INFORMATIE OVER EN BESCHOUWINGEN BIJ HET ABRAHAMHUIS (GENK)


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - STARTPAGINA - AGENDA - OVERZICHT - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
JAARTAL - NIEUW - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
allochtonen , armoede , bahá'íbijbeluitleg , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,

 Abrahamhuis, Trees ANDREE en Cok BAKKER: Religie, geweld en opvoeding tot vrede, interculturele en interreligieuze kalender, interlevensbeschouwelijke en interreligieuze dialoog in de provincie Limburg, interreligieuze levensdialoog, Islamitisch Dialoog-en Informatiecentrum, Katholieken en katholieke geloofsgemeenschappen en interreligieuze dialoog, Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS), levensbeschouwelijk Hasselt , Mehmet Aydin: biografie - conferentie in het Engels en in Nederlandse vertaling - verslag,  Structurering van de tijd, Turkse Unie van België (TUB v.z.w.) Unie der Turks Islamitische Culturele Verenigingen van België,  Het Vaticaan en de interreligieuze dialoog in het algemeen, Het Vaticaan en de interreligieuze dialoog met moslims,

Voorstelling van het Abrahamhuis via Folder
Koerier, 1996?, blz.14. Het Abrahamhuis
5 oktober 2001,  Op vrijdag 5 oktober 2001 was er te Genk een vredeswake met moslims en christenen. Bij die gelegenheid sprak bisschop Paul Schruers de aanwezigen toe.

Vrijdag 30.09.2005 - 19u - Interreligieuze Vredeswake van Moslims en Christenen (Pax Christi) - Genk In samenwerking met de Dialooggroep Moslims-Christenen van Het Abrahamhuis te Genk

Interreligieuze wake met als thema: Geen vernietigingswapens, want God is barmhartig. De 7 dragende godsdienstige gemeenschappen van Genk nemen deel aan de wake: de 21 RK-parochies, de 8 RK-Missies bij de katholieke migranten, de 4 Turkse moskeegemeenschappen, de 3 Marokkaanse moskeegemeenschappen, de Genkse gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België, de Sint Barbara-parochie van de Grieks-Orthodoxe Kerk en de parochie Sint Michaël Aartengel en Archistrateeg van de Oekraïens Orthodoxe Autocephale Kerk. Gespreksleider is Simon Lambregs.
Locatie: In de parochiekerk van de Rooms-Katholieke Parochie Sint Jozef Sledderlo, met aansluitend kans tot ontmoeting in de parochiezaal Sint Jozef.
Voor meer informatie: Zuster Lutgard Fidlers, telefoon: 0474/33.22.18 of zr.lutgard@versateladsl.be .


Abrahimitische godsdiensten: jodendom, christendom en islam.

Een huis met de Tafel gedekt en het Boek voor de volken geöpend aan ‘De gastvrijheid van Abraham’.

Opgericht om kansen te geven voor ontmoeting, vorming, dialoog en inzet voor gerechtigheid en vrede in intergodsdienstige samenlevingsmodellen door zeven religieuze gemeenschappen in Genk, Belgisch Limburg.

Adres voor alle kontakten: Het Abrabambuis VZW
Buurthuis Kliniek
Noordlaan, 6 B Winterslag
3600 Genk.
• telefonisch kontakt: 089/75.52.48.

Op het ogenblik van zijn officiële opening, vrijdag 6 oktober 1995, zijn in het Abrahamhuis vier werkgroepen elkaars gast:

1. WERKGROEP ONTMOETING Rooms-Katholieke parochies en Missies bij R.K.-migranten.

* Permanentie voor de werkgroep: zie ons sekretariaat.

* Maken deel uit van werkgroep:
- 21 R.K.-parochies decanaat Genk,
- 6 R.K.-Missies:
- Hongaarse RK.-Missie,
- Italiaanse R.K.-Missie,
- Oekraïense R.K.-Missie van Byzantijnse ritus,
- Poolse R.K.-Missie,
- Sloveense R.K.-Missie,
- Spaanse/Portugese R.K.-Missie.

* Organiseert en stimuleert ontmoetingen van R.K.-parochies en R.K.-migrantenmissies.

* Vormingsinitiatieven voor een ‘Multiculturele R.K.pastoraal van parochies en missies’.

* Stelt voor als Teken voor bewustmaking: - elke 1e Adventszondag: aandacht in alle parochies en gemeenschappen in eucharistievieringen voor ‘Met de Komende Heer  thuis komen hij elkaar’.

2. INTERKERKELIJKE WERKGROEP VOOR OECUMENE IN GENK

* Permanentie van de werkgroep: zie ons sekretariaat.

* Maken deel uit van de werkgroep:
- de 21 R.K.-parochies en de 6 R.K.- Migrantenmissies van Genk.
- De Orthodoxe Kerk in Genk, m.n. de Grieks-Orthodoxe Parochie St.Barbara, en de Oekr.Orthod.Autocephale parochie St.Michaël.
- De Gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Johanneskerk, in Genk.

* Organiseert en stimuleert Ontmoetingen tussen de Orthodoxe, Rooms-Katholieke en Protestantse gemeenschappen in Genk.

* Vormingsinitiatieven over Oecumene en Kerken.

* Bijbels Leerhuis: interkerkelijke samenkomsten van bijbellezing en gebed.

* Teken van bekommernis om Eenheid in Christus:
- Oecumenische Gebedswake,
elk jaar op de vrijdag van de Oecumenische Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen (18 - 25 januari).

3. DIALOOGGROEP VAN CHRISTENEN EN MOSLIMS IN GENK.

* Permanentie van de Werkgroep: zie ons sekretariaat.

* Maken deel uit van de werkgroep: vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerken en van de turkse en marokkaanse moskeegemeenschappen.

* De Dialooggroep organiseert en stimuleert Ontmoetingen tussen christenen en moslims, en wil doorgeefluik zijn
voor initiatieven hieromtrent.

* Vormingsinitiatieven rond christendom en islam voor kinderen, jeugd en volwassenen.

* 'Het Boek geopend...' organiseert regelmatig een Leerhuis rond Bijbel en Koran.

* Als teken van Dialoog is er elk jaar op de vrijdag van de Vlaamse Vredesweek (eerste week oktober) een Interreligieuze Gebedswake van Christenen en Moslims. - Christenen en Moslims zijn dan eerbiedig aanwezig bij lezing van elkaars H. Boeken en bij elkaars gebed rond gezamenlijke aktuele vredesbekommernissen.

4. WERKGROEP ‘HET 24-UREN-HUIS’ voor gezamenlijke inzet voor mensen in nood.

Het is een lnterreligieuze Abrahamitische werkgroep van Christenen en moslims uit de dragende groepen van het Abrabamhuis, die een huis wil openen waar mensen in nood 24 uren op 24 een vriend(in) kunnen vinden die naar hen luistert, en bereid is met hen op weg te gaan naar oplossingen voor hun soms acute problemen’.

* Dit Huis is er nog niet, maar het initiatief maakt een essentieel onderdeel uit van de Abrahamitische inspiratie van de oprichters. Als Gerechtigheidsgodsdiensten willen christenen en moslims samen zorg dragen opdat armen en mensen in nood tot hun rechten zouden komen. Dit projekt zal vanuit een aktief religieus pluralisme een huis met lage drempel aanreiken waar de plaatselijke religieuze gemeenschappen mensen in nood kunnen naar verwijzen, en helpend toeleiden tot hulpverleningsinstanties.

Wat wil het Abrahamhuis VZW? Wie draagt het Abrahamhuis VZW?

Het Abrahamhuis VZW wil een huis zijn dat op brede wijze ondersteuning kan geven aan Abrahimitische Initiatieven (d.z. ‘initiatieven die de dialoog en de vrede bevorderen om tot multiculturele, interkerkelijke en multi-godsdienstige samenlevingsmodellen te komen vanuit een aktief beleefde eigen godsdienstigheid.’).
Het wil alle wensen voor dialoog, begrip en vrede helpen vervullen die vanuit parochies, kerkgemeenschappen, moskeegemeenschappen en gelovig-geïnspireerde groeperingen gesteld worden.

Het is een uniek gegeven dat 7 religieuze gemeenschappen samen met een geloofsbrief van hun gemeenschap een lid als oprichtend lid van de VZW Het Abrahamhuis afvaardigen en zo mee het initiatief dragen:

- 1. De 21 R.K.-parochies van het decanaat Genk
- 2. De 6 R.K.-Missies bij de R.K.-migranten in Decanaat Genk.
- 3. De Grieks-Orthodoxe Parochie Sint Barbara in Genk.
- 4. De Oekraïens-Orthodoxe Autocephale parochie Sint Michaël in Genk.
- 5. De Johanneskerkgemeente in Genk van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
- 6. De 3 Turkse Moskeeën in Genk. (Winterslag, Waterschei, Sledderlo)
- 7. De 3 Marokkaanse Moskeeën in Genk. (Winterslag, Waterschei, Sledderlo).

N.B. Met joodse vrienden uit gemeente en streek worden er op dit ogenblik informele kontakten opgebouwd.

Wil U geïnformeerd worden over en meedoen als ‘Gasten van het Abrahamhuis’ aan aktiviteiten van onze werkgroepen: eerlang verschijnt het eerste nummer van ons kontaktblad ‘De Gasten van het Abrahamhuis’. Het zal regelmatig informatie bezorgen aan iedereen die dat gaarne wenst.

Waarvoor kan U er terecht?

U zoekt als christen of mosliin kontaktadressen? U wil een Abrahamitische ontmoeting organiseren. U wil vorming opdoen over uw eigen of over andere kerken en abrahamitische godsdiensten? U wil vanuit uw geloof met andersgelovigen samenwerken voor medemensen in nood? U zoekt documentatie? U wil bidden voor en met andersgelovigen voor begrip, dialoog, vrede en gerechtigheid? U wil de aktuele feestkalender kennen van andere kerken en godsdiensten? Wij willen in de toekomst proberen groepen, gemeenschappen, scholen van alle leeftijden zo mogelijk op de weg van Abraham te helpen...

U bent altijd welkom op ons PERMANENT SEKRETARIAAT VAN HET ABRAHAMHUIS: - Het Abrahamhuis VZW, Buurthuis Kliniek, Noordlaan 6 B, Winterslag, 3600 Genk.
- Permanentie dag en uren: - woensdag: van 9u30 tot 12u. en van 13u30 tot 16u30.

Terug naar het begin van de pagina


Koerier, 1995, blz.14. Het Abrahamhuis

Op vrijdag 6 oktober 1995 had de opening plaats van het Abrahamhuis. Dit is een volledig origineel initiatief in ons land. Het wordt meegedragen door de Pax Christi groep Maasland. Simon Lambregs, pastoor in de parochie Kolderbos-Langerlo te Genk, is de inspirerende kracht zowel van de Pax Christi groep in deze regio als van het Abrahamhuis. De opening had speciaal plaats in het kader van de 6-de Vlaamse Vredesweek. Het Abrahamhuis wil een ontmoetingsplaats zijn van de godsdiensten in Midden-Limburg.

Tijdens de Interreligieuze Vredeswake van christenen en moslims die de opening van het Abrahamhuis begeleidde, werden zeven bouwstenen voor het ‘Huis van ‘Vrede’ aangebracht (symbool voor de zeven stichtende leden) en werden de stenen van geweld symbolisch weggegooid. Bij iedere steen die wordt aangebracht, wordt een gebed voor vrede uitgesproken in de geest van de levenshouding die op de steen vermeld staat. De zeven stenen vormen samen het symbool van het Abrahamhuis: een huis mer drie poorten, de tafel gedekt, en de heilige Boeken geopend bij het verhaal van de gastvrijheid van Abraham.

Wij brengen de steen gastvrijheid aan.
Moge God de vrede in onze leefgemeenschap en in de wereld doen toenemen door ons in elke gast, uit alle nationaliteiten, kerken, moskee-gemeenschappen en andere godsdiensten, tegemoet te komen en onze vreugde te vergroten. Daarom brengen wij voor het Huis van Vrede de bouwsteen van de gastvrijheid aan.

Wij brengen de steen broederlijkheid aan.
Moge God de vrede in onze samenleving doen toenemen door elkaar als broeders en zusters te zien, die allen op gelijke wijze door God zijn geschapen en bemind, van welk volk, kerk of godsdienst wij ook zijn. Daarom brengen wij voor het Huis van Vrede de bouwsteen van de broederlijkheid aan.

We brengen de steen vertrouwen aan.
Moge God onze harten vervullen met een groot vertrouwen in Zijn goedheid voor alle mensen zonder onderscheid. Moge Hij ook ons vertrou— wen doen toenemen in de goedheid van elke medemens: dan verdwijnt alle angst voor elkaar, dan komt Zijn vrede naderbij. Daarom brengen
medemens: dan verdwijnt alle angst voor elkaar, dan komt Zijn vrede naderbij. Daarom brengen wij voor het Huis van Vrede de bouwsteen van vertrouwen aan.

Wij brengen de steen verzoening aan.

Het samenleven van onze kerken en godsdiensten met elkaar doorheen de tijden en tot op de dag van vandaag is getekend door het vele leed dat wij elkaar hebben aangedaan. Vandaag willen wij met Gods hulp de weg van vergeving en verzoening gaan, de eerste stap naar vrede. Daarom brengen wij voor het Huis van Vrede de bouwsteen van verzoening aan.

We brengen de steen gerechtigheid aan.

Er kan geen Godsvrede zijn zonder gerechtigheid die van God voor de mensen komt. Want vrede tussen God en de mensen en tussen alle mensen van alle volken, kerken en godsdiensten is een vrucht van gerechtigheid. God geve ons die gerechtigheid die tot vrede leidt. Daarom brengen wij voor het Huis van Vrede de bouwsteen van de gerechtigheid aan.

We brengen de steen verdraagzaamheid aan.

Moge God ons geven dat wij groeien naar een verdraagzame samenleving waarin iedereen en elke gemeenschap zichzelf mag zijn naar de roeping die God hem geeft. Mogen wij leren elkaar te dragen in het geloof in de ene God, ook al zijn onze wegen naar Hem verschillend. Daarom brengen wij voor het Huis van Vrede de bouwsteen van de verdraagzaamheid aan.

We brengen de steen begrip aan.

Waar begrip is voor elkaars eigenheid, waar mensen naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen in hun eigen cultuur, hun eigen kerk en hun eigen godsdienst als joden, christenen en moslims, zal ook waardering groeien voor ieders aanbreng aan het huis van onze samenleving. Moge God ons dit begrip voor elkaar geven dat tot een samenleving in vrede leidt. Daarom brengen wij voor het Huis van Vrede de bouwsteen van het begrip aan.

Gebed om een Huis van Vrede

V. Gij eeuwige God, die gezegd hebt: ‘0 mens!’ en ons liet geboren worden om twee aan twee op weg te gaan, en een stad met huizen van vrede te bouwen waar allen twee aan twee en volk met volk kunnen samen leven.
A. Doe Uw aangezicht over ons lichten, zegen ons met Uw handen.
Laat ons niet langer stenen aandragen van geweld en onrecht.
Bouw Gij het huis van onze samenleving opdat het een Huis van Vrede wordt waar de tafel van Uw gastvrijheid gedekt staat voor alle mensen en Uw Woord wordt beluisterd en gedaan. Geef dat wij naar Uw gelijkenis goed zijn en goedheid scheppen. Laat ons samenleven gezegend worden met Uw gerechtigheid en Uw vrede.
Amen. Zo zij het.

Terug naar het begin van de pagina


VREDESWEEK 2001 - ‘Geef Europa een geweldloos hart voor Vrede’ met DIALOOGGROEP MOSLIMS-CHRISTENEN van HET ABRAHAMHUIS VZW - Ontrnoetingshuis voor de abrahamitische gemeenschappen in Genk -

ELFDE INTERRELIGIEUZE VREDESWAKE van Moslims en Christenen in Genk - Vrijdag in de Vredesweek, 5 oktober 2001, om 19u

EUROPA, HARD(T) VOOR VREDE! Samenknopen voor een NetWerk van Vrede.
- Een pIaatselijke netwerk van godsdienstgemeenschappen, verbindt zich In een ‘verbond van vrede’

 De Dialooggroep Moslims-Christenen van het Abrahamhuis
en de Moskeegemeenschap van de ‘Hassan lbn Tabit- moskee’
zullen blij zijn om U te mogen ontmoeten op het jaarlijkse Vredeswake-gebeuren:.
19u. Aanvang van de Vredeswake 2001.
20u. Interreligieuze Ontmoeting in de ontmoetingsiokalen met een bezoek aan de in aanbouw zijnde ‘Hassan Ibn Tabit - moskee’

• Verantw.uitgever.: Simon Lambregs, Dialooggroep Moslims-Christenen van het Abrahamhuis,
Het Abrahamhuis VZW, Noordiaan 6B,  3600 Genk.
----------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag van de Vredesweek, 5 oktober 2001
ELFDE INTERRELIGIEUZE VREDESWAKE VAN MOSLIMS EN CHRISTENEN IN GENK

De Dialooggoep Moslims-Christenen van Het-Abrahamhuis
- samen de gastgemeenschap van dit jaar
de Moskeegemeenschap van de Marokkaanse Hassan Ibn Tabit-Moskee aan de Noordiaan 133/3 te Winterslag - nodigt U van harte uit om het Vredeswake-gebeuren mee te maken:
- Om 19u: Vredeswake.
- Om 20u: Ontmoeting met hapjes aangeboden door de Marokkaanse Moslimgemeenschap van Winterslag en mogelijkheid tot moskeebezoek.

De Vredeswake is een tienjarige traditie van de godsdienstgemeenschappen van moslims en christenen van het Genkse die in 1991, na de Golfkrisis, begon in Kolderbos-Langerlo. De Dialooggroep van moslims-christenen die de Vredeswake sinds 1991 telkenjare op de vrijdag van de vlaamse vredesweek, voor de eerste zondag van oktober, organiseert maakt sinds 1995 deel uit van de Abrahamhuiswerking

Het thema van de Vredeswake sluit zoals elk jaar aan bij het thema van de Vredesweek. Dit thema gaat in dit jaar 2001, waar België voorzitter is van de Europese Unie, voor een pleidooi ‘om Europa een hart voor Vrede te geven’. De Vredesbeweging in ons land / wenst dat Europa onder het voorzitterschap van België initiatieven neemt voor ontwapening met een hart en niet zou verharden als het om Vrede gaat.
Wij leveren sinds 6 oktober 1995 in ons Abrahamhuis met ons Netwerk van verbondenheid van Abrahamitische Godsdiensten een specifieke bijdrage aan de Vrede in Europa, beginnend in eigen midden. Daarom spreken wij over ‘Samenknopen voor een Netwerk van Vrede’: wij zijn plaatselijke godsdienstgemeenschappen die zich in allerlei initiatieven verbinden tot een ‘verbond van vrede’.

Elk jaar werkend aan die geweldvrije zone in onze kerkgemeenschappen en moskeegemeenschappen, zoals reeds in onze Vredeswakes van 2000 en 1999 aangebracht, roepen wij dit jaar elkaar op om nog meer knopen te leggen en verbindingen te maken met elkaar. Wij willen geen mensen uitsluiten om welke reden dan ook. Wij willen mensen en gemeenschappen ‘aan elkaar knopen’ en verbinden.. Overal waar het leven ons samenbrengt in gezinnen, buurten, scholen, groeperingen kan elk van ons en kan elke gemeenschap daar werk van maken. Zo begint een vredevol Europa in eigen midden met Gods hulp.

De gastgemeenschap is dit jaar de Marokkaanse moslimgemeenschap van de ‘Hassan-IbnTabit-moskee’, die in opbouw is aan de Noordlaan 133/3 dichtbij de Paro te Winterslag. Zij bieden de aanwezigen hapjes aan tijdens de jaarlijkse gezellige ontmoeting na de wake en bieden de kans tot het bezoeken van hun in opbouwzijnde moskee.
Het zangkoor van de Dialooggroep Moslims-Christenen in de Abrahamhuiswerking zal ons uitnodigen tot ‘samenzang voor vrede’ van moslims en christenen.

Ook U zijt van harte welkom. Vrede zij U! Salem aleicum!
-----------------------------------
Op vrijdag 5 oktober 2001 was er te Genk een vredeswake met moslims en christenen. Bij die gelegenheid sprak bisschop Paul Schruers de aanwezigen toe.

Kerk en Leven, 7 november 2001, bisdom Hasselt. Redactie: Clem Vande Broek en Harry Vandedocht, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, tel. 011-22.79.21, fax 011-22.14.10, e-mail: Bisdom.Hasselt@kerknet.be

VREDE ZIJ U! SALEM ALEIKUM!

Geliefde vrienden, Godzoekende mensen, door God bezochte mensen! Vrede zij U! Salem aleikum!

Wij zijn hier deze avond samen onder het oog van de Barmhartige. Vanuit zijn barmhartigheid zijn wij geroepen om voor elkaar barmhartig te zijn.
Drie overtuigingen brengen ons deze avond hier samen.

1. God is de God van heel de wereld.

In de koran lezen wij: "En aan Allah behoren het Oosten en het Westen. Waarheen gij u dan ook wende, daar is Allah's aangezicht. Allah is waarlijk alomvattend en wetend." (Soura 2, vers 115).
En in het evangelie zegt Jezus dat God zijn zon voor allen laat opgaan en zijn zegen over iedereen laat neerdalen (Mt 5,45). God is daarom de God van New York en van Afghanistan, van Oost- en West-Jeruzalem, van Egypte en Vlaanderen, van Winterslag en Limburg. Hij leidt de geschiedenis, barmhartig en rechtvaardig. De wereld is in zijn hand.

2. Daarom moeten gelovigen in onze godsdiensten zich naar God richten en zijn wil doen.
Zo lezen wij in de tweede Soura: “Ja zeker, wie zijn gelaat in overgave wendt tot Allah en daarbij wel doet, voor die is zijn loon bij zijn Heer, en geen vrees is over hen en niet zijn zij bedroefd” (tweede Soura, vers 112).
En Jezus zegt: “Niet ieder die tot Mij zegt ‘Heer, Heer’, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van zijn Vader in de hemel” (Mt 7,21). En een leerling van Jezus, Paulus, roept ons op: “Verheugt u in de Heer, nogmaals verheugt u ... uw vriendelijkheid moet naar alle mensen uitgaan ... En de vrede van God zal uw harten en zinnen bewaren” (cf. Fil 4,4-9).

Vooral in deze tijd, waarin er zovele spanningen en conflicten zijn, worden wij als gelovigen uitgenodigd om ons gelaat in overgave naar God te wenden en voortdurend zijn wil te doen, in gerechtigheid en barmhartigheid. Dan wordt temidden van zovele gruwelen ons hart niet bedroefd en leven wij op dit uur van de geschiedenis met vrede en vreugde in ons hart.

3. In onze heilige geschriften is het Verbond heel belangrijk.
Allah gaat met de gelovigen een Verbond aan (2,27-124; 3,77; 5,7 ... in de koran). De gelovigen moeten aan het Verbond trouw zijn (2,177 in de Koran).

Ook in de bijbel sluit God een Verbond met de mensen in de geschiedenis van Abraham en van de profeten. Dit verbond is een inwendig Verbond, waardoor men een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangt (Ezechiël, Jeremia). Jezus zelf geeft een teken van een nieuw Verbond (Lc 22,2()). De gelovigen zijn zo met elkaar verbonden in dit grote Verbond met God.
Zijn wij daarom niet allen geroepen, van Verbond tot Verbond, om als gelovige moslims en gelovige christenen met elkaar verbonden te zijn in vriendschap?
In deze viering hebben wij als moslims en christenen koorden van verschillende kleuren met elkaar verbonden tot een vlechtwerk en een net van vnendschap. Dat willen wij nu ook concreet beleven in onze steden en dorpen, in onze wijken en straten, in onze scholen en fabrieken, overal waar wij elkaar ontmoeten. Het net van de vriendschap moet ruim en mooi zijn.
***
Zeer treffend wordt in de koran gezegd: “En wanneer gij begroet wordt met een begroeting, groet dan zelf met een nog schonere of beantwoordt die groet” (vierde Soura, vers 86). En in het evangelie zegt Jezus: “Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: vrede! Woont daar een vredelievend man, dan zal uw vrede op hem rusten” (Lc
10,5-6).

Dit is een uitnodiging tot concrete vriendschap tussen gelovigen uit de godsdiensten. Voortdurend en overal ontmoeten wij elkaar. Laten wij dan elkaar begroeten met een vredesgroet: vrede aan dit huis! Salem aleikum! Zo beleven wij reeds een vierkante meter van vrede en vriendschap midden in onze wereld. En deze vrede zal zijn weg vinden naar ieders hart en naar de hele wereld.

Terug naar het begin van de pagina 

Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.