Meerjarenplan 2020-2050, deel 1

 

 


 

Meerjarenplan 2020-2025 ‘Samen Stroomopwaarts’ klaar!
SAMEN bouwen aan een hedendaags, veilig, levendig, zorgzaam en aantrekkelijk TEMSE!

Het Lokaal bestuur Temse heeft zijn huiswerk voor de komende jaren klaar.

Na hard werk, in een zeer constructieve en open sfeer tussen de coalitiepartners en in nauwe samenwerking met de ambtelijke component, zijn we verheugd om op de gemeenteraad van 30 december 2019 het Meerjarenplan 2020-2025 Samen Stroomopwaarts te kunnen voorleggen.
Het Meerjarenplan is de concrete uitwerking van de beleidsverklaring, die CD&V, N-VA en Open-VLD bij het begin van de legislatuur voorlegden, wezenlijk aangevuld met suggesties en noden die door de ambtelijke component en via het participatietraject werden aangebracht. Het is een weergave van de toekomstplannen van het Lokaal Bestuur.

Het spreekt vanzelf dat het plan aansluit bij het beleid van de voorbije jaren.

Budget in evenwicht en ruimte voor investeringen!

Het Lokaal Bestuur Temse bestaat vanaf 1 januari 2020 uit 4 entiteiten: het gemeentebestuur, het OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en de welzijnsvereniging Sleutelzorg.
De financiën van deze 4 entiteiten vastleggen voor de komende 6 jaar was geen eenvoudige opdracht. Daaraan zijn dan ook heel wat oefeningen voorafgegaan.
Het uitgangspunt was om de dienstverlening naar de inwoners en verenigingen te waarborgen resp. te bevorderen, zonder afslanking van personeel en met ruimte voor infrastructurele investeringen.

Bij de dienstverlening zijn er ook de 2 externe partners die instaan voor de algemene veiligheid. Beide overkoepelende organisaties vragen meer middelen voor extra personeel en de actualisering en optimalisering van de hulpverlening. De komende jaren ontvangt de politiezone Kruibeke-Temse €24 000 000, de Hulpverleningszone Waasland (Brandweer) €10 600 000.

Tegelijk worden de niet-sturende belastingen zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting niet verhoogd.

Bij de gezinsbelasting komt een bijkomende korting van €15 voor alleenstaanden en éénoudergezinnen tot 2 kinderen onder de vorm van een cadeaucheque.

De nodige financiële ruimte werd o.a. gevonden door interne efficiëntie-oefeningen te doen, waarbij de werkingskosten nauwkeurig werden doorgelicht en aangepast.

Er wordt ingezet op de sturende belastingen. Er komen erbij voor leegstand, nachtwinkels, shishabars en niet-geadresseerd drukwerk. De belastingen op verkrotting en tweede verblijven worden gevoelig verhoogd. Daardoor wordt ruimte gecreëerd voor het plannen en uitvoeren van toekomstig beleid.

De komende jaren investeert het Lokaal Bestuur dus €70 000 000 (d.i. ca. €2 300 per inwoner), één van de hoogste bedragen ooit.
Daarnaast worden ook nieuwe beleidsaccenten gelegd zoals:
handhavingsbeleid, GASverkeer, drugpreventie, dierenwelzijn, duurzaamheid, brugfiguur in het kader van flankerend onderwijsbeleid, participatie, evenementenloket.