BEB -n

Belgische eenheid - nationaal

Entente Belge - nationale

Belgische Einheid - nationalHet partij-programma:

 1. Gehechtheid aan de Belgische Monarchie.

 2. Zich vastberaden verzetten tegen de ontmanteling van de Belgische Staat.

 3. Ijveren voor de Eenheid tussen alle Belgen.

 4. Met concrete middelen, de decentralisatie naar de Provincies nastreven.

 5. Een autonoom kartel afsluiten met groeperingen en verenigingen die het zelfde doel nastreven.

 6. Het integraal behoud en de teruggave van de grondwetsbepalingen die de uitdrukkelijke bevoegdheden van de Koning bepalen.

 7. Wettelijke bescherming van de Belgische bevolking.

 8. Onvoorwaardelijke samenwerking op Europees vlak.

 9. Vertegenwoordiging van België door één Nationale Afvaardiging op internationaal vlak.

 10. Een Provinciaal bestuur met beperkte bevoegdheden.

 11. Géén racisme en vreemdelingenhaat.

 12. Wij verbinden ons er toe de fundamentele grondbeginselen van de Rechten van de Mens te eerbiedigen.