COMMENTAAR OP HET JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 21 , Joh 21 - verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,
Tekstuitleg per pericope - Joh 21,1-14 - Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -
Tekstuitleg vers per vers : - Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 - Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 - Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
ZOEKEN OP HET INTERNET
Google

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -


Woordenschat (zie verder onder : verwijzingen )
Bibliografie :
Literatuur :
Liturgisch gebruik
- Joh 21,1-14 : 3de (derde) paaszondag C .
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias : Joh 21,1-14 -
Petrus, de herder van Jezus'kudde : Joh 21,15-19 -
De leerling van wie Jezus hield : Joh 21,20-25 -

Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias : Joh 21,1-14 - Joh 21,1-14 -- verwijzingen -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -

Evangelielezing op de 3de (derde) paaszondag C : Johannes 21,1-14 (Verwijzing : Joh 21,1-14) :
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Neen," zeiden ze. Toen beval Hij hun: "Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: "Het is de Heer!" Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was trok hij zijn bovenkleed aan – want hij droeg slechts een onderkleed – en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis er op en brood. Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt." Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet. Jezus zei hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen Hem vragen: "Wie zijt Gij?" Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.

Joh 21,1 - Joh 21,1 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:1 meta tauta efanerôsen eauton palin | | o | ièsous tois mathètais epi tès thalassès tès tiberiados efanerôsen de outôs   1 postea manifestavit se iterum Iesus ad mare Tiberiadis manifestavit autem sic  1 In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt:  [1] Daarna* heeft Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het Meer* van Tiberias. Dit geschiedde als volgt.  [1] Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt.   1 ¶ Na dit alles toont Jezus zich weer aan de leerlingen, in een verschijning aan de zee van Tiberias; daar is zijn verschijnen zó:   

- Kana tès Galilaias (Kana van Galilea) komt bij Johannes in 4 verzen voor; in Joh 2,1 en Joh 2,11; in Joh 4,46 (waar palin (opnieuw) en andere termen naar Joh 2,1-12 verwijzen); in Joh 21,2 waar Natanaël genoemd wordt met de vermelding dat hij uit Kana van Galilea afkomstig is.

 

Joh 21,2 - Joh 21,2 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:2 èsan omou simôn petros kai thômas o legomenos didumos kai nathanaèl o apo kana tès galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek tôn mathètôn autou duo  2 erant simul Simon Petrus et Thomas qui dicitur Didymus et Nathanahel qui erat a Cana Galilaeae et filii Zebedaei et alii ex discipulis eius duo  2 Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.  [2] Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.  [2] Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.  2 bijeen zijn: Simon Petrus, Tomas die Tweeling genoemd wordt, Natanaël van Kana in Galilea, die van Zebedeüs, en nog twee anderen uit de kring van zijn leerlingen   

Joh 21,3 - Joh 21,3 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:3 legei autois simôn petros upagô alieuein legousin autô erchometha kai èmeis sun soi exèlthon kai enebèsan eis to ploion kai en ekeinè tè nukti epiasan ouden   3 dicit eis Simon Petrus vado piscari dicunt ei venimus et nos tecum et exierunt et ascenderunt in navem et illa nocte nihil prendiderunt   3 Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets.  [3] Simon Petrus zei tegen hen: ‘Ik ga vissen.’ ‘Dan gaan wij mee’, antwoordden ze. Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets.  [3] Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.  . 3 Simon Petrus zegt tot hen: ik ga terug,– ik ga weer vissen! Zij zeggen: dan gaan wij ook, samen met jou! Ze vertrekken; ze stappen de boot in, maar juist in dié nacht vangen ze niets!   

Joh 21,4 - Joh 21,4 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:4 prôias de èdè | ginomenès | genomenès | estè ièsous eis ton aigialon ou mentoi èdeisan oi mathètai oti ièsous estin   4 mane autem iam facto stetit Iesus in litore non tamen cognoverunt discipuli quia Iesus est   4 Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.   [4] Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.   [4] Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was.  4 Als het ten slotte morgen wordt staat Jezus daar, op de oever; de leerlingen hebben echter niet geweten dat het Jezus was.   

Joh 21,5 - Joh 21,5 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:5 legei oun autois | | [o] | ièsous paidia mè ti prosfagion echete apekrithèsan autô ou 5 dicit ergo eis Iesus pueri numquid pulmentarium habetis responderunt ei non  5 Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Neen," zeiden ze.  [5] Hij* riep hun toe: ‘Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee’, riepen ze terug.   [5] Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze.  5 Dan zegt Jezus tot hen: jongens, hebt ge niet iets voor bij het eten? Ze moeten hem antwoorden: nee…   

Joh 21,6 - Joh 21,6 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:6 o de eipen autois balete eis ta dexia merè tou ploiou to diktuon kai eurèsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai ischuon apo tou plèthous tôn ichthuôn   6 dixit eis mittite in dexteram navigii rete et invenietis miserunt ergo et iam non valebant illud trahere a multitudine piscium  6 Toen beval Hij hun: "Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen.  [6] ‘Werp dan het net uit, rechts van de boot,’ zei Hij, ‘daar zul je wel iets vinden.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo’n massa vis in dat ze niet meer bij machte waren het op te halen.   [6] ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.  6 Hij zegt tot hen: werpt het net uit rechts van de boot en ge zult vinden! Toen hebben ze het uitgeworpen en het niet meer kunnen optrekken,– vanwege een teveel aan vissen!   

Joh 21,7 - Joh 21,7 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:7 legei oun o mathètès ekeinos on ègapa o ièsous tô petrô o kurios estin simôn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutèn diezôsato èn gar gumnos kai ebalen eauton eis tèn thalassan  7 dicit ergo discipulus ille quem diligebat Iesus Petro Dominus est Simon Petrus cum audisset quia Dominus est tunicam succinxit se erat enim nudus et misit se in mare  7 Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: "Het is de Heer!" Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan - want hij droeg slechts een onderkleed - en sprong in het meer.  [7] Daarop zei de leerling* van wie Jezus hield tegen Petrus: ‘Het* is de Heer.’ Nauwelijks had Simon Petrus gehoord ‘Het is de Heer’, of hij* schortte zijn kiel op – het enige wat hij aan had – en sprong in het water,   [7] De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water.  7 Dan zegt de leerling welke Jezus het meest heeft liefgehad tot Petrus: het is de Heer! Dan schort Simon Petrus, als hij hoort ‘het is de Heer’ zijn overkleed op –verder is hij naakt– en werpt zich in de zee   

Joh 21,8 - Joh 21,8 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:8 oi de alloi mathètai tô ploiariô èlthon ou gar èsan makran apo tès gès alla ôs apo pèchôn diakosiôn surontes to diktuon tôn ichthuôn  8 alii autem discipuli navigio venerunt non enim longe erant a terra sed quasi a cubitis ducentis trahentes rete piscium  8 De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met vissen achter zich aan.  [8] terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen – ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd* el – en het net met de vissen achter zich aan sleepten.   [8] De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el.  . 8 De andere leerlingen komen aan met het bootje, want ze zijn niet ver van het land, maar zo’n tweehonderd el er vanaf; zij slepen het net met de vissen mee.   

Joh 21,9 - Joh 21,9 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:9 ôs oun apebèsan eis tèn gèn blepousin anthrakian keimenèn kai oyarion epikeimenon kai arton  9 ut ergo descenderunt in terram viderunt prunas positas et piscem superpositum et panem   9 Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood.  [9] Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast.  [9] Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.   9 Zodra ze dan van het water af op het land aan lopen, ontwaren ze een houtskoolvuur dat daar is aangelegd, en een visje daarop gelegd, en brood.    

Joh 21,10 - Joh 21,10 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:10 legei autois | [o] | o | ièsous enegkate apo tôn oyariôn ôn epiasate nun   10 dicit eis Iesus adferte de piscibus quos prendidistis nunc  10 Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt."  [10] Jezus zei tegen hen: ‘Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben.’   [10] Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’  10 Jezus zegt tot hen: brengt wat van de visjes hier die ge nu hebt gevangen!   

Joh 21,11 - Joh 21,11 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:11 anebè oun simôn petros kai eilkusen to diktuon eis tèn gèn meston ichthuôn megalôn ekaton pentèkonta triôn kai tosoutôn ontôn ouk eschisthè to diktuon  11 ascendit Simon Petrus et traxit rete in terram plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus et cum tanti essent non est scissum rete  11 Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet.  [11] Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land. Het zat vol* grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet.  [11] Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet.  11 Simon Petrus loopt het water in en sleept het net op land aan; het is vol met grote vissen: honderddrieënvijftig. En hoewel het er zoveel zijn scheurt het net niet.   

Joh 21,12 - Joh 21,12 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:12 legei autois | [o] | o | ièsous deute aristèsate oudeis | | de | etolma tôn mathètôn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin   12 dicit eis Iesus venite prandete et nemo audebat discentium interrogare eum tu quis es scientes quia Dominus esset  12 Jezus zei hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen Hem vragen: "Wie zijt Gij?"  [12] Daarna zei Jezus: ‘Kom nu en eet.’ Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: ‘Wie bent U?’ Ze wisten nu dat het de Heer was.  [12] Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was.  12 Jezus zegt tot hen: houdt hier het morgenmaal! Niemand van de leerlingen heeft het gewaagd om hem de vraag te stellen: wie bent u?– ze weten: het is de Heer!    

Joh 21,13 - Joh 21,13 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:13 erchetai ièsous kai lambanei ton arton kai didôsin autois kai to oyarion omoiôs  13 et venit Iesus et accepit panem et dat eis et piscem similiter   13 Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.  [13] Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.  [13] Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.  13 Jezus komt bij hen, neemt het brood en geeft het aan hen; zo ook het visje.    

Joh 21,14 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:14 touto èdè triton efanerôthè ièsous tois mathètais egertheis ek nekrôn   14 hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis cum surrexisset a mortuis  14 Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds hij uit de doden was opgestaan.   [14] Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds zijn opwekking uit de doden.  [14] Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.  14 Hiermee verschijnt Jezus ten derden male aan de leerlingen opgewekt uit de doden.    


Petrus, de herder van Jezus'kudde : Joh 21,15-19 - Joh 21,15-19 -- verwijzingen -- Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 -

Joh 21,15 - Joh 21,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:15 ote oun èristèsan legei tô simôni petrô o ièsous simôn iôannou agapas me pleon toutôn legei autô nai kurie su oidas oti filô se legei autô boske ta arnia mou 15 cum ergo prandissent dicit Simoni Petro Iesus Simon Iohannis diligis me plus his dicit ei etiam Domine tu scis quia amo te dicit ei pasce agnos meos      [15] Toen* ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn kudde*.’  [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’   15 ¶ Wanneer ze dan het morgenmaal gehouden hebben zegt Jezus tot Simon Petrus: Simon–van–Johannes, heb je mij lief, méér dan zij? Hij zegt tot hem: ja Heer, u wéét dat ik uw vriend ben! Hij zegt tot hem: weid mijn bokjes!   

Joh 21,16 - Joh 21,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:16 legei autô palin deuteron simôn iôannou agapas me legei autô nai kurie su oidas oti filô se legei autô poimaine ta | probatia | probata | mou   16 dicit ei iterum Simon Iohannis diligis me ait illi etiam Domine tu scis quia amo te dicit ei pasce agnos meos      [16] Nogmaals vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Wees dan een herder* voor mijn schapen.’   [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’   16 Weer, een tweede keer, zegt hij tot hem: Simon–van–Johannes, heb je mij lief?– en hij zegt tot hem: já Heer, u weet dat ik uw vriend ben! Hij zegt tot hem: hoed mijn schaapjes!   

Joh 21,17 - Joh 21,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:17 legei autô to triton simôn iôannou fileis me elupèthè o petros oti eipen autô to triton fileis me kai | eipen | legei | autô kurie panta su oidas su ginôskeis oti filô se legei autô | ièsous | [o ièsous] | boske ta | probatia | probata | mou  17 dicit ei tertio Simon Iohannis amas me contristatus est Petrus quia dixit ei tertio amas me et dicit ei Domine tu omnia scis tu scis quia amo te dicit ei pasce oves meas       [17] Nog een derde keer vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, en hij zei: ‘Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn schapen.   [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.   17 Ten derden male zegt hij tot hem: Simon–van–Johannes, ben je mijn vriend? Petrus wordt bedroefd, omdat hij ten derden male tot hem zegt ‘ben je mijn vriend?’, en hij zegt tot hem: Heer, ú weet alles, ú kent mij toch als uw vriend? Jezus zegt tot hem: weid mijn schaapjes!–    

Joh 21,18 - Joh 21,18 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:18 amèn amèn legô soi ote ès neôteros ezônnues seauton kai periepateis opou ètheles otan de gèrasès ekteneis tas cheiras sou kai allos | zôsei se | se zôsei | kai oisei opou ou theleis  18 amen amen dico tibi cum esses iunior cingebas te et ambulabas ubi volebas cum autem senueris extendes manus tuas et alius te cinget et ducet quo non vis      [18] Waarachtig, Ik verzeker je: als jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde; als je oud bent zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen, en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.’  [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’   18 vast en zeker is het, zeg ik je: toen je jonger was omgordde je jezelf en ging je waar je wilde; wanneer je oud wordt zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en brengen waar je niet wilt!    

Joh 21,19 - Joh 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:19 touto de eipen sèmainôn poiô thanatô doxasei ton theon kai touto eipôn legei autô akolouthei moi   19 hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset Deum et hoc cum dixisset dicit ei sequere me      [19] Hiermee kondigde Hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na deze voorspelling zei Hij tegen hem: ‘Volg Mij.’  [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’  19 Daarmee zegt hij in tekentaal met wat voor dood hij God verheerlijken zal. Als hij dat gezegd heeft zegt hij tot hem: volg mij!   

 


De leerling van wie Jezus hield : Joh 21,20-25 - Joh 21,20-25 -- verwijzingen -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -

Joh 21,20 - Joh 21,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:20 epistrafeis o petros blepei ton mathètèn on ègapa o ièsous akolouthounta os kai anepesen en tô deipnô epi to stèthos autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se  20 conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Iesus sequentem qui et recubuit in cena super pectus eius et dixit Domine quis est qui tradit te       [20] Petrus* keek om en zag dat de leerling van wie Jezus hield, Jezus volgde. Het was de leerling die zich bij de maaltijd vertrouwelijk naar Hem had toegekeerd en gevraagd had: ‘Wie is het, Heer, die U zal overleveren?’     [20] Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. 20 ¶ Als Petrus zich omkeert neemt hij waar dat de leerling welke Jezus het meest heeft liefgehad hem volgt,– hij die ook bij de maaltijd tegen zijn borst leunde en zei ‘heer, wie is het die u overlevert?’    

Joh 21,21 - Joh 21,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:21 touton oun idôn o petros legei tô ièsou kurie outos de ti  21 hunc ergo cum vidisset Petrus dicit Iesu Domine hic autem quid       [21] Met een blik op hem vroeg Petrus: ‘En hij dan, Heer?’  [21] Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 21 Als hij hém dan ziet zegt Petrus tot Jezus: Heer, en wat zal híj?   

Joh 21,22 - Joh 21,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:22 legei autô o ièsous ean auton thelô menein eôs erchomai ti pros se su moi akolouthei  22 dicit ei Iesus si sic eum volo manere donec veniam quid ad te tu me sequere      [22] Jezus antwoordde: ‘Als Ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan? Volg Me maar!’   [22] Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’  22 Jezus zegt tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, is dat iets tegen jou?– voor jóu geldt: volg mij!   

Joh 21,23 - Joh 21,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:23 exèlthen oun outos o logos eis tous adelfous oti o mathètès ekeinos ouk apothnèskei ouk eipen de autô o ièsous oti ouk apothnèskei all ean auton thelô menein eôs erchomai | ti pros se | [ti pros se*]  23 exivit ergo sermo iste in fratres quia discipulus ille non moritur et non dixit ei Iesus non moritur sed si sic eum volo manere donec venio quid ad te       [23] Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. In feite had Jezus niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven’, maar alleen: ‘Als Ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan?’  [23] Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’  23 Als dit woord dan aankomt bij de broeders denken ze dat die leerling niet zal sterven; – maar Jezus heeft niet tot hem gezegd dat hij niet zal sterven, nee ‘indien ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is dat iets tegen jóu?’   

 

Joh 21,24 - Joh 21,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
| 21:24 outos estin o mathètès o marturôn peri toutôn kai o grayas tauta kai oidamen oti alèthès autou è marturia estin   24 hic est discipulus qui testimonium perhibet de his et scripsit haec et scimus quia verum est testimonium eius     
[24] Deze* leerling is het die getuigenis aflegt van dit alles en het ook heeft neergeschreven, en we zijn er zeker van dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 

[24] Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.  
24 Hij is de leerling die van dit alles getuigt en dit alles heeft beschreven, en we weten dat zijn getuigenis waar is.   

Joh 21,25 - Joh 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21:25 estin de kai alla polla a epoièsen o ièsous atina ean grafètai kath en oud auton oimai ton kosmon | chôrèsein | chôrèsai | ta grafomena biblia 25 sunt autem et alia multa quae fecit Iesus quae si scribantur per singula nec ipsum arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt libros amen       [25] Er is nog veel meer dat Jezus gedaan heeft, maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.  [25] Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.  25 Er zijn nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan; als die één voor één beschreven werden zou, naar ik meen, de wereld zelf geen ruimte meer hebben voor de volgeschreven boeken.    

 


Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.