TEWERKSTELLING VAN ALLOCHTONE LEERKRACHTEN / HULPVERLENERS. Standpunt van het bisdom Hasselt

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - STARTPAGINA - AGENDA - OVERZICHT - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
JAARTAL - NIEUW - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
allochtonen , armoede , bahá'íbijbeluitleg , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,

tewerkstelling van allochtone leerkrachten, standpunt van het bisdom Hasselt, mandaat Rooms-katholieke godsdienst, Vlaamse onderwijsraad 19 mei 1998, actie 2000 Provinciale Integratiedienst en hogescholen
 • Bisdom Hasselt: moslims welkom als leerkracht  (uit: Limburgs Mozaïek, september 2000, N° 86
 • Als gevolg van het gesprek op 30 juni 2000 schreef vicaris Jaak Janssen een brief die de moslimleerkrachten bij hun sollicitatiebrief konden voegen. Het was de bedoeling dat directies en inrichtende machten van katholieke scholen ernstig zouden overwegen deze leerkrachten een kans te geven.

 • Op 25 oktober 1999 bracht Assiye Yildiz, één van de kleuteronderwijzeressen van de alternerende opleiding, dit getuigenis. De avond werd georganiseerd door Kerkwerk Multicultureel Samenleven bisdom Hasselt.
  In het dossier Islamonderricht en moslims in het katholiek onderwijs brengt Herman de Ley een artikel uit Limburgs Mozaïek: zie (tekst 9): website: http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek8.htm .

  Het artikel is de neerslag van een interview van Dirk Janssen met vicaris Jaak Janssen naar aanleiding van een gesprek van bisschop Paul Schruers, vicaris Jaak Janssen met enkele andersgelovige allochtone kleuterleidsters (van de alternerende opleiding). Dit gesprek had plaats op 30 juni 2000 als een ultieme kreet van de groep in 1998 afgestudeerde andersgelovige kleuterleidsters naar het katholiek onderwijs om hen een kans op tewerkstelling in dat onderwijs te geven, waar ze tijdens hun opleiding vijf jaar als culturele bemiddelaars halftijds tewerkgesteld waren. Het interview had plaats in de loop van de maand augustus 2000.
   
   

  Bisdom Hasselt: moslims welkom als leerkracht
   (uit: Limburgs Mozaïek, september 2000, N° 86)

  Allochtone leerkrachten die van islamitische huize zijn geraken moeilijk in katholieke scholen aan de slag. De bisschop van Hasselt roept de schoolbesturen van de Limburgse katholieke scholen nu op om ook deze leerkrachten gelijke kansen te geven.

  De oproep van bisschop Schruers komt er na een gesprek met een aantal kleuterleidsters van Turkse origine die maar niet aan de slag geraken en hun nood klaagden bij het bisdom. De bisschop gaat een brief sturen naar de besturen van de katholieke scholen met deze boodschap.

  Katholieke identiteit: Jaak Janssen, de vicaris voor onderwijs van het bisdom, stelt in een interview met Mozaïek dat leerkrachten die moslim zijn geen bedreiging zijn voor het christelijk opvoedingsproject en de katholieke identiteit van de scholen. “Integendeel”, zegt de vicaris. “Dat christelijk opvoedingsproject kan erdoor gestimuleerd en geactiveerd worden. Moslims leggen immers op hun eigen manier getuigenis af van hun geloof. Islam en christendom hebben ook dezelfde basis: het geloof in God, zij noemen die Allah, die met mensen bezig is en de mensen draagt.”

  “Scholen”, zo vindt Jaak Janssen, “moeten zichzelf ook niet bedriegen. Er zijn ook Vlaamse leerkrachten aan de slag die niet of niet meer gelovig zijn en daar kan of wil men geen voorbehoud tegen maken. Ik denk niet dat er nog veel scholen zijn met een homogeen katholiek lerarenkorps en ik vind het ook geen noodzakelijke voorwaarde voor de katholieke identiteit van een school dat iedereen die er lesgeeft katholiek is.”

  Vicaris Jaak Janssen: “Katholieke scholen moeten het aandurven om ook leerkrachten die moslim zijn in dienst te nemen.”

  lnterreligieuze school: Vicaris Janssen vervolgt: “Er is nog een derde argument om ook moslims in dienst te nemen als leerkracht. Wij hebben in onze scholen veel islamitische kinderen. Katholieke scholen zijn dan ook pluralistische scholen, maar wel op een eigen manier. Wij kiezen voor een duidelijk project maar hebben respect voor de anderen en willen met die anderen het gesprek aangaan. Onze scholen staan voor de uitdaging om interreligieus en intercultureel te werken. Op dat punt kunnen leerkrachten die zelf moslim zijn een meerwaarde leveren. Scholen moeten met ouders communiceren en ook daar zijn moslims bij en als de school een leerkracht van hetzelfde geloof en met dezelfde achtergrond in dienst heeft bevordert dat die communicatie.” Dat betekent echter niet dat ze op die rol worden vastgepind, het zijn net als de andere leerkrachten volwaardige leerkrachten met als hoofdopdracht les te geven.

  Godsdienstles: Er is één probleem dat de aanstelling van leerkrachten die moslim zijn in de weg kan staan: moslims kunnen geen katholieke godsdienstles geven. Kinderen zijn er immers bij gebaat dat zij godsdienstles krijgen van een leraar die zelf ook katholiek gelovig is, pas dan is die overtuiging er ook en gebeurt het van ganser harte. Volgens de vicaris is het in de praktijk goed mogelijk oplossingen uit te werken voor dit probleem. Ofwel door een bijzondere toegevoegde leraar godsdienst die de godsdienstles overneemt van de klastitularissen (dit is in vele basisscholen al de regel), ofwel door een katholiek gelovige collega de godsdienstles te laten geven in plaats van de andersgelovige of niet-gelovige klastitularis.

  Ten slotte dit nog. Volgens de vicaris is het niet mogelijk dat het bisdom de scholen kan verplichten om ook leerkrachten die moslim zijn in dienst te nemen. “Wij kunnen alleen advies geven en ze proberen te overtuigen."


  Terug naar het begin van de pagina

  Als gevolg van het gesprek op 30 juni 2000 schreef vicaris Jaak Janssen een brief die de moslimleerkrachten bij hun sollicitatiebrief konden voegen. Het was de bedoeling dat directies en inrichtende machten van katholieke scholen ernstig zouden overwegen deze leerkrachten een kans te geven. 

  Bisdom Hasselt 
  Vicariaat Onderwijs 
  Vnjwilligersplein 14 
  3500 Hasselt 
  tel:(011)22 79 21 
  fax.:(011)24 10 08 
                                                                                                                                Hasselt 2000-08-30 
   

  Om aan een sollicitatiebrief toe te voegen 
   

  Geachte 

  Bijgaand ontvangt u een sollicitatiebrief van een moslimleerkracht. Hij of zij heeft haar diploma behaald om in het onderwijs te staan en zou graag lesgeven, ook in het Katholiek Onderwijs. 
  Misschien is deze sollicitatie emstig te overwegen. 

  Met hem of haar hebben wij het geloof in God gemeen. Daardoor kan ook het christelijk opvoedingsproject van de school gestimuleérd worden. En bij de verschillen die er zijn, kan uitwisseling en respect de diepgang vergroten. De eerbied voor het opvoedingsproject en de medewerking eraan kunnen blijven. 

  De aanwezigheid van moslim als moslimleerkracht kan in sommige gevallen de communicatie tussen leerlingen en Ieraars, tussen ouders en de school en tussen ouders onderling vergroten. Bovendien zal de interreligieuze situatie meer en meer een uitdaging worden in de opvoeding van jonge mensen. 

  Ik laat deze brief de sollicitatie vergezellen om ook deze jonge mensen uit eigen midden een kans te geven en te bezorgen in het Katholiek Onderwijs. Mag ik u vragen hun sollicitatie emstig te nemen, met hen scheep te gaan en met hen regelmatig, zoals met elke nieuwe leerkracht, te evalueren. 

  Met dank voor de tijd die u besteedt aan deze brief. 

  In alle vriendschap 

  Jaak Janssen 
  Vicaris-generaal 

  Terug naar het begin van de pagina


  Op 25 oktober 1999 bracht Assiye Yildiz, één van de kleuteronderwijzeressen van de alternerende opleiding, dit getuigenis. De avond werd georganiseerd door Kerkwerk Multicultureel Samenleven bisdom Hasselt.

  GETUIGENIS VANUIT HET ONDERWIJS

  (Kleuteronderwijzeres Assiye Yildiz)
  Mijn naam is Assiye Yildiz. Ik ben van Turkse afkomst en heb een islamitische overtuiging. Op het moment werk ik voltijds als kleuteronderwijzeres in de Sint-Jansschool in Waterschei. Ik ben daar klastitularis bij de 5-jarige kleuters.

  Als kleuteronderwijzeres van Turkse afkomst ben ik ervan overtuigd dat ik kan werken aan de interculturele houding en vaardigheden van zowel allochtone als autochtone kleuters. Het is vooral belangrijk dat de kleuters begrip en waardering leren opbrengen voor elkaars godsdienst, werelden, gewoonten,… Zo leren kinderen intercultureel en interreligieus omgaan met elkaar. Kinderen leren van kindsbeen af omgaan met culturele en religieuze verschillen. Dit is een stuk garantie voor de toekomst van de kinderen.

  Ik geef les in een katholieke school. Ik besef dat de katholieke kleuters recht hebben op catechese. Om hieraan te voldoen hebben we samen met een Vlaamse collega uitwisselingen opgezet. Mijn collega geeft een catecheselesje in mijn klas, ondertussen geef ik een ander lesje in haar klas. Wij spreken onderling af over welke waarden wij die week gaan werken. Die waarden probeer ik dan in de klas uit te werken via ICO-verhaaltjes. Dit zijn interculturele verhaaltjes waarin waarden en normen voorkomen waarin alle kleuters zich kunnen herkennen. Bij kleuters is dat bijvoorbeeld elkaar niet pesten, niet uitstoten, eerlijk zijn, kunnen delen, anders zijn.

  Ik vind het belangrijker om te blijven staan bij de gelijkenissen tussen kinderen dan de nadruk te leggen op verschillen. Uiteindelijk zijn wij niet zo verschillend van elkaar. Dit is een stuk van mijn taak in de klas.

  Buiten de klas probeer ik een bijdrage te leveren bij het opvangen van migrantenouders op school. Dan ben ik een brugfiguur naar de Turkse ouders toe. Zij weten dat ik een Turkse ben en komen naar mij toe. Mijn taak is dan vooral het tolken, vertalen en wederzijds informeren tussen ouders en school. Op deze manier voelen de migrantenouders zich gewaardeerd en begrepen en wordt de drempel naar de school toe verlaagd.

  Ook de kinderen beseffen dat ik geen Vlaamse juffrouw ben want sommige kinderen proberen mij aan te spreken in het Turks. Ik antwoord altijd in het Nederlands. Door mijn aanwezigheid op school kunnen deze kinderen ervaren dat iemand van een vreemde afkomst ook voor de klas kan staan. Zo is er mogelijkheid tot identificatie.

  Bij ons op school valt het ook op dat er minder pestgedrag is dan op een school dat voor het grootste deel bestaat uit Vlaamse kinderen. Ik denk dat dit te maken heeft met de samenstelling van de groep. Bij ons op school vallen die verschillen niet zo op, want iedereen is anders. En anders is ook gewoon.

  Ik ben blij dat ik als islamitische kans krijg om te werken op school. Ik ben de directie dan ook dankbaar dat zij die uitdaging durft aangaan.

  Terug naar het begin van de pagina