Meerjarenplan 2020-2025, deel 2

 

 


 

Een blik op de toekomst

Mobiliteit en Openbare Werken
We zetten in op een vlot bereikbaar en verkeersveilig Temse. Hierbij hebben we vooral ook aandacht voor zachte weggebruikers en duurzame mobiliteit. We zorgen voor de uitvoering van een nieuw mobiliteitsplan, met aandacht voor parkeerbeleid. Hieraan zijn tevens de wegen- en rioleringsprojecten verbonden. Door deze link wordt ook sneller de nodige aandacht geschonken aan betere fietsinfrastructuur. Deze investeringsenveloppe omvat ook de noodzakelijke opwaardering van Temses gemeentekern.

De volgende straten worden volledig vernieuwd: Dorpstraat, Eigenlo (incl. fietsvoorzieningen), fietspad Hoogkamerstraat, parking Rik De Rycklaan, Antwerpsesteenweg, Mariadal, Kouterstraat, Kerkstraat, Hofstraat, Gentstraat, Doornstraat (incl. fietsvoorzieningen), Bokmolenstraat, Stokthoekstraat, Hollebeek, Wilfordkaai.
Het investeringsbudget is aanzienlijk: €10 300 000

Publieke ruimte - Onderhoud wegenis - Veiligheid
We werken verder aan een functionele, groene en nette publieke ruimte, waar het aangenaam vertoeven is. Er is hierbij aandacht voor toegankelijkheid en veiligheid. Voor het onderhouden van de wegen en voetpaden wordt €7 920 000 voorzien, d.i. een verhoging van €420 000. Er wordt ingezet op klimaatvriendelijke maatregelen in het kader van Waasland Klimaatland, o.a. nieuwe (speel)bossen en natuurgebieden voor €300 000. Inzake dierenwelzijn worden eveneens de nodige budgetten voorzien. We opteren voor een preventieve aanpak van de drugproblematiek en bestrijden actief diverse vormen van overlast in nauwe samenwerking met de bevoegde ordediensten. Voor het cameraplan (33 camera’s) is €680 000 voorzien.

Wonen
We profileren Temse als aantrekkelijke gemeente om te wonen, met goed georganiseerde woonkernen en een gedifferentieerd woonaanbod. We werken aan een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en voorzien de nodige middelen voor de opmaak van diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals de ISA-site en de ex-Steenbakkerij Steendorp. Voor die plannen is €177 000 voorzien. Ook wordt rekening gehouden met planlastschade, daarvoor is € 1 250 000 gebudgetteerd.

Gemeentelijk patrimonium
Het gemeentelijk patrimonium wordt onder de loep genomen, we onderzoeken de haalbaarheid van de restauratie van de torenkraan op site De Zaat. We voorzien €1  500 000 voor een nieuwe hedendaagse infrastructuur voor de gemeentelijke Technische Dienst in de Schoenstraat. Om te kunnen voldoen aan de evoluerende wetgeving en de hedendaagse, efficiënte werking, wordt €2 750 000 geïnvesteerd in het centrale politiegebouw in AC De Zaat.

Ondernemen
We zorgen voor de opwaardering van het handelscentrum en het industriegebied TTS. Er komt een masterplan omtrent het handelscentrum, met bijzondere aandacht voor leegstaande panden. Alles samen is €900 000 voorzien.

Op termijn is een totale renovatie van de TTS-zone gepland (de procedure loopt).