Ge´ntegreerde Proef

6 Secretariaat - Talen

Inhoudsopgave

Inleiding

Eindverwerking

Inhoud van de GIP

Voorwoord

Uitgangssituatie

Inleiding

De opdracht

Groepsgedeelte

Uitgangssituatie

Individueel gedeelte

Kosten

Opmerkingen

Werkwijze

Voorbereiding in de les

 

Evaluatie

Voorwoord

In het zesde jaar Secretariaat-Talen moeten de leerlingen een eindwerk maken waarbij de integratie van verschillende vakken een belangrijke factor is. Vanuit verschillende vakken worden opdrachten gegeven die samengevoegd worden tot een werk dat Ge´ntegreerde Proef (GIP) genoemd wordt.

Hoofdbetrachting hierbij is dat stiptheid, juistheid en persoonlijke werkzaamheid belangrijke, na te streven attitudes moeten zijn voor een toekomstig(e) secretaris(esse).

Dit logboek geeft een overzicht van de verschillende opdrachten waaruit de GIP in 6 Secretariaat-Talen bestaat. Omwille van de overzichtelijkheid kozen we voor een beknopte bundel.

Wij hopen dat het werken aan de GIP in belangrijke mate mag bijdragen tot de geestelijke en creatieve ontplooiing van alle betrokkenen.

Maryse Huysmans  -  Marc Verhoeven
september 2002

omhoog

Inleiding

Inhoud van de GIP

Per studierichting worden een aantal kernvakken aangeduid van waaruit de GIP vertrekt en waarop de andere vakken vanuit hun eigen doelstellingen inspelen.

Vakken die voor de richting Secretariaat- Talen kenmerkend zijn

Uitgangssituatie

In de richting Secretariaat-Talen wordt de GIP voor elke leerling opgesplitst in 2 deeltaken: een individuele opdracht en een groepsopdracht.

Bij de individuele opdracht, die voor elke leerling hetzelfde inhoudt, gaat het voornamelijk om zelfstandigheid en eigen initiatief. Tijdens de groepsopdracht krijgen de leerlingen de kans hun zin tot samenwerking en teamspirit te tonen. Het spreekt voor zich dat ook een goed beredeneerde taakverdeling hier belangrijk is.

omhoog

De opdracht

Uitgangssituatie

Voor de groepsopdracht worden de leerlingen per secretariaatsklas in 4 groepen van telkens 4 leerlingen verdeeld.

Iedere groep organiseert een aantal activiteiten gedurende een ganse schooldag.

Als uitgangspunt voor deze groepsopdracht nemen we de hoofdvakken Frans, Engels, Duits en Secretariaat.

Het is de bedoeling om tijdens de periode november tot vˇˇr Pasen 4 themadagen te organiseren. De juiste data worden meegedeeld vˇˇr het einde van september. Er is een keuze tussen:

Voorstellen worden met de begeleidende leerkracht zo snel mogelijk besproken.

In geen enkel geval wordt het draaien van een film van langer dan 20 min toegestaan

omhoog

Kosten

De kosten die het groepsproject met zich meebrengt, worden integraal door de groep zelf gedragen. Aan het begin van het schooljaar wordt aan elke leerling een bijdrage van 50 EURO gevraagd. Met dit geld wordt een zogenaamde "GIP-rekening" geopend die aangeboord wordt voor de organisatie van de 4 themadagen (kosten voor het vervoer, gasten, maaltijden enz.). Wel wordt aan elke groep gevraagd de kosten voor de organisatie van de dag zoveel mogelijk te beperken. Het is niet omdat er voldoende geld voorhanden is dat het door ramen en deuren naar buiten gesmeten moet worden.

omhoog

Werkwijze

Elke groep zal onder begeleiding van een vakleerkracht de voorbereiding en de organisatie van 1 van de themadagen voor zijn rekening nemen. Die bepaalde leerkracht volgt zijn groep en tracht de leden ervan te motiveren en te inspireren. Er vinden regelmatig vergaderingen plaats, waarbij steeds een verslag wordt gemaakt.

Naast de organisatie van ÚÚn van de gekozen projecten krijgen de leerlingen ook aparte groeps- of individuele opdrachten te verwerken. Elke leerkracht die bij de GIP in 6 Secretariaat-Talen betrokken is, dient een aantal schriftelijke en/ of mondelingeopdrachten op te geven aan de leerlingen. Bij elke opgegeven taak wordt een datum afgesproken wanneer de taak dient ingeleverd te worden.

Verdere info i. v .m. de concrete invulling van deze taken volgt later dit schooljaar.

Tijdens de themadag spits de aandacht van de begeleidende leerkrachtzich toe op devolgende punten

omhoog

Eindverwerking

Voorwoord

Een woord vooraf is een dankwoord. Je maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen te danken.

Schema :

Wat geleerd door de GIP?

Daarom: enkele mensen bedanken

Belangrijk: telkens de naam vermelden en zeggen WAAROM je die persoon wenst te bedanken WAT de verdienste(n) is (zijn) van die persoon

omhoog

Inleiding

In je inleiding leid je de Ge´ntegreerde Proef in 6 SET in. Je doet dit van algemeen naar concreet.

Heel belangrijk is dat je ervan uitgaat dat je aan iemand die van de GlP NIETS afweet, stap voor stap en in duidelijke bewoordingen uitlegt hoe het in elkaar zit en wat de G1P in 6SET dit jaar inhield. Je probeert deze inleiding ook zodanig te schematiseren dat de overzichtelijkheid niet zoek geraakt.

Schema :

GIP in het algemeen:
de afkorting verklaren en zeggen wat in het algemeen de bedoeling van de GlP is (ge´nttegreerd werken aan ...) .

Voor wie bedoeld?
Leerlingen van 6TSO en BSO

GIF in 6 SET: individuele opdracht en groepsopdracht.

Individuele opdracht Wat hield deze opdracht zoal in? Welke dag heb je gekozen en waarom? Hoe moest je te werk gaan? Welke taken heb je moeten maken en voor welke vakken?

Groepsopdracht: Wat hield deze opdracht zoal in? Welk thema heb je gekozen en waarom? Uit welke leden bestond je groep? Wat was jouw functie/verantwoordelijkheid binnen de groep? Wat heb je die dag gedaan (bondig)?

Dit eindwerk = schriftelijke neerslag van individuele opdracht en groepsopdracht.

Veel leesplezier!

omhoog

Groepsgedeelte

Dit houdt de organisatie van de dag in en is voor alle leerlingen van de groep hetzelfde. (inleiding, verslagen van de vergaderingen, kostennota, dagindeling, verstuurde brieven, enz.)

Opm: opgesteld in de wij-vorm

Individueel gedeelte

Dit wordt door elke leerling afzonderlijk gemaakt voor de volgende vakken:

Frans:

verslag van de Franse dag (in het Nederlands)
verslag van de Franse dag (in het Frans)

Engels:

verslag van de Engelse dag (in het Nederlands)
verslag van de Engelse dag (in het Engels)

Duits:

verslag van de Duitse dag (in het Nederlands)
verslag van de Duitse dag ( in het Duits)

Secretariaat:

verslag van de secretariaatsdag (in het Nederlands)

Informatica:

dagvoorstelling in Powerpoint

Opm: opgesteld in de ik-vorrn

Concreet voorbeeld:

De leerlingen die de Franse dag organiseren hebben de bundel met documentatie, verslagen, onkostennota, de eigen opgestelde brochure, ...als groepsgedeelte in hun GlP. Zij moeten elk nog wel individueel een verslag maken over deze dag waar zij hun ervaringen in kwijt kunnen. Dit verslag zit in het individueel gedeelte.

De klasgenoten die enkel hebben deelgenomen aan deze dag, maken een verslag over het verloop ervan en nemen dit op in hun individueel gedeelte.

omhoog

Opmerkingen

Alle "schriftelijke" opdrachten worden als Word 6-document bewaard op diskette, af geprint en overhandigd aan de betreffende leerkracht op de afgesproken datum. In overleg met de leerkrachten Tekstverwerking bestaat de mogelijkheid om op school tijdens de middagpauzes taken op computer in te geven.

Na een eerste verbetering en beoordeling brengen de leerlingen de nodige correcties aan en bundelen hun opdrachten in het eindwerk. Dit eindwerk dient in een 2-tal exemplaren afgegeven te worden. De leerlingen houden natuurliik een extra versie voor zichzelf

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij een soort GIP-map aanleggen met daarin info, opdrachten, tussentijdse taken, verslagen enz. Deze map nemen ze o.a. mee naar elke vergadering.

Voor het vak Kantoortechnieken wordt een individueel attituderapport ingevoerd. De bedoeling van dit rapport is een beeld te geven van elke individuele leerling in de hoedanigheid van secretaris/secretaresse. De vraag "Beantwoordt deze leerling aan het profiel van secretaris/ secretaresse?" zal daarbij opgesplitst worden in o.a. de volgende deelvragen:

Elke leerkracht die bij de GIF betrokken is, houdt van elke leerling een individuele fiche bij waarop nu en dan (negatieve en positieve) opmerkingen worden genoteerd i.v.m. de hierboven vermelde attitudes. Rond Allerheiligen komen de GIPF-leerkrachten een 1ste maal samen om aan elke leerling een globaal attitude-cijfer toe te kennen.

omhoog

Voorbereiding in de les

In principe zouden de leerlingen in staat moeten zijn de meeste opdrachten zelfstandig en individueel uit te voeren vermits zij in de voorgaande schooljaren hierop werden voorbereid. Toch is het noodzakelijk en wenselijk in de les bepaalde leerstofonderdelen te herhalen of de leerlingen op bepaalde nieuwe moeilijkheden te wijzen en eventuele oplossingen aan te bieden.

Het volgende zal dan ook in de lessen ge´ntegreerd worden:

Taalvakken: het structureren van teksten: indeling in paragrafen, overgangen.
verzorgd en correct taalgebruik en bijgevolg gebruik van een woordenboek, grammatica. ..
hoe van iemand een interview afnemen en een verslag maken van een bedrijfsbezoek
Tekstverwerking: het toepassen van de BIN-normen
het maken van een inhoudstafel
de structuur van het eindwerk...
Kantoor:

efficiŰnt vergaderen
het verslag maken van een vergadering
gedragscode:    hoe naar een bedrijf toestappen? (beknopt)
                      hoe telefoneren? (beknopt)
assertiviteitstraining
stressmanagement: hoe om~ met stress? (eventueel)
leefsleutels (eventueel)

Informatica: presentatiepakket Powerpoint
omhoog

Evaluatie

De GIP in zijn totaliteit zal op de volgende manier geŰvalueerd worden:

Dagelijks werk:

Nederlands 40 ptn
Frans 50 ptn
Engels 40 ptn
Duits 20 ptn
Kantoor 20 ptn
Tekstverwerking 30 ptn
Informatica 30 ptn

Totaal

230 ptn

De opdracht 

voorbereiding 70 ptn
verloop van de dag 70 ptn

Totaal 

140 ptn

Attitudes 

Nederlands 10 ptn
Frans 10 ptn
Engels 10 ptn
Duits 10 ptn
Kantoor 10 ptn
Tekstverwerking 10 ptn

Totaal

60 ptn

Mondeling examen

70 ptn

Totaal

500 ptn
omhoog

<<terug<<