EEN GRIEKS-MELKIETISCH-KATHOLIEKE PAROCHIE TE BRUSSEL  
Melkietische christenen, die uit het Nabije-Oosten naar België waren uitgeweken, waren wat ontgoocheld in Brussel geen gemeenschap van hun Ritus aan te treffen.  Voor hun godsdienstbeleving aangewezen op een Latijnse kerk in hun buurt, voelden zij zich wat ontheemd. Zonder de moed daarbij te verliezen, bleven zij hopen toch wel ooit deel te zullen uitmaken van een Grieks-Melkietisch-Katholieke Parochie, zoals er zowat overal ter wereld het licht hadden gezien voor hun volksgenoten in de Diaspora.  

De Heer voorzag in hun nood in de persoon van E.H. Serge Descy, een jonge Belgische priester in Damascus gewijd, die door Patriarch Maximos V belast werd met de oprichting van een eerste parochie voor de Christenen van het Nabije-Oosten in België. Een bezoek van de Patriarch aan Brussel werd aangekondigd voor september 1980. Een Comitee werd samengesteld om hem te ontvangen en om de grondslagen te leggen voor de toekomstige parochie. Ondertussen sloten heel wat gezinnen zich aan.  

     Toen Z.G. Maximos V te Brussel aankwam, werd hij onthaald door een reeds goed georganiseerde gemeenschap. Hij moedigde de pioniers aan en onderstreepte de dringende noodzakelijkheid om buiten het Nabije-Oosten gemeenschappen op te richten, om de uitgeweken christenen niet van de eigen Kerk, noch van de Wereldkerk te laten vervreemden, en om de eeuwenoude rijke traditie van het christelijk Oosten niet te laten verloren gaan, tengevolge van de massale uittocht. Dit was ook een van de onderwerpen die de Patriarch ’s anderendaags, op het Feest van Kruisverheffing (14 september), aansneed tijdens de plechtige Pontificale Liturgie, in concelebratie met een menigte Belgische priesters van Byzantijnse Ritus en in aanwezigheid van de Apostolische Nuntius, Mgr Iginio Cardinale. De eerste Grieks-Melkietisch-Katholieke Parochie in België was ingehuldigd. Zij zou de ontmoetingsplaats worden voor meerdere honderden Arabische Christenen afkomstig uit Libanon, Syrië, Egypte en Palestina.


 

     De volgende dag werd de Patriarch samen met E.H. Serge Descy ontvangen door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Primaat van België, Z.Em.Kardinaal Godfried Danneels, die hun zijn volledige steun toezegde bij de toekomstige samenwerking met de nieuwe gemeenschap. De daaropvolgende eerste Algemene Vergadering van de Parochie, samengeroepen door Z.G. de Patriarch, leidde tot een vruchtbare bespreking, doorspekt met patriarchale wijsheid en humor, die uitmondde in doorslaggevende beslissingen voor de Gemeenschap.  

     In volle vreugde kwam begin oktober 1980 geheel de gemeenschap samen om de eerste Goddelijke Liturgie te vieren in het prachtige, gerestaureerde en geklasseerde, 14-de-eeuwse kerkje van de Zalige “Lenneke Mare” (“Ellendige Maria”, Maagd en Martelares, vermoord te Linthout omstreeks 1200, vereerd te Sint-Lambrechts-Woluwe op 18 juni), een vermaard bedevaartsoord in het Brussels Gewest. Vijftien jaar lang boden de Paters Assumptionisten in dit historisch heiligdom gastvrijheid aan de Melkietische Parochie voor hun Liturgische diensten. Het werd de gebeds- en ontmoetingsplaats voor alle in en om Brussel wonende christenen uit het Nabije-Oosten, van meerdere belijdenissen door elkaar, tot ook de Maronieten, de Syrisch-Orthodoxen en de Chaldeeën een eigen parochie stichtten.  

     Na vijf jaar pastoraal werk en gemeenschappelijke Goddelijke Liturgieën, vertrekt E.H. Serge Descy voor andere zendingen. E.H. Jihad Jalhoum, priester van het aartsbisdom Damascus, neemt de fakkel over op 1 november 1985, voor drie jaar vruchtbare samenwerking met de Parochieraad.  Einde juni 1988 keert E.H. Jihad Jalhoum naar Damascus terug en wordt op 1 oktober van hetzelfde jaar vervangen door E.H. Pierre Khoudari, priester van het bisdom Aleppo (Syrië). De parochie schiet verder op en tegen het pastoraal werk wordt niet opgezien.  In februari 1995 moet E.H. Pierre de parochie verlaten voor andere opdrachten.  

     Gedurende al die jaren trachtten de Melkieten naar een eigen kerk, een kerk van hen, waar zij vrij zouden zijn en zich echt thuis kunnen voelen.  Het is echter niet gemakkelijk om een vrijstaand gebouw te vinden in een stad waar alle parochies nog hoe dan ook bedrijvig zijn. Op de buiten zou dit allicht gekund hebben, maar de Hoofdstad van Europa verdiende toch wel de zetel te zijn van een Grieks-Melkietisch-Katholieke Parochie !  

     Het jaar 1995 was een ware doortocht door de woestijn. Bevriende Belgische birituele priesters gingen voor in de Goddelijke Liturgieën, terwijl contacten met het Vicariaat voor de Pastoraal bij de buitenlandse Katholieken enerzijds en met het Patriarchaat anderzijds werden voortgezet om een oplossing te vinden.  

     De Heer zou erin voorzien… Mgr Isidoor Battikha, aartsbisschop van Damascus, en E.H. Jihad Jalhoum kwamen in september 1995 op bezoek. …En de deuren gingen open ! De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt te Etterbeek kwam vrij toen haar kapelaan op rust ging.  Zij is gelegen op een plaats met een wel voorbeschikte naam voor een “Oosterse Kerk” : de “Morgenlandstraat”, ook wel “Ooststraat” genoemd.  De kapel werd ter beschikking gesteld van de Melkieten, met de toestemming er alle nodige aanpassingswerken uit te voeren en in de tuin ernaast zelfs een parochiezaal te bouwen.  

     Z.G. Maximos V en Mgr Isidoor waren uitermate goedgunstig. Zij zorgden voor de nodige fondsen om een pastorie en een parochiezaal te bouwen. Mgr Omer Tanghe, priester van het bisdom Brugge, directeur van Missio en Patriarchaal Exarch voor de Melkieten in België, zette zich met heel zijn hart en al zijn krachten in en wist anonieme schenkers te vinden die edelmoedig en vrijgevig voorzien hebben in de aanpassingen binnen de kerk, inbegrepen de bouw van een prachtige ikonostase met voortreffelijke, door een kunstatelier geschilderde ikonen.  

     Ondertussen werd E.H. Jihad Jalhoum opnieuw aangesteld als pastoor van de parochie, bediening die hij op 1 december 1995 op zich nam. Sindsdien heeft hij zich met hart en ziel gestort in het pastoraal werk en legt zich toe op het onderhouden van persoonlijk contact met zijn parochianen.  In februari 1996 vonden verkiezingen plaats en werd een nieuwe Parochiale Raad samengesteld, die de pastoor in zijn werk terzijde staat.  

     De Melkietische Parochie beleefde haar heropstanding.  Zij beschikt nu over een zeer mooie kerk, toegewijd aan de heilige Johannes Chrysostomos. Er is een pastorie waar de pastoor gerieflijk woont en waar hij prelaten en geestelijken uit het Oosten, op bezoek in Brussel, kan ontvangen. Er is een ruime parochiezaal, waar allerhande activiteiten kunnen georganiseerd worden, wat dan ook geregeld gebeurt.  Er is een ondernemende en gelijkgezinde Parochieraad, een ijverige en geestdriftige pastoor, en daarbovenop de zegen van de Belgische Hiërarchie en van het Patriarchaat.  

     Z.G. Maximos V en Mgr Isidoor waren zo vriendelijk, tot eer en vreugde van heel de Gemeenschap, dit centrum van Grieks-Melkietisch-Katholieke uitstraling te komen inhuldigen op 27 oktober 1996, met een feestmaal voor heel de Gemeenschap, en op 28 oktober met een Pontificale Liturgie, waarbij een groot aantal bevriende priesters concelebreerden.  

     De Melkietische Gemeenschap is haar Patriarch zeer dankbaar voor zijn vaderlijke zorg, alsook de Belgische Hiërarchie voor haar welwillendheid, de vele vrienden en weldoeners voor hun milde vrijgevigheid, en in het bijzonder Mgr Omer Tanghe voor zijn onvermoeibare inzet, die het samen mogelijk hebben gemaakt over een Melkietisch Huis in België te beschikken.  

     INLICHTINGEN :

     Eredienst : Kerk van de H. Johannes Chrysostomos 
                     
Morgenlandstraat  41  

                      1040     
ETTERBEEK – BRUSSEL 
                     
Tel/Fax : 02.640 52 72 
                      
Op Zon- en Feestdagen : 11.00 u. Goddelijke Liturgie

 

      Rector :       E.H. JIHAD JALHOUM

                          Zelfde adres