European Caenozoic Contact Group.

Home
doelstelling
De ECCG is een internationale contactgroep op het internet en richt zich tot zowel professionele paleontologen als tot gevorderde amateurs binnen de Europese Unie, met het doel de onderlinge contacten en de samenwerking te bevorderen.
Deelnemers aan de ECCG trachten elkaar behulpzaam te zijn in studiewerk over fossielen uit het Caenozoicum, maar ook in het terreinwerk.
De ECCG website kan fungeren als discussieforum tussen de leden; de regionale paleontologie van de verschillende lidstaten wordt geÔllustreerd, soortenlijsten van de fauna's worden gepresenteerd, nieuwe publicaties aangekondigd, enz.
De ECCG tracht de Europese regelgeving over de paleontologie te harmoniseren. Uitgangspunt daarbij is dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen paleontologie en archeologie in zowel methodes, doelstellingen als onderzoeksmateriaal. Fossielen zijn geen produkt van de menselijke cultuur en kunnen dus onmogelijk als nationaal patrimonium beschouwd worden; het zijn wetenschappelijke studieobjecten, die door de internationale wetenschappelijke gemeenschap bestudeerd dienen te worden. Paleontologie valt dus buiten het Verdrag van Malta en toezicht op het verzamelen van fossielen dient uitgeoefend te worden door geologische diensten of natuurhistorische musea, maar niet door archeologische diensten.
Paleontologie is bij uitstek een wetenschap, die door studie van evolutie van fauna en flora een bijdrage kan geven tot de kennis van de wijzigingen van het leven op aarde onder natuurlijke omstandigheden en die inzicht kan verlenen in wijzigingen van klimaat en andere ecologische omstandigheden in het verleden. Vooral studie van het Caenozoicum kan daarom een nuttige bijdrage leveren in de kennis van de huidige klimaatswijzigingen en hun gevolgen, dus tot het debat over global change en het Verdrag van Kyoto.

De ECCG zal trachten jaarlijks een gemeenschappelijk congres in te richten, telkens in verschillende Europese landen, gekoppeld aan excursies in het betrokken gebied.

De ECCG kan samen werken met andere gelijkaardige organisaties aangaan.

Activiteiten in Belgie

ECCG zal haar stichtingscongres in Belgie organiseren, met een excursie.
Verder zal de ECCG
  • boringen uitvoeren voor studie van het Belgische Caenozoicum,
  • excursies organiseren naar vindplaatsen;
  • opgravingsacties organiseren;
  • een studieproject opstarten voor inventarisatie van in de eerste plaats de Neogene fauna's van BelgiŽ.

Uitgesloten activiteiten in BelgiŽ

In verband met de samenwerking met verwante organisaties zal ECCG zich in BelgiŽ van een aantal activiteiten onthouden, waarmee overlapping en concurrentie kunnen ontstaan.
ECCG zal geen bibliotheek oprichten, geen eigen tijdschrift of monografieŽn uitgeven, vermits dit een initiatief is van de PPL.
Het inrichten van beurzen, zowel voor verkoop als voor ruil, is uitgesloten voor ECCG; deelname aan beurzen van andere verenigingen omwille van publiciteit is wel mogelijk, als deel van PPL
Vermits ECCG geen echte vereniging is, maar een internet contactgroep, heeft zij geen eigen leden of bestuur, enkel deelnemers aan de activiteiten.
  top