcum & Comp 'Inleiding comparatieve filosofie II - culturen in het licht van een comparatief model' - auteur: U. Libbrecht - 1999. 17*24,5 cm. XIV + 638 blz. ISBN 90 232 3303 4 Ing. f 97,50 - Zie recensie van Henk Hogeboom van Buggenum . Website : http://home.worldonline.nl/~sttdc/rec1.htm . Inleiding Comparatieve filosofie
Deel III A: Wetenschap, Zen en theologie .Ulrich Libbrecht .2003, 558 p., €54,50 - ISBN 90 232 3915 6 . Uitgeverij Van Gorcum . Website : http://www.scfa.be/?cat=nieuws&subcat=intpub&item=12 . Ulrich Libbrecht: Drakenaders van mijn landschap - wat ik van het Oosten leerde; Tielt, Lannoo, 2004 (ISBN: 90-209-5524-1), 240 blz., € 19,95. "Diepe en echte innerlijke ervaringen, daar gaat het om. Boeddhiseren zou betekenen dat het christendom de mystieke traditie die ze ooit gekelderd heeft, opnieuw opbouwt." In De Standaard, 6 september 2004, blz. 12 Ulrich Libbrecht .

lichaamswerk
- Website : http://www.startkabel.nl/k/lichaamswerk/ . Voor meer informatie over Emotioneel Lichaamswerk Belgie : info@emotioneellichaamswerk.be . Rob Hermans . Redingenstraat 85 , 3000 - Leuven . Tel : 016/20 27 91. Website : http://www.stadtienen.be/members/emo/index.php .
- ELW staat voor Emotioneel Lichaamswerk en is een doeltreffende methode voor zelfontwikkeling. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van technieken uit de Bio-energetica, Reichiaans lichaamswerk en Rebirthing (ademwerk). Door ELW word je je bewust van hetgeen er zich op gevoelsniveau in je lichaam afspeelt en leer je dat in te zetten om de kwaliteit van je leven te verhogen. Gevoelens en emoties spelen een steeds grotere rol in ons leven en met ELW leer je deze te beheren in plaats van ze te beheersen. Hierdoor kom je beter in je vel te zitten, leer je anders om te gaan met stress en spanning, krijg je inzicht in de patronen die je hebt en krijg je weer de beschikking over je levensenergie. Kortom ELW geeft een verbetering van je conditie op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Website : http://www.elw.nu/index2.html .

liederen
- The Virtual Gramophone: Canadian Historical Sound Recordings . Website : http://www.collectionscanada.ca/gramophone/index-e.html .

liefde . Ik hou van je ; I love you , enz. in 124 talen : http://www.whatyoulike.nl/lovetest/100talen.htm .

(De) Lijn , onofficiële website van De Lijn Limburg ,
- De Lijn Centrale Diensten , H. Consciencestraat 1 - 2800 Mechelen . Algemeen Tel.: 015 44 07 11 . Fax: 015 44 09 98 . Algemeen e-mailadres marketing.cd@delijn.be . Website http://www.delijn.be .
- De Lijn Limburg , Grote Breemstraat 4 - 3500 Hasselt . Algemeen Tel.: 011 85 02 11 . Fax: 011 25 32 92 . Infonummer (dienstregelingen) Tel.: 011 85 03 03 . Dienst abonnementen Tel.: 011 85 03 04 . Fax: 011 25 32 92 . E-mail: abonnementen.limburg@delijn.be . Algemeen e-mailadres limburg@delijn.be .

Limburg
- geschiedenis van Limburg : http://home.pi.be/~tthijs/intro.html . E-mail : webmaster@oud-limburg.be .
- Levensbeschouwelijk Limburg in 11 afleveringen. Artikels door Arseen De Kesel, verschenen in Kerk & Leven, editie bisdom Hasselt, 2004. Zie : - levensbeschouwelijk Limburg -
- Missioni Cattoliche Italiane in LIMBURG GENK - WATERSCHEI: Risstraat, 3 - Don Gianangelo Gualdi tel. 089/38.33.85 GSM 0475/45.33.85 e mail: giangualdi@hotmail.com GENK - WINTERSLAG Spoorwegstraat. 7 Don Gianangelo Gualdi tel. 089/38.33.85 GSM 0475/45.33.85 e mail: giangualdi@hotmail.com Suor Osvalda Mapelli, Suor Matilde MiIesi , Suor Elisa Bonacina Suore Orsoline di Somasca - tel. 089/35 33 07 HEUSDEN - ZOLDER - BERINGEN Don Gianangelo Gualdi tel. 089/38.33.85 GSM 0475/45.33.85 e mail: giangualdi@hotmail.com Suor Elisa Bonacina Suore Orsoline di Somasca - tel. 089/35 33 07 MAASMECHELEN: Oude Baan, 175 tel 089/76 47.67 Don Gianangelo Gualdi tel. 089/38.33.85 GSM 0475/45.33.85 e mail: giangualdi@hotmail.com Don Jean-Baptiste Bucingo Bovensstraat, 10 3630 MAASMECHELEN - tel. 089/75.53.72 GSM 0495/42.21.18 Don Claudio Pellegrini , abit. Square de Zenica 1 4100 SERAING - tel. 04/337.46.30 Suor Osvalda Mapelli Suore Orsoline di Somasca - tel. 089/35 33 07 Immediatamente terminata la guerra è iniziata l'immigrazione in questo bacino carbonifero in cui si parla il nederlandese. Per l'assistenza morale e religiosa di circa 20.000 minatori furono inviati anche dei missionari: nell'ovest il padre francescano Mario Balercia e nell'est Don Domenico Capocchi (1947-1951) e don Luigi Dossin (1951-1957). Alla fine degli anni '50 l'assistenza, che fu pure di carattere sociale e culturale, incomincia a istituzionalizzarsi: nella provincia nascono ufficialmente, in accordo con le istituzioni diocesani e provinciali 4 "Missioni cum cura animarum": MAASMECHELEN, servita dal '59 al 1971 dal Can. Gino Trabalzini e dal 71 all'87 da d. Eugenio Piazzi. WATERSCHEI in cui arriva nel 1952 don Fermo ROTA, diocesano bergamasco, e nel 1955 don Luciano BUROCCO. Nel 60 nasce la VZW-ASBL e la prendono in cura i P. Giuseppini. Nel '73 succedono loro i sacerdoti della diocesi di Bergamo, sino a oggigiorno. E' l'unica Missione che gode di una sua chiesa WINTERSLAG è fondata nel 1955 dal soprannominato don Fermo Rota, che sarà sostituito nel 1971 da don Camillo CHIESA. Lì sono operanti le rev.de suore dell'Istituto bergamasco Orsoline di Somasca. Le attività da sempre fervono e trovano perno nella Casa Papa Giovanni. HOUTHALEN-ZOLDER-BERINGEN che non ha nessuna struttura propria, ma gode di un servizio eccellente, garantito dall'innumerevole susseguirsi di preti, fino all'arrivo definitivo del clero bergamasco con don Antonio Locatelli e don Federico Andreoletti, coadiuvati da don Achille Belotti nel 1973. L'attività pastorale è curata attualmente in tutta la provincia da un unico missionario, don Gianangelo GUALDI. Ciò è possibile grazie all'ausilio di sacerdoti locali che parlano l'italiano, alla presenza costante e feconda delle Suore e a Consigli di Missione prodigiosi dislocati nei vari centri. Si tratta oramai di laici che realmente sanno camminare da soli e guidare la comunità sul cammino di fede. Priorità pastorali, in accordo col Vescovo Paul SCHRUERS della diocesi di Hasselt: L 'Eucarestia, l'attenzione ai giovani, corsi di formazione (biblico e teologico), dialogo interreligioso (con le diverse comunità cristiane qui presenti e col mondo islamico). Sta nascendo la concezione di una MCI come momento anche interetnico, interreligioso e multiculturale. Website : http://www.catho.be/liege/missionitalienne/genk.htm .

* Limburg: ATD Vierde Wereld, emailadressen van Limburgse bedrijven en instellingen: http://www.gomlimburg.be/emailinstell_n.htm  . Limburg- Het Oude Land van Loon ; Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Federatie van Geschied- en               Oudheidkundige Kringen van Limburg vzw * Limburg: interreligieuze dialoog: verenigingen en personen van de provincie Limburg die zich inzetten voor de religieuze dialoog, * Limburg ( interreligieus en interlevensbeschouwelijk): Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg ( WIDL) binnenkort In de Marge LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG - Arseen DE Kesel - 19 december 2002 Overzicht van verenigingen en personen die zich in Limburg inzetten voor de interreligieuze dialoog Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg, Verslag 17 oktober 2001: gespreksavond in: 'Moslims en christenen voor de vrede' in het Pastoraal Centrum/Seminarie te Hasselt * Limburg: moskeeën en islamitische gebedshuizen,
- het Pastoraal Informatiecentrum stelt voor: een nieuwe uitgave: LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG van Arseen De Kesel. Misschien interesseert je de uitgave Levensbeschouwelijk Limburg. Kort, bondig, soms poëtisch wordt een revue gegeven van de Limburgse religieuze en vrijzinnige gemeenschappen. Uniek werkje. 5 euro, met verzendingskosten 7 euro PASTORAAL INFORMATIECENTRUM (P.I.C.) Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt . Tel. 011/24 90 10. Fax 011/23.16.54 . E-mail : pic.hasselt@kerknet.be . Website : http://www.kerknet.be/bisdommen/hasselt/picintro.html
Nu ook verkrijgbaar in de Standaardboekhandel van Hasselt Zie ook : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/lbl.htm .
* Limburg: School zonder racisme, Verbond van Vlaamse Academici Gouw Limburg , * Limburg: werkgroep voor de interreligieuze dialoog in Limburg (WIDL),

LIMBURGS HOORCENTRUM , Kolonel Dusartplein 35 B33 , B-3500 Hasselt . Tel : + 32 (0)11 22 79 37 . Telefax:
+ 32 (0)11 22 79 37 . Website (URL): http://www.dialogue.be . Digilife.com Website: http://www.digilife.com/be1/be1/bel20321 . E-mail: mkempeneers@smart.belgacom.be . Contact: Myriam Kempeneers en Cindy Simons . Openingsuren: dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur

* Limburgs Platform Vluchtelingen (L.P.V.)

Limburgs Sociaal Forum . Op 14 januari 2003 ging het Limburgs Sociaal Forum van start . Op 18 oktober 2003 ging het eerste Limburgs Sociaal Forum doorgaan. Het Forum werd opgestart vanuit ATTAC Limburg.
- Website : http://www.lsf.be/ . http://www.lsf.be/index2.php . Zie ook : http://lsfweblog.blogspot.com/ . Contactpersoon : Felix Bergers , Kerkhofstraat 18 , 3665 As . Tel : 089/35 64 20 . E-mail : felixbergers@hotmail.com .
- De sociale kalender : http://www.socialekalender.be/ . Wil je zelf een activiteit in deze kalender laten opnemen, mail ze dan naar l.franssens@telenet.be .
- Concepttekst over het Huis van Vernieuwing : http://www.socialekalender.be/pdf/Huis_van_Vernieuwing_concept.pdf .

(De) Limburgse Cel Vluchtelingen werkt samen met het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) en met het Ondersteuningscentrum voor de Integratie van Vluchtelingen (OCIV). De Cel is gehuisvest bij het PRIC. Een belangrijke partner is ook het Limburgs Platform voor Vluchtelingen. Contactpersoon :  Rebecca Huysmans , tel: (011) 23 82 51 , fax: (011) 23 82 55 , E-mail :  limburgsecel.vluchtelingenwerk@yucom.be  . Website :  http://www.limburg.be/pric/DIENST_vluchtelingen.htm .

Limburgse cel Vluchtelingenwerk :

* Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief maart 2002, * Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief februari 2002, * Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief januari 2002, * Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief januari 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief februari 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief maart 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief april 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief mei 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief juni 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief juli 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief augustus 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief september 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief oktober 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief november 2001, Limburgse cel Vluchtelingenwerk: nieuwsbrief december 2001,

Limburgse Integratieraad (LIR) , Voorzitter : Ali Caglar , Secretariaat :  Algemene Vergadering P.R.I.C , Selahattin Koçak , Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt . tel.: (011)23 82 33 - fax: (011)23 82 10 . e-mail: pric@limburg.be website: www.limburg.be/pric
Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt (011)23 82 20 ,  Beleidsauditeur :  Sonja Claes ,  Oprichting :  Opgericht door de Vlaamse Executieve bij besluit van 18 juli 1990 (gewijzigd bij besluit van 13-11-1991). Website : http://www.limburg.be/adviesraden/migrantenraad.html

Limfo Nieuwsbrief . Berichtenblad van Duruelo en de v.z.w. Groeikracht 7. Met bijdragen van Werkgroep Hildegard van Bingen, Filippijnen Noodfonds, Christelijke Meditatie en de Bahai Hasselt.

links naar andere websites
- Bravo.net : http://pub15.bravenet.com/freelink/show.php?usernum=1227350808&cpv=1 .
- de links van CIPAL .  Op deze pagina vindt u Federale, Vlaamse en Provinciale informatie. Volgende informatie vindt u onder meer terug in deze rubriek: het Belgisch staatsblad, verslagen van Kamercommissies, de Belgische grondwet, de examenagenda van het Vast Wervingssecretariaat, persmededelingen van de Vlaamse overheid, milieurapporten, statistische informatie over de gemeentefinanciën, besluiten van de Bestendige Deputatie, beschrijving van Provinciale evenementen, enz. .
- Linkcity , Linken naar vele websites.
- Pienternet : Een site voor en door jongeren en leerkrachten van het secundair onderwijs.
- Religieuze links in Vlaanderen : http://users.pandora.be/godsdienstlinks/Rubrieken/i_spiritualiteit.htm . Lesmateriaal : http://www.sip.be/godsdienst/links/rubrieken/School-lesmateriaal.htm .
- Educatieve links , Vrije gemengde basisscholen Kindsheid Jesu Schoten : honderden interessante links ,

- Justus Lipsius gebouw : http://nl.wikipedia.org/wiki/Justus_Lipsius-gebouw .

litanie van Maria : Heer, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons, Christus aanhoor ons. Christus verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons. God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. God, Heilige Geest, ontferm U over ons. Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons. Heilige Maria, bid voor ons. Heilige Moeder van God, bid voor ons. Heilige Maagd der maagden, bid voor ons. Moeder van Christus, bid voor ons. Moeder van de kerk, bid voor ons. Moeder van de goddelijke genade, bid voor ons. Allerreinste Moeder, bid voor ons. Zeer kuise Moeder, bid voor ons. Maagdelijke Moeder, bid voor ons. Onbevlekte Moeder, bid voor ons. Beminnelijke Moeder, bid voor ons. Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons. Moeder van goede raad, bid voor ons. Moeder van de Schepper, bid voor ons. Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons. Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons. Eerwaardige Maagd, bid voor ons. Lofwaardige Maagd, bid voor ons. Machtige Maagd, bid voor ons. Goedertieren Maagd, bid voor ons. Getrouwe Maagd, bid voor ons. Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons. Zetel van wijsheid, bid voor ons. Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons. Geestelijk vat, bid voor ons. Eerwaardig vat, bid voor ons. Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons. Mystieke roos, bid voor ons. Toren van David, bid voor ons. Ivoren toren, bid voor ons. Gouden huis, bid voor ons. Ark van het verbond, bid voor ons. Deur van de hemel, bid voor ons. Morgenster, bid voor ons. Heil van de zieken, bid voor ons. Toevlucht van de zondaars, bid voor ons. Troosteres van de bedroefden, bid voor ons. Hulp van de christenen, bid voor ons. Koningin van de engelen, bid voor ons. Koningin van de aartsvaders, bid voor ons. Koningin van de profeten, bid voor ons. Koningin van de apostelen, bid voor ons. Koningin van de martelaren, bid voor ons. Koningin van de belijders, bid voor ons. Koningin van de maagden, bid voor ons. Koningin van alle heiligen, bid voor ons. Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons. Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons. Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons. Koningin van de vrede. bid voor ons.

liturgie
- Liturgische kalender voor de Eucharistieviering. Bij LICAP is zopas de “Liturgische kalender voor de Eucharistieviering” van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (I.C.L.Z.) verschenen. De kalender is bestemd voor de pastoraal verantwoordelijken binnen de Vlaamse kerkgemeenschap. Het boekje bevat ook een heiligenkalender en een inleiding over de sacramenten. Middeleeuwse liturgie in de Nederlanden ,
- gebruik van de volkstaal in de liturgie : CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM DE USU LINGUARUM POPULARIUM IN LIBRIS LITURGIAE ROMANAE EDENDIS INSTRUCTIO QUINTA «AD EXSECUTIONEM CONSTITUTIONIS CONCILII VATICANI SECUNDI DE SACRA LITURGIA RECTA ORDINANDAM» (Ad Const. art. 36) 7 mei 2001 : http://www.latijnseliturgie.nl/nieuws/Instructio%20Quinta.html (latijn), http://www.latijnseliturgie.nl/nieuws/Fifth%20Instruction%20press%20release%20English.html (Engels) . Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Liturgiam authenticam . Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse liturgie . Vijfde Instructie ‘betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie’ (bij ‘Sacrosanctum Concilium’, art. 36) : http://www.katholieknederland.nl/archief/rkkerk/media/kerkelijke-documentatie/index_archief_2002_13607.html .
- Website Adoremus : http://www.adoremus.org/ .
- Responsoria : http://www.nocturnale.de/Liturgie/Fontes/Responsoria.html .

liturgische kalender . Verwijzing : liturgische kalender . http://www.schuyesmans.be/gregoriaans/NL/kalender.htm . http://www.katholieknederland.nl/lit_kalender/ .

liturgische vieringen
- 4ingen is een samenwerking tussen het project THOMAS en de Don Bosco gemeenschap. Het systeem werd technisch ontworpen en wordt onderhouden door het Thomas-team. E-mailadressen: thomas@kuleuven.be (Het Thomas-team) of 4ingen@telenet.be (Peter Biesbrouck). Website : http://www.4ingen.be/ .

Locomotief voor meer en beter jeugdlokalenbeleid. Het is een samenwerkingsverband dat ijvert voor meer en beter jeugdlokalenbeleid. Een eigen lokaal is een basisvoorwaarde om een goede jeugdwerking op te zetten. Een veilig onderdak dat aangepast is aan de behoeften van de kinderen en jongeren die er hun vrije tijd doorbrengen is geen overbodige luxe. Maar een goed lokaal is lang niet evident voor elke jeugdvereniging. Plaatselijke verenigingen kunnen voor hun vragen in eerste instantie terecht op hun eigen nationaal of provinciaal secretariaat. Voor meer informatie, contacteer:  Pat Rooseleers , Steunpunt Jeugd ,  Arenbergstraat 1-D ,  1000 Brussel . Tel. (02) 551 13 67 . Fax (02) 551 13 85 . Email: info@locomotief.be .Website : http://www.steunpuntjeugd.be .

Lodewijk De Raetstichting ,   Liedtsstraat 27-29 te 1030 Brussel , tel.: 02/240.95.00 , fax: 02/242.26.10 , e-mail : info@stichtingderaet.be , website : http://www.stichtingderaet.be/ . Limburgse Volkshogeschool : Mieke Burggraeve Tel. 011 22 76 24 Email limvhs@pandora.be .

Lommel : Lommel: moskeeën en islamitische gebedshuizen, Lommel: verenigingen van migranten, Lucasevangelie Lc 1,5-25: Schrift, jg. (dec.1994), nr.156, p.188-193 - Zacharias en Zakarijja - Piet Reesink Lc 24,1-12: Otten, M., Het lege graf (Lc.24,1-12), in: Idem, Deel in mijn vreugde.  Lucas  in gezin, school en  catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.123-127 Lucasevangelie en koran, Luik : algemeen , HISTORIQUE DE L’ABBAYE de Saint-Jacques-le-Mineur à Liège ,

Loncin Joost studeerde Germaanse Filologie aan de K.U.Leuven. Hij was buitenlandredacteur bij Het Volk en is nu eindredacteur bij Het Nieuwsblad. Door Loncins oproep in de krant vond Jacky Borzykowski na zestig jaar zijn onderduikfamilie en zijn drie vriendjes terug. Geheime routes en netwerken vertelt een hallucinant reddingsverhaal op basis van ooggetuigen. Over de jodenvervolging in België. Over terreur en toeval, moed en misère. € 17,25 175 p. ISBN 90 5826 225 1 . Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust Jacky was vier. Zijn moeder liet hem achter, ergens in de Brusselse Marollen. Harteloos? Nee, het was 1943. Jacky’s moeder was joods. Ze nam de heldhaftige beslissing haar kind te redden, voor ze zelf ten onder ging in de holocaust. Vóór de Tweede Wereldoorlog woonden er 65.000 joden in ons land, van wie 4.000 in de Marollen. Maar toen kwamen het jodenregister, de jodenster, de razzia’s en Auschwitz.

loodgieters : http://www.proximedia.com/portal/search.asp?page_nr=2&cat=195 . lood- en zinkwerk Gele,Gids 6330
- ATO , Rechterstraat 69 3511 Hasselt Tel. (011)21 32 46 Fax (011)23 24 60 . E-mail : ato@proximedia.be . Website : http://www.proximedia.com/web/alg-onderneming.html .
- Celus B., Bokrijkseweg 121, 3520 Zonhoven. Tel : 011/82 32 48.

Lorber Jakob (1800-1864)
- Karl Gottfried Ritter von Leitner, Jakob Lorber. Schrijfknecht van God. Biografie, paperback, 80 pagina's, isbn 9065564810, de ster, € 8,95
- Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied : http://www.lorber.nl/ . Voor België : http://www.lorber.be/ . Inhoud door Paul Arnauts, website door Michaël Arnauts.
- Stichting Lorberlezingen : http://www.lorberlezingen.nl/index.php. Paul Arnauts, Luttelkolen 3, 3390 Tielt-Winge. Telefoon/fax : 016621758 (Vanuit Nederland moet je bellen: 0032-16621758.) E-mail : paul.arnauts@skynet.be . Belgische Lorberlezers kunnen bij hem ook rechtstreeks de Lorberboeken bestellen die verschijnen bij Uitgeverij De Ster.

Lovendegem . Verwijzing : Lovendegem . http://www.lovendegem.be/lovendegem/view.cfm?edit_id=237 .

Lowth Robert . Verwijzing : Lowth Robert .
- LEÇONS SUR LA POÉSIE SACRÉE DES HÉBREUX, PAR M. LOWTH, PROFESSEUR DE POÉSIE A L’UNIVERSITÉ D’OXFORD, ENSUITE ARCHIDIACRE. DE WINCHESTER, ET SUCCESSIVEMENT ÉVÊQUE DE LIMERICK, DE S. DAVID, D’OXFORD ET DE LONDRES ; TRADUITES POUR LA PREMIÈRE FOIS DU LATIN EN FRANÇOIS. TOME SECOND. LYON, IMPRIMERIE DE BALLANCHE., 1812 . Website : http://www.unigre.it/rhetorica%20biblica/testi_fondatori/Lowth_19%20le%C3%A7on.pdf . Robert Lowth, De Sacra Poesi Hebraeorum Praelectiones Academicae, traduction anglaise Mass. 1829.

Lowys Porquin stichting . Bij dit Schoolbestuur zijn bijna alle katholieke scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen aangesloten.
Lowys Porquin is de naam van een pedagoog die van 1566 tot 1573 in Bergen op Zoom woonde en begraven ligt in de St. Gertrudiskerk. De voorzitter van het schoolbestuur is de heer drs W.C.M. Stuart. Het postadres van het schoolbestuur luidt: Lowys Porquinstichting , Stichting voor Katholiek Onderwijs , Kometenlaan 20, Postbus 648 , 4600 AP Bergen op Zoom . Telefoon: 0164 - 23 75 57 . Fax: 0164- 24 14 34 . Het bestuur beschikt over twee beleidsmedewerkers: Dhr. A.L.M. van Geel (personeel en financiën), Dhr. F.C.M. van Oosterbosch (onderwijs, huisvesting en identiteit). De beleidsmedewerkers zijn bereikbaar op telefoonnummer 0164- 23 75 57.
Op 7 januari 2004 werd het 10-jarig bestaan van het bestuurlijk orgaan van onze school, de Lowys Porquin stichting, gevierd. Alle leerkrachten, directies, bestuursleden en overige genodigden hebben een gehele dag vertoefd in achtereenvolgens de Gertrudis kerk en de Maagd. In de Gertrudis begon om 9.00 uur een viering met bisschop Muskens. Na een kopje koffie werd in de Maagd een voordracht gegeven door Carl Rohde. Een professor van de universiteit van Utrecht die tevens onderzoek doet naar de trends in onze hedendaagse maatschappij. Na de lunch kwam minister Van Der Hoeven op bezoek. Zij sprak de Lowys Porquinstichting toe over de veranderingen die komende zijn in de onderwijswereld. Na een formumdiscussie werd een stukje cabaret opgevoerd waarbij de heer Lowys Porquin, grondlegger van het onderwijs in Bergen op Zoom in de 16de eeuw, de huidige directies en leerkrachten handvaten uit het verleden aanreikte om met de hedendaagse problemen om te gaan. De gehele dag is georganiseerd door personen binnen de LPS en was een uitstekende studiedag. Het blijkt dat de Lowys Porquin stichting één brok zelfwerkzaamheid is met kwaliteit, respect en visie. Zie b.v. naar de website van de basisschool De Welle http://dewelle.opweb.nl/schoolgids.htm . Verder : De Welle staat midden in de wijk Noordgeest. Het bezoekadres is: R.K. Basisschool De Welle , Groenplaats 31 , 4613 GP Bergen op Zoom . Tel. 0164 - 256125 . Fax: 0164 - 248665 . Postadres: R.K. Basisschool De Welle , Postbus 18104 , 4601 ZC Bergen op Zoom . E-mailadres: rkdewellelps@welle.bergen-op-zoom.kennisnet.nl .

Luik - Liège
- Restaurant Cité de Pekin New Asia SPRL, Rue de Régence 30, 4000 Liège. Tel : 04/223 54 80 .

Lukken, Gerard ; Joosse, K. , Corporatie: SEMANET
Semiotiek en christelijke uitingsvormen : de semiotiek van A.J. Greimas en de Parijse school toegepast op bijbel en liturgie / SEMANET ; onder red. van: Gerard Lukken ; [medew. K. Joosse ... et al.] Uitgave: Hilversum : Gooi & Sticht . Jaar: cop. 1987 . Opbouw: 22 cm - 288 p. Illustraties: ill . Referentie: Met lit. opg., reg . Classificatie: 82.07:[22 (UDC) 223.9 (SISO) 234.9 (SISO) 3 Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO) 631 (NUGI) 11.33 onderzoek en interpretatie van de bijbel (NBC) . Trefwoord: Greimas, A.J. . Liturgie en semiotiek . Bijbel . Semiotiek