Informatie over en beschouwingen bij het :
ISLAMITISCH DIALOOG- EN INFORMATIECENTRUM
Islamitisch centrum voor relaties met andersgelovigen en levensovertuigingen
Koçak Bahattin - bako29@hotmail.com - 0477/420896 

website - panorama .

 • Ontstaan, doelstellingen, werking en dialoog van het Centrum
 • 25 april 2001: conferentie van Mehmet Aydin
 • 17 oktober 2001 - “Moslims en Christenen voor vrede” - Koçak Bahattin, voorzitter Islamitische Dialoog- en Informatiecentrum, en Prof. Leon Lemmens, vicaris-generaal Bisdom Hasselt, Pastoraal Seminarie Centrum, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt- Kiewit

 • Ontstaan

  Het centrum is officieel ontstaan einde 1999, maar de gedachte bestond eigenlijk al jaren. Toen Bahattin Koçak in 1991 terugkeerde na zijn studies in Turkije, zag hij dat allochtone jongeren in België vooral op het vlak van hun studies en op dat van hun identiteit als moslim grote problemen hadden.. Daarom werd in 1993 in Hasselt het studiebegeleidingsproject voor allochtone jongeren en in 1999 het Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum opgericht.
  Met het oog op het opstarten van het Dialoogcentrum had Bahattin Koçak contact opgenomen met het Intercultureel Dialoog Platform in Turkije, een zeer bekende vereniging die bestaat uit vooraanstaande moslims, christenen en joden. In april 2000 werd hij uitgenodigd op een Internationaal Dialoog Symposium, georganiseerd door het Intercultureel Cultureel Platform. Deze ging door in Urfa (Turkije), de stad waar de profeet Abraham heeft geleefd. Het thema was Abraham, de vaderprofeet van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Hij was er namens het Islamitische Dialoog- en Informatiecentrum.
  Bij de oprichters is een Marokkaanse dokter en een Belgische moslim. Het centrum richt zich tot alle moslims. Het vertegenwoordigt niet de moslims, want daarvoor bestaat de Executieve. Het onderscheidt zich van de vele allochtone verenigingen, die vooral rond cultuur en sport bezig zijn. Het is ook geen moskeevereniging. Het is een vereniging die zich toelegt op de verdieping van de islam en de dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen.
  Vooral studerende allochtone jongeren voelen zich door dit initiatief aangesproken en zetten zich ervoor in.

  Doelstellingen

  - reeds beschikbare kennis, ervaring en informatie coördineren, zowel op het vlak van cursussen en onderzoeken als op dat van boeken, tijdschriften e.a. informatiedragers
  - een universitaire ontmoetings- en vormingsruimte uitbouwen voor moslims en niet-moslims, d.m.v. publicaties, congressen, seminaries, vorrningscycli, taallessen, lezingen, ed.
  - Voorlichten en adviseren van personen en organisaties inzake de Islam en de relatie met andere religies
  - Bevorderen van het wederzijds begrip en respect tussen vertegenwoordigers en belijders van de verschillende religies en levensbeschouwingen.
  - Bevorderen van een oprechte, positieve en waakzame betrokkenheid van moslims bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
  - Bevorderen van de bekendheid en beleving van universele ethische waarden en principes bij de jongeren,
  - Het verkeerd interpreteren van de Islam voorkomen.

  De vereniging tracht haar doelstellingen te realiseren door:

  •    het opnchten van een studiecentrum met een uitgebreide bibliotheek voorzien van gedrukte en elektronische bronnen;

  •    het stimuleren, facilieren en verrichten van relevant onderzoek in de ruimste zin van het begrip;

  •    het vervaardigen en ter beschikking stellen van informatieve en educatieve multimedia producten;

  •    het aanwenden van allerlei andere vormen van media en het beheren van een interactieve website;

  •    het organiseren van cursussen en het geven van voorlichting op alle niveaus; het organiseren van lezingen en symposia;

  •    het organiseren van studiereizen naar plaatsen met levensbeschouwelijke of religieuze betekenis;

  •    het onderhouden van contacten en het overleggen met andere organisaties en instanties binnen de context van de doelstellingen

  Wees zo verdraagzaam dat je boezem zo wijd als de oceaan wordt. Laat je inspireren door geloof en liefde voor mensen. Laat er geen verstoorde zielen zijn die je niet de hand reikt en die je onverschillig laat.


  Werking

  Het centrum werkt aan een positieve beeldvorming van de islam. Aan verenigingen en scholen, e.d. wil het informatie over de islam geven. Het maakt vertalingen, en stelt brochures samen enz. Het probeert een antwoord te geven op de vragen van moslims en niet-moslims. Op uitnodiging van Kerkwerk Multicultureel Samenleven bisdom Hasselt gaf Bahattin op 6 december 2000 een conferentie over de islam.
  Waar het centrum het antwoord schuldig blijft, nodigt het geleerden uit, zoals professor Mehmet Aydin, die op 28 april 2001 in het Pastoraal Centrum Seminarie te Hasselt voor een groep van bijna 120 mensen een lezing hield over de dialoog tussen de islam en de verschillende geloofsovertuigingen.
  Het centrum nam deel aan de Interreligieuze Ontmoetingsdag op 28 oktober 2000 en organiseerde in december 2000 een Ramadan eetavond voor niet-moslims waarbij niet enkel het eten maar ook het informeren van elkaar over de vasten aan bod kwam.

  Dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen

  Het Dialoogcentrum ziet de dialoog in de betekenis van overleg en gesprek tussen personen en groeperingen. Het beoogt wederzijds respect, begrip en aanvaarding, ondanks het verschil in opvatting en overtuiging. Het wil vriendschap tussen de mensen bevorderen.
   
  De universele waarden naar voren brengen, liefde, begrip, onderlinge verstandhouding, de mens aanvaarden als het heelal en hem de plaats geven die hij verdient, het leven beschouwen als een wedstrijd voor goede deugden, alle vijandigheden, haat en wraakgevoelens overwinnen met hoffelijkheid en begrip, wetenschap, kultuur en kennis op de beste manier presenteren aan de mensheid, zonder de mens te offeren aan de andere en zonder de anderen te offeren voor één mens, proberen een wederzijdse evenwicht op te zetten en dit te beschermen, proberen grootse ideeën te realiseren zonder af te wijken van de realiteit, erin geloven dat geloof, taal en afkomst geen enkele verplichtingen inhouden voor het individu, een systeem gebaseerd op deze pijlers en die de mens eert omwille van “het mens zijn".Zulk een systeem zal het gezicht zijn van de nieuwe wereld. Wat is onze rol in dit systeem? Enkel een bescheiden kleine bijdrage. Voor ons is dit een gewetenszaak en voor een zuiver geweten is dit nodig.

  Terug naar het begin van de pagina


  Op 25 april 2001 organiseerde het Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum in samenwerking met Kerkwerk Multicultureel Samenleven een conferentie van Mehmet Aydin.
  Jan Geypens, Witte pater, geeft een verslag.
  Een Moslim in het seminarie.
   Uitgenodigd door het Islamitische Dialoog en Informatiecentrum gaf prof. Mehmet S. Aydin, islam theoloog aan de universiteit van Izmir (Turkijë), een opmerkelijke lezing in de aula van het Pastoraal Centrum/Seminarie te Hasselt.
  Het thema van de lezing was :” Een religieus pluralisme gezien vanuit een moslim perspectief”.
   We kennen allemaal het bestaan van heel wat ‘ dialoog groepen’ , van mensen die overtuigd zijn dat dialogeren met gelovigen uit andere godsdiensten en culturen kan bijdragen tot een meer vreedzame samenleving. Meestal komen deze initiatieven van uit een christelijke hoek, zowel vanuit protestantse als vanuit katholieke kringen of samen, zoals het ‘ Abrahamhuis’ in Genk. Wat we waarschijnlijk minder goed weten is het feit dat dit ook meer en meer beleefd en aangevoeld wordt als een noodzaak door intellectuelen uit de moslimwereld.
   Het was dan ook een aangename vaststelling te mogen noteren dat dit initiatief kwam van uit de‘Islamitische dialoog groep’ zelf, weliswaar in samenwerking met Kerk- en Multicultureel Samenleven van het bisdom Hasselt. Ook bij  Moslims groeit de belangstelling voor dialoog en het was dan ook geen verwondering van te zien dat de helft van de aanwezigen in dit seminarie moslims waren.
   In zijn thema over de uitdagingen van het ‘pluralisme’ voor Islam handelde prof. Mehmet S. Aydin deze problematiek zowel wat gebeurt binnen de Islam als wel de islamhouding tegenover gelovigen van andere godsdiensten en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, tegenover de  mensen van het boek, namelijk Christenen en Joden. Voor hem was historisch gesproken, de Moslim benadering tegenover andere religies veel toleranter dan tegen de eigen inwendige verschillen.

   Zonder de pretentie te willen hebben om zijn lezing te kunnen samenvatten, hier toch enkele van zijn gedachten die mensen met interesse voor dialoog niet ongevoelig kunnen laten. In zijn uiteenzetting behandelde hij enigszins een vraag uit het boek ‘Islam en Christendom’ van William Montgomery Watt, een bekende Britse Islamoloog: “ Zijn de verschillende wereldreligies klaar om elkaar te aanvaarden als medeklimmers op de ‘Berg van Geloof’ waarvan de door God bewoonde top in de mistige wolken gehuld blijft”?
  Betekenis.  ( De professor zelf is aan het woord)
   Naar gelang men modernist of fundamentalist , traditionalist of neo-traditionalist is, en men dus ook een verschillend idee over pluralisme heeft, moet het pluralisme niet alleen worden beschreven of getolereerd, het moet worden aanvaard, aangemoedigd als een sociale verworvenheid en deugd. In de laatste decennia heeft het begunstigen van interreligieus dialoog en pluralisme meer en meer aandacht gekregen in de moslimwereld. Sommige modernisten en liberale Moslims beschouwen ‘pluralisme’ als een onderdeel van Gods plan en dus als een rijkdom.
  Hij vertrok van een veel geciteerd vers uit deQur’an: “ Er is geen dwang in Religie” (S.2, A 256 ) en dit wordt begrepen als: andere Religies moeten worden gerespecteerd en hun volgelingen mogen niet in de moslimgemeenschap worden geleid (S6, A88/89).
  Verder definieerde hij ‘pluralisme’ als herkenning, verdraagzaamheid en samenleven met andere godsdiensten en culturen.Hij citeerde verder uit de Qur’an: “ Zij die geloven(Moslims) de Joden, de Christenen en de Sabeers; ieder die gelooft in God en de Oordeelsdag en goede werken doet; zij zullen hun beloning van God krijgen. Zij zullen niet hoeven te vrezen, noch zullen zij verdrietig moeten worden” (S 2, 62 ).

  Limieten.
   Maar we moeten wel onthouden dat het pluralisme limieten heeft. Alle wereldreligies hebben gemakkelijke herkenbare zelfbeelden gemaakt in de betekenisvolle heilige Teksten. Dit legt aan de Moslims verplichtingen op, zoals ook Christenen en Joden hun verplichtingen hebben. Het wordt moeilijk voor een Moslim wanneer het gaat om een moreel relativisme. Dat is de reden dat veel Moslims argwanend staan tegenover religieus pluralisme. Zij vrezen de aantasting van de moraliteit of een vorm van onverschilligheid. Zij stellen dat als een religie, om het even welke religie, geen problemen maakt van immoreel gedrag, wat door Islam wordt afgekeurd, dat dit ten onrechte als de rijkdom van de verscheidenheid wordt voorgesteld. Want, hoe zouden we dan onze kinderen een noodzakelijke religieuze en morele opvoeding kunnen geven?
   Geloof in de ‘uniekheid’ van sommige kenmerken van religie is niet ‘uniek voor de Islam. Uniek is een universeel gevoel en een houding tegenover het eigen geloof. Het lijkt me tamelijk vanzelfsprekend dat het eigen geloof en de eigen verplichtingen niet moeten worden achtergelaten om het religieuze pluralisme te erkennen, te verdedigen en zelfs aan te moedigen.

  Groeikansen.
   Religieus pluralisme kan maar groeien in een maatschappij waar de rechtstaat en sociale rechtvaardigheid worden erkend en de vraag naar democratische deelname wordt beantwoord. We weten dat de moderne Islam vele liberale pogingen, met bevrijdende elementen op religieus gebied, heeft gekend. Zij mislukten om verscheidene redenen: het bestaan van een sterk conservatieve, zelfs reactionaire impuls, het misbruik van religie voor maatschappelijke doeleinden, een antidemocratische politieke structuur, militaire interventies en het ontbreken van liberale opvoedingsinstituten. Westers etnocentrisme, imperialistische internationale politiek en Christelijke zendingsactiviteiten hebben nog zout in de wonde gestrooid. Al deze factoren samen droegen bij tot de opkomst van de zogenaamde
  ‘politieke Islam’ met de ondertussen wel bekende agenda waarvan de belangrijkste thema’s meer politiek dan religieus zijn.
  Ondanks alles ben ik niet pessimistisch. De behoefte aan een levenskrachtige democratie en sociaal-economische rechtvaardigheid is dringend. Het aantal Moslim intellectuelen neemt toe.

  Besluit.
   In elk geval, verdienen vernieuwingen en nieuwe benaderingen meer aanmoediging en ruimte. Op dit ogenblik worden Moslimintellectuelen geconfronteerd met storende reacties en verwerpingen vanuit het niet-verlichte conservatieve en traditionalistische deel van de Moslimgemeenschap(Umma). Maar zelfs in deze moeilijke omstandigheden heeft de Umma behoefte aan meer rationele argumenten, meer vrijheid en democratie, onder de hoede van de wettelijkheid waarzonder geen enkele vorm van ‘pluralisme’ een groeikans heeft.


  Terug naar het begin van de pagina


  17 oktober 2001 - “Moslims en Christenen voor vrede” - Koçak Bahattin, voorzitter Islamitische Dialoog- en Informatiecentrum*** Prof. Leon Lemmens, vicaris-generaal Bisdom Hasselt, Pastoraal Seminarie Centrum, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt- Kiewit

  Beste mensen, beste vrienden, beste aanwezigen,

  Ik wil mijn deel van deze avond met een Koranvers openen, namelijk:

  “O mensen! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en wij hebben jullie tot volkeren  en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht.”

  Allereerst dank ik u ook voor uw aanwezigheid. We zijn  hier vandaag bijeengekomen om te spreken over vrede. Vrede, dat helaas de laatste tijd zoek is geraakt.Vrede, iets wat we de dag van vandaag heel hard nodig hebben.

  Aanleiding voor het organiseren van deze avond is, zoals u misschien ook vermoedt, de recente aanslag in de Verenigde Staten en de gevolgen die daaruit verder vloeiden. Vooral de gevolgen en onterechte verwijzingen naar religie, meer bepaald naar de Islam. Eigenlijk zou het verhaal van vandaag geen verhaal mogen zijn dat gaat over oorlog, intolerantie e.d., het zou meer een verhaal moeten zijn dat handelt over dialoog en vrede. Trouwens, zo staat het ook in de titel: Moslims en Christenen voor de vrede…

  Zoals u in de actualiteit ook opgemerkt zult hebben zijn er de laatste weken in de richting van de moslims veel “onterechte” negatieve verwijzingen geweest. Dit is geen verwijt maar realiteit. Tegen al die negatieve reacties zijn er ook positieve gevolgen geweest. Zo hebben vooral religieuze leiders uitspraken gedaan om de vrede te bevorderen, er zijn bijeenkomsten georganiseerd om de wrede uitspraken tegen te werken, om deze om te zetten in vrede. Vandaag zou ook zo een bijkomst moeten zijn. Een bijeenkomst waar enkel over vrede wordt gesproken, waar enkel de woorden dialoog en vriendschap aan bod moeten komen. Het is absurd, in mijn ogen, om over geweld en oorlog te spreken omdat zulks iets niet past in het mond van iemand die durft zeggen dat hij in naam van de religie handelt. Want religie kan geen oorlog betekenen. Religie is vrede.

  Ik had het juist over het verhaal van vandaag, wel, ik hoop dan ook dat deze avond zal bijdragen aan de relatieopbouw of de dialoogvorming tussen ons, moslims en christenen, want de wereld, en vooral, onze toekomst, de kinderen hebben dit nodig…  Samen met uw aanwezigheid, dat in mijn ogen symbool staat voor uw inzet en bijdrage aan de dialoog, wil ik ook dhr Leon Lemmens bedanken omdat hij onze vraag voor een gezamenlijk gesprek heeft aanvaard, ik ervaar dit als een teken van grote inzet voor de vrede.

  Twee dagen geleden, toen ik mijn tekst begon te schrijven, had ik veel moeite om te beginnen. Want het gaat het hier uiteindelijk over vrede, en wat kan je vertellen over vrede? Uiteindelijk heb ik me voorgenomen om te beginnen met een mission statement voor  mezelf; namelijk:

  ik wil duidelijk maken dat het wezen van de Islam bestaat uit vrede, barmhartigheid, genade en tolerantie; dat twist,geweld en terreur vreemd zijn voor de essentie van de Islam; dat verder alle godsdiensten deze grondbeginselen gemeen hebben en derhalve alle strijd achterwege gelaten moet worden opdat we onze, door oorlogen en twisten gekwelde aarde naar een vredige en gelukkige toekomst kunnen dragen.

  Ik voelde ook de behoefte om publiekelijk, op deze manier dan, van gedachten te wisselen, in de hoop dat wij samen ons echt bewust kunnen worden  van onze grote verantwoordelijkheid.

  De ontwikkelingen van de laatste weken zijn zodanig gevormd dat moslims, gewild of ongewild, in de verdediging moesten gaan? Wat moesten ze verdedigen, natuurlijk hun eigen geloof. De wereld was geschokt na de recente aanslag in New York. De wereld is plots veranderd, werd er gezegd. Aan de andere kant werden de moslims “aangevallen”. Niet letterlijk, maar diegenen die van deze gelegenheid wilden profiteren, hebben het ook gedaan. Zomaar, uit het niets hebben ze verhalen verzonnen die totaal in tegenstrijd zijn met de ware Islam. Dit kan gewoon niet. Islam zou een religie zijn die gebaseerd is op doden en vermoorden? De Koran zou de moslims stimuleren om de niet-moslims te doden? Nog in de Koran zou er vermeld staan dat moslims verplicht zouden zijn om een islamitische staat te vestigen en dit over de ganse wereld zouden moeten spreiden? En vooral; de Koran, de islam, dus Allah-God zou tegen hoffelijkheid, tolerantie, liefde, tegen dialoog met niet-moslims en tegen vrede zijn? Dan stel ik me de vraag, hebben al deze mensen die jarenlang bouwen aan een interreligieuze dialoog, hebben zij voor niks gewerkt? Waarom zijn wij dan hier vandaag? Diegenen die zulke uitspraken leveren en dia aanzetten tot deze wederzijdse haat zijn helaas degenen die tegen zulk een interreligieuze ontmoeting zijn. Het zijn zij die geen vrede, geen dialoog willen. Het zijn zij die geen tolerantie dulden. Vroeger zou ik gezegd hebben, diegenen die dit doen kennen de Islam helemaal niet, maar nee hoor, zij kennen de Islam heel goed. Zij weten dat een ontmoeting tussen Islam en Christendom enkel en alleen maar positieve gevolgen zal hebben voor de mensheid en de wereld. En dit is hetgeen wat zij niet willen. Zal het hen ook lukken is de vraag? Ik hoop van niet en samen kunnen we eraan werken om het voor hen niet te doen lukken…

  Nu, over Islam gesproken, wil ik toch aanhalen hoe ons geloof tegenover vrede, liefde, tolerantie e.d. aspecten staat. De meeste onder u hebben het voordeel om Limburger te zijn, want in Limburg wonen veel gematigde moslims die deze zaak goed kunnen vertellen.

  Het woordje Islam komt uit het Arabisch en het staat voor silm, wat letterlijk overgave, wederzijdse veiligheid, geborgenheid en vrede betekent. Deze betekenissen zijn ook diep geworteld en verbonden met het leven van een moslim, want een moslim mag en kan enkel symbool staan voor vrede en liefde en voor het onderhouden van de basisrechten van de mens. De woorden die ik juist aanhaalde komen ook voor in het gebed van een moslim, niet letterlijk maar innerlijk; wanneer een moslim begint te bidden is hij verplicht om al het wereldse weg van zich te houden. Hij toont met zijn gebed respect aan de Schepper, hij geeft zich over aan God-Allah en dit laat hij zien met het knielen en het buigen. Op het einde wenst hij  iedereen, links en rechts van hem, vrede, veiligheid  en gezondheid toe. Mensen die het Islamitisch gebed kennen zullen zich dit gebaar, de begroeting op het einde van het gebed wel herinneren denk ik. Wel, dit is natuurlijk een innerlijk uiting van de betekenis van een deel van de Islam. Maar het gaat verder… De profeet Mohammed vzmh, zegt het volgende:

  “Een moslim is iemand die een ander mens geen kwaad berokkent, noch met de tong, noch met de hand”.

    Let op, Hij zegt niet, geen kwaad berokkenen aan moslims maar aan de mensen.  Noch met de tong, noch met de hand zijn in totaal acht woorden met een heel diepe en grote betekenis. Een mens die noch met zijn hand, noch met zijn tong kwaad berokkent aan andere mensen. Deze uitspraak zou ik heel graag willen zeggen tegen al diegenen die terroristische aanslagen plegen en daarna zeggen dat ze in naam van een bepaalde religie hebben gehandeld. Ik ben benieuwd wat hun antwoord zou zijn…

  Islam kan je ook samenvatten in de Besmele- Bismillahirrahmanirrahim; de formule die wordt uitgesproken bij de aanvang van elk goede daad. Het betekent; in de naam van God-Allah, de Genadevolle-er-Rahman, de Vergevingsgezinde-er-Rahim. Het woord dat voor Genadevolle wordt gebruikt, is al-Rahman waarin God wordt beschreven als die Ene, Die in Zijn oneindige Genade voor al Zijn schepsels hen beschermt, onderhoudt en bevoorraadt; AL Zijn schepsels zonder enig onderscheid tussen planten, dieren en mensen, ongeacht het ras, geslacht, gelovigen of ongelovigen. Het woord dat vertaald wordt als Vergevingsgezinde , al-Rahim, duidt Die Ene aan Die een speciale genade geeft aan Zijn goede, gelovige, toegewijde en rechtvaardige dienaren in deze wereld. Hieruit maken wij als moslim de volgende stelling; Islam is een religie dat gebaseerd is op genade en vergevingsgezindheid.

  Ook een ander aspect i.v.m. de Islam is het volgende: Als we nagaan welk respect de Islam toont aan een mens, dan zul je zien dat het onmogelijk is dat Islam toestaat om iemand te vermoorden in naam van religie. Muhammad Asad zegt hierover het volgende;

  “Islam is zoals een perfect architecturaal werk. Alle delen zijn harmonieus ontworpen om elkaar aan te vullen en te ondersteunen. Niets ontbreekt; met het resultaat van een absolute balans en een degelijke structuur.'
  (Islam at the Crossroads, P. 5)

  Daarom wordt er bijna evenveel belang gehecht aan het fysieke leven van de mens dan aan het spirituele leven. Op de eerste plaats bekijkt de Islam elk individu als de vertegenwoordiging van de hele soort: elke mens is dus even waardevol als de mensheid als een geheel. Het is om deze reden dat de Islam Kain, de zoon van Adam, heeft veroordeelt omdat hij zijn broer zonder reden heeft vermoord. Daardoor heeft Kain de weg geopend naar de weg der moord in de menselijke geschiedenis en wordt hij onrechtstreeks verantwoordelijk gesteld voor alle moorden, tot het einde der tijden. Voor dezelfde reden, omwille van de ernst van de misdaad verklaart de Qur'an dat wie een 'ziel' zonder reden treft, als het ware de hele mensheid treft en wie één enkel mens lichamelijk of geestelijk het leven redt, als het ware de hele mensheid redt.
   ('al-Ma'ida, 5. 32)

  Het is duidelijk dat een religie die aan het leven een veel grotere waarde hecht dan aan enig ander ding en het leven van iedere mens voorstelt als even waardevol dan het leven van de hele mensheid, nooit het doden van een mens voor een individueel doel zal verkondigen of prijzen. Bovendien keurt Islam nooit goed van mensen te dwingen enig geloof aan te nemen.

  Hier op verder wil ik benadrukken dat de Islam geen enkele terroristische activiteit, om het even voor welk doel, zeker niet aanvaard. Wat er in de VS gebeurd is, ervaren we niet enkel als een sabotagedaad tegen de Verenigde Staten, maar ook tegen de wereldvrede en universele democratische en humanistische waarden. Islam keurt nooit  enige vorm van terrorisme goed.  Terrorisme kan nooit een Islamitisch doel dienen. Muhammed Fethullah Gülen zegt i.v.m. dit het volgende:

  Een terrorist kan geen moslim zijn en een moslim kan geen terrorist zijn

  Zo gemakkelijk is het eigenlijk, ofwel ben je moslim en kan je geen terrorist zijn, ofwel omgekeerd, je kan geen moslim zijn als je een terrorist bent.
  En toch wordt er gezegd dat Islam een agressieve godsdienst is en dat het een bedreiging is voor de wereldvrede; nee hoor, het zijn de totalitaire regimes die deze bedreiging vormen. Dat deze regimes vaak in “zogezegd” Islamitische landen tegenkomt is een andere zaak. Terroristen plaatsen hun terreurdaden in het kader van jihad, maar dat is omdat ze een motivering nodig hebben voor hun handelen.

  “Als er op een schip 9 misdadigers en slechts één  onschuldige mens zijn, dan staat de Islam niet toe van dit schip te doen zinken, omwille van de ene onschuldige”.

  De Islam zou een ondemocratisch systeem zijn. Het klopt wel dat het democratische gehalte van islamitische landen in de regel laag is. Maar dat komt niet door de Islam zelf, maar wel door de geo-politieke machtsverhoudingen. Voorbeelden genoeg  hierover, maar ik wil hier niet verder op in gaan. Aan de andere kant zijn er op dit vlak toch veel hoopvolle ontwikkelingen, islamitische regimes die meer en meer openstaan voor democratie, mensenrechten, vrije meningsuiting enzoverder…

  Elk recht wordt in de Islam gerespecteerd en kan niet verbroken worden. Zoals ik daarstraks al vertelde, verklaart de Qur’an, het heilig boek van de Islam, dat wie onrechtvaardig één leven neemt, als het ware de hele mensheid vermoordt. Zo staat het in de Koran. Er staat veel in de Koran die over vrede e.d. gaan, bvb. Er wordt bevolen om met elkaar te wedijveren in goede daden, in de soera’t al-Bakara staat geschreven:
  “Probeer elkaar te overtreffen in goede daden”,
  er staat geschreven:
  “En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken zeggen zij: Vrede”.

  De profeet Mohammed zegt het volgende;
  “Houd voor de mensen van hetgeen je voor jezelf houdt”.

  “Wie geen barmhartigheid toont, is geen goed gelovige. Barmhartigheid is niet alleen de medelijden die je toont voor een vriend van je, maar ook de medelijden, medegevoelen die je toont voor alle mensen en dieren:”

  Allemaal verwijzingen naar vrede; liefde, barmhartigheid enz…

  Zelfs liefde komt vele malen voor in de Koran, er staat bijvoorbeeld in de Koran het volgende:

  “Het is mogelijk dat Allah liefde zal kweken tussen u en diegene van hen met wie gij in vijandschap verkeert; want Allah is Almachtig en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

  Als ik de Koran en de uitspraken van Mohammed vzmh zo eens bekijk, dan kan ik het volgende concluderen; de Koran staat vol met aanmoedigingen om vrede te stichten. De Koran zet niet aan tot moord en bloederige spektakels. De Profeet Mohammed zou, bij wijze van spreken, vol afschuw gekeken hebben naar wat er zich in New York heeft afgespeeld en wat er daarna ook verder is gebeurd en nog altijd gebeurt… Het komt erop aan dat we blijven geloven dat religie, niet enkel de Islam maar alle religies; een kracht kunnen zijn. Het is zeker geen virus dat iedereen gewelddadig maakt.

  De islam zelf is een systeem dat zich ook baseert op vertrouwen. De karakteristieke eigenschappen van een moslim, of “moslimschap” moet niet gezocht worden in de gedragingen van een aantal onwetende moslims, maar het moet gezocht worden in de bronnen van de Islam. Een moslim moet een vertegenwoordiger zijn van hoffelijkheid en vertrouwen. Er zijn mensen die durven beweren dat Islam een gevaar is voor de hele wereld. Daar geloof ik en vele moslims en zelfs ook moslimvrienden niet in. Zeker niet nadat we elkaar al veel beter kennen dan honderden jaren geleden. Ik geloof niet dat er voor deze wereld zoiets bestaat als religieus gevaar, of het nu uit de richting van de Islam komt of van de Katholieken. Zoiets bestaat niet. Het zijn meer de ideologieën die achter het gewaad van religie verschuilen; wij moeten slimmer zijn en onder dat gewaad moeten kunnen kijken.
  Er zijn er die zeggen, ja maar Mohammed heeft toch gevochten tegen zijn vijanden. Juist, maar hij was niet de aanvaller maar wel de verdediger. Zijn vijanden voerden oorlog tegen Hem, waardoor Hij gedwongen werd om op Zijn beurt tegen hen te strijden. Zelfs in deze oorlogen was het aantal doden beperkt. Meer nog, na deze oorlogen werden de meeste gevangenen vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden, zoals, diegenen die konden lezen en schrijven moesten voor hun vrijlating aan tien analfabeten het lezen en schrijven leren, daarna waren ze vrij.  Na deze uitleg stel ik mij de vraag, was religie verantwoordelijk voor de vele miljoenen die werden gedood in al de oorlogen van enkel deze eeuw, noem maar op WO I, WOII, Vietnam, Sovyetunie tegen Afganistan enzoverder…

  Ik wil dit stukje vervolledigen met de volgende zinnen: Alleen die daden die eerlijk worden ondernomen in de Naam van God, de Genadevolle, de Vergevingsgezinde, zonder enig ander motief en zonder de limieten te overschrijden die God aan mensen heeft opgelegd in hun individuele en collectieve daden, kunnen een heropleving veroorzaken van ware menselijke waarden.

  Het thema van vanavond kan verder en verder verdiept worden. Waarom bestaat er jihad en wat is jihad? Als Islam echt zo’n een vredevolle religie is, waarom dan al die vooroordelen en al die onjuiste opvattingen? Deze vragenlijst kan nog verder aangevuld worden. Ik zou iedereen die met deze vragen zitten, aanraden om de waarheid zelf te onderzoeken. Tegenwoordig zijn er duizenden middelen om een antwoord op een vraag te vinden. Gebruik ze. Laat je niet manipuleren door de media. Zij proberen ook wel de waarheid te achterhalen maar …, en daar zwijg ik. Dit is natuurlijk gemakkelijk gezegd maar de tijd laat mij niet toe om verder te gaan. We zijn allemaal mensen op een weg, op zoek naar de waarheid, en dit zal zo verder gaan. Van één ding ben ik zeker, vrede, tolerantie, hoffelijkheid  zal onze reis vergemakkelijken.

  Als laatste wil een aantal Koranverzen en uitspraken nog vermelden.
  Er staat het volgende in een aantal Koranverzen:

  “Neem het leven niet dat God heilig gemaakt heeft, behalve bij recht en wet” (6.51)

  “En laat er een groep onder U zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen” (Ali Imran 104)

  “En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: Vrede”. (Furkan 63)

  De profeet Mohammed vzmh heeft ook een aantal uitspraken:

  “Het geloof van iemand kan alleen goed zijn als zijn hart goed is. Zijn hart is alleen goed als zijn tong goed is.”

  “Allah toont geen barmhartigheid voor diegenen die zelf niet barmhartigheid zijn.”

  Als een voorbeeld van de eerlijke bedoelingen waar we aan denken, kunnen we het voorbeeld geven van een bekend incident: Tijdens een gevecht wierp Ali, een edele Gezel van de Profeet, vzmh, en de 4e Kalief zijn vijand op de grond en stond op het punt om deze te doden. Op dat ogenblik spuwde deze hem in het gelaat waarop Ali, tot verbazing van de vijand, hem vrijliet. Hij verklaarde later dat hij zeer woedend was omdat hij in het gelaat werd gespuwd en dat hij vreesde dat zijn motief om deze vijand te doden, onzuiver en verward zou zijn. Ali liet de man vrij om niet door zijn eigen woede te worden neergehaald. Dit deed de man voor Islam kiezen en zo werd hij door Ali zowel lichamelijk als geestelijk heropgewekt.

  Ik zou zeggen: verover de harten van de mensen zoals alle profeten deden. Als u het mij toestaat wil ik nog het volgende als laatste vertellen:

  De dag dat Mekka terug door de moslims werd overgenomen van de afgodendienaars, trad Mohammed samen met zijn volgelingen, zonder enig incident in Mekka. Hij ging recht naar de Kaba, waar hij Zijn dank wou uiten tegenover Allah. De leider van Mekka, Ebu Sufyan en Hint, zijn vrouw en ook een vijand van Mohammed zagen dit allemaal gebeuren. Op een bepaald moment zei Hint tegen haar man: “Wij hebben jaren lang gestreden met Hem, wij hebben alle deuren en huizen van de moslims kapotgemaakt, we hebben ze zelfs weggedreven uit hun stad, kijk nu, zonder enig incident en zonder huizen en deuren aan te vallen komt Hij Mekka binnen”. “Juist” zei Ebu Sufyan, “en weet je waarom, wij hebben fout gehandeld, Zijn missie was om de harten te veroveren terwijl wij de huizen en deuren wilden veroveren. Hij handelde juist en heeft uiteindelijk gewonnen.”

  Dank u voor uw aandacht
  ---------------------------------------

   Abdullah AYMAZ, verslag en commentaar in het Turks: http://212.154.21.40/2001/11/26/yazarlar/AbdullahAYMAZ.htm.

  Terug naar het begin van de pagina


  Religie.opzijnbest.nl
  ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
  PicoSearch
    Hulp
  Verzorgd door PicoSearch
  nieuwe website : bijbel en koran (IKON)        
   

  WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
  websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
  - STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
  ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
  - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
  HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen