Even geduld, aub.

U wordt automatisch gebracht naar de website van Vrije Basisschool Spijker in Hoogstraten.

kleuterschool en lagere school in Hoogstraten.

http://www.basisschoolspijker.be

kleuterschool

lagere school

kleuterschool Hoogstraten

basisschool Hoogstraten

lagere school Hoogstraten

onderwijs Hoogstraten, Antwerpen

Vrije basisschool Spijker

Het verheugt ons dat u interesse toont voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen binnen onze school. Het schoolteam stelt alles in het werk om de kansen te scheppen die kinderen nodig hebben om zich evenwichtig te ontplooien.

Wat is onze visie

Onze school wil een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap zijn.

Geloofsgemeenschap:

De christelijke zingeving en beleving is duidelijk waarneembaar in het hele schoolgebeuren.

De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus : het evangelie. Van de ouders verwachten wij dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan onze kinderen wordt gebracht.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.
De leerlingen nemen deel aan de gebedsvieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

Leergemeenschap:

Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs.

Wij staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot 'goede' mensen.

De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon : hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur :
- de wereld van taal en communicatie
- de wereld van het muzische
- de wereld van cijfers en feiten
- de wereld van de techniek
- de wereld van het samenleven
- de wereld van verleden en heden
- de wereld van het goede
- de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden :
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.
We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.
Onze brede zorg heeft twee dimensies.
We hebben aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op 'bijzondere zorgvragen'. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra.

Leefgemeenschap:

Het verwezenlijken van een "hechte" klas- en schoolgemeenschap.
Onze school besteedt aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten : schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, C.L.B. en alle mogelijke medewerkers in en buiten de school.

De klas, de school, is geen eiland : we werken zoveel mogelijk samen.
We willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom geven we maximale kansen aan elk kind zowel op het vlak van godsdienst als van waardenbeleving en engagement. We hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen, zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.