INTERRELIGIEUZE MEDITATIE 

Zie ook webpagina IRM - meditatie - christelijke meditatie - interreligieuze meditatie -Vipissana meditatie centrum (boeddhisme)

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - websitenaam : http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

- HOME webpagina over KMS bisdom Hasselt - CONTACT - ACTIVITEITEN KMS - TEKSTEN KMS - CEL ONDERWIJS - WERKGROEP INTERRELIGIEUZE DIALOOG - INTERRELIGIEUZE MEDITATIE - LINKS -
- Antwerpen : website : http://www.clik.to/irelimed . E-mail : irelimed1hart@hotmail.com . Informatie : Van NISPEN, Walter, Huybrechtsstraat 36, 2140 Borgerhout . Tel. 03.235.81.89 - GSM 0497-16.28.32 . waltervannispen@hotmail.com . SCHAEP, Carine , De Robianostraat 124, 2150 Borsbeek . Tel. 03.322.64.33 .
- Hasselt : Bernard Delhaise, Weg naar As 117 b23, 3600 Genk. Tel.:089/24 43 02 E-mail: bernard.delhaise@pandora.be
Op de federatiebladzijde van het parochieblad Kerk en Leven nr.10 (5 maart 2003) verscheen het artikel met als titel : INTERRELIGIEUZE MEDITATIE

De veertigdagentijd vangt weer aan - een tijd van intenser gerichtheid op God en op de medemens, een tijd van een grotere bekommernis voor het milieu zowel voor wat water, aarde als lucht betreft, een tijd om meer aandacht te schenken aan gezond voedsel en een gezonde levenswijze, een tijd om met anderen te delen. 
In deze contekst past een artikel over interreligieuze meditatie, een initiatief van Bernard Delhaise, dat in december 2002 in Hasselt is gestart. Bij interreligieuze meditatie komen personen uit verschillende religies bijeen, niet om elkaar te informeren over elkaars godsdienst, maar om in stilte,  in het beluisteren van elkaars religieuze teksten en muziek, en in bezinning zich bewust te worden van de ene Schepper, gemeenschappelijke bron van ieders bestaan.

Ik had een vraaggesprek met Bernard Delhaise, geen onbekende voor de Kiewitenaren, want in 1990-1993 was hij pastoor van de Sint-Lambertusparochie Kiewit.

Je hebt in 1993 Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) Nationaal opgericht. Kan je ons daarover iets meer vertellen.

Het thema van Welzijnszorg 1992 en Broederlijk Delen 1993 was "Vluchten kan niet meer". Deze campagnes droegen ertoe bij dat we bewuster werden van de aanwezigheid van vluchtelingen als maatschappelijke realiteit en dat mensen in soms hartverscheurende oorlogssituaties of in erbarmelijke economische omstandigheden moeten leven.

In 1992 besloot de bisschoppenconferentie om KMS op te richten en in mei 1993 vroeg bisschop Paul Schruers me om in Brussel dit nieuw initiatief te beginnen. Het thema van de vluchtelingen was een onderdeel van een veel ruimere opdracht van KMS. Kerkwerk kreeg ook tot taak te werken aan een klimaat van verdraagzaamheid en contacten te leggen met personen van andere religies, in het bijzonder met moslims.

De opdracht van KMS bestond dus in vluchtelingenwerk, racismebestrijding en contacten met moslims. Maar hoe heb je dat gerealiseerd?

Er bestond reeds een nationale stuurgroep van Welzijnszorg-Broederlijk Delen, Caritas Internationaal Hulpbetoon, Pax Christi Vlaanderen en Rechtvaardigheid en Vrede. Deze stuurgroep nam het initiatief en werd later de Raad van Bestuur. En in Antwerpen werkte vanaf 1988 Didier Vanderslycke, de huidige verantwoordelijke van KMS Nationaal, aan een diocesane werkgroep KMS.
Ik zocht een medewerker en het werd Ann Labeeuw. We hebben vijf jaren intens samengewerkt tot ik op 1 januari 1998 de diocesane verantwoordelijkheid van KMS bisdom Hasselt op me nam.
In 1993-94 hadden Ann Labeeuw en ik een onderhoud met iedere bisschop van de Nederlandstalige pastoraal en pleitten we voor het opstarten van een diocesane werkgroep en een diocesane verantwoordelijke / vrijgestelde in ieder bisdom.
We begonnen met het opsporen van initiatieven die plaatselijk genomen werden. Deze personen brachten wij bij elkaar zodat ze hun ervaringen aan elkaar konden uitwisselen.
Op zoek gingen we naar mensen die zich wilden engageren in de nationale werking, in de werkcel vluchtelingen en in de werkgroep relatie-opbouw moslims-christenen (ROMC).

Wat deden jullie heel concreet?

Bijvoorbeeld: we zorgden ervoor dat bij het einde van de ramadan een brief met gelukwensen van de kerkelijke overheid aan de moskeeën werd gedragen. We brachten vormingsmateriaal bijeen, verzamelden documentatie, richtten cursussen in, gaven een nieuwe kalender uit met de religieuze feesten van de diverse religies.

In 1998-2000 was je verantwoordelijke van KMS bisdom Hasselt en in die periode ontstond de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL).

In 1999 vroeg de pastorale raad van het bisdom Hasselt de werkgroep KMS om in het jubeljaar 2000 een interreligieuze viering te organiseren. Uit de samenwerking van de pastorale raad en KMS met de vier religies die in Limburg aanwezig zijn, nl. bahá'ís, christenen, moslims en sikhs, ontstond de WIDL. Hij komt regelmatig samen en organiseert interreligieuze activiteiten. Zo bereidt de WIDL een interreligieuze gebedswake voor op vrijdag 22 augustus 2003 in het kader van de Virga Jessefeesten.

In het najaar 2002 ben je gestart met  interreligieuze meditatie?

Vanuit de WIDL zijn er reeds vele interreligieuze ontmoetingskansen, maar interreligieuze meditatie bestond nog niet.
Meditatie kan je omschrijven als ‘door stilte en gebed God in je hart laten handelen’.
Toen bevriende moslims me vroegen of dit alleen voor christenen voorbehouden was, antwoordde ik dat meditatie openstaat voor iedere religie. Van hieruit is de idee gegroeid en gerijpt om met mensen van verschillende religies samen in stilte te mediteren.
Tijdens de zomer 2002 had ik een gesprek met enkele bahá'ís, moslims en sikhs. Ze hadden grote belangstelling. Zou het dan toch mogelijk zijn dat mensen, bewogen vanuit verschillende religieus, elkaar in een religieuze diepte zouden kunnen vinden?
In oktober 2002 had een eerste gesprek plaats met enkele mensen van iedere religie samen om de haalbaarheid van dit voorstel te bekijken. Dat is niet evident want meditatie en stilte worden in de vier religies anders ingevuld. Toen werd besloten ermee te starten vanuit de intuïtie dat we op het juiste spoor zaten. Misschien is het de Onnoembare, God, die dit van ons vraagt en wil Hij een samenwerking realiseren waarin mensen totnogtoe niet slaagden.
Op de eerste meditatie-avond in december 2002 was het thema : "de verschillende namen voor God in deze vier religies". We waren met 35 aanwezigen, het dubbele van het gehoopte aantal. Mannen en vrouwen; ook veel jongvolwassenen. Deze avond ging door in het islamitisch informatie- en dialoogcentrum op de kleine ring in Hasselt.
De tweede meditatie-avond had plaats in februari 2003 in de kerk van de Verenigde Protestantse Kerken van België te Hasselt ( de kerk van dominee Lianne de Oude). Het thema was: "ons lichaam, tempel van God". Ruim 45 mensen zaten in stilte rond de religieuze symbolen van iedere religie en brachten een klein uur door in stilte, onderbroken met enkele teksten van iedere religie. We eindigden met een joods vredeslied en de vredeswens aan elkaar.
Een derde avond is gepland op 1 april 2003. Hij wordt georganiseerd door de bahá'ís met het thema "de zin van het leven", thema, door de sikhs gesuggereerd.
We hopen in mei een vierde meditatie-avond te organiseren in de tempel van de sikhs in Halmaal (Sint-Truiden).

Komt interreligieuze meditatie niet tegemoet aan een onuitgesproken verlangen van meerdere personen van verschillende religies?


In stilte mediteren is iets anders dan een gebedswake. Bij interreligieus mediteren verdampen de grenzen tussen de religies en beseffen de personen dat ze één zijn in God, ondanks de verschillen in leer, liturgie e.a. Er is dus enerzijds de ervaring van éénheid, en anderzijds vindt ieder zijn weg naar God in de eigen religie.

En een laatste vraagje : Ben je nu op pensioen?

Officieel ben ik op pensioen, maar in feite ben ik actief medewerker van KMS en daarin sterk geëngageerd. Bovendien ben ik meewerkend priester in het ziekenhuis van Genk waar Jaak Hermans aalmoezenier is.

Namens de lezers dank ik je hartelijk voor dit gesprek en wens ik je veel geluk toe.

Meer informatie over Kerkwerk Multicultureel Samenleven en over de Werkgroep Interreligieuze Dialoog kan je bekomen bij Odette Storms, de huidige verantwoordelijke van KMS bisdom Hasselt en voorzitter van de WIDL . Tel.: 089/35 23 43 ,  Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt , of tel.: 011/23 53 06 . E-mail: kms_hasselt@hotmail.com .

Heb je belangstelling voor Interreligieuze Meditatie, dan kan je terecht bij volgend adres : Bernard Delhaise, Weg naar As 117 b23, 3600 Genk. Tel.: 089/24 43 02 E-mail: bernard.delhaise@pandora.be .


Werkten mee aan het tot stand komen van dit artikel : Arseen De Kesel, Bernard DelhaiseReligie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.