INTERRELIGIEUZE MEDITATIE BISDOM HASSELT

- Op deze webpagina : - artikel maart 2003 - artikel november 2003 - artikel 30 november 2005 - overzicht van de interreligieuze meditaties bisdom Hasselt -
- Verdere informatie over meditatie en interreligieuze meditatie op volgende webpagina's : IRM - meditatie - christelijke meditatie - interreligieuze meditatie -Vipissana meditatie centrum (boeddhisme)
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://meditatie.startpagina.nl/ http://meditatie.startkabel.nl/ http://www.abc-van-meditatie.nl/ http://www.happylife.nl/ http://users.telenet.be/avanchem/irm/        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran ,levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

- HOME webpagina over KMS bisdom Hasselt - CONTACT - ACTIVITEITEN KMS - TEKSTEN KMS - CEL ONDERWIJS - WERKGROEP INTERRELIGIEUZE DIALOOG - INTERRELIGIEUZE MEDITATIE - LINKS - Link naar deze website -


Bernard Delhaise

- WAT?

- ACTIVITEITEN

- TEKSTEN

 


INTERRELIGIEUZE MEDITATIE

Op de federatiebladzijde van het parochieblad Kerk en Leven nr.10 (5 maart 2003) verscheen het artikel met als titel : INTERRELIGIEUZE MEDITATIE

De veertigdagentijd vangt weer aan - een tijd van intenser gerichtheid op God en op de medemens, een tijd van een grotere bekommernis voor het milieu zowel voor wat water, aarde als lucht betreft, een tijd om meer aandacht te schenken aan gezond voedsel en een gezonde levenswijze, een tijd om met anderen te delen.
In deze contekst past een artikel over interreligieuze meditatie, een initiatief van Bernard Delhaise, dat in december 2002 in Hasselt is gestart. Bij interreligieuze meditatie komen personen uit verschillende religies bijeen, niet om elkaar te informeren over elkaars godsdienst, maar om in stilte, in het beluisteren van elkaars religieuze teksten en muziek, en in bezinning zich bewust te worden van de ene Schepper, gemeenschappelijke bron van ieders bestaan.

Ik had een vraaggesprek met Bernard Delhaise, geen onbekende voor de Kiewitenaren, want in 1990-1993 was hij pastoor van de Sint-Lambertusparochie Kiewit.

Je hebt in 1993 Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) Nationaal opgericht. Kan je ons daarover iets meer vertellen.

Het thema van Welzijnszorg 1992 en Broederlijk Delen 1993 was "Vluchten kan niet meer". Deze campagnes droegen ertoe bij dat we bewuster werden van de aanwezigheid van vluchtelingen als maatschappelijke realiteit en dat mensen in soms hartverscheurende oorlogssituaties of in erbarmelijke economische omstandigheden moeten leven.

In 1992 besloot de bisschoppenconferentie om KMS op te richten en in mei 1993 vroeg bisschop Paul Schruers me om in Brussel dit nieuw initiatief te beginnen. Het thema van de vluchtelingen was een onderdeel van een veel ruimere opdracht van KMS. Kerkwerk kreeg ook tot taak te werken aan een klimaat van verdraagzaamheid en contacten te leggen met personen van andere religies, in het bijzonder met moslims.

De opdracht van KMS bestond dus in vluchtelingenwerk, racismebestrijding en contacten met moslims. Maar hoe heb je dat gerealiseerd?

Er bestond reeds een nationale stuurgroep van Welzijnszorg-Broederlijk Delen, Caritas Internationaal Hulpbetoon, Pax Christi Vlaanderen en Rechtvaardigheid en Vrede. Deze stuurgroep nam het initiatief en werd later de Raad van Bestuur. En in Antwerpen werkte vanaf 1988 Didier Vanderslycke, de huidige verantwoordelijke van KMS Nationaal, aan een diocesane werkgroep KMS.
Ik zocht een medewerker en het werd Ann Labeeuw. We hebben vijf jaren intens samengewerkt tot ik op 1 januari 1998 de diocesane verantwoordelijkheid van KMS bisdom Hasselt op me nam.
In 1993-94 hadden Ann Labeeuw en ik een onderhoud met iedere bisschop van de Nederlandstalige pastoraal en pleitten we voor het opstarten van een diocesane werkgroep en een diocesane verantwoordelijke / vrijgestelde in ieder bisdom.
We begonnen met het opsporen van initiatieven die plaatselijk genomen werden. Deze personen brachten wij bij elkaar zodat ze hun ervaringen aan elkaar konden uitwisselen.
Op zoek gingen we naar mensen die zich wilden engageren in de nationale werking, in de werkcel vluchtelingen en in de werkgroep relatie-opbouw moslims-christenen (ROMC).

Wat deden jullie heel concreet?

Bijvoorbeeld: we zorgden ervoor dat bij het einde van de ramadan een brief met gelukwensen van de kerkelijke overheid aan de moskeeën werd gedragen. We brachten vormingsmateriaal bijeen, verzamelden documentatie, richtten cursussen in, gaven een nieuwe kalender uit met de religieuze feesten van de diverse religies.

In 1998-2000 was je verantwoordelijke van KMS bisdom Hasselt en in die periode ontstond de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL).

In 1999 vroeg de pastorale raad van het bisdom Hasselt de werkgroep KMS om in het jubeljaar 2000 een interreligieuze viering te organiseren. Uit de samenwerking van de pastorale raad en KMS met de vier religies die in Limburg aanwezig zijn, nl. bahá'ís, christenen, moslims en sikhs, ontstond de WIDL. Hij komt regelmatig samen en organiseert interreligieuze activiteiten. Zo bereidt de WIDL een interreligieuze gebedswake voor op vrijdag 22 augustus 2003 in het kader van de Virga Jessefeesten.

In het najaar 2002 ben je gestart met interreligieuze meditatie?

Vanuit de WIDL zijn er reeds vele interreligieuze ontmoetingskansen, maar interreligieuze meditatie bestond nog niet.
Meditatie kan je omschrijven als ‘door stilte en gebed God in je hart laten handelen’.
Toen bevriende moslims me vroegen of dit alleen voor christenen voorbehouden was, antwoordde ik dat meditatie openstaat voor iedere religie. Van hieruit is de idee gegroeid en gerijpt om met mensen van verschillende religies samen in stilte te mediteren.
Tijdens de zomer 2002 had ik een gesprek met enkele bahá'ís, moslims en sikhs. Ze hadden grote belangstelling. Zou het dan toch mogelijk zijn dat mensen, bewogen vanuit verschillende religieus, elkaar in een religieuze diepte zouden kunnen vinden?
In oktober 2002 had een eerste gesprek plaats met enkele mensen van iedere religie samen om de haalbaarheid van dit voorstel te bekijken. Dat is niet evident want meditatie en stilte worden in de vier religies anders ingevuld. Toen werd besloten ermee te starten vanuit de intuïtie dat we op het juiste spoor zaten. Misschien is het de Onnoembare, God, die dit van ons vraagt en wil Hij een samenwerking realiseren waarin mensen totnogtoe niet slaagden.
Op de eerste meditatie-avond in december 2002 was het thema : "de verschillende namen voor God in deze vier religies". We waren met 35 aanwezigen, het dubbele van het gehoopte aantal. Mannen en vrouwen; ook veel jongvolwassenen. Deze avond ging door in het islamitisch informatie- en dialoogcentrum op de kleine ring in Hasselt.
De tweede meditatie-avond had plaats in februari 2003 in de kerk van de Verenigde Protestantse Kerken van België te Hasselt ( de kerk van dominee Lianne de Oude). Het thema was: "ons lichaam, tempel van God". Ruim 45 mensen zaten in stilte rond de religieuze symbolen van iedere religie en brachten een klein uur door in stilte, onderbroken met enkele teksten van iedere religie. We eindigden met een joods vredeslied en de vredeswens aan elkaar.

Een derde avond is gepland op 1 april 2003. Hij wordt georganiseerd door de bahá'ís met het thema "de zin van het leven", thema, door de sikhs gesuggereerd.
We hopen in mei een vierde meditatie-avond te organiseren in de tempel van de sikhs in Halmaal (Sint-Truiden).

Komt interreligieuze meditatie niet tegemoet aan een onuitgesproken verlangen van meerdere personen van verschillende religies?

In stilte mediteren is iets anders dan een gebedswake. Bij interreligieus mediteren verdampen de grenzen tussen de religies en beseffen de personen dat ze één zijn in God, ondanks de verschillen in leer, liturgie e.a. Er is dus enerzijds de ervaring van éénheid, en anderzijds vindt ieder zijn weg naar God in de eigen religie.

En een laatste vraagje : Ben je nu op pensioen?

Officieel ben ik op pensioen, maar in feite ben ik actief medewerker van KMS en daarin sterk geëngageerd. Bovendien ben ik meewerkend priester in het ziekenhuis van Genk waar Jaak Hermans aalmoezenier is.

Namens de lezers dank ik je hartelijk voor dit gesprek en wens ik je veel geluk toe.

Meer informatie over Kerkwerk Multicultureel Samenleven en over de Werkgroep Interreligieuze Dialoog kan je bekomen bij Odette Storms, de huidige verantwoordelijke van KMS bisdom Hasselt en voorzitter van de WIDL . Tel.: 089/35 23 43 , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt , of tel.: 011/23 53 06 . E-mail: kms_hasselt@hotmail.com .

Heb je belangstelling voor Interreligieuze Meditatie, dan kan je terecht bij volgend adres : Bernard Delhaise, Weg naar As 117 b23, 3600 Genk. Tel.: 089/24 43 02 E-mail: bernard.delhaise@pandora.be .

Werkten mee aan het tot stand komen van dit artikel : Arseen De Kesel, Bernard Delhaise

INTERRELIGIEUZE MEDITATIE LIMBURG (Samen, november 2003)

Nieuw

Het initiatief tot interreligieuze meditatie Limburg ging uit van Bernard Delhaise, voormalig verantwoordelijke van Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) nationaal en diocesaan. Het sproot voort uit zijn intense beleving van de stiltemeditatie in de Zentraditie en zijn regelmatig verblijf in de trappistenabdij van Zundert (NL.). Een extra impuls kreeg het toen Bahattin Koçak (voorzitter van het Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum, Hasselt) in het voorjaar 2002 vroeg naar de aard van de meditatie en belangstelling toonde om ermee kennis te maken.

Na het polsen van belangstellenden in verschillende religies en het regelen van een aantal afspraken tijdens een voorbereidende vergadering ging de eerste interreligieuze meditatie Limburg door op 11 december 2002. Dat beleefden de 35 deelnemers zeer intens en ze spreken erover als een uitzonderlijk gebeuren. Gelovigen uit vier religies – bahá’ís, christenen (katholieken en protestanten), moslims en sikhs – zaten in een kring bij elkaar, zongen of droegen teksten uit de eigen geloofstraditie voor, waarin God met velerlei namen wordt benoemd, en overwogen ze in stilte.

Ingebed in een groter geheel

De interreligieuze meditatie Limburg was begonnen! Dit gebeuren kadert in een groter geheel. Sinds 1993 ijvert KMS voor een samenleving in gelijkwaardigheid en zonder racisme en belegt het ontmoetingen met andersgelovigen. Sinds 19 mei 2003 bestaat KMS bisdom Hasselt tien jaar dat met een feestelijke avond op 4 december zal gevierd worden. In de voorbije tien jaar namen achtereenvolgens Ignace Van Herck, Maï De Decker, Bernard Delhaise en Odette Storms de leiding ervan op zich. Een belangrijk moment was de interreligieuze avond van 28 november 2000, die door de pastorale raad van het bisdom Hasselt was belegd. Hierin werkten bahá’ís, christenen, moslims en sikhs samen met elkaar. Ze wilden deze samenwerking verder zetten, hetgeen leidde tot de oprichting van de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL) in april 2001. Door de vele contacten en ontmoetingen groeide een netwerk van vertrouwen, dialoog en vriendschap. Dank zij deze vriendschapsbanden van gelovigen van verschillende religies kreeg het initiatief van de Interreligieuze Meditatie Limburg zo’n sterke respons.

Concrete vormgeving

Reeds vier keer vond een interreligieuze meditatie plaats. De formule is eenvoudig. De meditatie wordt omkranst door een korte kennismaking bij de aanvang en een gezellige afsluiting met hapje en drankje. De meditatie is gecentreerd rond een thema, dat in de voorbereidingsvergadering van de kerngroep wordt vastgelegd. Elke religie brengt om beurt een gesproken of gezongen tekst uit de eigen religieuze geloofstraditie. Na iedere tekst wordt enige tijd in stilte doorgebracht. De deelnemers zitten, knielen of staan.
Om beurt is een religie gastheer met liefst een ruimte, eigen aan de uitnodigende religie – voor zover dit mogelijk is. De moslims nodigden uit in het Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum op de Kleine Ring in Hasselt, de christenen in de kerk van de Verenigde Protestantse Kerk van België te Hasselt, de bahá’ís in het Guido Gezellehuis (tegenover de provinciale bibliotheek) en de sikhs in het bezinningshuis van de abdij van Herkenrode. Thema’s waren : de vele namen van God; ons lichaam, tempel van God; vrede; de zin van het leven.

In de interreligieuze meditatie Limburg komen telkens de verschillende religies aan bod en is er plaats voor stilte. Het kan ook anders zoals bij de maandelijkse interreligieuze meditatie Antwerpen, waar een korte inleiding van één religie wordt gevolgd door een half uur stilte. Zo kan de interreligieuze meditatie vele vormen aannemen zoals de meditatie zelf.

Inhoud

Wat zet gelovigen uit verschillende religies ertoe aan om tweemaandelijks samen te komen voor een interreligieuze meditatie? Waarom willen 40-50 personen het telkens meemaken? Waarom willen mensen mediteren? Wat is de meerwaarde van een interreligieuze meditatie?

We legden een reeks vragen voor aan Bernard Delhaise en Odette Storms (christenen), Guido Cooreman (bahá’i), Bahattin Koçak (moslim) en Louke Bamps (namens de sikhs). Deze vragen kwamen ook terloops ter sprake tijdens de vergaderingen van de kerngroep die de bijeenkomsten van de interreligieuze meditatie voorbereidt.

Meditatie

De vraag naar de aard van de meditatie levert een waaier van antwoorden, zoals het kleurenpalet van de wolken bij een zonsondergang een verscheidenheid van indrukken nalaat. Meditatie is een methode en een techniek tot intensere concentratie. Ze is gericht op contact met je diepste zelf, de Alomvattende, God, Allah.
“ Meditatie is: het stil maken in jezelf, je hart openstellen voor God, het initiatief aan Hem laten en Hem laten werken in jezelf.”
“Mediteren is spreken met je ziel, naar binnen kijken met je innerlijke oog, je open stellen voor hetgeen God je aanreikt als het beste voor jezelf.”
“In het stiltemoment kan je de veelheid van het leven als een éénheid ervaren. Deze ervaring gaat vooraf aan de oerknal van je eigen engagementen en maakt je inzet naar buiten helder en doortastend.”
“Moslims leggen de klemtoon op de overgave aan God en de onderwerping aan Zijn wil. Dit krijgt zijn bijzondere expressie bij het vooroverbuigen van het hoofd tot tegen de grond. Echt contact met God vindt plaats door te luisteren naar en het zeggen van het korangebed. Stille meditatie kennen moslims niet.”
" Zo is het ook bij de sikhs, waar de Guru Grant Sahib het heilige boek is, waaruit gebeden wordt. Dit gelezen of gezongen gebed (kirtan) evenals de herhaling van de naam van God (zoals een mantra) brengt een staat van meditatie teweeg. Dan verstilt alles en kan je het stukje God in jezelf opnieuw ontmoeten. Daarna straal je die ontmoeting binnen in jezelf ook naar buiten door.”

Het gesprek levert boeiende ideeën. Meditatie lijkt iets eenvoudigs en tegelijkertijd iets complex te zijn: het behoort tot het mens-zijn; een mens raapt zich bij elkaar, is zichzelf en komt in contact met zijn diepste zelf; het is ook contact met het goddelijke dat oproept tot inzet, tot het invoelen van zijn levensopdracht in het goddelijk plan.

Meditatie vereist een beteugeling van je eigen gedachten, gevoelens, zintuiglijke prikkels om open te staan voor het woord en de oproep van God, voor je innerlijke stem. De uiterlijke stilte is een voertuig om tot innerlijke stilte te komen. Innerlijk tot stilte komen vergt soms meer inspanning dan het bannen van allerlei uiterlijk lawaai en geluid.

Symbolen spelen vaak een belangrijke rol. Ze zijn bruggen die je van je alledaagse zorgen en beslommeringen voeren naar waar het echt op aankomt. Het licht van een kaarsje kan aan het licht brengen hoe je uitziet naar het grote Licht dat je donkere levensmomenten kan verlichten. De geur van bloemen kan een huiskamer vervullen en tot besef brengen hoe vertrouwen en vriendschap de parfum van het leven is.

Interreligieuze meditatie

In de interreligieuze meditatie laat je je inspireren door gemeenschappelijke symbolen, inhoudrijke teksten uit de verschillende religies. Je wordt je bewust dat een en dezelfde God aanwezig is, dat Hij de band tussen de mensen en de Bron van alle verscheidenheid is. Je ervaart de rijkdom van ieders geloof.
Religieuze teksten en symbolen leiden je binnen in de kamer van het goddelijke. Je laat al je beslommeringen, hersenflitsen, plannen achter je. Je levert je over. Je kan leegte of volheid ervaren. Je hart kan overvloeien van rust, vrede, geluk. Je verlaat de kamer en wenst je medemens de vrede toe.

Nadere informatie bij Bernard Delhaise , Weg naar As 117/23, 3600 Genk. Tel.: 089/24 43 02 E-mail: bernard.delhaise@pandora.be of bij Bahattin Koçak , Thonissenlaan 10/1 3500 Hasselt. Tel.: 0477/420.896 (na 16.00 u. ) E-mail: islamdialoog@hotmail.com . Website : http://www.islam-info.be/nl/contact.html

Interreligieuze meditatie in de kapel van het bezinningscentrum van Godsheide . Federatiebladzijde Kerk & Leven, Hasselt Noord-Oost, nr.48, woensdag 30 november 2005

Op woensdag 16 november 2005 om 19.30 u. had de 13de interreligieuze meditatie plaats in de kapel van het bezinningscentrum van Godsheide. Het thema was ‘bidden’.

In het najaar 2002 startte Bernard Delhaise (pastoor in Kiewit, 1990-1993) met een kerngroep van enkele christenen, bahá’ís, moslims en sikhs om een interreligieuze meditatie voor te bereiden. De eerste interreligieuze meditatie vond plaats op 11 december 2002 in het Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum aan de kleine ring van Hasselt, met het thema : “de verschillende namen van God”. Sindsdien werd er om de 3 maanden een interreligieuze meditatie gepland. Om de beurt koos een religie een thema en een locatie.

De kerngroep opteerde ervoor dat de interreligieuze meditatie zou gebeuren in een religieuze ruimte. De christenen van de kerngroep kozen het thema “bidden” voor de meditatie van 16 november.

Meditatie is : het stil maken in jezelf, je hart openstellen voor God, het initiatief aan Hem laten en Hem laten werken in jezelf.

Rond 18.55 u. kwamen reeds de eerste drie deelnemers aan in de overtuiging dat de meditatie om 19.00 u. begon. Vanaf 19.10 u. kwamen groepjes binnen; Ze werden onthaald in de gang dichtbij de ingang van de kapel. Iedere deelnemer ontving een bundeltje met de teksten en de gezangen van de meditatie. De sikhs waren er ditmaal niet bij. Hun contactpersoon Louke Bamps is op reis in India, waar ze met de families van de uitgeweken sikhs kennis maakt. Enkele sikhs hadden zich wegens ziekte verontschuldigd. Uit Beringen kwam een groep moslims, vergezeld van hun imam, die nog maar een tweetal maanden in België is. Ook vier paters van de Jezuïetengemeenschap van Godsheide waren aanwezig. Ik schat het aantal aanwezigen op 40.

Om 19.30 u. heette pater Pieter-Paul Lembrechts, overste van de Jezuïetengemeenschap en directeur van het bezinningscentrum, de aanwezigen welkom. Hij verwoordde hoe de architect de bouw van de kapel had opgevat. De kapel ligt wat hoger dan het gelijkvloers. Via een 7-tal treden bereik je de kapel. Ze symboliseert de berg van God, waar God en de mens elkaar ontmoeten. Via 7-treden ben je op weg naar die ontmoetingsplaats.

Mediteren is spreken met je ziel, naar binnen kijken met je innerlijke ogen, je open stellen voor hetgeen God je aanreikt als het beste voor jezelf.

Na het welkomstwoord zette de moslimgroep de melodie van de 99 namen van God in en zongen de aanwezigen mee.

Hierna bracht iedere godsdienst een tekst. Hierop volgde telkens een stilte, tijd voor meditatie. Door een slag op de gong werd de stilte doorbroken en bracht de volgende godsdienst zijn tekst.

De moslims waren het eerst aan de beurt. De imam van de moskee van Beringen zong soera Al Bakara, verzen 40-47 in het Arabisch. Daarna werd de tekst in het Nederlands gereciteerd. Een uittreksel : “Blijf bidden, betaal de zakat en bid met hen die bidden. Spoor de mensen aan het goede te doen en vergeet daarbij jezelf.” Een andere moslim bad het gebed van de mysticus Rumi : “O Heer der werelden, van wat hoog en diep is; tot wie anders zou ik mijn handen opheffen? U hebt verhoring en gebed gegeven. Eerst geeft U ons de wens om ons in aanbidding neer te buigen. Daarna geeft U ons ook de vervulling. U bent het einde en het begin.”

In het stiltemoment kan je de veelheid van het leven als een éénheid ervaren. Deze ervaring gaat vooraf aan de oerknal van je eigen engagementen en maakt je inzet naar buiten helder en doortastend.

Na de moslims baden enkele bahá’ís uit hun gebedenboeken : “O God. Wij zijn zwak; schenk ons kracht. Wij zijn arm; verleen ons Uw onbegrensde rijkdommen. Wij zijn ziek; schenk ons Uw goddelijke genezing. Wij zijn krachteloos; geef ons uit Uw hemelse kracht.” “O Heer. Gij zijt de Almachtige. Gij zijt de Barmhartige. Gij zijt de vergever.”

De christenen baden het onzevader als gebed, genomen uit Mt 6.

Tijdens zo’n meditatie zit je met mensen van verschillende godsdiensten bij elkaar. Je wendt je tot God. Je beseft ook dat de andere zich tot God, Allah keert. Tot je bewustzijn dringt het door dat allen zich richten tot dezelfde God. Zo word je je ervan bewust dat wij allen door Hem geschapen zijn, broers en zussen van elkaar zijn, en ieder op zijn eigen wijze tot God bidt en Hem dient. Deelname aan zo’n interreligieuze meditatie biedt je kansen tot religieuze bewustzijnsverruiming.

Tot slot werd een vredeslied gezongen. In 9 verschillende talen werd de vrede (peace, shalom, salam, mir, pokoj, baris, shanti, heiwa, pax) bezongen. Na dit lied gaven de deelnemers elkaar de vredesgroet.

Daarna daalden we af van de berg-kapel en gingen we naar de ontmoetingsruimte. Daar was ruim tijd en kans om bij een hapje en een drankje met elkaar te praten.

Meer informatie kan je bekomen bij Bahattin Koçak (0477/420896) en bij Odette Storms (089/352346).
De volgende meditaties vinden plaats 14 maart 2006 in de moskee van Beringen en op 16 mei 2006 in het bezinningscentrum van Hoepertingen.

Arseen De Kesel

ACTIVITEITEN

  datum plaats thema
1ste 11.12.2002 Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum, Hasselt De verschillende namen van God
2de 04.02.2003 VPKB, Hasselt Ons lichaam, tempel van God
3de 01.04.2003 vzw Guido Gezelle, Hasselt Wegen naar vrede
4de 05.06.2003 abdijkerk Herkenrode (Hasselt) De zin van het leven
5de 09.12.03 minderbroeders, Genk Ons hart openen voor Gods woord
6de 18.02. 2004 VPKB, Hasselt Het licht van God
7de 28.04.2004 vzw Guido Gezelle, Hasselt Verdraagzaamheid
8ste 05.10.04 minderbroeders, Genk Eerbied voor de schepping
9de 14.12.2004 Sint-Katarina, Hasselt dienstbaarheid
10de 02.02.2005 Interdiocesane middenschool, Diest Verbondenheid
11de 24.05.2005 Priorij Klaarland (Bocholt) Avondwijding
12de 17.11.2005 Bezinningscentrum Godsheide Gebed
13de 17.01.2006 Gurdwara Sangat Sahib vzw
Halmaal-Dorp 20
B-3800 Sint-Truiden
Tel.: ++32 / (0)11 / 69.42.18
Het Woord
14de 14.3.2006 Fatih Moskee Beringen
Stationsstraat 94
3580 Beringen (Koersel)
Gerechtigheid
15de 16.5.2006 Kasteel Mariagaarde Hoepertingen
Kasteelstraat 10
B-3840Hoepertingen
Tel : 012/ 74 11 31
Fax : 012/ 74 67 37
info@kasteel-mariagaarde.be
Wijsheid
16de 20.11.2006 VPKB, Hasselt barmhartigheid en genade
17de 16.01.2007 Guido Gezellehuis , Martelarenlaan 46 , Hasselt ’eindeloos, zonder begin en zonder einde’
18de 13.03.2007 Gurdwara Sangat Sahib vzw
Halmaal-Dorp 20
B-3800 Sint-Truiden
Tel.: ++32 / (0)11 / 69.42.18
zonder begin en zonder einde
19de 22.05.2007 Priorij Klaarland (Bocholt) bevrijding
20ste 15.10.2007 Protestantse kerk , Kuringersteenweg 81 , 3500 Hasselt loslaten
21ste 22.01.2008 Fatih Moskee Beringen-Mijn delen
22ste 10.03.2008 Mariagaarde Hoepertingen gastvrijheid
23ste 21.05.2008 Abdij Klaarland, Bocholt stilte