LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG IN ELF AFLEVERINGEN

  - eerste aflevering (algemeen) - tweede aflevering (de Verenigde Protestantse Kerk in België te Genk en te Hasselt) - derde aflevering (de bahá'ígemeenschap in Limburg) - vierde aflevering (de orthodoxe kerken in Limburg) - vijfde aflevering : de vrijzinnige gemeenschappen - zesde aflevering (de Limburgse sikhsgemeenschap) - zevende aflevering (evangelische gemeenten) - achtste aflevering (moslims in Limburg) - negende aflevering (Boeddhistische invloeden in Limburg) - tiende aflevering (Joodse invloeden in Limburg) - elfde aflevering (De katholieke kerk in Limburg) - Zie ook de Getuigen van Jehovah en levensbeschouwelijk Hasselt

ZOEKEN OP DE WEBSITES WEDERKERIGHEID EN INTERLEVENSBESCHOUWELIJK (meer dan 650 webpagina's)
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
ZOEKEN OP HET INTERNET

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG ( EERSTE AFLEVERING ) Zie Kerk & Leven, editie 28 januari 2004 , nr.5, bisdom Hasselt.

Levensbeschouwelijk Limburg : adventisten, ahmadiyya’s, alevieten, bahà’ís, christenen, boeddhisten, evangelische christenen, getuigen van Jehovah, joden, hindoes, katholieken, moslims, orthodoxen, protestanten, sikhs , sji’ieten, soennieten, vrijzinnigen en nog zoveel meer.
Het roept het beeld op van een kleurrijke tuin met een grote verscheidenheid van bloemen en planten of van het bijbelse Pinksteren, waarop mensen op een heel verscheiden wijze God - de Alomvattende – ervaren en benoemen.

In elf afleveringen (één per maand) laten we je van deze Limburgse levensbeschouwelijke verscheidenheid proeven. We maken kennis met mensen en organisaties die in Limburg levensbeschouwelijk geworteld en vertakt zijn en hoe ze hun geloof vorm geven. We bezoeken kerken, gebedshuizen, tempels, moskeeën en praten met pastors, dominees, imams, geestelijke leiders en gewone gelovigen of leden. We wonen een gebedsdienst of viering bij, waarna we onze impressies verwoorden. We proeven van de culturele hapjes en schenken aandacht aan de religieuze en/of culturele kledij.

Ook gaan we in gesprek met al wie zich inzet voor de interreligieuze dialoog. We gaan op bezoek bij Simon Lambregs, pastoor van Kolderbos, die ons binnenleidt in het Abrahamhuis, bij Odette Storms, die de Werkgroep voor Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL) voorzit, bij Bernard Delhaise, die de Interreligieuze Meditatie Limburg opstartte en vorm gaf. We maken nader kennis met Bahattin Koçak, voorzitter van het Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum (IDIC), Lianne de Oude, dominee van de Verenigde Protestantse kerk in België te Hasselt (VPKB), Amarjit Kaur en Louke Bamps in verband met de sikhs, Guido Cooreman i.v.m. de bahà’ís en Francis Leyssens vanuit de Christelijke Meditatie . We bezoeken de website van Louis Franssens, die er de activiteiten op levensbeschouwelijk vlak kenbaar maakt. En er is nog zoveel meer dat we niet hebben vermeld.

Bij leven en welzijn hopen we je volgende afleveringen te brengen:
februari : protestanten
maart : bahà’ís
april : orthodoxen
mei : vrijzinnigen
juni : sikhs
juli-augustus : nog meer christenen
september : hindoes en joden
oktober : moslims (deel 1)
november : moslims (deel 2)
december : boeddhisten
Bij dit alles worden we geïnspireerd door wat bisschop Muskens van Breda in zijn kerst- en nieuwjaarswens 2003-2004 verwoordt : “Geluk, dat is je eigenheid kunnen ontplooien. Dat is mogen ontdekken wat jouw specifieke talenten zijn en die kunnen inzetten voor anderen. Eigenheid maakt Gods plan zichtbaar voor alle diversiteit op aarde.
Als de zin van diversiteit zichtbaar wordt, ontstaat begrip voor verschillen en respect voor andere verschijningsvormen, keuzes en gedachten. “
Levensbeschouwelijk Limburg is zeer verscheiden. Het is als een diamant met verschillende steentjes, die schitteren in het licht van de Goddelijke Diamant. Slechts de kleine steentjes zien we, niet de Goddelijke Diamant. Dankzij het eerste vermoeden we de schoonheid van de Onovertroffen Schitterende Goddelijke Diamant.
Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG ( TWEEDE AFLEVERING )
DE VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIË TE GENK EN TE HASSELT
. Zie Kerk & Leven, editie 25 februari 2004 , nr.9, bisdom Hasselt.

In deze aflevering wil ik je laten kennismaken met twee protestantse gemeentes nl. de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) te Genk en te Hasselt.

In de 16de eeuw gingen de wegen tussen katholieken en “protestanten” uiteen. In de eerste helft van de vorige eeuw verenigden zich een aantal protestantse gemeentes van België. Dat verenigingsproces mondde in 1979 uit in de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), dat dezer dagen zijn 25-jarig bestaan viert.

VPKB te Genk

Na de Tweede Wereldoorlog werden o.a. Duitsers als krijgsgevangenen tewerkgesteld in de Limburgse koolmijnen. Na hun vrijlating verkozen sommigen hier te blijven. Andere Duitsers kwamen in de vijftigerjaren naar Genk om in de mijn te werken (zie Ludwig Rost, Protestants-evangelische christenen te Genk, in : Heidebloemke, jg. 61, nr.2 (2003), p.49-52). In het midden van de zestigerjaren werd de protestantse gemeente zelfstandig. Ze kreeg op 1 november 1964 een eigen predikant in de persoon van Jan Nijs sr en op 15 oktober 1967 een eigen kerkgebouw nl. de Evangelische Johanneskerk. Evangelisch is het equivalent van het Duitse woord protestant. De protestantse gemeente koos voor de naam Johannes naar de evangelist die zei “Kindertjes, bemint elkaar” en zo opteerde om de liefde te laten primeren boven de godsdienstige en nationale tradities.

Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen. Beneden is het vormingscentrum, genoemd naar de beroemde Duitse theoloog Karl Barth, die oog had zowel voor het Woord van God als voor de wereld, of zoals dominee Jan Nijs sr het uitdrukte : “iemand die Bijbel en Krant in elkaars verlengde zag liggen.” De beklemtoning van enerzijds de kerkdienst en anderzijds het sociaal engagement dat eruit voortvloeit, drukt Johan Opoka – met wie ik een boeiend gesprek mocht hebben in het Karl-Barthcentrum - pittig uit met de zin ‘de predikant moet de mensen de kerk uitpreken’.
Boven is de kerkruimte, die met een middenwand in tweeën gescheiden is. Hier gebeuren de kerkdiensten. Op feestdagen wordt er het avondmaal gevierd.

Tot de activiteiten van de gemeente behoort de Rasjikring die al gedurende 35 jaar wekelijks doorgaat o.l.v. Jan Nijs sr. Hier wordt Hebreeuws geleerd, het Oude Testament in het Hebreeuws en verschillende talen gelezen, het commentaar van de joodse middeleeuwse geleerde Rasji bestudeerd. Zo blijft deze gemeente geworteld in het jodendom.

Meer informatie : Evangelische Johanneskerk, Laatgoetstraat 60, 3600 Genk . E-mail : johanneskerk@hotmail.com . Website : http://home.tiscali.be/johanneskerk/index.html .

VPKB te Hasselt

De aanwezigheid van protestanten in Hasselt was op het einde van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw gering. In 1951 kocht de Methodische kerk (Engeland) het huis op de Koningin Astridlaan, de weg naar Diest, waar het VPKB te Hasselt nog steeds gevestigd is. Nu ligt het in een huizenrij en slechts het opschrift ‘Protestantse kerk’ maakt de voorbijganger erop attent dat hier een protestants centrum is. In 1977-1978 werd het huis verder uitgebouwd waardoor op de benedenverdieping in een onthaalruimte en een kerkzaaltje kon worden voorzien.

Lianne de Oude is de dominee. Ze is gehuwd met Egbert Kuijk en moeder van twee tieners. Ze is bijna 13 jaar dominee te Hasselt (1991- ) en was voordien dominee in het VPKB te Genk (1988-1991). Dominee Lianne typeert haar protestantse gemeente als volgt : “Uniek aan onze Hasseltse gemeente is dat we afgelopen jaren een multiculturele gemeente zijn geworden. We zijn de tel wat kwijtgeraakt, maar ik vermoed dat we intussen uit een 27-tal landen afkomstig zijn. Mensen vinden van heinde en verre de weg naar onze kerk. Onze zondagse kerkdienst duurt zowat een uur, maar nadien hebben we naar protestantse gewoonte nog een uurtje koffie. Om wat na te praten, ook over lief en leed. Voor de mensen is de koffie haast even belangrijk als de dienst.”
Naar jaarlijkse traditie gaat in de oecumenische gebedsweek (18-25 januari) een dienst door waarin dominee Lianne de Oude en priester Theo Mathijs voorgaan. Dit jaar was de dienst op zondag 25 januari 2004. Meer dan 100 personen waren aanwezig.

Meer informatie : Verenigde Protestantse Kerk in België te Hasselt, Kuringersteenweg 81, 3500 Hasselt. Dominee Lianne De Oude, Hasseltse Beverzakstraat 240, 3500 Hasselt. Tel.: 011/82 33 80 E-mail: lianne.deoude@tiscali.be .

Arseen De Kesel
LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG ( DERDE AFLEVERING )
DE BAHÁ’Í-GEMEENSCHAP IN LIMBURG . Zie Kerk & Leven, editie 31 maart 2004 , nr.14, bisdom Hasselt.

Aan de hemel schitteren ontelbaar vele sterren. Soms houdt een ster je aandacht vast omwille van haar flikkering en haar plaats in de hemelruimte. En al verblindt de zon bij dag het sterrenlicht, bij nacht sieren de sterrenlichtpuntjes het dak van onze aarde. In de veelheid van levensbeschouwingen, religies en godsdiensten duikt soms plots één op, waarvan we het bestaan niet eens vermoedden. Ik heb het over de bahá’-í-religie, een lichtpunt op aarde voor mensen die hun weg zoeken in de duisternis.

het Negentiendaags Feest

Op dinsdag 2 maart 2004 mag ik een viering van een Negentiendaags Feest van de Limburgse bahá’´s meemaken ten huize van het gezin Louis Franssens in Hasselt. In Limburg is het aantal bahá’ís slechts bijna twee handen vol. Bij de viering zijn aanwezig : Louis Franssens en zijn vrouw Delshad Najmi , Guido Cooreman en zijn vrouw Annemie Muller en Behzad Ebrahimi-Fard , een Iraniër die reeds 18 jaar in België woont.
De viering gaat door in de gebruikelijke zithoek. Ze begint met het beluisteren van een gezongen Perzisch gebed op cd. Ik versta er niets van maar ik voel aan dat deze stilte en dit luisteren verbondenheid schept met de gelovigen over de hele wereld. Want deze maand is een bijzondere maand. Het is de laatste maand van de negentien bahá’í-maanden in het jaar, een vastenmaand. Tijdens de dag wordt noch gegeten noch gedronken, negentien dagen lang. Daarna is het Naw-Rúz (nieuwjaar) op 21 maart, het begin van de lente.
Na het lied zegt ieder een gebed, de Iraniër in het Perzisch, Delshad in het Engels, de anderen in het Nederlands. Er is geen voorgeschreven volgorde of ritueel. Er is geen veelheid van woorden. Teksten uit alle godsdienstige tradities kunnen gelezen worden, als richtingwijzers van God voor de mens op aarde.
Na het meditatieve deel volgt het consultatieve. De leden informeren elkaar en lichten passages uit het maandblad toe. Daarna volgt een gezellig samenzijn, met thee en een koekje.
Zo verloopt elke bijeenkomst op de eerste dag van de maand van negentien dagen.

interreligieuze dialoog en inzet voor vrede

Voordat er sprake was van de Werkgroep voor Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL) die in april 2001 werd opgestart, organiseerde Guido Cooreman reeds in de eerste helft van de negentigerjaren informatie-avonden over de verschillende godsdiensten en verspreidde hij regelmatig allerlei interreligieus nieuws met o.a. de vermelding van de nieuwe aanwinsten van boeken over de verschillende religies. Hij beschikt over een interreligieuze bibliotheek , die enig in Limburg is. Hij geeft ze in bruikleen en de titels van de boeken kan je vinden op mijn website onder de webpagina over de bahá’ís (http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/ .
Guido Cooreman is actief in de WIDL, de interreligieuze meditatie, ontwikkelings- en vluchtelingenwerk. In de lijn van zijn godsdienstige overtuiging stimuleert hij de dialoog en de goede verstandhouding tussen de godsdiensten. Louis Franssens is als rolstoelgebruiker beperkt in zijn actiemogelijkheden. Hij ontwerpt verschillende websites en wil zo ten dienste staan van groeperingen en maatschappij.

het bahá’í-geloof

De stichter van het bahá'i-geloof is Mirzá Husayn 'Ali Nuri (1817-1892), bekend als Bahá'u'lláh (Heerlijkheid Gods). Zijn religieuze leer en gemeenschap ontstond rond het midden van de 19e eeuw in Perzië. Zijn volgelingen worden hahá'is genoemd. Hij werd verbannen naar Akka in Israël, waar hij in 1868 aankwam. Hij overleed in Bahjí, even ten noorden van `Akka en is daar begraven. Zijn graftombe is tegenwoordig het brandpunt van de wereldgemeenschap.
Bahá'u'lláh ziet zichzelf als een nieuwe profeet die van God een nieuwe openbaring ontvangt in de lijn van de vroegere profeten die God naar de mensen heeft gestuurd. Hij verklaart dat het grootste doel van de komende tijd is de eenheid van de mensheid en de wereldvrede tot stand te brengen. De leer van Bahá'u'lláh is veelomvattend en is door hem beschreven in ongeveer 100 boeken. Enkele belangrijke principes zijn: zelfstandig onderzoek naar de waarheid, eenheid van de mensheid, eenheid van godsdiensten, rassen en volkeren, het samengaan van godsdienst en wetenschap, de opheffing van vooroordeel en bijgeloof, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, verplichte opvoeding en onderwijs.
Het wereldbestuur van de bahá'i-gemeenschap zetelt op de berg Karmel in Haifa (Israël). De beweging telt circa vijf miljoen aanhangers in meer dan 150.000 plaatsen in alle delen van de wereld. De geschriften zijn in meer dan 700 talen beschikbaar. In België zijn er ongeveer 400 leden.

Meer informatie : Guido Cooreman, 011-22.66.55 g.crmn@busmail.net . Louis Franssens 011-72.04.64 l.franssens@pandora.be . Website : http://bci.org/bahaihasselt/ .

Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG ( VIERDE AFLEVERING )
DE ORTHODOXE KERKEN IN LIMBURG . Zie Kerk & Leven, editie 28 april 2004 , nr. , bisdom Hasselt.

Met een boom, eeuwenoud, wijd vertakt, breed gekruind, grondig geworteld, levenskrachtig kan je het geheel van levensbeschouwingen en religies vergelijken. Eén van de hoofdtakken is het oosters christendom. Het is in vele vertakkingen uitgegroeid.

Orthodoxe kerken in Limburg

Dankzij de migratie is het oosters christendom in ons midden. Het verrijkt en verruimt ons zicht op het christendom.
Op zondag 28 maart 2004 woonde ik de kerkdienst bij in de Oekraïens-orthodoxe kerk van Genk en op Palmzondag 4 april 2004 de viering in de Grieks-orthodoxe kerk eveneens te Genk die geleid werd door de hulpbisschop Mgr Athenagoras Peckstadt.
In beide kerken zijn iconen talrijk aanwezig. Gelovigen benaderen ze met eerbied en godsvrucht . Ze maken kruistekens, buigen eerbiedig, kussen ze meerdere malen en laten er een kaarsje branden. Het priesterkoor en de kerkruimte worden van elkaar gescheiden door de iconostase, een wand van iconen.
In beide vieringen wordt bijna constant gezongen, door het koor, de bisschop en / of de priester, in dialoog. Er wordt veel gewierookt, vele kruistekens en buigingen gemaakt, altaar en evangelieboek veelvuldig met een kus vereerd. De dienst vindt grotendeels plaats in het priesterkoor, dat zichtbaar is door de geopende deuren in de iconostase. De gelovigen in de kerk kijken toe, luisteren, gaan afwisselend staan en zitten, bidden en hebben deel aan het mysterievolle gebeuren tussen God en mens dat zich via de priester in het priesterkoor voltrekt. Hun eerbetuiging en dankbaarheid aan God wordt verwoord door het koor. De gelovigen komen tijdens de kerkdienst aan of verlaten hem vroegtijdig. De dienst duurt immers 2 uur of langer.
Na anderhalf uur dienst zijn er in de Grieks-orthodoxe kerk veel vrouwen met baby’s op de arm aanwezig. Bij de communie gaan deze vrouwen als eersten te communie. Maar ook de baby’s en kinderen krijgen de communie. Want dat mogen ze zodra ze in staat zijn vast voedsel te gebruiken.
Na de Grieks-orthodoxe dienst gaan de aanwezigen koffie drinken in het zaaltje naast de kerk. Daar had ik een kort gesprek met Mgr Athenagoras.

Mgr Athenagoras Peckstadt

Mgr Athenagoras Yves Peckstadt is geboren in Gent op 24 maart 1962. Hij werd priester gewijd op 17 maart 1996 en bisschop op 22 juni 2003. Hij werd hulpbisschop van de metropoliet (aartsbisschop) Mgr. Panteleimon van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel (Istanbul). Zijn vader , Ignace Peckstadt, is priester van de orthodoxe parochie van de H. Andreas te Gent. Mgr Athenagoras wijdde zijn broer tot diaken en priester, die hem opvolgde aan het hoofd van de orthodoxe parochie te Brugge. Mgr. Athenagoras staat de metropoliet bij in zijn taak en bezoekt de verschillende orthodoxe geloofsgemeenschappen in België. In de Goede Week is hij voortdurend onderweg van de ene naar de andere gemeenschap en leidt de plaatselijke vieringen. Hij ijvert voor de interreligieuze dialoog en onderhoudt goede contacten o.a. met de gemeenschap San’Egidio.

Grieks-orthodoxe gemeenschappen in Limburg

Priester Emmanouil Kazalis is verantwoordelijk voor de parochie van de Heilige Barbara te Genk en voor de parochie van de Ontslaping van de Moeder Gods te Houthalen. Priester Ioannis Roukounakis voor de parochie van de Heilige Dimitrios te Vucht-Maasmechelen en priester Dionidis Doulgerakis voor de parochie van de Heilige Nektarios te Beringen-Mijn.

Oekraïens-orthodoxe kerk

Velen onder ons kennen de mooie St-Michaëlskerk in de Hulshagenstraat. Deze orthodoxe parochiekerk werd onder impuls van de familie Vital en Frieda Derewianka gebouwd en in 1986 gewijd. Vital werd in 2000 tot priester gewijd. Zijn broer Ioan werd op 27 oktober 1991 bisschop gewijd. Hij is aartsbisschop van de Oekraïens-orthodoxe kerk van West-Europa en verblijft te Genk.

Oosters christendom

In het vroege christendom waren er 4 belangrijke patriarchaten : Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië en Rome. Later kwam daar Constantinopel (nu Istanbul) bij. Sommige Oosterse kerken erkenden het concilie van Chalcedon (451) niet waardoor de zogenaamde ‘Nestoriaanse’ kerken ontstonden. In 1054 gingen de Oosterse en de Westerse kerken elk hun eigen weg. Sommige Oosterse kerken verenigden zich met Rome : de geünieerden. Kerken in verschillende landen streefden naar zelfstandigheid en werden onafhankelijk (autocefaal). Zo ontstonden Russisch- , Oekraïens- , Servisch-orthodoxe kerken en nog veel meer. Het vormt een grote verscheidenheid. Dat wordt wel duidelijk wanneer je in contact komt met vluchtelingen, die orthodox christen zijn. Zo is er in Genk een Oekraïens-orthodoxe en een Oekraïens-katholieke kerk.

Meer informatie : Hulpbisschop Athenagoras Peckstadt van de Grieks-Orthodoxe kerk : tel. 0475/35 13 01. E-mail : orthodoxie@pi.be . Aartsbisschop Ioan Derewianka van de Oekraïens-orthodoxe kerk : tel. (328) 938 26 95 .

Op uitnodiging van Kerkwerk Multicultureel Samenleven en Centrum voor Christelijk Vormingswerk spreekt Mgr. Athenagoras in het Pastoraal Centrum van Hasselt op donderdag 29 april 2004 om 20 u. over het orthodoxe christendom.

Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG ( vijfde aflevering ) : DE VRIJZINNIGE GEMEENSCHAPPEN

Op dezelfde vragen : Wie ben ik? Vanwaar kom ik? Waar ga ik naartoe? geven mensen verschillende antwoorden. Deze liggen vervat in religies, godsdiensten en levensbeschouwingen. Als mensen hierover met elkaar van gedachten wisselen, voeren ze een interlevensbeschouwelijke dialoog. In dit gesprek zijn vrijzinnigen betrokken. Ze speuren via vrij onderzoek naar de zin van het bestaan. Ze behoren tot geen religie of godsdienst.

Lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd

Zondag 25 april 2004 was een schitterende lentedag. Terwijl in mijn parochie Sint-Lambertus Kiewit 41 jongeren werden gevormd, vierden in het Koninklijk Lyceum van Hasselt 91 kinderen en jongeren het lentefeest – de overgang van de kleuterschool naar de lagere school – of het feest van de vrijzinnige jeugd – de overgang van de lagere naar de middelbare school. Ik maakte dit combinatiefeest van de vrijzinnige jeugd mee. Na een reeks korte toespraken brachten de kinderen en jongeren voor hun ouders een anderhalf uur durend spektakel van dans, muziek en woord, het resultaat van het samenspel van de kinderen en jongeren met hun leerkrachten zedenleer. Dit feest werd bijgewoond door familie en sympathisanten, meer dan 800 in totaal. Verdraagzaamheid en respect vormden de rode draad door het geheel.
Hierna volgde een receptie voor de volwassenen en een fuif voor de jongeren. Rond 14.00 u werd de gezamenlijke viering afgesloten en kregen de families de gelegenheid het feest familiaal verder te zetten.

Uitbouw van centra voor morele dienstverlening

Enkele dagen voordien, op donderdag 22 april, had ik een interviewgesprek met Hugo Dufour, voorzitter van de instelling voor morele dienstverlening (IMD) Hasselt, en Erik van den Abbeele, diensthoofd. In het gesprek schetste Hugo Dufour de plannen die hij op het feest van 25 april voor een breed publiek uiteenzette. Ik citeer uit zijn toespraak : “Vanaf dit jaar treedt de wet van 21 juni 2002 in voege, waardoor wij, als instelling voor morele dienstverlening, aan de vrijzinnige gemeenschap in Limburg, de nodige materiële en financiële ondersteuning kunnen aanreiken.
Inderdaad, nadat wij reeds in de jaren tachtig grondwettelijk erkend werden als een niet-confessioniële (zeg maar vrijzinnige) levensbeschouwelijke gemeenschap, en dus op gelijke voet behandeld dienen te worden met de Rooms-katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse en islamitische erediensten, dienden wij nog maar eens 10 jaar geduldig te wachten, te overleggen en te onderhandelen, om er dan toch eindelijk in te slagen deze grondwettelijke erkenning in een wet te laten gieten en door het nationale parlement met een overgrote meerderheid te laten goedkeuren.
Wat betekent dit nu voor Limburg?
Tot op heden beschikken we over 2 centra voor morele dienstverlening, te weten : Hasselt en het Maasland én we beschikken ook over 2 vrijzinnige ontmoetingscentra, nl. Hasselt en Maaseik (dat in september zijn deuren zal openen).
Maar op andere plaatsen in Limburg bruist het ook van activiteiten in een vrijzinnig kader en zijn er tal van vrijzinnige organisaties actief.
Dank zij deze wet zullen wij op 5 jaar tijd, in alle belangrijke steden van Limburg, Centra voor Morele Dienstverlening(CMD's) oprichten waar dan ook beroepskrachten, betaald door de nationale overheid, hun werk zullen kunnen doen, samen met de tientallen vrijwilligers aldaar.
Zo zal er dit jaar nog in Tongeren een centrum opengaan met in de volgende jaren antennes in St-Truiden en Bilzen, zodat ook in gans Zuid-Limburg opbouw en ondersteuning aan de vrijzinnige gemeenschap kan verleend worden.
Volgend jaar ook zal een belangrijk centrum in Genk opgericht worden, met in de toekomst een antenne in Leopoldsburg.
Ten slotte, in 2006 een centrum in Lommel met daarna een antenne in Overpelt.

Welnu, wij stellen meer en meer vast dat er meer en meer mensen op zoek zijn naar antwoorden op hun levensproblemen, zowel van individuele als van maatschappelijke aard.
Laat de mensen zelf zoeken en zin geven aan hun leven, rekening houdend met de universele waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidaire verbondenheid met alle mensen en de natuur.” Tot zover het citaat uit de toespraak.

Bij de voltooiing van de hierboven geschetste uitbouw zullen de Limburgse centra voor morele dienstverlening 22 personeelsleden en enkele extra kaderleden tellen. Deze provinciale uitbouw maakt deel uit van een nationale structuur, waarbij de Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV) samen met het Centre d’Action Laïque (CAL) de officiële gesprekspartner is.

De Belgische wetgever vindt de levensbeschouwelijke bijdrage belangrijk voor de opbouw van de gemeenschap. Daarom subsidieert hij de verschillende erkende godsdiensten en levensbeschouwingen. Anderzijds erkent hij de scheiding van kerk en staat. Een platform van godsdiensten en levensbeschouwingen zou een interessant forum voor onderlinge communicatie en een geschikte gesprekspartner met de overheid (zowel lokaal, provinciaal als nationaal) kunnen zijn. Het zou het wederzijds respect en begrip kunnen bevorderen en de vrede behartigen.

Meer informatie : Hugo Dufour . Tel : 011/72 05 67 . E-mail : hugodufour@pandora.be . Website : http://www.vrijzinnighasselt.be/cmd.htm

Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG ( ZESDE AFLEVERING )
NADER KENNISMAKEN MET DE LIMBURGSE SIKHGEMEENSCHAP

Mijn straat maakt deel uit van een wijk die ongeveer 25 jaar geleden door een sociale bouwmaatschappij met verschillende huizentypes werd uitgebouwd. De huizen vertonen grote overeenkomsten. De bewoners ervan doorbreken echter de uniformiteit door de eigenheid van een voordeur, de kleuren van ramen en deuren, en zoveel meer. Zo lijkt de wereld van levensbeschouwingen op een wijk, een dorp, een stad, waarin de bewoners naar buiten vorm geven aan wat hun ziel beroert. Een éénheid waarbinnen een grote diversiteit.
In deze aflevering zijn we op bezoek bij de Limburgse sikhs, genaamd naar hun godsdienst sikhisme en afkomstig uit de provincie Punjab van India.

De bidplaats, de gurudwara, de tempel van de sikhs, ligt in het centrum van Halmaal, een dorp van Sint-Truiden. Het is een vroegere café en feestzaal die in 1992-1993 tot sociaal, cultureel en religieus centrum van de sikhs werd omgevormd. Ik had er een gesprek met Louke Bamps, Amarjit Kaur en Mohinder Singh. Ik was echter reeds vertrouwd met dit centrum van de sikhs vermits ik er als leerkracht katholieke godsdienst met de laatstejaarsstudenten, toekomstige leerkrachten voor het kleuteronderwijs, jaarlijks op bezoek ging. Louke Bamps stond in voor de informatie over en de ontmoeting met de sikhs. Verder had ik mijn gespreksgenoten beter leren kennen tijdens de bijeenkomsten van de Interreligieuze Meditatie en van de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg (WIDL). De gekozen plaats gaf aan het gesprek een eigen gevoelsintensiteit. Je krijgt er de kans verschillende sikhs te ontmoeten, je kunt eventjes de tempel binnengaan, diep buigen voor de grand sahib, het heilige boek van de sikhs, waarin de diepe ervaringen met God staan opgetekend. Je wordt verrast met een maaltijd, die je zittend op de grond, gebruikt. Je ziet hoe de oudste kinderen van Mohinder en van Amarjit stilaan tieners worden. Je hoopt dat ze een goede school mogen vinden en gevrijwaard mogen zijn van pesterij en racisme.

Louke Bamps leerde op het einde van de tachtigerjaren de sikhs kennen vanuit de basiseducatie in Sint-Truiden. Er werden sikhs uitgebuit, gediscrimineerd, soms racistisch behandeld. Louke kwam in contact met hen en leerde hen kennen als vredelievende mensen met een inhoudrijke en tolerante godsdienst. Ze werd één van de brugfiguren tussen de sikhs en de autochtonen. Amarjit was in Punjab leerkracht wiskunde en woont in Hasselt, Mohinder woont in Sint-Truiden. Beiden spreken Nederlands.

Lili Van Heers, één van de contactpersonen tussen de sikhs en autochtonen, vertaalde een drietal werkjes over het sikhisme uit het Engels naar het Nederlands die moeten bijdragen tot een betere kennis van het sikhisme:
1. Wat is sikhisme.
2. Japji. De eerste hymne in de Guru Granth Sahib.
3. Ardas. Het sikhgebed. Deze uitgaven kan je aanschaffen in de gurudwara van Halmaal.
Het eerste boekje is klein van formaat en geeft op 32 bladzijden een kort inzicht in het sikhisme . Ik citeer enkele passages :
- “Het woord sikh betekent ‘leerling’. Een sikh is een persoon die gelooft in één God en in de leer van de tien gurus, opgetekend in de Guru Grandth Sahib, het heilig boek van de sikhs. “
- De sikh godsdienst werd gesticht door Guru Nanak, geboren in 1469 in Talwandi, het huidige Nankana Sahib bij Lahore in Pakistan. “
- “Het sikhisme is een monotheïstische godsdienst. De sikhs geloven in één oppermachtige God, de Eeuwige, de Schepper.”
- “ Een sikh heeft een kenmerkend uiterlijk. Hij onderscheidt zich door de vijf symbolen die wij gewoonlijk de vijf k’s noemen omdat de eerste letter van elk symbool begint met de letter ‘k’. Het zijn kes (lang en ongeschoren haar), kangha (kam), kana (een stalen armband, kachha (lange, wijde onderbroek) en kirpan (dolkje).”
- “Iedereen is er welkom, wat ook zijn kaste, geloof, cultuur of nationaliteit zij. Bij het binnengaan moet men zijn schoenen uittrekken en zijn hoofd bedekken. Als men de grote zaal betreedt, nadert men het heilig boek en buigt ervoor met respect. Dan neemt men plaats.”

De vertaalde werkjes kunnen belangstellenden een kort inzicht in het sikhisme geven. Maar opvattingen, gebruiken en rituelen komen vreemd over zolang je geen contact met hen hebt. Begeesterende contactpersonen en brugfiguren helpen je over de drempel van vreemdheid, leiden je binnen in de ziel van de gelovige sikh en openen ons hart voor de alles overstijgende God. Zo kan een ontmoeting met de sikhs verfrissend werken en aanzetten tot een sterkere beleving van het eigen geloof.

Wil je meer weten of wil je eens een bezoek brengen : Gurudwara , Hamlaaldorp 12; 3800 Sint-Truiden. Tel : 011/69 42 18. E-mail : fa475200@skynet.be . Louke Bamps . Tel : 011/67 32 15 . E-mail : louke@hotmail.com . Lili Van Heers. Tel 011/31 67 93. E-mail : lili.van.heers@pandora.be

Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG (ZEVENDE AFLEVERING) : EVANGELISCHE GEMEENTEN

Slagwerk, strijkers, blazers enz... spelen hun eigen partituur. Afgestemd op elkaar brengen ze luisterrijke muziek. Misschien vormen de verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten het symfonisch orkest van God en zijn de zinzoekers Gods musici.

Evangelische kerken

De evangelische kerken in Vlaanderen zijn verenigd in de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV), dat verder deel uitmaakt van de Europese Evangelische Alliantie en de Wereld Evangelische Alliantie. Tot de EAV behoren de Belgische Evangelische Zending (BEZ), de Evangelische Christengemeenschappen Vlaanderen (ECV), de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) en het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten in België (VVP). Sinds 1 januari 2003 erkent de burgerlijke overheid de koepel van de Verenigde Protestantse Kerk van België, de Evangelische Alliantie van België en de Adventkerk als de vertegenwoordiging van de protestantse eredienst.

In Limburg zijn 12 evangelische gemeenschappen (gemeenten) aangesloten bij de ECV, 5 bij de VEG , 4 bij de BEZ en 3 bij de Pinstergemeenten. Op de website (http://home.tiscali.be/ea.vlaanderen/main.html ) kan je nadere informatie vinden.

Vrije Evangelische Kerk van Hasselt

Musici ervaren dat een instrument een eigen klanktimbre heeft. Ook parochies zijn vaak eigen-aardig. Evangelische kerken eveneens. In deze aflevering wil ik stilstaan bij de Vrije Evangelische Kerk van Hasselt.

Een gesprek
Op zaterdag 17 juli 2004 ga ik op bezoek bij Henk Monsuur, voorganger van de Vrije Evangelische Kerk van Hasselt.
Hij werd opgevoed in een streng-calvinistische familie, niet ver van Zwolle. Op 21-jarige leeftijd werd hij gegrepen door het sprankelende geloof van de jongeren van de evangelische kerk te Leuven. Daarop ging hij studeren aan de bijbelschool in Brussel, waar hij zijn vrouw leerde kennen. In 1979 (25 jaar geleden!) werd hij voorganger te Hasselt. In het gesprek leerde ik hem kennen als een overtuigd, enthousiast, gelovig man, een vlotte spreker, wellicht een vurig predikant.
De Vrije Evangelische kerk is gelegen op het einde van de Runkstersteenweg, waar de autostrade E313 de straat tot een doodlopende weg heeft herleid. Het huis maakt deel uit van een stukje Runkstersteenweg dat geprangd ligt tussen de grote ring van Hasselt en de autostrade. Hier is sinds 1988 de kerk gevestigd . Sinds het ontstaan van de Vrije Evangelische gemeente van Hasselt in 1976 tot nu groeide het aantal gelovigen van een tiental tot meer dan 200. Hierdoor ontstond de nood aan een ruime locatie. In 1988 werd het huis aan de Runkstersteenweg aangekocht. In 1990 werd een zaal aangebouwd die plaats biedt voor ongeveer 200 personen. Deze is te klein geworden. Verdere uitbreiding dringt zich op, maar de verschillende overheden maken allerlei bezwaren. Ook is er parking voor ongeveer 60 auto’s.
In het huis zijn verschillende lokalen voorzien voor de opvang van de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Immers, op zondag komt het hele gezin naar de eredienst.

Een bezoek
Op zondag 1 augustus 2004 maak ik een dienst mee. Stipt om 10 u. opent Geert Moechars de dienst. Vanaf 9.45 u. waren gezinnen druppelsgewijze binnengekomen en hadden ze elkaar hartelijk welkom geheten. Meer dan 100 mensen. De dienst bestaat uit twee grote delen van ongeveer elk 45 minuten. Het eerste deel bestaat uit een afwisseling van het zingen van liederen en het uitspreken van gebeden. De tekst van de liederen wordt op een scherm geprojecteerd. De teksten zijn bijbels geïnspireerd. Alle aanwezigen zingen enthousiast mee. Hun zang wordt ondersteund door de piano, een trompetspeler en een groepje gitaristen. Bij de gebeden zijn de aanwezigen ingetogen en lichtjes voorovergebogen. Het contrast tussen deze stilte en het geluid van voortrazende auto’s op de autostrade, een vijftigtal meters verder, is groot. Bij de nieuwsberichten vertellen drie jongeren iets over hun evangelisch jeugdkamp. Op het einde van dit eerste deel gaan kinderen en jongeren met hun begeleiders naar de verschillende lokalen om op een aangepaste wijze rond een bijbelverhaal te werken. Het tweede deel van de dienst bestaat uit de preek, die op deze zondag wordt gebracht door gelegenheidspredikant John van der Lugt. Hij laat zien hoe het verhaal van Cornelius in Hand. 10 en Psalm 1 het persoonlijk geloof in Jezus verwoordt en uitdaagt. De dienst wordt afgesloten met het zingen van het onzevader en de zegenwens. Daarna kunnen de aanwezigen napraten bij een tas koffie of een frisdrank.
In het nagesprek wordt me duidelijk hoe deze evangelische gemeenschap vrij en autonoom omgaat met de verdeling van de diensttaken in haar gemeenschap.
Een deugddoende ervaring. De gesprekken, de zang, de gebeden, de preek blijven nog wat natrillen en de beelden van enkele enthousiaste christenen blijven op mijn netvlies geprojecteerd.
Meer informatie : Vrije Evangelische Gemeente (De Zaaier), Eredienst: iedere zondag, 10.00 uur. Runkstersteenweg 303 , 3500 Hasselt 011/ 25 36 00 . E-mail : hmonsuur.DeZaaier@yucom.be . Website : http://www.veg.be/ .
Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG (ACHTSTE AFLEVERING) : MOSLIMS IN LIMBURG


Donderknallen, bliksemflitsen, windstoten, hagelgekletter en gietende regen : het overkomt ons. Het gebeurt ook in relaties van personen, groepen, gemeenschappen, levensbeschouwingen en godsdiensten. Het onweer is plaatselijk en tijdelijk. Daarna trekt de hemel open, schijnt de zon en keert de rust terug. Dan bouwen we bruggen van vertrouwen en vriendschap en leven vreedzaam samen.
In dit artikel schenken we aandacht aan de moslims in Limburg

een grote verscheidenheid

De islam is genoemd naar de houding van de moslims tegenover Allah (God). Islam betekent overgave, onderwerping; moslim is hij die zich aan God overgeeft. Deze godsdienst werd gesticht door Mohammed (geboren in 570, gestorven in 632). Het heilige boek is de koran. Het gebedshuis wordt moskee genoemd. De godsnaam is Allah.

Een moslim belijdt : Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Deze geloofsbelijdenis verenigt alle moslims. Onder elkaar is er een grote verscheidenheid aan opvattingen en gedragingen. Er zijn soennieten, sji’ieten, Alevieten enz. Soennieten zijn in de overgrote meerderheid. Het zijn moslims die zich baseren op de soenna d.w.z. de woorden en gedragingen van de profeet Mohammed die vervat zijn in de koran en de hadiths (overleveringen). Naargelang de interpretaties van de 4 grote rechtsscholen kunnen zij onder elkaar nog verschillen. Een kleine minderheid moslims zijn sji’ieten d.w.z. de moslims die tot de sjia, de partij van Ali, de schoonzoon van Mohammed en de 4de kalief, behoren. Ook onder hen bestaan verschillende strekkingen waaronder de voornaamste de Alevieten zijn. Zij voelen zich niet gebonden aan allerlei opvattingen en gedragingen waaraan soennieten zich houden.

Soennieten vervullen hun godsdienstige plichten door het onderhouden van de vijf zuilen (geloofsbelijdenis, vijf maal daags het gebed, onderhouden van de ramadan, het geven van aalmoezen en de bedevaart naar Mekka). Belangrijke tijden zijn de ramadanmaand en het verbreken van de vasten: het Id al Fitr - feest. Kurban bayram/al-adha is de laatste dag van de hadj-bedevaart naar Mekka, waarop het offer van Abraham (Ibrahim) wordt herhaald. Het is het belangrijkste islamitische feest

moslims in België en Limburg

Naar schatting zijn er in België ongeveer 400.000 moslims. Van hen zijn ongeveer 165.000 van Marokkaanse en ongeveer 100.000 van Turkse afkomst. Eveneens bij benadering zijn er in België ongeveer 400 moskeeën en islamitische gebedshuizen, waarvan er zich 195 in Vlaanderen, 109 in Wallonië en 79 in Brussel bevinden.

In Limburg schat men het aantal moslims op 50.000. Voor enkele gemeenten zou het percentage moslims op de totale gemeentebevolking zijn : Genk : 11,5 %. Heusden-Zolder : 15,8 %. Houthalen-Helchteren: 9,8 %. Maasmechelen : 10,2. Het aantal moskeeën benadert 70. De moskeeën zijn meestal naar etnische afkomst georganiseerd, waardoor er in Limburg vooral ‘Turkse’ en ‘Marokkaanse’ moskeeën zijn. Een deel van de Turkse moskeeën is verbonden met de Diyanet, het Turkse Directoraat voor Godsdienstzaken. In deze moskeeën wordt de imam door de Diyanet gezonden voor een periode van vijf jaar en betaald. Een ander deel Turkse moskeeën is van Milli-Gorüsstrekking en is gelieerd aan de Turkse Welvaartspartij. Milli Görüs betekent letterlijk “Nationale" of "Godsdienstige Visie”, oorspronkelijk de titel van een boek van de Turkse ingenieur en politicus, Necmettin Erbakan. De Marokkaanse moslims staan zelf in voor hun moskeeën en imams.

Er zijn moskeeën in Beringen, Bilzen, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Overpelt, Sint-Truiden.

In Limburg zijn er naast soennieten en alevieten ook ahmaddiya’s met een moskee in Kuringen (Hasselt). De beweging werd in de negentiende eeuw in Pakistan opgericht door de hervormer Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. De vrijzinnige aanhangers van Ahmad werden in het verleden in Pakistan opgejaagd en leven hier als asielzoekers. Sommige moslims beschouwen hen niet als moslim.

godsdienstonderricht

Omwille van het godsdienstig karakter verkiezen islamitische ouders vaak het vrij katholiek onderwijs voor hun kinderen. Vanaf het midden van de zeventigerjaren boden sommige scholen ook onderricht in de islam aan, gegeven door een leerkracht islamitische godsdienst. Het aantal Limburgse lagere scholen met dit aanbod steeg tot 28 en is nu beperkt tot elf scholen. In het vrij katholiek middelbaar onderwijs heeft de school Stella maris van Waterschei islamonderricht aangeboden. Met de fusie van deze school met Regina coeli van Genk-Centrum in 1998 is dit aanbod na meer dan twintig jaar vervallen.

interreligieuze dialoog

Vooral moslims van de jongere generatie werken actief mee aan de interreligieuze dialoog o.a. in het Abrahamhuis in Genk, de contactgroep tussen christenen en moslims in Heusden-Zolder, en de WIDL (de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg). Ook bij de interreligieuze meditatie zijn moslims nauw betrokken. Het Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum (IDIC) op de Thonissenlaan van Hasselt beoogt de dialoog te stimuleren.

Op 15 oktober 2004 begint de islamitische maand ramadan. In deze maand zijn moslims intenser solidair met anderen o.a. met christenen. Schenken we hen ons vertrouwen en onze vriendschap.

Over de komst en de integratie van allochtonen o.a. moslims kan je meer lezen in het pas verschenen boek van Jef Ulburgs, Culturen zonder muren dat werd uitgegeven in samenwerking met Het Belang van Limburg. Kostprijs: 17,50 euro

Arseen De Kesel


BOEDDHISTISCHE INVLOEDEN IN LIMBURG

Boeddhistische wijsheid. Ze daagt op als een late herfstzon in het oosten. Ze wekt het Westen uit zijn nevels, draagt zuurstof aan, doet diep ademhalen, opent de ogen en verfrist de geest.

Het boeddhisme is de levensbeschouwing die teruggaat op de Indische prins Siddharta Gautama (6de eeuw vóór Christus) die Boeddha of Verlichte wordt genoemd. Het beoogt verlossing uit het lijden. Twee grote stromingen zijn het theravada en het mahayana. Bij het theravada valt het accent op de individuele verlossing en het eigen handelen terwijl bij het mahayana de verlossing van allen voorop staat.. Een belangrijke weg tot verlossing en verlichting is de meditatie.

Sinds de zestigerjaren ontstond een levendige belangstelling voor het boeddhisme. Vele Limburgers trokken naar de trappistenabdij van Zundert en de norbertijnenabdij van Averbode om zenmeditatie te beoefenen. Ook vonden ze de weg naar de opgerichte tibetaanse centra in Schoten en Hoei , het Jikojicentrum voor Shinboeddhisme in Berchem-Antwerpen en verschillende zencentra.

Invloeden uit het boeddhisme in Limburg vind je in het meditatiecentrum Vipassana in Dilsen-Stokken, in het bezinningscentrum Siloam en in verschillende meditatiegroepen in Noord-Limburg.

Het meditatiecentrum Vipassana in Dilsen-Stokkem
In Dilsen-Stokkem ligt het Vipassanacentrum. Het is omgeven door weilanden, akkers en bossen. Het was vroeger een hotel met een oud en een nieuw gedeelte. In 2000 werd het door de vzw Vipassana aangekocht. Hier worden jaarlijks meer dan twintig tiendaagse meditatiecursussen, verschillende korte cursussen voor terugkomers en zelfs een kindercursus georganiseerd.
Mevrouw Carolien van Eck, medewerkster van het centrum, informeerde me over het centrum, leidde me rond en liet me de burelen, de eetplaats, de slaapkamers, de slaapzalen, de meditatiezaal enz. zien. Mevrouw Loretta van der Stam, voorzitster van de vzw, vertelde me via de telefoon over de uitbreidingsplannen en Dirk en Mieke Taveirne-De Wilde, cursusbegeleiders en verantwoordelijken voor de public relations stuurden me via e-mail verdere documentatie toe.
Vipassana is een meditatietechniek, die door de historische Boeddha beoefend en onderwezen werd. Vipassana betekent “de dingen zien zoals ze werkelijk zijn”. Deze techniek wordt sinds 1969 door S.N. Goenka, afkomstig uit Birma, onderwezen. Onder zijn toezicht werden wereldwijd meer dan 90 meditatiecentra opgericht. Via observatie van de ademhaling en de gewaarwordingen in het lichaam wil deze techniek komen tot een verhoogde concentratie en zuivering van de geest, zelfkennis en inzicht.
Het centrum te Dilsen-Stokkem draait volledig op vrijwilligers en wordt volledig gefinancierd door de vrijwillige bijdragen van de deelnemers.
In het centrum is de accommodatie sober. Het dagprogramma van de tiendaagse vorming is zwaar: om 4 u. opstaan, meer dan 8 u. meditatie, totale stilte (gedurende de eerste negen dagen). Ik som enkele uiterlijkheden op, terwijl hier alles gericht is op het innerlijke. Deelnemers vertellen dat zij een ander mens werden.

Meer informatie : vzw Vipassana , Driepaal 3, B – 3650 Dilsen-Stokkem • Tel 089-51.82.30 • Fax 089-51.82.39. E-mail info@pajjota.dhamma.org . Homepage http://www.pajjota.dhamma.org

Het bezinningscentrum Siloam in Zonhoven
Yogabeoefening, een voordracht van Ulrich Libbrecht, waren voor enkele leden van de plaatselijke afdeling van Davidsfonds Genk aanzetten om op zoek te gaan naar een stille ruimte. Het resulteerde in de aankoop en verbouwing van een huis met een put, dat aanleiding gaf tot de naam Siloam, dat gezondene betekent. Herbronnen door te ervaren en vervolgens anders gaan leven : de filosofie van Siloam. Hugo Vanmarsenille stond aan de wieg van het centrum. Met hem sprak ik in Siloam over zenmeditatie.
Zen is een manier van leven, nl. leven in aandacht, in het hier en nu. Za-zen is in zithouding mediteren. Het is ontspannen onbeweeglijk zitten terwijl je in volle aandacht je ademhaling volgt zonder in te gaan op gedachten of emoties die naar boven komen. Hierdoor ontstaat leegte, die openheid, ontvankelijkheid betekent.
Wekelijks, op woensdagavond 20.00 –22.00 u. komen ongeveer 10 personen voor de zenmeditatie in Siloam samen.
Meer informatie: Siloam, Holsteenweg 17, 3520 Zonhoven. Tel : 011/81 55 15. E-mail : siloamhome@yahoo.com .

Meditatiegroepen in Noord-Limburg
In Lommel komt een meditatiegroep wekelijks samen op dinsdag 18.30-19.45 u. aan huis bij Mai Mannaerts (011/54 22 22).
In 1989 startten Marcel Schuurmans (011/64 63 58) en Robert Kinable met een groep en kwamen bijeen in de Achelse kluis. Ze organiseerden week-ends en trokken vele tientallen aan. Nu komt de groep nog wekelijks samen op donderdag 20.00 – 21.30 u. in het Michielshof te Achel.
In Neerpelt begeleidt psychotherapeute Rosanna De Vos (011/66 44 29) een procesgroep in het kader van haar therapeutisch werk.

Besluit
Alle gesprekspartners beklemtonen dat de Vipassana- en zenmeditatie een techniek is die binnen elke levensbeschouwing tot verdieping leidt. Hij schenkt aandacht aan de ademhaling, bevordert de zelfkennis, ontwikkelt openheid en ontvankelijkheid.
Onvermeld blijven de vele Limburgers die het boeddhisme een warm hart toedragen en wijsheden eruit putten tot geluk van zichzelf en tot vredevolle omgang met anderen.

Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG : TIENDE AFLEVERING

Joodse invloeden in Limburg

Eeuwenoude eiken. Diep geworteld, dikke stam, breed gebladerd. Gegrondvest in het verleden, reikhalzend naar de toekomst. Een beeld voor het jodendom.
In dit artikel willen we aandacht schenken aan hedendaagse joodse invloeden in Limburg.

Het jodendom is oorspronkelijk genoemd naar de bewoners van het grondgebied Judea, nl. de joden. Het is gefundeerd op Abraham (ongeveer 1850 vóór Christus) en Mozes (ongeveer 1250 vóór Christus). Het heilige boek is de Thora (de wet van Mozes – de eerste vijf boeken van de bijbel). Het gebeds- en leerhuis wordt synagoge genoemd. De eigennaam van God is JHWH. Dit woord spreken de joden niet uit uit eerbied voor God, die niet in een woord te vatten is. Bij het zien van de Godsnaam lezen ze Adonaij (Heer).

Anno 2004 is de aanwezigheid van joden in Limburg gering. Bijgevolg focussen we ons op joodse invloeden in Limburg: de Rasjikring van dominee Jan Nijs in Genk en de cursussen Kabbalah in Tongeren.

Rasjikring te Genk

Christenen hebben geen heemkundige kring nodig om hun wortels te vinden. Dagelijks, wekelijks lezen ze uit het Oude of het Eerste Testament, door de joden Tenach genoemd (naar de eerste letters van de drie delen : T van Thora : wet , N van Neviïm : profeten en Ch van Chetuvim: geschriften). Het Oude of Eerste Testament en het Nieuwe of Tweede Testament vormen samen de christelijke bijbel. Christenen beschouwen hem als openbaring, woord van God. Ze zoeken hoe ze de bijbelse boodschap gestalte kunnen geven in hun dagelijks leven. Sommigen leerden Hebreeuws om het Oude Testament en de rabbijnse geschriften in de oorspronkelijke taal (het Hebreeuws) te kunnen lezen en bestuderen. Want wie het Nieuwe Testament wil begrijpen, moet het Oude doorgronden. Beiden zijn joods en de grondlegger van het christendom is Jezus, Christus of Messias genoemd, een jood.

De joodse wortels van het christendom zette dominee Jan Nijs ertoe aan om op het einde van de jaren ’60 de Pirqe Avoth (uitspraken van de Vaders / rabbijnen) in het Hebreeuws te bestuderen. Dit vraagt een woordje uitleg.
Rond 200 na Christus verzamelden de joodse geleerden, de rabbijnen, de mondelinge overleveringen die ze neerschreven in de Misjna. Deze bestaat uit 63 traktaten of thema’s. Vervolgens discussieerden de rabbijnen hierover in hun leerscholen en maakten verslagen van deze discussies (Gemara). Tenslotte werden beiden (Misjna en Gemara) gebundeld in de Talmoed.
De Pirqe Avoth is het enige hoofdstuk in de Talmoed, zonder Gemara op het Misjnahoofdstuk. Het is ook het enige hoofdstuk van de Talmoed dat in de synagoge wordt voorgedragen. Een merkwaardig hoofdstuk!

Onder impuls van dominee Jan Nijs ontstond midden de jaren ’70 in Genk de Rasjikring. Het is een studiekring waarin Hebreeuws en Jiddisch (een variant van het Hoogduits met veel Hebreeuwse en Aramese woorden) wordt geleerd, het Oude Testament en andere joodse teksten o.a. de Dode-Zeerollen, in het Hebreeuws worden gelezen en bestudeerd en rabbijnse commentaren op de bijbel worden bekeken. Deze kring is genoemd naar een joodse rabbijn uit Troyes, nl. Salomo ben Isaak (1040-1105), beter bekend onder de naam Rasji.

In de pioniersjaren (tweede helft van de jaren ’70) bestudeerden we (want ik was toen lid van de Rasjikring) het tweede scheppingsverhaal (Gn 2,4-25). Jan Nijs leidde de bijeenkomsten en hij bracht de Midrasjim (joodse hervertellingen van bijbelverhalen) en de Talmoed (in Hebreeuws en vertalingen) aan, Nico Schepers z.g. de verschillende vertalingen en het kritisch apparaat, Johny Nijs de modernere commentaren, Roger Quintens de Peshitto (Syrische vertaling) en ikzelf de Targoemim (de Aramese vertalingen). Dat resulteerde in een eerste en enige uitgave van de Rasjikring.

Daarna werd in de Rasjikring gedurende vele jaren de Pirqe Avoth bestudeerd. Dominee Jan Nijs bracht in het maandblad De Brug jarenlang een maandelijkse aflevering van deze studie. Het Leerhuis in de synagoge van het Nederlandse Meerssen bracht alle afleveringen over de Pirqe Avoth in een boekvorm bijeen en gebruikt ze nu als handleiding bij hun studie. Is het niet geweldig dat de Rasjikring die jarenlang in stilte en volharding werkte, internationale uitstraling en erkenning krijgt?

De Rasjikring komt nog wekelijks samen ten huize van dominee Jan Nijs op maandagavond 19.30-21.00 u.

Meer informatie bij dominee Jan Nijs, Klotsenhoutstraat 4, 3600 Genk. Tel 089/35 36 79.

Cursussen Kabbalah te Tongeren

De Kabbalah is de mystieke dimensie van de joodse traditie. Mystiek heeft te maken met de wens van de mens om in rechtstreeks contact met het goddelijke te komen.
De hedendaagse Toledo/Cordoverotraditie tracht de Kabbalah praktisch te vertalen naar het leven in de 21ste eeuw, door de twee belangrijke mystieke diagrammen van de Levensboom en de Jakobsladder te bestuderen in het licht van de psychologie van Gustav Jung. Daardoor kan Kabbalah of joodse mystiek een levenswijze en levensvisie worden die je brengt tot de zin van je bestaan en de taak die je wacht als uniek wezen binnen deze schepping. In Tongeren kan je cursussen Kabbalah volgen.

Meer informatie kan je vinden op de website : http://web.onetel.net.uk/~jonct/kl-nl/

Eeuwenoude eiken. Ze herinneren ons aan de levensboom van het aards paradijs, beschreven in het tweede scheppingsverhaal. Ze maken christenen erop attent hun joodse wortels niet de vergeten. Onze joodse bronnen zijn voedsel en drank voor ons hart en verstand om een glimp op te vangen van Hem die ons geschapen heeft.

Arseen De Kesel


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG : ELFDE AFLEVERING

De katholieke kerk in Limburg

Levenskracht explodeert tijdens de lente. Slechts de botten kondigden de ondergrondse en binnenboomse werking ervan aan. Plots schiet een boom vol groen en waaiert zijn levenslust uit tot in de verste takjes van zijn kruin. Het kan een beeld zijn van de katholieke kerk in Limburg. Hier en daar breken botten open, vormen zich bloemknoppen die ontluiken. Schoorvoetend kondigt zich een nieuwe tijd aan.
In dit artikel staan we stil bij de katholieke kerk in Limburg. Hierin willen we ook lezers informeren die weinig of niet met de katholieke kerk vertrouwd zijn.

De katholieke kerk

De katholieke kerk maakt deel uit van de brede waaier van christenen. De naam christenen is ontleend aan hun stichter Jezus Christus. De bijbel is de heilige schrift van de christenen; hij bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Christenen geloven dat God liefde is, die zijn uitdrukking vindt in het geheim van de Vader, zijn Zoon Jezus en de heilige Geest. Katholieken noemen hun gebedshuis kerk. Hun belangrijkste feesten zijn Pasen en Kerstmis. Op Pasen herdenken de katholieken de verrijzenis van Jezus, en op Kerstmis zijn geboorte. De zondag is de dag van de Heer Jezus waarop eucharistie wordt gevierd en het laatste avondmaal van Jezus wordt herdacht. Het hoofd van de katholieke kerk is de paus.

Bisdom Hasselt

Het bisdom Hasselt werd pas in 1967 opgericht, maar het kan bogen op een zeer oud verleden. Maternus was rond 325 de eerste bisschop van Tongeren. De bisschopszetel werd door Servatius (329-388) naar Maastricht en door Hubertus (674-717) naar Luik overgebracht. Tot 1967 behoorde Limburg tot het bisdom Luik.
Jozef Maria Heuschen (1915-2002) van Tongeren was de eerste bisschop van het bisdom Hasselt. Hij werd op 15 december 1989 opgevolgd door Paul Schruers van Hasselt die op zijn beurt op 25 oktober 2004 werd opgevolgd door Patrick Hoogmartens van Tongeren. De kerk van de bisschop wordt kathedraal genoemd naar de Latijnse naam cathedra (bisschops-stoel).

De territoriale indeling in een bisdom, dekenaten en parochies is ontleend aan de organisatiekracht van het oude Romeinse Rijk en is tot op heden blijven voortleven. Het bisdom Hasselt telt 316 parochies, 62 federaties en 20 dekenaten. Er zijn ongeveer 300 priesters, 68 diakens en 20 à 30 parochieassistenten actief. Daarenboven engageren onnoembaar vele leken zich vrijwillig in dienst van de kerk, waardoor geloofsgemeenschappen levenskrachtig en fris voorkomen ondanks de daling van het priesteraantal en de vergrijzing van de kerkgangers.

Zorg voor de medemens

Ik had een gesprek met Bart Coenegrachts, geestelijk directeur van het seminarie, verantwoordelijke in Vlaanderen voor de roepingenpastoraal en verantwoordelijke van het bisdom voor de jongerenpastoraal. Door dit gesprek werd ik me weer ervan bewust dat een christen meewerkt aan de opbouw van de wereld, dat mensen broers en zusters van elkaar zijn, dat mensen gaven en charisma’s hebben gekregen tot welzijn van elkaar, dat de dienst aan de ander doordesemd wordt door de beleving van het evangelie en dat de christen bijzondere zorg heeft voor de arme. Bart Coenegrachts verwees voortdurend naar bisschop Paul Schruers, zijn grote geestelijke leermeester. Bij hem stond het leven van de mens centraal. Vanuit deze visie legde bisschop Schruers de nadruk op 1. Het evangelie beleven 2. samen eucharistie vieren 3. aandacht voor de armen.
Tijdens het gesprek borrelde het beeld van een fontein op als beeld van de levens- en geesteskracht van christenen die ontplooid wordt in zovele vormen van zorg voor de concrete mens, gezond of ziek, arm of rijk, jong of oud. Later werd dat beeld aangevuld met dat van de boom wiens innerlijke levenskracht explodeert in de lente.

Vele uitingen van geesteskracht

Het vormingscentrum van het bisdom bevindt zich in het Pastoraal Centrum / Seminarie te Hasselt (tel : 011/21 24 32). Vooreerst is er het grootseminarie gevestigd. Daarin verblijven studenten die zich voorbereiden op het priesterschap. In het Pastoraal centrum zijn daarenboven vele diensten gevestigd: het Pastoraal Informatiecentrum, Broederlijk Delen, het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), jongerenpastoraal, Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS), Missio, parochiepastoraal, Welzijnszorg.

In de zorg voor mensen is naast de territoriale pastoraal (met betrekking tot een bepaald territorium / gebied zoals parochie) ook een categoriale pastoraal uitgebouwd (met betrekking tot een categorie / groep mensen zoals arbeiders, gehandicapten, jongeren, kinderen, studenten, zieken enz.)

Er zijn ook vele spiritualiteitsgroepen zoals Christelijke Meditatie, Focolare, Gelovige gezinsgroepen, Katholieke Charismatische Vernieuwing, Sint-Egidiusgemeenschap, Taizégroepen, Zengroepen enz.

Vele ouderen putten nog steeds levenskracht aan wat ze tijdens hun jeugd mochten ervaren in chiro, KAJ, KSA, VKSJ. De inspiratie van Cardijn trotseert de tijd.

Religieuze gemeenschappen stralen vaak een diepgaande invloed uit. Ik noem slechts enkele : het bezinningscentrum van Godsheide, de Karmel van Zepperen, de salesianen van Don Bosco.

Er is zoveel. Een aandachtige kijker ziet onverwachts nieuwe botten openspringen. Levenskracht explodeert.

Arseen De KeselReligie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.