INFORMATIE OVER WAARSCHOOT

Poppe Constantinus Joannes -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Gulielmus De Smet werd geboren in Waarschoot (Oostmoer) op 5 december 1770. Als jongeman leefde hij in een tijd met zeer snelle wisselingen van het politieke regime in onze gewesten: het Oostenrijkse bestuur in de Nederlanden (tot 1789), de Brabantse Omwenteling en de kortstondige onafhankelijkheid (1789 1791), het herstel van het Oostenrijkse bestuur (1791 1792), de eerste Franse bezetting (1792 1793), het herstel van het Oostenrijkse bestuur (1 793 1794), de tweede Franse bezetting en de aanhechting van de vroegere Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk op 1 oktober 1795.
Samen met zijn broer Bernard volgde Guillaume De Smet zijn eerste onderwijs in de school van zijn geboortedorp Waarschoot. Waar hij zijn middelbare studies heeft gedaan, weten we niet. Misschien volgde hij les aan het college van de paters Augustijnen te Gent, waar ook zijn broer Bernard later naar school ging. Na zijn opleiding aan het bisschoppelijk seminarie werd hij priester gewijd op 25 juli 1796. Daarna werd hij vice regent van de pedagogie De Lelie te Leuven. Aan het college voor theologie, dat geleid werd door professor Jan Frans Van De Velde, onderwees De Smet de retorica.
Onder het Franse regime werd de scheiding van Kerk en staat doorgevoerd met de ontmanteling van de traditionele voorrechten van de Kerk van het Ancien Regime. Bovendien verloor de Kerk grotendeels haar bezit en werd zij door allerlei maatregelen onder de controle van de staat geplaatst. Zo werden de priesters o.a. verplicht de eed van trouw aan de Franse grondwet af te leggen. Priesters die de eed weigerden af te leggen, werden gedeporteerd of moesten onderduiken. Samen met onderpastoor D'Hooghe bediende Guillaume De Smet als jonge priester in het geheim de parochie Waarschoot, van waar hij afkomstig was. Al vlug ondervond hij aan den lijve de repressie van de Franse bezetter tijdens de Boerenkrijg. Op 2 februari 1798 vielen Franse troepen Waarschoot binnen. D'Hooghe en De Smet konden ternauwernood ontsnappen en moesten zich geruime tijd schuilhouden in de bossen rond Waarschoot.
Na het Concordaat van 15 juli 1801 tussen paus Pius VII en de Franse consul Napoleon Bonaparte werden de betrekkingen tussen staat en Kerk enigszins genormaliseerd. Zo bepaalde artikel 11 van het concordaat dat ieder bisdom opnieuw een seminarie voor de priesteropleiding mocht hebben. In hetzelfde jaar was J. Van Hemme, de vroegere subregent van het seminarie, begonnen theologieonderwijs te geven in de gebouwen van het vroegere Rijke Gasthuis te Gent. De nieuwe bisschop E. Fallot de Beaumont erkende bij zijn aanstelling in 1802 het seminarie van Van Hemme als bisschoppelijk seminarie. Voor de recrutering van kandidaat seminaristen wilde de bisschop ook kleinseminaries oprichten waar humanioraonderwijs zou worden gegeven. Het Sint Caroluscollege werd ondergebracht in de gebouwen van het grootseminarie te Gent. In 1806 richtte bisschop Fallot de Beaumont een tweede kleinseminarie te Roeselare op.
Na de promotie van Failot de Beaumont tot bisschop van Piacenza werd Maurice de Broglie in april 1807 benoemd tot bisschop van Gent. De nieuwe bisschop wilde een derde kleinseminarie oprichten in het Waasland. Op 16 februari 1808 kocht hij daartoe van de toenmalige eigenaar Henri Jacques Ghislain van der Sare de kerk, het klooster en de tuin van de paters Franciscanen Recolletten, die in 1797 hun klooster in Sint Niklaas hadden moeten verlaten. Op 10 maart 1808 werd Guillaume De Smet, tot dan toe onderpastoor van Waarschoot, benoemd tot superior van het nieuw opgerichte kleinseminarie te Sint Niklaas, dat op 9 mei 1808 van start ging.

Ondanks het concordaat trachtte de Franse overheid op alle mogelijke manieren de Kerk te onderwerpen aan controle door de staat. Zo had de oprichting van een Université Irnpériale op 10 mei 1806 duidelijk de bedoeling het onderwijs, ingericht door de Kerk, te incorporeren in het staatsonderwijs, nl. de lycea. Omwille van zijn verzet tegen deze en andere maatregelen werd bisschop de Broglie op 12 juli 1811 gevangen gezet te Vincennes. Omdat de klein seminaries niet wensten aan te sluiten bij de Université Impériale moesten zij vóór 1 juli 1812 hun deuren sluiten. Het college van Gent sloot op 7 december 1811, het kleinseminarie van Roeselare op 29 j uni 1812, het kleinseminarie van Sint Niklaas waarschijnlijk ook kort vóór 1 juli 1812.
Na de opheffing van het kleinseminarie werd Guillaume De Smet op 23 december 1812 door bisschop de Broglie benoemd tot onderpastoor te Sleidinge. Op 15 juni 1813 werd hij benoemd tot pastoor van Izegem. Op 31 maart 1829 werd hij door het vicariaat generaal van het bisdom Gent benoemd tot pastoor van zijn geboortedorp Waarschoot en werd hij even eens deken van de dekenij Eeklo.
Vooral ten gevolge van de oprichting van de Belgische staat, die sedert begin 1831 een zeer liberale grondwet had, vormden zich onder de geestelijkheid van het bisdom Gent, zoals trouwens ook elders, twee strekkingen. Onder invloed van de Franse denker de Lamennais waren de liberaal katholieken voorstander van de erkenning van de liberale vrijheden, o.a. de ver doorgedreven scheiding van Kerk en staat, zoals de Belgische grondwet ze voorzag. De Kerk kon van deze grondwettelijke vrijheid gebruik maken om haar eigen structuren, haar onderwijs, enz. te reorganiseren en te versterken. De liberaal katholieken wendden zich af van het traditionele conservatisme en waren voorstander van een grotere democratisering en een meer volksgericht kerkelijk beleid. Hun tegenstanders, de ultamontanen, stonden eerder afwijzend tegenover de liberale vrijheden, vooral dan tegenover de scheiding van Kerk en staat. Hoewel zij een zekere sarnenwerking tussen Kerk en staat niet afwezen, wilden zij de autonomie van de Kerk tegenover de staat behouden en legden zij sterk de nadruk op het kerkelijk gezag.
Op 24 april 1836 werd Guillaume De Smet door de Gentse bisschop Jan Frans Van De Velde benoemd tot kanunnik van het Sint Baafskapittel van de Gentse kathedraal. Na het overlijden van vicaris generaal Goethals werd hij op 4 mei 1836 eveneens vicaris generaal en aartsdiaken van het bisdom Gent, en deken van het Sint Baafskapittel. In die functies was hij één der naaste medewerkers van de bisschop. De ultramontanen waren echter niet opgetogen over de benoeming van De Smet, die als de vroegere superior van het kleinserninarie van Sint Niklaas bekend stond voor zijn overtuigd liberaal katholieke gezindheid.
De gezondheidstoestand van bisschop Van de Velde verslechterde vanaf 1835 dermate dat hij in maart 1837 zelf vroeg om de aanstelling van een hulpbisschop met recht van opvolging. De keuze van de bisschop viel op vicaris-generaal Guillaume De Smet. Wegens zijn liberaal katholieke overtuiging was die echter voor de politiek conservatieve en ultramon taanse kringen in België onaanvaardbaar. Niet alleen kardinaal Sterckx en het Vaticaan, maar ook koning Leopold I wilden immers dat de opvolger van bisschop Van De Velde een einde zou maken aan het overwicht van het liberaal-katholicisme bij de leiding van het bisdom. Na het overlijden van bisschop Van De Velde op 7 augustus 1838 stelde het SintBaafskapittel twee kapittelvicarissen aan, waaronder vicaris generaal Guillaume De Smet, die het bisdom moesten besturen in afwachting van de komst van een nieuwe bisschop. Op 4 november 1838 werd Louis Joseph Delebecque, president van het grootseminarie van Brugge, gewijd tot bisschop van Gent. Ondanks zijn liberaal katholieke gezindheid werd Guillaume De Smet, die als volgzaam werd beschouwd, door de nieuwe bisschop opnieuw tot vicarisgeneraal benoemd, o.a. op aandringen van kardinaal Sterckx. Als vicarisgeneraal was hij ambtshalve ook lid van de raad van synodale examinatoren die de nieuwe bisschop had ingesteld ter vervanging van de oude bisschoppelijke raad. Het opdringende ultramontanisme in het bisdom Gent zorgde er echter voor, o.a. door de aanstelling van een ultramontaanse vicaris generaal, dat zijn invloed onder de nieuwe bisschop eerder beperkt bleef. Enkel in het kapittel van Sint Baafs behielden de liberaal katholieken nog een sterke positie.
Guillaume De Smet overleed te Gent op 26 februari 1849 op 79 jarige leeftijd. In zijn testament had hij een beurs van 400 BEF voorzien voor leerlingen aan het kleinseminarie van Sint Niklaas. Als vicaris generaal werd hij opgevolgd door Charles De Decker, pastoor van Geraardsbergen (1796 1867), als deken van het Sint Baafskapittel door de liberaal katholiek Richard Raepsaet (1792 1863), de vroegere secretaris van bisschop Van De Velde.
Bibliografie
F. DE POTTER, J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost Vlaanderen. Eerste reeks. Arrondissement Gent, deel 7, Gent, 1864 1870, Waarschoot.
M. CLOET, L. COLLIN, R. BOUDENS (reds.), Het bisdom Gent (1559 199 l). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991.
A. DEMEY, D. DE SMET, K. GOETHALS, W. NYS, De Sint Anthoniuskerk te Sint Niklaas. Drie eeuwen sobere barok, Gent, 1996.
G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint Nicolas, Sint Niklaas, 1908.
E. LAMBERTS, Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821 1857). Bijdrage tot de studie van het liberaal katholicisme en het ultramontanisme, Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5e reeks, deel 8, Leuven, 1972.
Notice sur M. Guillaume De Smet, in: Journal historique et litteraire, XV, 1848 1849, p. 595 596.
L. PILLEN, J. POLLET, 175 jaar Klein Seminarie te Roeselare, Roeselare, 1982.
L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom GentPoppe Constantinus Joannes

Geboren te Waarschoot op17 januari 1821.
Baccalaureaat in de theologie.
Leraar aan het Sint-Catherinacollege te Geraardsbergen op 1 oktober 1842.
Priester gewijd op 1 juni 1844.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 22 augustus 1846.
Onderpastoor te Waarschoot op 29 september 1852.
Directeur te Waarschoot.
Ontslag als directeur te Waarschoot op 1 februari 1886.
Overleden te Waarschoot op 16 september 1903.

(Bron: L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 370, nr. 3849)


Ide, Leo Bruno
Geboren te Zulte op 20 augustus 1848.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 15 februari 1872.
Priester gewijd op 12 april 1873.
Onderpastoor te Astene op 18 maart 1874.
Onderpastoor te Waarschoot op 29 september 1874.
Pastoor te Gent, Meulestede op 8 februari 1892.
Pastoor van Knesselare op 24 augustus 1900.
Ontslag op 11 november 1913.
Overleden te Gent op 6 mei 1915.

(Bron: L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 280, nr. 2917).


Segers, William (leraar 1930-1938)

Geboren te Knesselare op 8 september 1904.
Priester gewijd op 14 juni 1930.
Coadjutor te Heurne op 26 juni 1930.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 13 augustus 1930.
Zondagsonderpastoor van Tereken, Sint-Niklaas, van 15 december 1933 tot 11 april 1934.
Onderpastoor te Geraardsbergen op 27 juli 1938.
Pastoor van Heurne op 12 september 1949.
Pastoor van Waarschoot op 23 augustus 1955.
Pastoor-deken van Wetteren op 5 maart 1965.
Ontslag, op rust te Belsele-Waas op 1 februari 1973.
Overleden te Belsele op 22 juli 1985.

(Bron: L.Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 410, nr. 4256)


Basiel De Craene werd geboren te Waarschoot op 15 april 1880. Hij studeerde aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo, het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas, aan het Groot-Seminarie te Gent, en aan de Katholieke universiteit te Leuven, waar hij promoveert tot Baccalaureus in Kerkelijk recht. In 1905 werd hij priester gewijd.

Gedurende meer dan een kwart eeuw is hij onderpastoor in het Bisdom Gent, eerst te Aalst-Mijlbeke, dan te Sint-Niklaas-Tereken en vervolgens te Kaprijke.

Actief in de christelijke Arbeidersbeweging, gaat hij te Kaprijke met jonge mensen van de parochie een toneelgroep vormen om zijn werk op te voeren. Met deze toneelgroep geeft hij voorstellingen in het hele Vlaamse land.

In 1931 wordt hij pastoor benoemd te Bachte-Maria-Leerne. De pastorie, gelegen aan de Lindendreef die leidt naar het kasteel van Ooidonk, wordt vrij vlug een ontmoetingsplaats voor kunstenaars allerhande, schilders en dichters, declamators en toneelspelers.

Beïnvloed door de jongeren die bij hem aanlopen, begint Basiel De Craene zelf gedichten te schrijven. In 1933, hij is 53 jaar, publiceert hij een eerste bundel. Stilaan groeit de idee van een jaarlijkse bijeenkomst voor dichters.

Op 2 augustus 1937 komen voor de eerste maal dichters samen in het park van het kasteel van Ooidonk. De Vlaamse Poëziedagen zijn geboren.

Wanneer Basiel De Craene in het najaar van 1938 pastoor benoemd wordt te Merendree, neemt hij zijn Vlaamse Poëziedagen mee. Voor het eerst in 1939, en na de oorlog, van 1945 tot 1955 is Gerolfswal jaarlijks de ontmoetingsplaats voor dichters en poëzieliefhebbers uit het hele Nederlandse taalgebied. Met stijgend succes groeiden deze poëziedagen uit tot een unieke gebeurtenis in het literaire leven in Vlaanderen.

Zo ontstaan ook de prijsvragen van de Vlaamse Poëziedagen, waarbij een specifieke prijs voor debutanten waaraan zijn naam verbonden blijft.

Toch was Basiel De Craene in eerste plaats pastoor van Merendree. Hij kende zijn mensen, sprak hun taal, leefde met hen mee en was met hen begaan, dronk mee een glas bier, speelde mee met de kaarten en schoot mee naar de wip voor de oppergaai.
En de zondagmorgen, op zijn eigen schalkse manier, boeide hij vanop de preekstoel de hele parochie.

Op 10 mei 1956 overleed Basiel de Craene.


Priester Antoine De Meulemeester overleden
Geplaatst op 2/8 '04 om 8:03u door Theo Borgermans

WAARSCHOOT (RKnieuws.net) - In Ruiselede is priester Antoine De Meulemeester overleden. De Meulemeester was gewezen pastoor van Rozebeke en Velzeke, gewezen onderpastoor van Wichelen, Merendree en Aalter en gewezen directeur van de Zustergemeenschap Sint-Franciscus in Kruishoutem en Wichelbeke.

De uitvaartplechtigheid heeft woensdag 4 augustus om 10.30 uur plaats in de Sint-Jozefskerk in Waarschoot. Nadien volgt de teraardebestelling op de begraafplaats van Waarschoot.


06.03.1976. Rozebeke-Velzeke: E.H. De Meulemeester nu ook pastoor van Velzeke - In opvolging van E.H. Staels is door Mgr. Van Peteghem E.H. Antoon De Meulemeester, pastoor te Rozebeke sedert 12.12.1970, benoemd als zieleherder van ook Velzeke. E.H. De Meulemeester werd geboren te Waarschoot op 12.12.1920 en priester gewijd in 1946. Hij is tevens directeur van de Zusters van St-Maria-Oudenhove en godsdienstleraar op de Handels- en Beroepsschool St-Barbara te Zottegem.


Pastoor Kristiaan Verstraete overleden

Op 28 mei huldigde de Doelse gemeenschap nog E.H. Kristiaan Verstraete omdat hij er 25 jaar pastoor was en voor zijn 50-jarig priesterschap. Toen al voerde hij zijn strijd tegen een ongeneeslijke ziekte. Verstraete beloofde tot de laatste man in zijn geliefde dorp te blijven.

Begin december werd Kristiaan Verstraete opgenomen in de Sint-Anna kliniek in Beveren, waar hij in de vroege morgen van 7 december overleed op 76-jarige leeftijd. Op 13 december was er een uitvaartdienst in zijn parochiekerk OLV-ten-Hemel-Opgenomen-kerk te Doel en werd hij begraven in Mariakerke.

Kristiaan Verstraete werd geboren te Waarschoot op 30 oktober 1930, als oudste in een gezin van negen kinderen. Hij werd priester gewijd op 26 mei 1956 en was onderpastoor in Neigem, Zaffelare en Kruishoutem. Op 22 februari 1981 werd hij als pastoor in Doel.

Pastoor Verstraete was een graag geziene figuur in Doel. Een grote tegenvaller voor hem was dat de kerk op 8 april 1984 gesloten moest worden om veiligheidsredenen. Maar hij zette zich in voor de herstellingen, en op zondag 28 juni 1998 ging de kerk plechtig weer open. Ondertussen zag hij, door de onteigeningen, veel van zijn parochianen vertrekken, maar zelf had hij besloten tot het eind te blijven. Van op zijn preekstoel, bekritiseerde hij de overheid in verband met de beslissing omtrent Doel. Tot het bisdom hem daarvoor het zwijgen oplegde. Zo mocht hij zelfs geen interviews meer toestaan.

Tot op het einde droeg hij dagelijks de H. Mis op, trouw bezocht hij zijn zieke parochianen die hij allemaal knde. Jaarlijks hield hij ook nog de processies in stand, als enige pastoor in de wijde omgeving. Drie jaar geleden werd pastoor Verstraete ziek, maar hij bleef actief. De krakers kregen een luisterend oor, de H. Mis droeg hij op vanuit een rolstoel.

De Doelenaars verliezen een geliefd man, en de strijd voor Doel een actief strijder. Doel 2020 biedt zijn familie haar oprechte deelneming aan.


Maurice Weyn 1960-1965

° Sinaai 2.6.1911; priesterwijding op 22.5.1937; pastoor Munkzwalm 9.6.1960-3.10.1985 (op rust naar Waarschoot); + Eeklo 8.11.1989. Hij verving de oude kruisweg door een exemplaar uit Oberammergau, het oude pijporgel werd afgebroken en de blazer werd verkocht aan de kerk van Hundelgem.
Door pastoor Weyn werd vanaf juni 1960 de vernieuwing in de parochiale geest en de liturgie verder gezet. Een erg moderne kruisweg in half verheven beeldhouwwerk, door hemzelf vanuit Duitsland naar Munkzwalm gesmokkeld verving de wansmakelijke panelen, die aan de muren der zijbeuken waren opgehangen. Het oude orgel, dat astmatisch klonk en wier herstelkosten erg hoog werden geraamd, werd vervangen door een modern, klankrijk harmonium. De oude gebarsten klok, die allertriestige geluiden voortbracht, werd vervangen door twee electrisch bewogen klokken, die spijtig genoeg weigerden synchronisch samen te werken, spijts de belofte van de maker-installateur. Door zijn persoonlijke tussenkomsten bij diverse personen van Munkzwalm kreeg hij voor zijn kerk prachtige, moderne glasramen, die het interieur van zijn kerk een heel ander aanzien gaven. Zijn ‘promotie’ naar de parochie van Waarschoot stelde een einde aan zijn initiatieven ten voordele van de Munkzwalmse parochiekerk. Zijn parochianen van toen herinnerden zich vooral zijn prachtige zangstem en zijn redenaarstalent.


WAARSCHOOT - Pastoor Antoon Van Cauteren trekt op zaterdag 14juni voor de laatste keer de deur van zijn pastorie in Waarschoot achter zich dicht. De tachtigjarige man verhuist naar Wondelgem. 'Natuurlijk vertrek ik met veel spijt. Wat je jarenlang hebt opgebouwd, stopt nu,' zegt hij met een zekere weemoed.


Er breekt vanaf volgende week een nieuw hoofdstuk aan in het al rijk gevulde leven van Antoon Van Cauteren. Dan neemt hij zijn intrek in de voormalige onderpastorie van Wondelgem en gaat er de parochieploeg bijspringen bij pastoraal werk, waaronder het bezoeken van zieken.

'Op mijn leeftijd is verhuizen nooit makkelijk, gelukkig ben ik iemand die me makkelijk kan aanpassen. Ik ga waar God me zendt en nodig heeft', zegt hij berustend.

De Zelenaar begon zijn loopbaan in 1953, ten hij tot priester werd gewijd. 'Toen was zoiets nog doodgewoon. Van de humaniora ging ongeveer een derde naar het seminarie of werd pater. Ook in mijn familie waren heel wat geestelijken. Da ik priester zou worden, lag in de lijn van de verwachtingen. Het was ook geen moeilijke keuze.'

Tien jaar werkte Antoon Van Cauteren in het college in Ronse. 'Een mooie tijd', mijmert hij. 'De tijd van de Bouworde. Ik was jong en kon meehelpen, maar na tien jaar heb ik dan toch gevraagd om een parochie te krijgen en pastoor te worden. Ik wou dichter bij de mensen zijn.'

Van Cauteren werd in 1963 onderpastoor van Zomergem.

'Maar daar stond een heel antieke deken aan het hoofd. De onderpastoors die altijd de schuld kregen van alles, bleven telkens maar een jaar of drie.'

In 1966 werd hij uitgestuurd naar Maldegem. 'Daar heb ik mij, met de hulp van veel vrijwilligers, kunnen uitleven in het herinrichten van het jeugdhuis en de bouw van een sporthal.'

In 1978 werd Van Cauteren voor het eerst pastoor, Kaprijke was toen zijn parochie. Acht jaar nadien verhuisde hij naar Waarschoot. 'Het is jammer dat er nu een eind komt aan wat ik hier 22jaar heb opgebouwd, maar het zij zo', zegt hij.

Toch heeft hij van niks spijt. 'Ik heb een leven vol afwisseling gekend: lief en leed gedeeld, met jong en oud gewerkt. In de bijbel zegt Jezus: wie mij volgt en zijn huis en vader en moeder achterlaat, krijgt het honderdvoud terug. Wel, dat is juist. Ik ben bevoorrecht geweest in de vriendschappen die ik heb gekend, de attenties die ik heb gekregen. Ik ben ook dankbaar dat ik op mijn leeftijd nog iets kan betekenen voor de mensen. Met Onze-Lieve-Heer werken heeft mij altijd heel veel voldoening geschonken. Mijn oog is wel gerepareerd, ik heb kanker gehad, een hartinfarct, een trombose... maar dat is allemaal alweer in orde.'

Pastoor Van Cauteren begrijpt niet dat niet meer jonge mensen een roeping hebben. 'Mensen durven blijkbaar geen langdurig engagement aangaan.'

Toch hoopt hij dat het geloof een heropleving zal kennen. 'Kijk, onze kerk was ook afgebrand. Dat er nu een nieuwe kerk staat, is een teken dat er iets is, een teken van hoop.'

Antoon Van Cauteren wordt door zijn parochie uitgewuifd op zaterdag 7juni om 18uur in de kerk van Waarschoot. Nieuw pastoor Roeland Vansteenkiste, die er Lembeke bijneemt, wordt aangesteld op 15juni om 15uur in de kerk.

Zaterdag om 18 uur afscheid in de kerk van Waarschoot


E.H. Roeland Vansteenkiste, parochievicaris van de parochie Sint-Vincentius Martelaar te Eeklo en parochie-administrator van de parochie O.L.-Vrouw Hemelvaart te Eeklo, blijft lid van de pastorale equipe van het dekenaat Eeklo. Hij wordt nu be-noemd tot pastoor van de Sint-Ghislenusparochie te Waarschoot en van de Sint-Gillisparochie te Lembeke.
Hij volgt in Waarschoot E.H. Antoon Van Cauteren op die eervol ontslag krijgt en op rust gaat. In Lembeke volgt Roeland Vansteenkiste E.H. Wilfried Van Wilder op.
Deze blijft, als deken van het dekenaat Eeklo, pastoor van de parochies Sint-Vincentius Martelaar en Sint-Jozef te Eeklo en van de parochie Sint-Antonius van Padua te Eeklo-Balgerhoeke. Daarnaast wordt hij nu ook pastoor van de parochie O.L.-Vrouw Hemel-vaart te Eeklo.

Personalia

Roeland Vansteenkiste is geboren in Gent op 19 augustus 1942 en er tot priester gewijd op 5 juli 1969. Hij was eerder onderpastoor van Sint-Amandsberg Oude Bareel, Gent Sint-Paulus en Gent Sint-Antonius van Padua (Heirnis) en pastoor van Gent Christus Koning en verantwoordelijke voor de bedevaarten in de basiliek en de grot van Oostakker-Lourdes. Sinds 19 februari 2007 was hij parochievicaris (onderpastoor) te Eeklo Sint-Vincentius Martelaar en parochie-administrator van de O.L.-Vrouw Hemel-vaartparochie te Eeklo (Oostveld).

Parochie Sint-Ghislenus
Pastoor Roeland Van Steenkiste
Kerkstraat 21
9950 Waarschoot
tel. 09 377 07 45
gsm 0477 50 61 90
e-mail: roeland.vansteenkiste@myonline.be


Benoeming pastoor in het dekenaat Dendermonde
Geplaatst door Theo Borgermans op maandag 12 januari 2009 om 17:05u (Bron: Bisdom Gent)

DENDERMONDE (RKnieuws.net) - Paul De Craene, lid van de pastorale equipe van het dekenaat Dendermonde en pastoor van de St.-Gillisparochie in Sint-Gillis-Dendermonde en van de parochie O.-L.-Vrouw van Zwijveke in Dendermonde Boonwijk, is nu ook ook benoemd tot pastoor van de parochie St.-Jozef Arbeider in Dendermonde (Keur) en van de St.-Lutgardisparochie in Sint-Gillis-Dendermonde (Lutterzele).

Paul De Craene is geboren in Waarschoot op 1 december 1950 en priester gewijd in Gent op 6 juli 1974. Hij was eerst onderpastoor in Oostakker en was sinds 24 februari 1994 ACW-verbondsproost, eerst van het verbond Sint-Niklaas, later van het fusieverbond Waas en Dender. Op 7 september 2007 werd hij benoemd tot lid van de pastorale equipe van het dekenaat Dendermonde en tot pastoor van de Sint-Gillisparochie in Sint-Gillis-Dendermonde (Lutterzele) en van de O.-L.-Vrouw van Zwijvekeparochie in Dendermonde Boonwijk. (tb)

http://www.debaets.be/yves/index.htm .


Roeland Vansteenkiste
Kerkstraat 21
9950 WAARSCHOOT
email roeland.vansteenkiste@dekenaateeklo.be

Roeland Vansteenkiste is geboren in Gent op 19 augustus 1942 en er tot priester gewijd op 5 juli 1969. Hij was eerder onderpastoor van Sint-Amandsberg Oude Bareel en Gent Sint-Paulus. Daarna werd hij tegelijkertijd onderpastoor van Gent Sint-Antonius van Padua (Heirnis) en Sint-Macharius. Na 7 jaar werd hij pastoor op Kristus-Koning in Gent (dit was in 1990). Eind 2000 werd hij voor een viertal maanden verantwoordelijke voor de bedevaarten in de basiliek van Oostakker-Lourdes. In 2001 werd hij aalmoezenier van het WZC "Ave Maria" in Sleidinge. In 2004 kwam hij als parochievicaris naar Eeklo. In 2007 werd hij daarnaast parochie-administrator van de O.-L.-Vrouw Ten Hemel opgenomen parochie. In april 2008 werd hij benoemd tot pastoor van Waarschoot en Lembeke.


Maurits Baeckelandt 50 jaar pastoor. 03-09-2010
Naar aanleiding van de dubbele viering in Ronsele kreeg ook de plaatselijke pastoor Maurits Baekelandt een hulde. De man is 50 jaar priester. Hij werd op 21 augustus 1960 tot priester gewijd. Hij was toen 24 jaar en had theologie en wijsbegeerte gestudeerd in Rome. Baekelandt was lange tijd onderpastoor in Waarschoot, maar maakte in 1988 de overstap naar Oostwinkel. En sinds 1994 is hij ook actief in Ronsele.


Kerkje Bellebargie wordt afgebroken
Geplaatst door onze redactie op woensdag 24 november 2010 om 08:40u (Bron: HLN)
WAARSCHOOT (RKnieuws.net) - Het kerkje aan de Bellebargie in Waarschoot wordt afgebroken. Zowel de gemeente als de vzw parochiale werken hebben geen toekomstplannen meer voor het gebouw. De kerk is ondertussen al ontwijd en zal samen met de omliggende grond verkocht worden aan een bouwmaatschappij.
De hulpkerk werd in 1958 gebouwd, maar wordt nu niet meer gebruikt. Na de verwoestende brand in de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot op oudejaarsnacht 2001, werd de Bellebargiekerk heel even weer gebruikt als hoofdkerk. Maar sinds de grote kerk heropgebouwd is, staat het witte kerkje aan Bellebargie leeg. In april 2008 werd de kerk al ontwijd.