COMMENTAAR OP HET LUCASEVANGELIE , TIENDE HOOFDSTUK , LC 10 - verwijzingen -

Bijbeluitleg - Lc 10,1-12 - Lc 10,13-15 - Lc 10,16 - Lc 10,17-20 - Lc 10,21-22 - Lc 10,23-24 - Lc 10,25-28 - Lc 10,29-37 - Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 -
Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Lc 1 - Lc 2 - Lc 3 - Lc 4 - Lc 5 - Lc 6 - Lc 7 - Lc 8 - Lc 9 - Lc 10 - Lc 11 - Lc 12 - Lc 13 - Lc 14 - Lc 15 - Lc 16 - Lc 17 - Lc 18 - Lc 19 - Lc 20 - Lc 21 - Lc 22 - Lc 23 - Lc 24 -
Uitleg vers per vers : - Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 - Lc 10,13 - Lc 10,14 - Lc 10,15 - Lc 10,16 - Lc 10,17 - Lc 10,18 - Lc 10,19 - Lc 10,20 - Lc 10,21 - Lc 10,22 - Lc 10,23 - Lc 10,24 - Lc 10,25 - Lc 10,26 - Lc 10,27 - Lc 10,28 - Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 - Lc 10,38 - Lc 10,39 - Lc 10,40 - Lc 10,41 - Lc 10,42 -
ZOEKEN OP DE WEBSITES WEDERKERIGHEID EN INTERLEVENSBESCHOUWELIJK (meer dan 650 webpagina's)
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
ZOEKEN OP HET INTERNET

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -


Bibliografie - Lc 10,38-42 -
Literatuur
Overzicht van de bijbelboeken : OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)  

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het tiende hoofdstuk van het Lucasevangelie :
185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -
186. Weespreuken over de steden van Israël : Lc 10,13-15 - Mt 11,20-24 -
187. Wie jullie hoort, hoort mij : Lc 10,16 - Mt 10,40-42 -
188. Terugkeer van de (tweeën)zeventig : Lc 10,17-20 -
189. De Zoon prijst de Vader : Mt 11,25-27 - Lc 10,21-22 -
190. Zaligprijzing van de leerlingen : Lc 10,23-24 -
191. Vraag naar het grootste gebod : Lc 10,25-28 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 -
192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan : Lc 10,29-37 -
193. Maria en Marta : Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 -

Lc 10,1-11,54 zou een geheel vormen. A : Lc 10,1-24. B : Lc 10,25-11,13. a : Lc 10,25-37. b : Lc 10,38-42. a' : Lc 11,1-13. b' : Lc 11,14-54.

185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 - Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -

Op welke basis heeft de versindeler de verzen ingedeeld? Enerzijds is Jezus het personage; Lc 10,1 en Lc 10,2 hebben het partikel de (echter). De verdere versindeling is wellicht bepaald door de imperatieven. In het geheel van de pericope komt 10 X een imperatief voor (de 10 geboden van de gezondene).

Lc 10,1 Lc 10,2 Lc 10,3 Lc 10,4 Lc 10,5 Lc 10,7 Lc 10,8 Lc 10,10 Lc 10,12
meta de tauta (daarna echter) elegen de (hij zei echter)     eis hèn d'an ... oikian (in welk huis je zoudt...) en autèi de oikiai (in dat huis echter) eis hèn an polin... (in welke stad je zoudt) eis hèn d'an polin...(in welke stad je zoudt... legô humin... (ik zeg jullie)
anedeixen (duidde hij aan) pros autous (tot hen)              
    hupagete (ga) mè bastazete (draag niet) legete (zeg) menete (blijf) esthiete (eet) eipate (zegt)  
        Lc 10,6 : uitweiding over de vrede in het huis   Lc 10,9 : de dubbele taak van de gezondene Lc 10,11  

- Lc 9,52 (onmiddellijk na het besluit van Jezus om naar Jeruzalem te gaan): "Hij zond boden (aggeloi - angeli - engelen) voor zich uit" en Lc 10,1b: "en zond hen twee aan twee voor zich uit" zijn bijna identiek.

- Lc 10,1b: en Hij zond hen... Lc 10,3 : Zie, Ik zend hen... En dan terug een driedeling: Lc 10,5 : Als je bij iemand in huis komt... Lc 10,8 : Als je in een stad komt waar men je ontvangt... Lc 10,10 : Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt... Zoals in pericope Lc 9,52-56 vinden we hier dezelfde ideeën terug: gezonden worden - gaan - ontvangen worden of niet. Hoe reageren op ontvangst of niet-ontvangst?

Een web van woorden hangen aan elkaar : leraar - leerling - voorgaan - volgen - zenden - gezonden worden . Hoe kunnen we de relatie leraar - leerling begrijpen? Is een leraar slechts een doorgeefluik tussen de leraar bij wie hij leerling was en de leerling die na hem leraar wordt. Is er geen dynamische ontwikkeling waardoor iedere generatie nieuwe elementen aan de ontwikkeling bijdraagt. Is de nieuwe leraar soms niet groter dan de vorige. Zijn sommige leraars - ofschoon ze reeds verouderd kunnen zijn - niet groot omwille van hun grote persoonlijke bijdragen? Is leraar-zijn dan niet om het verworvene door te geven (soms herdacht), het nieuwe te verwerken en door te geven en de leerling open te maken voor nieuwe toekomstige ontwikkelingen. Een leraar is enerzijds met het verleden bezig maar vooral met de toekomst.
Het valt me op hoe gelovigen vaak teruggrijpen op hun stichter, hun woorden en daden in overeenstemming met hem willen hebben. Ze zien soms zijn beperktheid en zijn concrete situatie over het hoofd. Ze blikken teveel terug op het verleden, remmen een dynamische ontwikkeling en zien te weinig naar de toekomst.
Hoe kunnen we geroepen en gezonden worden begrijpen? Geroepen door God? En gezonden door God? En de rol van een instituut erin?

 Mc 3,13 - Mc 3,13-19 - Mc 3,14 Mc 3,16 Lc 6,13 - Lc 6,12-16 -  Mc 6,7 // Lc 9,1 - Mc 6,7-13 - Lc 9,1 - Lc 9,1-6 - Lc 9,2 Lc 10,1 - Lc 10,1-12 - Lc 10,9 Lc 10,11  Lc 10,19 Lc 10,17-20 -
kai (en)  kai (en)  kai (en)     kai (en)     Meta de tauta (daarna echter)      
proskaleitai (hij roept tot zich)  epoisen (hij maakte) epoisen (hij maakte) prosefônèsen (hij riep bij zich)  proskaleitai (hij roept tot zich)  sugkalesamenos de (samengeroepen echter)   anedeiksen ho kurios (duidde de heer aan)      
      tous mathètas autou (zijn leerlingen)              
hous èthelen autos (die hijzelf wilde)  dôdeka (twaalf) tous dôdeka (de twaalf) eklexamenos ap'autôn dôdeka (uitkiezende uit hen twaalf)  tous dôdeka (de twaalf)  tous dôdeka (de twaalf)   heterous hebdomèkonta duo (72 anderen)      
         kai èrxato autous apostellein duo duo (en hij begon hen twee per twee te zenden)   kai apesteilen autous (en hij zond hen)  kai apesteilen autous (en hij zond hen) ana duo (per twee)      
         kai edidou autois exousian tôn pneumatôn tôn akathartôn (en hij gaf hen de macht over de onreine geesten)  edôken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia (gaf hij hen kracht en macht over alle duivels kèrussein tèn basilaian tou theou (om te verkondigen het koninkrijk van God)   9a kai legete autois èggiken ef'humas hè basileia tou theou (en zegt aan hen : nabij is bij u het koninkrijk van God )  hoti èggiken hè basileia tou theou (want nabij is het koninkrijk van God) idou edôken humin tèn exousian tou patein epanô ofeôn kai skorpiôn kai epi pasan tèn dunamin tou echtrou (zie ik heb u gegeven de macht om te wandelen op slangen en schorpioenen en over elke macht van de vijand )
           kai nosous therapeuein (en om ziekten te genezen) kai iasthai (en te genezen)   9b kai therapeuete tous en autèi astheneis (en geneest de zieken erin - in het huis)    
               pro prosôpou autou (voor zijn aangezicht)      
 97. Roeping van de Twaalf : Mc 3,13-19 // Lc 6,12-16  97. Roeping van de Twaalf : Mc 3,13-19 // Lc 6,12-16  97. Roeping van de Twaalf : Mc 3,13-19 // Lc 6,12-16  97. Roeping van de Twaalf : Mc 3,13-19 // Lc 6,12-16  147. Zending van de Twaalf : Mc 6,7-13 // Lc 9,1-6  147. Mc 6,7-13 // Lc 9,1-6 : zending van de twaalf  147. Mc 6,7-13 // Lc 9,1-6 : zending van de twaalf  185. Zending van de (tweeën) zeventig : Lc 10,1-12 185. Zending van de (tweeën ) zeventig : Lc 10,1-12  185. Zending van de (tweeën) zeventig : Lc 10,1-12 188. Terugkeer van de (tweeën )zeventig : Lc 10,17-20

deiknumi : tonen, aanwijzen. anadeiknumi : kenbaar maken, kiezen

De taak van de leerlingen is voor te gaan. Het zijn wegbereiders, die de komst van Jezus aankondigen. Maar ze doen wel hetzelfde werk als Jezus. Wat moet Jezus dan nog gaan doen? Heeft het dan iets met aanwezigheid te maken?

Lc 10,5 - Lc 10,1-12 - Lc 10,8a Lc 10,10a Lc 9,4 - Lc 9,1-6 - Lc 9,52b  Lc 9,53 - Lc 9,51-56 -
  kai (en)   kai (en)  kai (en) kai (en)
eis (in eis (in eis (in eis (in  ... eisèlthon eis (gingen zij naar  
hèn (welk) hèn (welke) hèn (welke) hèn (welke)    
d'an eiselthète (gij echter zoudt binnengaan) an d'an (echter) an    
oikian (huis) polin (stad) polin (stad) oikian (huis)  kômèn Samaritôn (een dorp van de Samaritanen  
  eiserchèsthe (gij zoudt binnengaan) eiserchèsthe (gij zoudt binnengaan) eiselthète (gij zoudt binnengaan)    
  kai (en) kai (en) kai hosoi (en zodanigen)    
     mè (niet)  an mè    ouk (niet)
   dechôntai (zij ontvangen)  dechôntai (zij ontvangen)  dechôntai (zij ontvangen)    edexanto (ontvingenzij)
   humas (u)  humas (u)  humas (u)    auton (hem)
 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12  185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12  185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12  147. Mc 6,7-13 // Lc 9,1-6 : zending van de twaalf  183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56  183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56

72 : jod = 10 ; hee = 5; waw = 6 . De Godsnaam jhwh (tetragram) : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Berekening volgens groeiwijze : ( jod ) 10 + ( jod + hee = 10 + 5 ) 15 + ( jod + hee + waw = 10 + 5 + 6 = 21 ) 21 + (jod + hee + waw + hee = 10 + 5 + 6 + 5 = 26 ) 26 = 72 . (zie kabbalah) .
70. Er zijn de 70 volkeren , komende van Noach (Gn 10). Er zijn de 70 kinderen van Jacob die naar Egypte trokken, er zijn de 70 oudsten van het volk, in de tocht door de woestijn.
Lc 10,1 - Lc 10,1 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:1 meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdomèkonta [duo*] kai apesteilen autous ana duo [duo] pro prosôpou autou eis pasan polin kai topon ou èmellen autos erchesthai               

Lc 10,2 - Lc 10,2 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:2 elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deèthète oun tou kuriou tou therismou opôs ergatas ekbalè eis ton therismon autou               

Lc 10,3 - Lc 10,3 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:3 upagete idou apostellô umas ôs arnas en mesô lukôn                

 

Lc 10,4 - Lc 10,4 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:4 mè bastazete ballantion mè pèran mè upodèmata kai mèdena kata tèn odon aspasèsthe               

Lc 10,5 - Lc 10,5 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:5 eis èn d an eiselthète oikian prôton legete eirènè tô oikô toutô              

Lc 10,6 - Lc 10,6 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:6 kai ean ekei è uios eirènès epanapaèsetai ep auton è eirènè umôn ei de mè ge ef umas anakampsei               

Lc 10,7 - Lc 10,7 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:7 en autè de tè oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autôn axios gar o ergatès tou misthou autou mè metabainete ex oikias eis oikian                

Lc 10,8 - Lc 10,8 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:8 kai eis èn an polin eiserchèsthe kai dechôntai umas esthiete ta paratithemena umin               

Lc 10,9 - Lc 10,9 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:9 kai therapeuete tous en autè astheneis kai legete autois èggiken ef umas è basileia tou theou                

Lc 10,10 - Lc 10,10 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:10 eis èn d an polin eiselthète kai mè dechôntai umas exelthontes eis tas plateias autès eipate                

Lc 10,11 - Lc 10,11 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:11 kai ton koniorton ton kollèthenta èmin ek tès poleôs umôn eis tous podas apomassometha umin plèn touto ginôskete oti èggiken è basileia tou theou              

Lc 10,12 - Lc 10,12 : 185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 -- verwijzingen -- Lc 10,1 - Lc 10,2 - Lc 10,3 - Lc 10,4 - Lc 10,5 - Lc 10,6 - Lc 10,7 - Lc 10,8 - Lc 10,9 - Lc 10,10 - Lc 10,11 - Lc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:12 legô umin oti sodomois en tè èmera ekeinè anektoteron estai è tè polei ekeinè                

 

186. Weespreuken over de steden van Israël : Lc 10,13-15 - Lc 10,13-15 - Mt 11,20-24 -- verwijzingen -- Lc 10,13 - Lc 10,14 - Lc 10,15

 

Lc 10,13 - Lc 10,13 : 186. Weespreuken over de steden van Israël - Lc 10,13-15 - Mt 11,20-24 -- verwijzingen -- Lc 10,13 - Lc 10,14 - Lc 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:13 ouai soi chorazin ouai soi bèthsaida oti ei en turô kai sidôni egenèthèsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkô kai spodô kathèmenoi metenoèsan                

 

Lc 10,14 - Lc 10,14 : 186. Weespreuken over de steden van Israël - Lc 10,13-15 - Mt 11,20-24 -- verwijzingen -- Lc 10,13 - Lc 10,14 - Lc 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:14 plèn turô kai sidôni anektoteron estai en tè krisei è umin               

Lc 10,15 - Lc 10,15 : 186. Weespreuken over de steden van Israël - Lc 10,13-15 - Mt 11,20-24 -- verwijzingen -- Lc 10,13 - Lc 10,14 - Lc 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:15 kai su kafarnaoum mè eôs ouranou upsôthèsè eôs tou adou katabèsè*              

 

187. Wie jullie hoort, hoort mij : Lc 10,16 - Lc 10,16 - Mt 10,40-42 -- verwijzingen -

Lc 10,16 - Lc 10,16 : 187. Wie jullie hoort, hoort mij - Lc 10,16 - Mt 10,40-42 -- verwijzingen -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:16 o akouôn umôn emou akouei kai o athetôn umas eme athetei o de eme athetôn athetei ton aposteilanta me                

 

188. Terugkeer van de (tweeën)zeventig : Lc 10,17-20 - Lc 10,17-20 -- verwijzingen -- Lc 10,17 - Lc 10,18 - Lc 10,19 - Lc 10,20 -

Lc 10,17 - Lc 10,17 : 188. Terugkeer van de (tweeën)zeventig - Lc 10,17-20 -- verwijzingen -- Lc 10,17 - Lc 10,18 - Lc 10,19 - Lc 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:17 upestrepsan de oi ebdomèkonta [duo*] meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai èmin en tô onomati sou                

Lc 10,18 - Lc 10,18 : 188. Terugkeer van de (tweeën)zeventig - Lc 10,17-20 -- verwijzingen -- Lc 10,17 - Lc 10,18 - Lc 10,19 - Lc 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:18 eipen de autois etheôroun ton satanan ôs astrapèn ek tou ouranou pesonta                

Lc 10,19 - Lc 10,19 : 188. Terugkeer van de (tweeën)zeventig - Lc 10,17-20 -- verwijzingen -- Lc 10,17 - Lc 10,18 - Lc 10,19 - Lc 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:19 idou dedôka umin tèn exousian tou patein epanô ofeôn kai skorpiôn kai epi pasan tèn dunamin tou echthrou kai ouden umas ou mè | adikèsei | adikèsè |               

Lc 10,20 - Lc 10,20 : 188. Terugkeer van de (tweeën)zeventig - Lc 10,17-20 -- verwijzingen -- Lc 10,17 - Lc 10,18 - Lc 10,19 - Lc 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:20 plèn en toutô mè chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de oti ta onomata umôn eggegraptai en tois ouranois                 

189. De Zoon prijst de Vader : Lc 10,21-22 - Mt 11,25-27 - Lc 10,21-22 -- verwijzingen -- Lc 10,21 - Lc 10,22 -

Lc 10,21 - Lc 10,21 : 189. De Zoon prijst de Vader : Mt 11,25-27 - Lc 10,21-22 -- verwijzingen -- Lc 10,21 - Lc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:21 en autè tè ôra ègalliasato | | [en] | tô pneumati tô agiô* kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tès gès oti apekrupsas tauta apo sofôn kai sunetôn kai apekalupsas auta nèpiois nai o patèr oti outôs eudokia egeneto emprosthen sou  21 in ipsa hora exultavit Spiritu Sancto et dixit confiteor tibi Pater Domine caeli et terrae quod abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis etiam Pater quia sic placuit ante te      [21] Toen jubelde Hij het uit, gedreven door de heilige Geest, en zei: ‘Ik* dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden.   [21] Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.   21 Dit eigen uur jubelt hij het uit, door de heilige Geest, en zegt: ik belijd van u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, dat gij dit hebt verborgen voor wijzen en verstandigen en hebt onthuld aan onmondigen; ja, Vader, dat zó welbehagen is geschied ten overstaan van u!–   

Tekstuitleg van Lc 10,21

15. pater (vader) . Verwijzing : patèr (vader), zie Lc 15,12 . Vocatief . In elf verzen bij Lucas . In vijf verzen richt Jezus zich tot God als 'Vader' :
(1) Lc 10,21 (dankgebed van Jezus) .
(2) Lc 11,2 (het Onzevader) . .
(9) Lc 22,42 (Jezus in Getsemane) .
(10) Lc 23,34 (vergevingswoorden bij de kruisiging) .
(11) Lc 23,46 (Jezus' laatste woorden) .
Bij de conceptie zegt de engel tot Maria : Daarom zal het kind heilig genoemd worden , zoon van God (Lc 1,35) . Bij de doop (Lc 3,21-22) zegt een stem uit de hemel : Gij zijt mijn zoon, mijn welbeminde , in wie ik welbehagen heb . In het verhaal van de verheerlijking (Lc 9,28-36) zegt een stem uit de wolk : Deze is mijn zoon , de uitverkorene . Luistert naar hem (Lc 9,35) . Jezus beleeft zijn relatie tot God als een vader-zoon relatie . Allerlei tegenstanders vermelden het zoonschap van Jezus : de duivel , een onreine geest . Bij de ondervraging van Jezus door de raad was het doorslaggevend getuigenis het antwoord van Jezus op de vraag : "U bent dus de zoon van God" (Lc 22,70) .

Lc 10,22 - Lc 10,22 : : 189. De Zoon prijst de Vader : Mt 11,25-27 - Lc 10,21-22 -- verwijzingen -- Lc 10,21 - Lc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:22 panta moi paredothè upo tou patros mou kai oudeis ginôskei tis estin o uios ei mè o patèr kai tis estin o patèr ei mè o uios kai ô ean boulètai o uios apokalupsai 22 omnia mihi tradita sunt a Patre meo et nemo scit qui sit Filius nisi Pater et qui sit Pater nisi Filius et cui voluerit Filius revelare       [22] Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader, en niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon het wil onthullen.’  [22] Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’  22 alles wordt mij in handen gegeven door mijn Vader; en niemand herkent wie de zoon is,– alleen de vader; en wie de vader is,– alleen de zoon én elk aan wie de zoon het zal openbaren!    


190. Zaligprijzing van de leerlingen : Lc 10,23-24 - Lc 10,23-24 -- verwijzingen -- Lc 10,23 - Lc 10,24 -

Lc 10,23 - Lc 10,23 : 190. Zaligprijzing van de leerlingen - Lc 10,23-24 -- verwijzingen -- Lc 10,23 - Lc 10,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:23 kai strafeis pros tous mathètas kat idian eipen makarioi oi ofthalmoi oi blepontes a blepete              

Lc 10,24 - Lc 10,24 : 190. Zaligprijzing van de leerlingen - Lc 10,23-24 -- verwijzingen -- Lc 10,23 - Lc 10,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:24 legô gar umin oti polloi profètai kai basileis èthelèsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk èkousan               

 

191. Vraag naar het grootste gebod : Lc 10,25-28 - Lc 10,25-28 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 -- verwijzingen -- Lc 10,25 - Lc 10,26 - Lc 10,27 - Lc 10,28 -

Structuur van Lc 10,25-37 : ABB'A' - ABB'A . Op de vraag die bij het begin van het verhaal gesteld wordt, komt pas op het einde van het verhaal het antwoord. We neigen ertoe om bepaalde termen zoals het eeuwig leven erven te interpreteren vanuit onze eigen theologische interpretatiekaders. De vragensteller is overtuigd van het komende koninkrijk van God waarin de gelovige eeuwig zal leven. De start, de aanvang van dat koninkrijk is reeds gegeven. Het is niet ver weg meer want Jezus is op weg naar Jeruzalem. Daar zal de overwinning behaald en gevierd worden. De vraag rijst wat men moet doen om erbij te zijn. Men zou kunnen denken: zich aansluiten bij Jezus, het wapen opnemen, mee optrekken naar Jeruzalem. De overtuiging leeft dat in het komende koninkrijk de uitgevaardigde geboden van God zullen onderhouden worden. En dat houdt Jezus ook voor. Op weg naar houdt in dat de strijd tussen goed en kwaad, vriend en vijand nog gevoerd moet worden. Dan zou je verwachten : je vrienden koesteren, je vijanden vernietigen. De vraag naar de naaste is de vraag over vriend en vijand, goed en kwaad.

Lc 10 Lc 10,26 Lc 10,27 Lc 10,28 Lc 10,29 Lc 10,30-36 Lc 10,37a Lc 10,37b
A : vraag B : wedervraag B' : antwoord op de wedervraag A' : antwoord op de beginvraag A : vraag B : parabel en wedervraag B' : antwoord op de wedervraag A' : antwoord op de tweede en erste beginvraag
  ho de (hij - Jezus - echter) ho de (hij - de wetgeleerde - )   ho de ... (hij - de wetgeleerde - echter) ... ho Ièsous (Jezus) ho de (hij - de wetgeleerde - echter)  
    apokritheis (beantwoordend)          
legôn (zeggende) eipen (zei) eipen (zei) eipen de (hij - Jezus - zei echter) eipen (zei) eipen (zei) eipen (zei) eipen de (hij - Jezus - zei echter)
  pros auton (tot hem)   autôi (hem) pros ton Ièsoun (tot Jezus)     autôi (hem)
              ho Ièsous (Jezus)
  en tôi nomôi (in de wet)       ...    
ti (wat) ti (wat)     kai tis (en wie) tis toutôn tôn triôn (wie van deze drie)    
poièsas (gedaan hebbende) gegraptai (is geschreven)   touto poiei (doe dit) estin mou plèsion (is mijn naaste) plèsion dokei soi gegonenai (schijnt voor jou de naaste te zijn geworden) ho poièsas to eleos met'autou (degene die barmhartigheid met hem deed)  poreuou kai poei homoiôs (ga en doe jij evenzo)
zôèn aiônion klèronomèsô (zal ik het eeuwig leven erven)      kai zèsèi (en gij zult leven)        

Die structuur vinden we ook in het marcusevangelie. Het marcusevangelie is concentrisch opgebouwd. Vele verhalen zijn op hun beurt concentrisch opgebouwd. A B B' A' structuur. We leren enkele verhalen kennen die merkwaardig sterk op elkaar gelijkend opgebouwd zijn.

   Mc 10,2-12 - Mc 10,2-12 -  Mc 10,17-22 - Mc 10,17-22 -  Mc 10,35-45 - Mc 10,35-40 -   Mc 10,13-16- Mc 10,13-16 - Mc 10,23-27 - Mc 10,23-27 -
inleiding      35.      
      36.  ho de (hij echter)      
A : vraag 2.  ... epèrôtôn auton (vroegen hem) ... 17.  epèrôta auton (vroeg hem) 37. hoi de (zij echter) A 13a 23.
 B : wedervraag 3. ho de  (hij echter) 18.  ho de (hij echter) 38. ho de (hij echter)  B 13b. 24a
        C   24b-25
B' : antwoord op wedervraag 4a. hoi de  (zij echter) 20. ho de (hij echter)   39a. hoi de (zij echter) B' 14-15 26
A' : antwoord op de beginvraag  4b. ho de (hij echter)  11- 12 21. ho de (hij echter)  39b-40. ho de (hij echter)  A' 16 27
   265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 // Mt 19,3-9  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 // Mt 20,20-23   267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 // Mt 19,13-15 // Lc 18,15-17 269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 // Mt 19,23-26 // Lc 18,24-27

 

  Mc 10,2 Mc 12,28 Lc 10,25 Lc 14,2 Mc 10,17 / Lc 18,18 Lc 19,1
inleiding op de vraag Kai (en) Kai (en) kai idou (en zie) kai idou (en zie) ... kai (en) epèrôtèsen vroeg) kai idou (en zie)
  proselthontes (gekomen zijnde bij hem) proselthôn (gekomen zijnde bij hem)     prosdramôn heis kai gonupetèsas auton (iemand naar hem lopend en op zijn knieën voor hem vallend)    
  Farisaioi (Farizeeën) heis tôn grammateôn (één van de schriftgleerden) nomikos tis (een wetgeleerde) anthrôpos tis (een bepaalde man)   tis auton archôn) (hem een bepaalde overste) anèr onomati kaloumenos Zakchaios... (een man met de naam genoemd Zacheüs)
      anestè (stond op) èn hudrôpikos emprosthen autou die waterzuchtig was stond voor hem)      
  epèrôtôn (vroegen) epèrôtèsen (vroeg)     epèrôta (vroeg)    
  auton (hem) auton (hem)     auton (hem)    
   ... peirazontes auton (hem op de proef stellende)    ekpeirazôn auton (hem op de proef stellende)        
       legôn (zeggende)      legôn)  
de vraag  ei exestin ... (of het toegelaten is... )  poia estin entolè prôtè pantôn (welk gebod is het eerste van allen)  didaskale, tí poièsas zôèn aiônion klèronomèsô (Meester, wat gedaan zal ik het eeuwig leven erven)  exestin tôi sabbatôi therapeusai è ou (is het toegelaten op sabbat te genezen of niet)  didaskale agathe, tí poièsô hina zôèn aiônion klèronomèsô (goede meester, wat zal ik doen opdat ik eeuwig leven zal erven)  didaskale agathe, tí poièsas zôèn aiônion klèronomèsô (goede meester, wat gedaan hebbende zal ik eeuwig leven erven)  
 wedervraag  tí humin eneteilato Môusès (Wat heeft Mozes u bevolen?)  - 26. en tôi nomôi tí gegraptai (in de wet wat staat er geschreven?)  -  18. tí me legeis agathon (Wat noemt gij mij goed?) 19. tí me legeis agathon (Wat noemt gij mij goed?)  
    265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 // Mt 19,3-9   270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 // Mt 19,27-29 // Lc 18,28-30 191. Vraag naar het grootste gebod : Lc 10,25-28 // (Mc 12,28-34) // (Mt 22,34-40)   - 230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6   268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23   268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  277. Zacheüs : Lc 19,1-10

De structuur van het verhaal waarin het verhaal van de barmhartige Samaritaan is ingebed, is op vele andere plaatsen gekend.
Vers 25 bevat een inleiding op een vraag ( Lc 10,25a) en de vraag zelf in de directe rede (Lc 10,25b). Er is geen plaats- en tijdsaanduiding van het gebeuren. Het gaat om de wet, om de toepassing van de wet.
idou komt bij Lucas veelvuldig voor.
Op de prediking van Johannes de Doper vroegen verschillende groepen mensen wat zij moeten doen. Deze vraag komt ook hier voor: Wat moet ik doen om het eeuwig leven te erven?

Lc 10,25 - Lc 10,25 : 191. Vraag naar het grootste gebod - Lc 10,25-28 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 -- verwijzingen -- Lc 10,25 - Lc 10,26 - Lc 10,27 - Lc 10,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:25 kai idou nomikos tis anestè ekpeirazôn auton legôn didaskale ti poièsas zôèn aiônion klèronomèsô              

 

Lc 10,26 - Lc 10,26 : 191. Vraag naar het grootste gebod - Lc 10,25-28 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 -- verwijzingen -- Lc 10,25 - Lc 10,26 - Lc 10,27 - Lc 10,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:26 o de eipen pros auton en tô nomô ti gegraptai pôs anaginôskeis                

Lc 10,27 - Lc 10,27 : 191. Vraag naar het grootste gebod - Lc 10,25-28 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 -- verwijzingen -- Lc 10,25 - Lc 10,26 - Lc 10,27 - Lc 10,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:27 o de apokritheis eipen agapèseis kurion ton theon sou ex olès | | [tès] | kardias sou kai en olè tè psuchè sou kai en olè tè ischui sou kai en olè tè dianoia sou kai ton plèsion sou ôs seauton               

Lc 10,28 - Lc 10,28 : 191. Vraag naar het grootste gebod - Lc 10,25-28 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 -- verwijzingen -- Lc 10,25 - Lc 10,26 - Lc 10,27 - Lc 10,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:28 eipen de autô orthôs apekrithès touto poiei kai zèsè                

 

192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan : Lc 10,29-37 - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -

Lc 10,29 - Lc 10,29 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:29 o de thelôn dikaiôsai eauton eipen pros ton ièsoun kai tis estin mou plèsion                

Lc 10,30 - Lc 10,30 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:30 upolabôn o ièsous eipen anthrôpos tis katebainen apo ierousalèm eis ierichô kai lèstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plègas epithentes apèlthon afentes èmithanè               

Lc 10,31 - Lc 10,31 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:31 kata sugkurian de iereus tis katebainen | [en] | en | tè odô ekeinè kai idôn auton antiparèlthen                

Lc 10,32 - Lc 10,32 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
 10:32 omoiôs de kai leuitès | | [genomenos] | kata ton topon elthôn kai idôn antiparèlthen              

Lc 10,33 - Lc 10,33 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:33 samaritès de tis odeuôn èlthen kat auton kai idôn esplagchnisthè               

Lc 10,34 - Lc 10,34 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:34 kai proselthôn katedèsen ta traumata autou epicheôn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktènos ègagen auton eis pandocheion kai epemelèthè autou               

Lc 10,35 - Lc 10,35 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:35 kai epi tèn aurion ekbalôn | duo dènaria edôken | edôken duo dènaria | tô pandochei kai eipen epimelèthèti autou kai o ti an prosdapanèsès egô en tô epanerchesthai me apodôsô soi              

Lc 10,36 - Lc 10,36 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:36 tis toutôn tôn triôn plèsion dokei soi gegonenai tou empesontos eis tous lèstas                

Lc 10,37 - Lc 10,37 : 192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan - Lc 10,29-37 -- verwijzingen -- Lc 10,29 - Lc 10,30 - Lc 10,31 - Lc 10,32 - Lc 10,33 - Lc 10,34 - Lc 10,35 - Lc 10,36 - Lc 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:37 o de eipen o poièsas to eleos met autou eipen de autô | [o] | o | ièsous poreuou kai su poiei omoiôs               

 

193. Maria en Marta : Lc 10,38-42 - Maria Magdalena -- Lc 12,13-15 - Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 - - verwijzingen -- Lc 10,38 - Lc 10,39 - Lc 10,40 - Lc 10,41 - Lc 10,42 -

In heel wat commentaren wordt de Maria uit Lc 10,38-42 vereenzelvigd met Maria Magdalena. Over haar werd / wordt veel geschreven. Zij neemt een belangrijke plaats in het evangelie in. Zij staat in het middelpunt wanneer de discussie over het al dan niet priesterschap van de vrouw wordt gevoerd. Het is evenwel gevaarlijk om hedendaagse gevoeligheden en stromingen af te remmen op basis van bijbelteksten. Met bijbelteksten moet voorzichtig worden omgegaan. Ik geef een tweetal onzinnige bijbelinterpretaties. Een eerste domme bijbelinterpretatie zou kunnen zijn: omdat Jezus enkel joodse mannen tot zijn twaalftal koos, mogen enkel joodse mannen bisschop worden. Een tweede onzinnige en domme bijbelinterpretatie zou kunnen zijn : omdat enkel de twaalf apostelen bij het laatste avondmaal aanwezig waren, is het gebod van Jezus om hem in de eucharistie te gedenken enkel geldig voor de bisschoppen, niet voor de gewone gelovigen. En zo zouden we kunnen doorgaan met onzinnige en domme bijbelinterpretaties die dan moeten aangeven wat we niet graag in de hedendaagse praktijk zien.

structuur van Lc 10,38-42
De versindeling wordt bepaald door de wisseling van personage. Bijna telkens wordt dit aangegeven door het woordje de (echter) .

  Lc 10,38 : Jezus Lc 10,39: Martha Lc 10,40 : Maria Lc 10,41a : Martha Lc 10,41b : Martha  Lc 10,41 : Jezus over Martha Lc 10,42 : Jezus over Maria
de (echter) als tweede woord  en de (terwijl echter )...   kai tèide (en aan haar was...)        oligôn de (van de weinige dingen echter)
onderwerp  autos (hij zelf) gunè de tis onomati Martha (een zekere vrouw echter met de naam Martha)   hè de Martha (Martha echter) epistasa de (erbij komend staand echter)  apokritheis de (antwoordend echter)  
vervoegd werkwoord   eisèlthen (ging binnen) hupedeksato (ontving)   periespato ... ( eipen (zei zij) eipen (zei hij) ...   
    auton (hem)        autèi (aan haar)  
  eis kômèn tina (in een bepaald huis) eis tèn oikian (in haar huis)      kurie ho kurios    
        peri pollèn diakonian (over het vele dienstwerk)      

perispaomai : zich al te zeer met iets bezighouden

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij heeft Galilea verlaten en is onderweg in Samaria. Daar gaat hij het huis van Martha en Maria binnen. Jezus gaat bij heel verschillende mensen op bezoek: bij tollenaars en zondaars, bij Farizeeën, bij vrouwen.
Er zijn heel wat teksten te bekijken. O.a. de passages waarin de vrouwen de getuigen zijn van de dood, de begrafenis en de verrijzenis van Jezus. Lc 8,1-3: een passage waarin de vrouwen vermeld worden die Jezus vanaf Galilea volgen. Het verhaal van de boetvaardige zondares (Lc 7,36-50). Daarmee samenhangend het verhaal van de lamme en de zondenvergeving.

Ook moeten we stilstaan bij "het woord". In Lc 4,14a keert Jezus naar Galilea terug en geeft er onderricht. Lc 4,16-30 : Jezus in zijn vaderstad Nazaret. Lc 4,31-32 : prediking van Jezus in Kafarnaüm.

Elke stap die Jezus naar Jeruzalem gaat, brengt de komst van het koninkrijk van God dichterbij. Daarom heeft elke stap die Jezus zet zo'n geladen betekenis. De stappen die gezet worden, worden verwoord door het Griekse werkwoord poreuomai (trekken, op weg gaan). We zien dat werkwoord regelmatig terugkomen.

  Lc 9,51 b - Lc 9,51-56 - Lc 9,52 - Lc 9,51-56 - Lc 9,53b - Lc 9,51-56 -  Lc 9,56 - - Lc 9,51-56 -  Lc 9, 57 - Lc 9,57-62 - Lc 10,38 Lc 10,38-42 tekstuitleg
nevenschikkend voegwoord kai (en) kai (en) hoti (omdat)  kai (en)  kai (en)  
  autos (hij)          
  to prosôpon (het aangezicht)   to prosôpon autou (zijn aangezicht)      
  estèrisen (was vast van plan) apesteilen... pro prosôpou autou (hij zond... voor zijn aangezicht)        
 werkwoord poreuomai : op weg gaan tou poreuesthai (om te gaan) kai poreuthentes (en gaande) eisèlthon (gingen zij)  èn poreuomenon (was gaande)  eporeuthèsan (zij gingen)  preuomenôn autôn en tôi hodôi (terwijl zij onderweg gingen)n  en de tôi poreuesthai autous autos eisèlthen (terwijl zij aan het gaan waren, ging hij zelf binnen)
 voorzetsel van richting eis (naar) eis (naar) eis (naar)   eis heteran kômèn (naar een ander dorp)   eis  (naar)
 plaatsbepaling Ierousalèm (naar Jeruzalem) kômèn Samaritôn (van de Samaritanen) Ierousalèm (Jeruzalem)       kômèn tina (een bepaald dorp)
   183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56  183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56  183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56  183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56  184. Voorwaarden van het volgen : Lc 9,57-62 // Mt 8,19-22  193. Maria en Marta : Lc 10,38-42

Jezus gaat bij heel verschillende mensen op bezoek: bij tollenaars en zondaars, bij Farizeeën, bij vrouwen. Jezus gaat op bezoek bij de schoonmoeder van Petrus die genezen wordt van haar koorts.

Martha bedient hem, Maria luistert naar het woord van Jezus. Maar wat houdt dat woord in? Van Maria Magdalena wordt gezegd dat 7 duivels uit haar zijn gegaan. Door het woord van Jezus zijn 7 duivels uit haar gegaan. Uit Mc 2,13-17 // Lc 5,27-32 weet Maria Magdalena dat Jezus at bij tollenaars en zondaars en dat Jezus gekomen is om de zondaars tot bekering te roepen. Uit Mc 2,1-12 // Lc 5,17-26 weet Maria Magdalena dat Jezus zonden vergeeft.

Mc 1,22 . Een eerste reactie op de leer.   Lc 4,32 . Een reactie op de leer Lc 4,36 Een reactie op de uitdrijving van onreine geesten Mc 1,27 We vinden bij Marcus een tweevoudige reactie : op de leer en op de uitdrijving van de onreine geest
kai (en)   kai (en) kai (en) hôste (zodat)
exeplèsonto (zij waren buiten zichzelf)   exeplèsonto (zij waren buiten zichzelf) sunelaloun pros allèlous legontes suzètein autous legontas (zodat zij overlegden zeggende)
epi tèi didachè autou (over zijn leer)   epi tèi didachè autou (over zijn leer) tís ho logos houtos (wat is dit woord) tí estin touto; didachè kainè kat'exousian (wat is dit? een nieuwe leer met macht)
èn gar didaskôn autous (hij was lerende hen)) de nevenschikkende zin van reden (gar = want) zet Lucas om in een ondergeschikte zin van reden  hoti (omdat) hoti (omdat)  
hôs exousian echôn (als macht hebbende)   en exousiai (met macht) en exousiai en dunamei (met macht en kracht)  
    èn (was) epitassei (opdraagt) kai tois pneumasi tois akathartois epitassei (en aan de onreine geesten beveelt hij)
    ho logos autou (zijn woord)    
54. Slot van de bergrede : Mc 1,22 // Mt 7,28-29 // Lc 4,32  55. Uitdrijving van een demon : Mc 1,23-28 // Lc 4,33-37 54. Slot van de bergrede : Mc 1,22 // Mt 7,28-29 // Lc 4,32 55. Uitdrijving van een demon : Mc 1,23-28 // Lc 4,33-37 55. Uitdrijving van een demon : Mc 1,23-28 // Lc 4,33-37

348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 tekstuitleg // Mt 27,55-56 // Lc 23,49

1. Vrouwen zijn getuigen ( marcusevangelie)

  Mc 15,40   Mc 15,47   Mc 16,4
    opsomming van 2 namen ; onderwerp staat vooraan ... de (echter) In vers 1 worden 3 vrouwen genoemd. Het onderwerp staat vooraan. kai (en)
het werkwoord kan een blijvende toestand uitdrukken; het onderwerp staat tussenin. Telkens het werkwoord theoreô : zien (theorie, zienswijze) èsan de... theôrousai (waren echter ... toegekeken hebbende )   etheôroun (zagen zij)   anablepsasai theôrousin (opgekeken hebbende zien zij)
in een betrekkelijke bijzin volgt een opsomming van de namen van vrouwen kai gunaikes (ook vrouwen)        
  apo makrothen (van verre)        
      pou tetheitai (waar hij was gelegd)   hoti anakekulistai ho lithos (dat de steen is weggerold)
   348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 // Mt 27,55-56 // Lc 23,49    349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 // Mt 27,57-61 // Lc 23,50-56a     351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12

In de drie teksten staat telkens het werkwoord theôreô : zien, kijken. De vrouwen zijn telkens getuigen: van de kruisdood, de begrafenis en de verrijzenis. Opmerkelijk is de tegenwoordige tijd in Mc 16,4 : theôrousin (zij zien). Blijkbaar is het een zien dat zich niet louter als een eenmalig feit in het verleden heeft afgespeeld, maar dat zich in de tegenwoordige tijd blijft afspelen nl. zij - de vrouwen - zijn identificatiefiguren waarin toekomstige personen zich herkennen en zien dat de steen is weggerold. Zowel in Mc 14,47 als Mc 16,4 staat de bijzin in de perfectumvorm (om de blijvende toestand uit te drukken). De blijvende toestand van de dood (Mc 15,47) maakt plaats voor de blijvende toestand voor een leven na de dood (Mc 16,4). Bij de synoptici (de evangelisten Marcus, Matteüs en Lucas) is geen enkele van de twaalf apostelen getuige van Jezus'dood, begrafenis en verrijzenis. Bij de evangelist Johannes staat de apostel Johannes onder het kruis. Het is dan wel opmerkelijk dat de dood en de verrijzenis van Jezus zo'n belangrijke rol ging innemen in het eerste christendom.

2. De vrouwen zijn hem gevolgd vanuit Galilea

De evangelist Lucas vermeldt in Lc 8 de vrouwen, die Jezus vanuit Galilea volgen. Marcus en Matteüs doen dat pas later. In al de gevallen wordt Maria Magdalena het eerst genoemd. Ze is dus de vrouwelijke tegenspeler van de eerste mannelijk vermelde Simon Petrus. Maria Magdalena en haar metgezellen zijn getuigen van de verrijzenis maar de apostelen vinden het maar beuzelpraat. Zij zijn de eerste gelovigen en zulllen de mannelijke volgers van Jezus tot geloof brengen. Een aantal keren wordt vermeld dat zij dienden (van het werkwoord diakoneô : dienen).

Lc 8,2 Lc 8,3 Mc 1,29 // Mt 8,15 // Lc 4,39 Lc 10,40 Mc 15 Mc 15,40b Lc 23,49 Lc 23,55
kai gunaikes tines (en bepaalde vrouwen) kai heterai pollai (en vele andere)     40; ... kai gunaikes ... (ook vrouwen... ) kai allai pollai (en vele andere) kai gunaikes (en de vrouwen) katakolouthèsasai de hai gunaikes (gevolgd zijnde echter de vrouwen)
hai (die) haitines (die)     40a hai (die) hote èn en tèi Galilaiai (toen hij was in Galilea) hai (die) hai (die) haitines (die)
èsan tetherapeuomenai apo pneumatôn ponèrôn kai astheneiôn (waren genezen van slechte geesten en ziekten)       èkolouthoun (volgden) sunanabasai (samen waren opgegaan) sunakolouthousai (die gevolgd waren) èsan sunelèluthuiai (waren meegegaan)
        autôi (hem) autôi (met hem) autôi (met hem) ... autôi (met hem)
          eis hierosoluma (naar Jeruzalem) apo tès Galilaias (vanaf Galilea) ek tès Galilaias (vanuit Galileax)
  dièkonoun (dienden) dièkonei (en zij bediende) hè de Martha periespato peri pollèn diakonian (Martha echter was begaan om de vele bediening) epistasa de eipen kurie, ou melei soi hoti hè adelfè mou monèn me kateleipen diakonein (erbij staande zei ze echter : meester, stoort het u niet dat mijn zus me alleen achterlaat om te bedienen kai dièkonoun (en dienden)      
  autois (hen Mc en Lc : autois (hen) , Mt : autôi (hem)   autôi (hem)      
  ek tôn huparchôntôn autais (uit hun bezittingen)            
124. Vrouwen volgen Jezus : Lc 8,1-3 124. Vrouwen volgen Jezus : Lc 8,1-3 58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 // Mt 8,14-15 // Lc 4,38-39 193. Maria en Marta : Lc 10,38-42 348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 // Mt 27,55-56 // Lc 23,49 348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 // Mt 27,55-56 // Lc 23,49 348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 // Mt 27,55-56 // Lc 23,49 349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 // Mt 27,57-61 // Lc 23,50-56a

 

3. De concrete namen van de vrouwen

Mc 15,40 Mc 15,47 Mc 16,1 Lc 8,2 Lc 24,10
en hais (onder wie)       èsan de (het waren echter)
Maria hè Magdalènè (Maria Magdalena) hè de Maria hè Magdalènè (Maria Magdalena echter) (hè) Maria hè Magdalènè (Maria Magdalena) Maria hè kaloumenè Magdalènè (Maria die genoemd wordt Magdalena) hè Magdalènè Maria (Maria Magdalema)
      af'hès daimonia hepta exelèluthei (uit wie hij zeven duivels had uitgedreven)  
kai Maria hè Iakobou tou mikrou kai Iôsètos mètèr (en Maria de moeder van Jacobus de kleine en Ioses) kai Maria hè Iôsètos (en Maria van Ioses kai Maria hè (tou) Iakôbou (en Maria van Jacobus)    
kai Salômè (en Salome)   kai Salômè (en Salome)    
      kai Iôanna gunè Chousa epitropou Hèrôidou (en Joanna, de vrouw van Chusas, de opzichter van Herodes) kai Iôanna (en Joanna)
      kai Sousanna (en Suzanna)  
        kai Maria hè Iakôbou (en Maria van Jacobus)
348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 // Mt 27,55-56 // Lc 23,49 349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 // Mt 27,57-61 // Lc 23,50-56a   351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12 124. Vrouwen volgen Jezus : Lc 8,1-3   351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12

Martha doet Jezus een verzoek. Ofschoon Maria aanwezig is, zegt ze tot Jezus : "zeg aan mijn zuster". Jezus zal niet uitvoeren wat Martha zegt. Dat zou betekenen dat zij Martha zou helpen bij het bedienen maar niet meer naar Jezus'woord zou kunnen luisteren.

Lc 10,38 - Lc 10,38 : 193. Maria en Marta : Lc 12,13-15 - Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 -- verwijzingen -- Lc 10,38 - Lc 10,39 - Lc 10,40 - Lc 10,41 - Lc 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:38 en de tô poreuesthai autous autos eisèlthen eis kômèn tina gunè de tis onomati martha upedexato auton | eis tèn oikian | |              

Lc 10,39 - Lc 10,39 : 193. Maria en Marta : Lc 12,13-15 - Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 -- verwijzingen -- Lc 10,38 - Lc 10,39 - Lc 10,40 - Lc 10,41 - Lc 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:39 kai tède èn adelfè kaloumenè mariam [è] kai parakathestheisa pros tous podas tou kuriou èkouen ton logon autou                

Lc 10,40 - Lc 10,40 : 193. Maria en Marta : Lc 12,13-15 - Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 -- verwijzingen -- Lc 10,38 - Lc 10,39 - Lc 10,40 - Lc 10,41 - Lc 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:40 è de martha periespato peri pollèn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti è adelfè mou monèn me | kateleipen diakonein eipon | katelipen diakonein eipe | oun autè ina moi sunantilabètai                

Lc 10,41 - Lc 10,41 : 193. Maria en Marta : Lc 12,13-15 - Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 -- verwijzingen -- Lc 10,38 - Lc 10,39 - Lc 10,40 - Lc 10,41 - Lc 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:41 apokritheis de eipen autè o kurios martha martha merimnas kai thorubazè peri polla               

Lc 10,42 - Lc 10,42 : 193. Maria en Marta : Lc 12,13-15 - Lc 10,38-42 - Lc 10,38-42 -- verwijzingen -- Lc 10,38 - Lc 10,39 - Lc 10,40 - Lc 10,41 - Lc 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux - Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10:42 | oligôn de estin chreia* è enos | enos de estin chreia | mariam gar tèn agathèn merida exelexato ètis ouk afairethèsetai autès                

 


Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.