Wat
Welbevinden
Soorten
Diagnose
Begeleiding
Tips
Suggesties

                                                       


Om te komen tot signalen moet er geobserveerd worden. Kinderen observeren kan op vele manieren en vanuit verschillende posities. De leerkracht kan tijdens het lesgeven een aantal leerlingen in de klas observeren en tijdens de speeltijd op een leeg blad zijn observaties noteren. Een andere leerkracht kan tijdens de speeltijd een aantal leerlingen observeren aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Een andere leerkracht gebruikt het leerlingvolgsysteem van de school om zijn observaties te stofferen.

Het leerlingvolgsysteem


 

Het observeren kan ook verschillende functies hebben. Hier is de doelstelling het signaleren van mogelijke stoornissen.

Om het observeren wat makkelijker te maken, kan je gebruik maken van een observatielijst.

In samenwerking met een aantal leerkrachten werd een signaallijst ontwikkeld.

Instructie: het doel van deze signaallijst is een aanzet te geven tot mogelijk verder onderzoek. Het is geen diagnostische lijst. Het geeft aan de leerkracht wel enige richting om te observeren.

In de eerste kolom staat een aantal onderwerpen met daarbij een aantal uitspraken. Deze uitspraken zijn in zo concreet mogelijke termen geformuleerd.
 

Je maakt een keuze uit één uitspraak. Als je denkt dat dit kind weinig zelfvertrouwen heeft, dan omcirkel je het cijfertje voor deze uitspraak. Door te werken met 1, 2 of 3 kun je per trimester een overzicht krijgen. Bij elk thema kan de leerkracht een aantal open observaties toevoegen.

Klik hier voor de volledige lijst 

Dan zijn er nog 2 onderzoeken.

Algemeen onderzoek

Specifiek gericht onderzoek

 

Hoe zit het bij de kleuters kan dyscalculie daar al opgespoord worden?

Dyscalculie: zijn er alarmsignalen op kleuterleeftijd?