INFORMATIE OVER EN BESCHOUWINGEN BIJ RACISMEBESTRIJDING


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - STARTPAGINA - AGENDA - OVERZICHT - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
JAARTAL - NIEUW - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
allochtonen , armoede , bahá'íbijbeluitleg , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,

 • racisme, (voorbereidende vergadering Wereldconferentie tegen racisme) School zonder racisme, toelatingsbeleid van allochtone leerlingen, Rechtop - Verslag van het antiracistisch forum op zaterdag 25 november 2000,
 • zie in de agenda: cursus: "Omgaan met racisme" van Kerkwerk Multicultureel Samenleven;  School zonder racisme HET TOELATINGSBELEID VAN ALLOCHTONE LEERLINGEN: legitimatie van discriminatie?
 •  Vanderpoorten laat beperking migranten toe
 • Reactie van het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) als ondersteuningscentrum voor de minderhedensector in      Vlaanderen en van het Forum van organisaties van Etnisch-Culturele Minderheden (Forum) op de uitlatingen van      Minister Vanderpoorten in De Standaard van 24 juli 2001.
 • Persbericht: Beperking van het aantal migranten in sommige scholen (Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV)
 • Kinderrechtencommissariaat: DE NON-DISCRIMINATIEVERKLARING IN HET ONDERWIJS

 • School zonder racisme pleit voor een Open Schoolpoort 
  Rechtop - Verslag van het antiracistisch forum op zaterdag 25 november 2000 (Uit: Klasgenoten (tijdschrift van School zonder racisme), maart 2001, nr.37)  Een zeer korte samenvatting in: Sociaal, jg.2001, nr.1, blz.16-17 : ‘Rechtop’ geeft antiracisten stof tot nadenken (Eddy Maes) terug naar het begin van de pagina


  21 maart: de Internationale antiracismedag ( http://www.lbr.nl/aricinfo/lezen/leidraad21maart.html#nummer1.1 )

   Inleiding

  De meeste inwoners van Nederland wijzen discriminatie en racisme af. Velen willen zich ook daadwerkelijk inzetten om iets te doen tegen
  discriminatie. De Internationale Antiracisme Dag, 21 maart, is een uitstekende gelegenheid, die door velen wordt aangegrepen, om daar uiting aan te geven.

  Ieder jaar in de periode voor 21 maart komen er bij het LBR vragen binnen van scholen, buurt- en kerkelijke organisaties, maar ook van instellingen en bedrijven: mensen op zoek naar ideeën, materialen of tentoonstellingen voor de invulling van een activiteit rond 21 maart. Voor het LBR zijn deze steeds terugkerende verzoeken en de toenemende vraag - want in steeds meer plaatsen en binnen een groeiend aantal instellingen en organisaties wordt aan 21 maart aandacht besteed - aanleiding om deze leidraad voor 21 maart activiteiten samen te stellen.

  De leidraad is een handreiking waar mensen ideeën uit kunnen putten. Daarnaast geldt natuurlijk het aanbod dat medewerkers van het LBR u altijd met raad en daad willen bijstaan.

  In deze activiteitenleidraad worden eerst kort het 'waarom' en 'belang' van 21 maart aangestipt. In 'Een voorbeeld van 21 maart' staat een korte weergave van een gesprek met Anita Riekwel van Wijkcentrum De Erker in Schiedam. Daar maakt de viering van 21 maart al jaren deel uit van het reguliere programma. Met name de uitgangspunten en achterliggende ideeën die het wijkcentrum hanteert worden belicht.

  Het grootste deel van deze brochure bestaat uit een selectie van materialen en publicaties. Deze zijn geselecteerd op hun bruikbaarheid voor activiteiten rond de 21ste maart. Uitgebreide aandacht is er voor materialen die geschikt zijn voor het onderwijs. Veel van deze materialen zijn overigens  ook bruikbaar voor het werken met kinderen en jongeren buiten het onderwijs. Suggesties voor activiteiten binnen het buurtwerk worden eveneens gegeven.

  Speciale aandacht is er voor de verscheidene multiculturele stadswandelingen die in verschillende steden zijn en worden gehouden. Informatie is opgenomen over publicaties waarin de Haagse ervaringen met Wereldreizen staan beschreven en een handboek voor het opzetten van dergelijke wandelingen.

  Gezien de grote belangstelling uit religieuze groepen de afgelopen jaren zijn onder de noemer Religie een groot aantal publicaties opgenomen over interreligieuze projecten en ontmoetingen.

   In Tentoonstellingen worden een aantal voorbeelden van bruikbare tentoonstellingen voor 21 maart gegeven. Tevens is een selectie opgenomen van theatervoorstellingen en -gezelschappen die uitermate geschikt zijn voor een 21 maartprogramma. Tot slot vindt u een aantal adressen waartoe men zich kan wenden voor informatie, materialen en advies.

  Het ontstaan van de Internationale Antiracisme Dag 21 maart

  De aanleiding: Sharpeville 21 maart 1960

  Het Pan-Afrikaans Congres (PAC), een Zuid-Afrikaanse verzetsbeweging die zich in 1959 afsplitste van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), riep in maart 1960 de bevolking op te demonstreren tegen de pasjeswetten van het apartheidsregime. Een voorbeeld van het aanhoudende protest in die jaren tegen de regering en in het bijzonder de pasjeswetten.

  Op 21 maart verzamelde zich in Sharpeville een menigte om vreedzaam te demonstreren. Zonder waarschuwing vooraf opende politieagenten vuur op de demonstranten. Het werd een bloedbad: 69 mensen, onder wie 10 kinderen en 8 vrouwen, werden doodgeschoten en 180 mensen raakten gewond.

  Op de schietpartij in Sharpeville volgde de proclamatie van de noodtoestand door de Zuid-Afrikaanse regering en de bekendmaking van enkele noodwetten. Op grond van de noodtoestand en deze wetten werden in een korte tijd meer dan 20.000 mensen opgepakt.

  Internationale Antiracisme Dag

  Sinds 1966 is 21 maart de Internationale dag ter bestrijding van alle vormen van rassendiscriminatie. Ter nagedachtenis van het Sharpevillebloedbad.
  De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in haar resolutie van 13 december 1967 (2307) alle lidstaten opgeroepen om 21 maart in ere te houden.

  De achtergrond: Apartheid

  Apartheid, een Nederlands woord dat over de gehele wereld bekend is, was een systeem van geïnstitutionaliseerde rassenscheiding en discriminatie dat van 1948 tot 1990 door de Zuid-Afrikaanse regering als officieel beleid werd gevoerd.

  De apartheidspolitiek was gebaseerd op onderscheid naar kleur. Voor zwarten (Afrikaans), blanken (Europees), kleurlingen en Indiërs golden
  verschillende rechten. De zwarte Afrikanen, ongeveer driekwart van de bevolking, mochten niet deelnemen aan het politieke leven en werden onderworpen aan repressieve wetten en regels.

  Rassenscheiding werd geregeld en afgedwongen door een reeks wetten waarvan de belangrijkste de Population Registration Act (1950) was, die de rassencategorieën definieerde en zogeheten 'pasjes' uitreikte. Deze wet stond bekend als de Pasjeswet.

  De rassenscheiding werd verder doorgevoerd door het land te verdelen in een blank (Europees) gebied en Afrikaanse reservaten, en door mensen in blank gebied onder te brengen in zogeheten 'groepsgebieden'. In blanke stedelijke gebieden werd door de Groups Areas Act (1950) de niet-blanke bevolking opgedeeld in verschillende woongebieden voor kleurlingen, Indiërs en zwarten, terwijl de zwarte bevolking in de hun toegewezen wijken (townships) verder werd opgesplitst naar etnische oorsprong.

  De Afrikanen kregen tien reservaten - bantoestans of thuislanden - toegewezen; één voor elke 'nationale eenheid' van de Afrikaanse bevolking, zoals omschreven door de regering. De thuislanden waren verspreid over 81 afzonderlijke stukken land. Ofschoon er vier keer meer Afrikanen dan blanken waren, besloegen de thuislanden maar 13 procent van het Zuid-Afrikaanse grondgebied en bevatten ze dikwijls de meest barre en onvruchtbare delen van het land.

  Het belang van 21 maart

  21 maart, de Internationale Antiracisme Dag, vindt zijn oorsprong in de apartheid en de gebeurtenissen in Sharpeville. Maar de dag is niet alleen uitgeroepen als een opgeheven vingertje naar Zuid-Afrika. Het bestrijden van discriminatie is altijd een belangrijk item geweest voor de Verenigde Naties. Daar is met verdragen en op velerlei andere manieren vorm en inhoud aan gegeven. Het instellen van een speciale dag, zo hoopt de VN, zal bijdragen aan het bestrijden van discriminatie en racisme.
  Is zo'n dag nu echt nodig binnen Nederland? Ja, want ondanks een groot aantal positieve ontwikkelingen, worden ook in Nederland jaarlijks duizenden voorvallen van discriminatie en honderden gevallen van racistisch geweld gemeld.
  Daarnaast verloopt de omgang tussen de verschillende bevolkingsgroepen ook niet altijd soepel. Non-discriminatie is in Nederland een algemeen aanvaarde norm en het overgrote deel van de bevolking wijst racisme af. Maar deze grondhouding is helaas niet zonder meer terug te vinden in de dagelijkse praktijk van hoe mensen met elkaar omgaan. Discriminatie op de werkvloer komt veel voor, tegenstellingen in wijken en gemeenten lopen soms langs etnische scheidslijnen en het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers is poreus en bij tijd en wijlen geheel niet aanwezig op lokaal niveau.

  Meer begrip

  Te constateren valt dat de invulling die door het hele land wordt gegeven aan 21 maart in de laatste jaren is verschoven van acties en campagnes tegen racistisch geweld en extreemrechtse organisaties naar activiteiten gericht op het bevorderen van begrip voor elkaar en kennismaking tussen de verschillende etnische groepen. Het bevorderen van begrip, respect en de dialoog zijn centrale begrippen geworden. Natuurlijk wordt er in het hele land het hele jaar door aan en met die thema's gewerkt, maar het is goed om daar eens een keer uitdrukkelijk bij stil te staan en mee naar buiten te treden. Ook om anderen te betrekken bij activiteiten en hen nieuwe inzichten te geven. Veelal zijn 21 maart activiteiten ook een gelegenheid waarbij groepen elkaar ontmoeten en contacten worden gelegd.
  Bestrijden van discriminatie en racisme zijn geen vanzelfsprekendheden, maar zij vergen onderhoud en blijvende aandacht. De Internationale Antiracisme Dag op 21 maart is een goede aanleiding om dit besef met elkaar te delen.

  terug naar het begin van de pagina


  Heel 2001 in teken racismebestrijding ( http://www.lbr.nl/euroinfo/nederlands/nieuws/vn2001.html )

  Dit jaar wordt een bijzonder jaar. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2001 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van krachtenbundeling tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.

  Daarnaast wordt over hetzelfde thema van 31 augustus tot 7 september in Durban, Zuid-Afrika, een VN Wereldconferentie gehouden. De wereldconferentie is vooral gericht op actie en praktische maatregelen om racisme uit te bannen, door onder meer preventie, onderwijs en bescherming.

  De voorlopige agenda van deze conferentie wordt bepaald door vijf thema's:

  terug naar het begin van de pagina


  THIRD PREPARATORY COMMITTEE

  The Third Preparatory Committee will meet in Geneva from 30 July to 10 August to work on the draft Declaration and Programme of Action to be presented to the World Conference against Racism.

  The Preparatory Committee decided to adopt the following themes to be included in the provisional agenda for the World Conference:

  terug naar het begin van de pagina


  THE WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM (het web: http://www.un.org/WCAR/  )

  Use of the logoThe World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance will take place in Durban, South Africa, from 31 August to 7 September 2001. The WCAR will focus on action-oriented and practical steps to eradicate racism, including measures of prevention, education and protection and the provision  of effective remedies. It will be a unique and important opportunity to create a new world vision for the fight against  racism in the 21st century.

  Objectives of the World Conference against Racism

  terug naar het begin van de pagina

  Vrijdag 3 augustus 2001 - De Standaard - Mia Doornaert - de voorbereidende vergadering van de wereldconferentie tegen racisme

  BRUSSEL — In Genève is een wedloop tegen de tijd bezig om de VN-conferentie tegen racisme te redden die op 31 augustus in het Zuid-Afrikaanse Durban begint. Arabische landen, gesteund door een groep anti-Westerse landen, brachten een hevige polarisering teweeg door hun eis dat zionisme gelijkgesteld wordt met racisme. Met name de Europese Unie en de Verenigde Staten willen daar niet van weten, terwijl ze zich ook kanten tegen financiële compensaties voor het verleden.

  DE VN-lidstaten onderhandelen sinds dinsdag en tot volgende week vrijdag over de twee slotdocumenten, één over het verleden en de principes en één over een actieprogramnia, die al hadden moeten klaar zijn.

  Over de twistpunten proberen 2 werkgroepen een consensus te vinden. Die over het Nabije Oosten wordt voorgezeten door de Zuid-
  Afrikaanse ambassadeur, Sipho George Nene. Voor het Nabije Oosten zitten Egypte en Syrië in de groep. Op de vergadering van
  woensdag nam Egypte een zeer gematigd standpunt in. Maar de Syrische ambassadeur Toufik Saloum hield vast aan de harde lijn.
  Het schrappen van de verwijzing naar het "zionisme", zei hij, kan alleen in een formele vergadering genomen worden. De vraag is nu hoeveel landen in de volgende plenaire vergadering achter Syrië gaan staan.
  Voor de Europese Unie en de Verenigde Staten is het onaanvaardbaar dat het zionisme, de ideologie waarop de joodse staat gebaseerd is, wordt gelijkgesteld met racisme.
  De Europeanen en de Amerikanen kanten zich er in het algemeen tegen dat Durban ,,gekaapt” wordt, om het conflict in het Nabije Oosten of andere regionale conflicten uit te vechten.
  De EU wiI dat de conferentie haar universeel karakter behoudt en een ,,sterke boodschap uitstuurt tegen racisme en xenofobie, waar ook ter wéreld”.
  Dat, is ook het standpunt van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell. De Verenigde Staten hebben gedreigd niet naar Durban te gaan als de VN-conferentie misbruikt wordt voor regionale afrekeningen.
  Het vooruitzicht van een Amerikaanse boycot wekt grote bezorgdheid bij veel VN-lidstaten. Powell zei aan CNN dat de VS zeker niet op een boycot uit zijn en dat zij integendeel hopen dat de VN-conferentie terugkeert naar haar oorspronkelijke doelstelling. ,,Wij willen actief meewerken aan de bestrijding van racisme” zei de minister. Hij zei nog dat Amerika daar zeker kan toe bijdragen. ,,Veertig jaar geleden had in dit land een zwarte man er nooit kunnen van dromen minister van Buitenlandse Zaken te worden. Nu ben ik het.”
  In 1975 drukte een coalitie van ‘communistische en Derdewereldlanden een resolutie door de Algemene Vergadering van de VN die het zionisme gelijkstelde met racisme. Daarmee werd Israël op één lijn geplaatst met het apartheidsregime van Zuid-Afrika dat weldra een internationale paria zou worden. Die resolutie kelderde in Israël elk vertrouwen in de VN. Ze werd in 1991 door de Algemene Vergadering herroepen.

  Een ander breekpunt in de voorbereiding op Durban is de band die Afrikaanse en andere landen leggen tuesen het verleden van
  slavernij en kolonisatie enerzijds en financiële compensaties anderzijds. De Europese Unie ,,erkent en veroordeelt" gebeurtenissen uit het verleden en "betreurt" het lijden dat erdoor veroorzaakt is. Maar ze wijst de gelijkschakeling af van slavernij, slavenhandel en kolonialisme, en ze zegt nadrukkelijk dat de erkenning van de fouten uit het verleden geen prijskaartje draagt. De programma's voor ontwikkelingshulp — de EU is veruit de voornaamste hulpverlener ter wereld — mogen niet opgevat of voorgesteld worden als een vorm van compensatie of herstelbetaling. aldus het standpunt dat België namens de Vijftien in Genève verwoordt. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, drong eerder deze week aan op de inzet van alle lidstaten om de conferentie te doen slagen. ,,De conferentie moet oude wonden helpen genezen, zonder ze te heropenen”, zei hij.

  De Standaard, zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2001, blz.7: Afro-Amerikanen eisen compensatie voor slavernij
  Het is nog niet zeker dat de Verenigde Staten zullen deelnemen aan de Wereldconferentie tegen racisme. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat enkele Arabische landen het zionisme als racisme willen laten veroordelen. De tweede reden is de eis van herstelbetalingen voor slavernij. Die laatste eis stellen zwarte Amerikanen al anderhalve eeuw. Sedert 1989 dient het zwarte congreslid John Conyers uit Michigan een wetsvoorstel in ter oprichting van een commissie om herstelbetalingen te bestuderen. Nu heeft hij reeds de steun van 48 collega's. Vele zwarten stellen de slavernij verantwoordelijk voor de nog steeds gapende economische en sociale kloof tussen blank en zwart.

  De Standaard, woensdag 29 augustus 2001, blz.1: Feest en waakzaamheid in Durban
  In Durban, een havenstad aan de Indische Oceaan, Zuid-Afrika, zal de wereldconferentie tegen racisme doorgaan. Als aanloop is het Forum van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) er bijeen. Naast Mary Robinson, de VN-Commisaris voor de Mensenrechten sprak de Zuid-Afrikaanse president, Thabo Mbeki. Hij haalde hard uit naar het geïnstitutionaliseerde racisme. "Je behoeft geen bijzondere diploma's om te zien dat de grens tussen rijk en arm samenvalt met die tussen blank en zwart", zei hij. "In deze stad kun je, als in een openluchtmuseum, zien wat apartheid, ook al is die sinds 1994 verslagen, nog elke dag aanricht. Mensen wonen in aparte gebieden en wijken naargelang hin huidskleur. Het wordt tijd dat ideeën en realiteit dichter bij elkaar gaan aansluiten." Hij stelde de doelstelling van de conferentie scherp: "Slavernij, kolonialisme en racisme moeten ondubbelzinnig worden veroordeeld als strijdig tot de menselijke waardigheid."
  Wel verbond hij het lot van zwarten, vrouwen, lage kasten en armen aan elkaar. "Ze zijn elkaars verlengde." Een uitspraak die bleef nazinderen was: "Zolang de leeuwen geen eigen hiostorici hebben zullen de jagers bekend staan als machtig en rechtvaardig." Daarmee echode hij de woorden van een jonge Zuid-Afrikaanse die had opgeroepen de geschiedenis van de wereld te herschrijven.

  En op blz.7: Verenigde Staten: Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell gaat niet naar de VN-conferentie tegen het racisme in Durban. Ook Israël dreigt de conferentie te boycotten.

  Voorafgaand aan de VN-conferentie is in Durban ook een conferentie georganiseerd van non-gouvermentele anti-racisme organisaties
  terug naar het begin van de pagina  MAES, Eddy, 'Rechtop' geeft antiracisten stof tot nadenken, in: Sociaal, jg. (2001), nr.1, 16-17 Een kort verslag van 25 november 2000. Een zeer uitvoerig verslag kan je vinden in Klasgenoten, tijdschrift van School zonder racisme, (november 2000). Zie ook www.schoolzonderracisme.be  Zie webpagina

  terug naar het begin van de pagina
  Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.