Inderdaad, het was C.

 

Een toornige schepen Dieltjens vond het toen tijdens de gemeenteraad “uit oog van verdraagzaamheid” hoogst ongepast raadslid Albert Leenaerts te horen interpelleren over het ritueel slachten en over de problemen rond de nakende subsidiëring van de Islam.

En dat dit onafhankelijke raadslid zelfs durfde stellen dat er onverenigbaarheden zijn tussen Koran, Hadith en Sjaria enerzijds en onze eigen dierenbeschermingswetten, mensenrechten en m/v gelijkberechtiging anderzijds, dat deed de deur helemaal dicht voor onze rooie schepen: “Want mijnheer Leenaerts” zo peroreerde deze profeet van de multikul tot tweemaal toe “weet u wel dat de Islam een door de Belgische staat erkende godsdienst is?”

 

Geredelijk veronderstelden we toen dat deze rooie schepen zijn zondige goddeloosheid weldra zou afzweren om zich als vrome volgeling aan te sluiten bij de Islam, de religie van de vrede.

 

Hulpvaardig als onze partij is, hadden we al dadelijk een nieuwe doopnaam klaar: OMAR. (geef toe: Omar Dieltjens, klinkt netjes, niet waar?). Prompt organiseerde onze partij de plechtige opname in het ware geloof van onze bekeerling op 1 april. Maar daar liep het mis. Kameraad Omar was de verplichte besnijdenis even uit het oog verloren…. En lopen maar!

 

Volgende vraag