Nieuw Mobiliteitsplan Temse

 

 


Bij de foto's:

De grondige renovatie aan de oude scheldebrug laat geen verkeer door.

Alle verkeer dient  langs de nieuwe scheldebug te passeren met uiteraard files tot gevolg.

Het afsluiten van de N 16 ter hoogte van het Viaduct  houdt  zoekverkeer in het centrum tegen.


Nieuw Mobiliteitsplan Temse

 Op maandag 24 februari keurde de gemeenteraad het Mobiliteitsplan goed. Het werd uitgewerkt door het studiebureau Arcadis i.s.m. de dienst Mobiliteit.

Dit vernieuwde Mobiliteitsplan bepaalt de krijtlijnen, waarop de gemeente Temse de komende 10 jaar zal inzetten. Tevens is zo’n plan een ‘levendig document’ en kan het op basis van gewijzigde verkeersnoden bijgestuurd worden.


Waarom een Mobiliteitsplan?

In 2018 besliste de gemeente om het bestaande Mobiliteitsplan uit 2011 te evalueren en na te gaan of het nog aansloot bij de huidige verkeerssituatie in onze gemeente. Dat plan bleek verouderd en kwam niet meer in aanmerking om de nodige subsidies te kunnen krijgen van de hogere overheden bij het uitvoeren van bepaalde verkeersveilige ingrepen. De uitgevoerde sneltoets bepaalde dat het Mobiliteitsplan verder verbreed en verdiept moest worden, vooral voor de volgende 4 thema’s:

 • Verkeerscirculatie

 • Verblijfsgebieden en netwerken langzaam verkeer

 • Openbaar vervoer

 • Parkeerbeleid


Hoe kwam het tot stand?

De verbreding en verdieping van het bestaande Mobiliteitsplan gebeurde op basis van veelvuldig overleg en bewonersparticipatie. De minimale vereiste voor de samenstelling van de projectstuurgroep (decretaal bepaald) die de opmaak van het Mobiliteitsplan begeleidde, werd aangevuld met vertegenwoordigers van lokale adviesorganen, zoals de voorzitter van de MINA-raad, de voorzitter van de GECORO, De Fietsersbond, vertegenwoordigers van de schoolgemeenschappen, VOKA, Unizo Temse, Ondernemend Temse, en TTS-Ondernemingsclub. Hierdoor was een maximale adviesverlening tijdens het proces mogelijk.

Daarnaast werd ook een brede burgerparticipatie georganiseerd dankzij het inspraakplatform van Citizenlab via www.temse.be/inspraak. Burgers konden zo problemen signaleren of ideeën aanreiken. Ook werden ongeveer 15 000 postkaarten huis-aan-huis bedeeld in Temse met de oproep tot burgers om mee te participeren.

De inspraakmogelijkheden werden gecommuniceerd via verschillende kanalen (gemeenteblad, ‘de nieuwe omroeper’, website, sociale media...).

Temse koos voor een actieve betrokkenheid van de bevolking door twee intensieve overlegmomenten te organiseren:

 • op het eerste overlegmoment op 13 maart 2019 is actief op zoek gegaan naar knelpunten en mogelijke oplossingen

 • op het tweede participatiemoment op 12 juni 2019 werden enkele haalbare mobiliteitscenario’s besproken, verfijnd en scherp gesteld.
Doelstellingen

De doelstellingen in het Mobiliteitsplan steunen op volgende ‘kapstokken’:

 • Het hoger wegennet (E17, N16 en N41) dient het doorgaand verkeer op te vangen

 • Het winkelkerngebied t.h.v. de Kouterstraat kan door éénrichting meer ruimte bieden voor voetgangers en fietsers.

 • Het gebruik van de Rik De Rycklaan is te stimuleren

 • Zone 30 en 50 inrichten leidt in woongebieden tot verkeersleefbaarheid

 • Prioriteit dient gegeven aan de trage weggebruiker door middel van het handhaven en verbeteren van zone 30, het uitbouwen van een fijnmazig netwerk en het realiseren van doorsteken voor voetgangers en fietsers in verblijfsgebieden en het verbeteren van de infrastructuur door o.a. het herinrichten van schoolomgevingen, verbeteren van kruisingen met belangrijke lokale wegen, flankerende maatregelen zoals bewustwordingscampagnes, verkeerseducatie, doelgroepenbeleid…

Hierna volgen de concrete plannen volgens thema.

Thema ‘Verkeerscirculatie’

    • Verbetering van de verkeersleefbaarheid

    • Realisatie van een kwalitatief winkelkerngebied

    • Verbeteren van verkeersveiligheid

Concrete plannen, o.a.:

    • het invoeren van éénrichting in de Kouterstraat (van Vrijheidstraat naar Pastoor Boelstraat), zoals voorzien in de heraanleg van de Kouterstraat volgens het Masterplan Winkelkerngebied

    • invoeren van zone 30 in woonkernen

    • onderzoek naar schoolstraten

    • een ‘knip’ of afsluiting in de Akkerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Scheldestraat + wijziging in de rij-(één)richting

    • rijrichtingwijziging in P. Haumanstraat

    • éénrichting op Markt (van Oeverstraat naar kaai en Kasteelstraat)

    • éénrichting E. Tinelplaats-Leie en ook op Cauwerburg tot aan Orlaylaan (richting Tielrode)

Thema ‘Verblijfsgebieden en langzame netwerken’

    • Aantal functionele fietsers verhogen

    • Uitbouw van ‘traag verkeer’ en een veilig en comfortabel voetgangersnetwerk en fietsroutenetwerk, rekening houdend met diverse types van fietsen en fietsers

    • Verminderen van het aantal en de ernst van de fietsongevallen

Concrete plannen, o.a.:

    • aansluitingen van bestaand Fietsroutenetwerk op trage wegen

    • onderzoek naar kortere verbindingen op het jaagpad

    • betere fietsroutes Doornstraat, Hoogkamerstraat, Eigenlo…

    • extra fietsstraten, met het inrichten van een fietszone tussen de Kouterstraat en de Kasteelstraat

    • knips’ realiseren om de verkeersintensiteit te verlagen, ruimte te geven aan fietsers en meer zuurstof te geven aan verblijfsgebieden, zoals o.a. in de Hofstraat en Oostberg

Thema ‘Openbaar vervoer’

    • Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren en vergroten binnen de ‘modal split’ door het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. De realisatie hiervan is in samenwerking met Vervoerregio Waasland. De bedoeling is om De Lijn te laten aansluiten op het treinverkeer aan het station van Temse en een betere verbinding naar Beveren mogelijk te maken.

    • Invoeren van mobipunten waardoor een mobiliteitsknooppunt kan worden gerealiseerd en ingezet wordt op combi-mobiliteit.


Thema ‘Parkeerbeleid’

    • Leefbaarheid verhogen in gebieden met hoge parkeerdruk

Concrete plannen, o.a.:

    • Uitwerken van een parkeerplan, zodat langparkeren gebeurt op de publieke parkings aan de rand van het centrum

    • Verlagen van de parkeerbezettingsgraad in het centrum

    • In het centrum wordt de blauwe zone uitgebreid in combinatie met een zone voor bewonerskaarten, 15 minuten gratis parkeren in het winkelkerngebied wordt verlengd naar 30 minuten gratis parkeren. Het uitbreiden van de blauwe zone gebeurt gefaseerd.

    • Fase 1: blauwe zone = parkeerschijf met bewonerskaart, waarbij eerste kaart gratis en tweede kaart betalend wordt; in het Mobiliteitsplan wordt onderscheid gemaakt tussen 4 soorten parkings: groen gemarkeerde randparkings worden gratis, de rood en geel gemarkeerde betalend (geel mét 30 min. gratis), donkerblauw voor kort parkeren (30 min.)

    • Fase 2: uitbreiding blauwe zone naar bijkomende zones na positieve evaluatie van Fase 1

    • Opmaak van een stedenbouwkundige parkeerverordening die aangeeft hoeveel parkeerplaatsen dienen gerealiseerd te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen

Op vlak van ruimtelijke planning vormt de herbestemming van de site Steenbakkerij een opportuniteit om voor Steendorp een extra ontsluitingsweg te realiseren, zodat er ingezet kan worden op een veiligere schoolomgeving in de Gelaagstraat.

Toekomstkansen voor Temse: uitbouw stationsomgeving met een mobipunt, fietsroutes, winkelkerngebied, bovenlokale fietsroutes, fietssnelweg, waterbus, masterplan TTS, rechtstreekse oprit vanuit TTS naar E17…

Waar Mobiliteitsplan beschikbaar?

Het volledige Mobiliteitsplan is te raadplegen

 • op www.temse.be (Mobiliteit)

 • bij de dienst Mobiliteit, AC De Zaat (3de verdieping), tel. 03 710 12 67, mobiliteit@temse.be

 • in de leeszaal van de Bib, Oeverstraat 15