TEWERKSTELLING VAN ALLOCHTONEN ( LEERKRACHTEN / HULPVERLENERS e.a.)

- Webpagina's die samenhangen met deze webpagina : tewerkstelling van allochtone leerkrachten, standpunt van het bisdom Hasselt, mandaat Rooms-katholieke godsdienst, Vlaamse onderwijsraad 19 mei 1998, actie 2000 Provinciale Integratiedienst en hogescholen
- Teksten en commentaar : - VRT cel diversiteit . 19 januari 2006 - 13 maart 2006 : Mieke Van Hecke ; De Horizon, Beringen - KMS geeft nieuwe impuls aan diversiteit in het onderwijs -

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ of http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/ of http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) Zie ook : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

De Standaard, maandag 13 maart 2006, blz.2

Katholiek onderwijs wil meer allochtonen voor de klas

KNOOP VAN HET VAK GODSDIENST MOET NOG WORDEN ONTWARD

Mieke Van Hecke wil in katholieke scholen meer ruimte maken voor moslimonderwijzers.
BRUSSEL. De directeur-generaal van het katholiek onderwijs, Mieke Van Hecke, zoekt naar mogelijkheden om andersgelovigen les te laten geven in katholieke scholen — niet-gelovigen komen niet in aanmerking. Ze doelt in de eerste plaats op moslims.
Daarmee wil ze allochtonen betere kansen bieden op een baan in het (katholieke) onderwijs. Allochtone leerkrachten zouden brugfiguren tussen de school en de allochtone ouders kunnen zijn.
Alleen zit ze in de knoop met het vak godsdienst, dat een geintegreerd deel van het lessen-pakket uitmaakt: in de katholieke basisscholen moeten de onderwijzers namelijk ook godsdienst geven. Daarom kunnen deze scholen in principe alleen katholieken aannemen — in het secundair onderwijs is dat minder een probleem, omdat de vakken verdeeld zijn tussen de leraars.
Daar wil Van Hecke iets aan doen.
,,We onderzoeken in welke mate de godsdienstiessen bijvoorbeeld door een andere onderwijzer gegeven kunnen worden, zonder dat het afbreuk doet aan het eigen pedagogisch project. Of de vakken zouden in twee pakketten worden verdeeld. Het gedeelte waarin ook de godsdienstlessen zitten, wordt dan door de katholieke onderwijzer gegeven?’
Een ander, onrechtstreeks, spoor is de lerarenopleiding. ,,Allochtonen die voor onderwijzer studeren, volgen in de katholieke hogescholen verplicht het vak katholieke godsdienst; Het is een inherent deel van de opleiding leerkrachten kleuter en lager onderwijs. Is eventuele vrijstelling van dit onderdeel in de stage mogelijk?”
Met die voorstellen wil Mieke Van Hecke het diversiteitsconvenant, dat Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs mee heeft ondertekend, uitvoeren.
Daarmee wil ze ingaan tegen het beeld als zou het katholieke onderwijs meer elitair zijn dan het gemeentelijk en het gemeenschapsonderwijs en zich zou afsluiten voor allochtonen.
In regio's waar veel allochtonen wonen, zoals Limburg, worden daar al op pragmatische manier oplossingen voor bedacht. Zo geeft de katholieke basisschool De Horizon in Beringen gewoon lessen islam in de plaats van katholieke godsdienst (pl). Bladzijde 12. "We willen gewoon buurtschool zijn".

De Standaard Maandag 13 maart 2006 . Reportage. Katholieke basisschool in Beringen geeft islamles. ,,We willen gewoon een buurtschool zijn"
Van onze redacteur Pieter Lesaffer

,,Als we geen islam mochten geven, dan zouden we evengoed onze deuren kunnen dictdoen." Basisschool De Horizon is katholiek, maar de godsdienst is er islamitisch.

BERINGEN.
IN De Horizon zitten 173 leerlingen: 2 kinderen van Belgische afkomst, 171 uit een Turkse familie. ,,In de jaren zeventig waren hier ook nog Polen en Grieken, maar die hebben stilaan plaatsgemaakt voor de Turken" zegt schooldirecteur Jos Wouters. ,,De enige Belgen die in de buurt wonen, hebben geen jonge kinderen meer. We noemen ze de ‘oude Belgen’.”
De Turkse aanwezigheid is te merken in Beringen-Mijn, waar de school ligt. Op de daken van de voormalige mijnwerkershuizen staan schotel-antennes. Naast een kerk is er een moskee. Er zijn een Turkse kapper, slager en andere winkels met Turkse opschriften.
,,Wij willen gewoon een school zijn waarin de kinderen uit de buurt onderwijs kunnen volgen”, zegt Wouters. En daarom geeft de school islam. ,,Meer dan 95 procent van de mensen uit de buurt is moslim. Waarom zouden we in de godsdienstlessen geen islam mogen geven in de plaats van katholieke godsdienst?”
Wekelijks krijgen de kinderen twee uur islamonderricht. Daarvoor komt er een islamleraar langs. Hij heeft in de school zijn eigen klaslokaal, waar posters van Mekka hangen. De twee niet-moslim-leerlingen krijgen apart katholieke godsdienst.
Dat de school islam geeft, vindt Wouters niet in strijd met het katholieke project van de school. ,,De kinderen staan centraal. En voor hen is het belangrijk dat ze hier naar school kunnen komen. Als dat betekent dat we islam organiseren, dan moeten we dat doen?’
Want precies dat is volgens de schooldirecteur een katholieke missie: ,,We heten iedereen welkom?’ Je zou het pragmatisme kunnen noemen, maar daar is Jos Wouters het niet mee eens: ,,Ik krijg vaak te horen dat, als Turkse kinderen naar een katholieke school willen gaan, ze zich maar moeten neerleggen bij de katholieke uitgangspunten van ons onderwijs. Maar daar ga ik niet mee akkoord. Het is een afweging. Wat wil je? Krampachtig vasthouden aan je eigen godsdienst? Of vanuit je katholieke geloof oordelen dat de kinderen uit de buurt goed onderwijs verdienen?’
In Beringen geven nog twee andere basisscholen islamles in de plaats van katholieke godsdienst. In de jaren negentig waren dat er in Limburg meerdere. Het bisdom zag de lessen islam als een oplossing voor de stroom islamitische immigranten. Maar niet iedereen binnen de katholieke hiërarchie was daar even enthousiast over, en het project werd afgeblazen.
Enkele Limburgse scholen gingen er toch mee door. Ieder jaar kregen ze daarvoor het fiat van het bisdom. ,,In Limburg is er veel openheid tegenover niet-katholieken’, zegt de directeur. ,,Ook in de aanwerving van onderwijzers voor algemene vakken is dat zo.”
Volgens Wouters zit daarin ook helemaal geen bedreiging voor het katholieke project. ,,Een groter gevaar schuilt in het toenemende aantal leerkrachten dat helemaal niet gelovig is.”
De islamlessen in De Horizon zijn er geleidelijk gekomen. ,,In de jaren zeventig lieten we de Turkse kinderen catechese volgen’, herinnert Jos Wouters zich. ,,Ze kregen de gewone lessen, en gingen zelfs mee naar de kerk. Maar bidden moesten ze niet doen. Na verloop van tijd lieten we hen na de school-uren islam volgen. Op den duur organiseerden we de lessen islam gewoon binnen de normale uren.”
Heeft het dan nog zin om zich een katholieke school te noemen? ,,We zijn en blijven een katholieke basisschool", zegt Wouters overtuigd. ,,Onze inspiratie komt in de andere vakken tot uiting. Bovendien vieren we bijvoorbeeld samen kerstmis. We spreken over de betekenis, en maken parallellen met het suikerfeest en offerfeest.”
De leerlingen houden ook samen vieringen, zowel in de moskee als in de kerk. ,,We vragen van alle leerlingen respect voor ons geloof. Dat is het enige wat we van ze verwachten, in ruil voor onze gastvrijheid.”
,,Maar eigenlijk is dat allemaal bijzaak”, voegt Wouters eraan toe. ,,Het meest bepalend voor onze onderwijsorganisatie, is de kansarmoede. De helft van onze ouders leeft van een vervangingsinkomen..” De gezinssituatie bepaalt in ons onderwijs — meer dan elders
— ook de kansen van leerlingen op school. -
De Horizon krijgt voor de begeleiding van kansarme leerlingen extra ondersteuning van de Vlaamse overheid. ,,Gelukkig hebben we die middelen, anders zou ik het helemaal niet kunnen bolwerken. Nu loopt iedereen al op de toppen van zijn tenen. Maar het lukt wel.”
Daarbij verzet Jos Wouters zich tegen het verband dat onmiddellijk wordt gelegd tussen een ,,concentratieschool” en een ,,probleemschool”. ,,Ouders denken dat we een slechte school zijn omdat hier zoveel allochtone leerlingen zijn. Zelfs de betere allochtone ouder stuurt zijn kind niet meer naar een school als de onze.”
Al die vooroordelen zijn volgens de Limburgse directeur nergens op gebaseerd. ,,Maar één instantie beoordeelt onze kwaliteit, en dat is de onderwijsinspectie. Die heeft ons positief geëvalueerd.”

HET GAAT NIET OM GODSDIENST. HET ECHTE PROBLEEM IS KANSARMOEDE

Bij dit artikel wil ik graag heel kort enkele nuanceringen aanbrengen.

In dit artikel gaat het over het aanwerven en vastbenoemen van allochtone andersgelovige leerkrachten in katholieke basisscholen. Op het einde van het korte artikeltje wordt het artikel over De Horizon in Beringen aangekondigd. In dat geval gaat het over één van de elf katholieke lagere school in Limburg waar een leerkracht islamitische godsdienst lessen islamitische godsdienst aan de moslimkinderen geeft en een leerkracht katholieke godsdienst lessen Rooms-katholieke godsdienst aan katholieke kinderen. Het is niet zo dat lessen islam in de plaats komen van lessen katholieke godsdienst. In de lesuren godsdienst wordt aan de katholieke kinderen katholieke godsdienst en aan de moslimkinderen islam gegeven.

De basisschool bestaat uit de kleuterschool en de lagere school. In de lagere school worden een aantal lesuren voor het vak godsdienst voorzien, in de kleuterklas is dat niet het geval. In de lagere school moet de onderwijzer die de lessen Rooms-katholieke godsdienst geeft, een mandaat (toelating) van het bisdom hebben; in de kleuterschool hoeft ook de kleuteronderwijzer een mandaat te bezitten die godsdienstlesjes aan de kleuters geeft. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school maakt de godsdienstige opvoeding een geïntegreerd deel uit van het katholiek pedadogisch project. In principe kunnen enkel katholieke leerkrachten aangeworven en vastbenoemd worden in het katholiek onderwijs. Pragmatisch echter zouden leerkrachten-andersgelovigen kunnen aangeworven en vastbenoemd worden waarbij de godsdienstlessen door een katholieke leerkracht wordt gegeven en de godsdienstige opvoeding in nauw overleg met alle leerkrachten wordt verzorgd.

De titel van het artikel (Katholiek onderwijs wil meer allochtonen voor de klas) is ruimer dan de inhoud ervan. Door beide aan elkaar te linken wordt de indruk gewekt alsof er geen allochtone katholieke / christelijke onderwijzers zouden bestaan. Ook voor hen moet ruimte gemaakt worden in het katholiek basisonderwijs


JONGEREN UIT ALLE CULTUREN: WORD LEERKRACHT! KMS geeft nieuwe impuls aan diversiteit in het onderwijs.

Brussel, 13 maart 2006 - KMS is verheugd over de standpunten van de directeur-generaal van het VSKO m.b.t. de gewenste instroom van leerkrachten uit alle culturen in het katholiek onderwijs. KMS geeft concrete impulsen aan de interculturalisering van het lerarenkorps. Samen met drie katholieke hogescholen (Karel de Grote-Antwerpen, Artevelde Hogeschool-Gent en Ehsal-Brussel) werd een promotieprogramma uitgewerkt om in de komende maanden leerlingen uit alle culturen aan te zetten te kiezen voor het leraarsvak. De campagne wordt visueel ondersteund door een promotieaffiche met de slogan: ‘Jongeren uit alle culturen: word leerkracht!’ (zie bijlage). De affiche toont diverse leerkrachten die vandaag in het katholiek onderwijs voor de klas staan. Het gaat daarbij niet enkel om leerkrachten met een andere geloofsovertuiging maar ook om jongeren uit christelijke gemeenschappen van buitenlandse herkomst en adoptiejongeren.

De campagne wil allochtone ouders en leerlingen aanzetten om te geloven dat een lerarenopleiding toekomstkansen geeft. Vele basis- en secundaire scholen in Vlaanderen zijn ondertussen overtuigd van de meerwaarde van een divers onderwijsteam. Zij zijn vragende partij om deze groep leerkrachten morgen een baan aan te bieden. KMS stelt bovendien vast dat verantwoordelijken van de Vlaamse onderwijsnetten het stimuleren van multiculturele schoolteams beschouwen als een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Vlaamse regering kan hen in het opnemen van die verantwoordelijkheid ook best ondersteunen.

De tewerkstelling van allochtone leerkrachten in de Vlaamse onderwijsinstellingen staat hoger op de agenda dan ooit. KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) lanceerde in april 2004 een oproep om dringend werk te maken van een intercultureel personeelsbeleid in het onderwijs. De campagne: ‘Dringend nodig: leerkrachten uit alle culturen!’ kreeg weerklank in onderwijsinstellingen, bij zelforganisaties van allochtone studenten, het VSKO en het Vlaams Parlement. De instroom van allochtone studenten in de lerarenopleiding blijft een mager beestje. De inspanningen om ze aan te trekken nemen echter toe.

De affiches ‘Jongeren uit alle culturen: word leerkracht!’ zijn gratis te verkrijgen (verzendingskosten worden aangerekend) bij Kerkwerk Multicultureel Samenleven – bestellingen@kms.be Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel – 02/5021128 – www.kms.be

Contact: Catelijne DeVriendt 02/5021128 – Didier Vanderslycke – 0478/234564

Kerkwerk Multicultureel Samenleven
Huidevettersstraat 165
B-1000 Brussel
Tel: (00-32)(0)2-5021128
Fax: (00-32)(0)2-5028101
gsm:(00-32)(0)478-234564
kms@kms.be


Bericht op donderdag 19 janauri 2006 . Zoals u misschien al wist, beschikt de VRT sinds enkele jaren over een cel diversiteit. Deze houdt zich bezig met verschillende facetten van diversiteit (leeftijd, geslacht, cultuur, afkomst, ...) binnen de openbare omroep, maar legt momenteel vooral de focus op initiatieven die de participatie en evenwichtige beeldvorming van etnisch-culturele minderheden op radio en televisie bevorderen. Ze ondersteunt programmamakers met het oog op een betere en juistere beeldvorming van allochtonen en wil via positieve acties een inhaalbeweging maken waardoor meer allochtonen de weg naar de VRT vinden, zowel vóór als achter de schermen. De cel diversiteit richt zich hierbij ook tot de mediamakers van morgen. Daarom organiseert ze jaarlijks een opleidingsstage voor jong allochtoon talent. Hierbij krijgen 5 jongeren van allochtone origine de kans om 6 maanden lang bij de VRT aan de slag te gaan, en zo ervaring op te doen als researcher, reporter, … in een bepaalde redactie, bij een bepaald programma. Tijdens deze periode kunnen zij ook verschillende interne opleidingen volgen. De stages zijn bezoldigd. Kandidaten voor deze opleidingsstage kunnen tot en met 28 februari 2006 hun cv én motivatiebrief naar ons doorsturen. In bijlage vindt u een oproep voor ons project. Zou u deze kunnen verspreiden onder uw verschillende contacten, leden, afdelingen, lidorganisaties, …? Vorig jaar konden we alvast op een grote belangstelling rekenen. U mag ons altijd contacteren voor meer info. Kijk gerust ook eens op onze webpagina’s: www.vrt.be/diversiteit. Alvast hartelijk bedankt. Vriendelijke groeten, Gianni Marzo VRT- cel diversiteit 02/741 58 92 gianni.marzo@vrt.be kamer 10L59  

 Vandaag (28 mei 2003) besprak het Vlaams parlement het inwerkingsdecreet van minister Landuyt, Vlaams minister voor Werkgelegenheid en Toerisme. Het decreet heeft als doelstelling allochtonen, zowel oudkomers als nieuwkomers, via een traject aangeboden door de VDAB, te begeleiden naar een job. Dit decreet is een aanvulling op het inburgeringsdecreet dat enkele maanden geleden door het Vlaams parlement werd goedgekeurd. Naast het aanbod van een secundair traject naar werk, stelt het decreet ook dat dit aanbod verplicht is. Het dossier van allochtonen die het traject weigeren of stopzetten zonder geldige redenen, zal voortaan worden overgemaakt aan de RVA of OCMW die hun uitkeringen kunnen schorsen.