Vijfde penningkohier van Waregem kasselrij Kortrijk ( 1581)

Ga naar:belastingslijsten,

Terug naar Werking


Bron: R.A.K., Fonds de Plotho nr.


Belangrijk slotwoord door de schepen van Waregem:

' Dit Quohier aldus ghevisiteert ende ghesommeert zijnde zo yst dat Wij Balliu Schepenen ende notable der voorschreven prochie van Wareghem Certfieren ende attesteren bij desen Dat ---- ende alle dinsetenen der voorschreven prochie zo af ghefoert gheweest zijn ende berooft gheweest zijn van onse ghereden penninghen ----- ende goeden van allerande sorten ----- van soldaeden als bijden Welcken dat Wij en een ijeghenlick zeer lettel behouden hebben Jae dat meer es welc ------ binnen onsen dorpe afghebrandt zijn gheweest ----- ende duer alle verbaestheden ancxten ende vreesen die dinsetenen hebben moeten lijden duer tguendt voorschreven midts tverjaeghen van alle menschen van onse prochie duer dese jeghenwordighen orloghe den meerderen vanden volcke ghestorven es Tselve voorschreven attesteren wij Waerachtich te zijne Torconden ons handteeckens Actum als boven (31/3/1581)

Jan vander Beken, Olivier de Huvettere, Gillis de Coninck, Antheunis Neerynck, ----Dycke

OPM: Pastoor François van Winghene pachte een tiende maar had er geen inkomsten van. Hij was misschien gevlucht of overleden: ' Het huus van heer François staet idele ende onbewoont ende de schuere ( pastorale tienden?) verberent ende in sticken ghetrocken ende licht stragijt dus daeraf niet'.

OPM: in vergelijking met Sint-Eloois-Vijve is er weinig sprake van vernielingen in de detaillijsten.

Namenlijst:

1 Pachters

a De Plaats: ontbreekt

b. Eertbrugge: ontbreekt

c. Spitaals: Rafael de Coninck; Joos Tack; Andries van Brabant; Joos van Brabant; Joos Nerinck; Joos Salins; Jack Ruselaert; Jan de Scheemackere; Joos de Costere; Joos van Braeye; Machiel Tack; Joos Myle; Hendrick de Voldere; Jan van Machteghem; Malin van Honacker; Hoirs Karel vander Berghe; Pieter van Ronneke; Hoirs Lieven de Smedt; Jan Neerinck; Karel de Mesmackere; Jan de Deckere; Steven de Bosschere; D de Jans; Joos de Deckere; Cornelis de Deckere; Joos van Marem; Hoirs Joos de deckere.

d. Ten Damme: Phls vander Bauwede fs. Gillis; Gillis vander Bauwede; Wed. Niclays de Mesmackere; Anth- Nerinck; Willem de Scheemackere; Jan vanden Berghe; Jan de Backere; Jan vander Berghe; Simoen de Boosere; Phls de Schieter; Merl vanden Houte; Jan Delvael; Joos de Schietere; Pr van Brabant; Pieter Tack; Anth- Nerinck; Michiel van Honackere; Anth- Nerinck; Pr van Brabant; Mr. Anth- Roesse (?).

e. Het Gaverken: Gillis de Scheemackere; Phls vander heye; hoirs Willem vander Meulene; Rogier Montins; weesen Gillis vander Beken; weesen van Jan de Ketele; hoirs Pieter de Scheemackere; Joos de Schietere; wed Aderya de Wintere; Daneel Tytgat; Laur- de Meulemeester; Arent Roosbeke; hoirs Pyriene Impens; Joos de Leersnijder; Jan de Schetere; Heer van Ingelmunster; Jan Coelijns; Joos Nerinck; Jan Pruetins; Joos Nerinck; Rogier van Brabant; Joos de Leersnijdere; hoirs Gillis Waelkins; Jan de Leersnijdere fs. Rogiers; Meerle vander Bauwede; Arendt Roosbeke; Meerle de Voos; Mathijs van Huuse (?); Hendrick vander Eecke; hoirs Joos de Schietere; wed. Jan Stalins; Joos Nerinck; Pieter van Craeyenest; Joos Bruggeman; Rogier van Brabant; Joos vander Schelden; Anth- Waeghebaert; hoirs Michiel van Pubrouck; Nijs Baert; wesen Andries de Scheemackere; François vanden Steene: wesen Gheraert vander Meulene.

F. Jan tkindt; moeder van Jan tKindt; Jacob Tack; wed. Jacop Tack, Joos de Leersnijdere; Laur- Vlerick, Jan vanden Berghe; Mathijs vander Moere; Merle vander Bauwede; Jan de Hondt; Jacob de Hondt; Pieter de Haveloose fs. Pr; Joos Neerinck, Jan de Heedene; hoirs Pr Waeghebaert; Karel vander Helle; Ghyselbrecht CrommelinckLaur- vander Caemst; Jan vander Berghe, Jacob de Wulf; wezen Anth- Tsiobble; Joos Calf; Arent de Haveloese, Willem Couchement; Gillis de Haveloese fs. Pr; Karel vander Hellen; Olivier de Vos; Joos Calf; Joos vander Eecken; Lucas de Vriese; Joos van Brabandt; Pr Velghe; Kerstiaen van Houte; Gillis vander Bauwede; Joos de Heedene; Jan waelkins; Wouter de Leersnijdere; Adriaen Houtekiet; heer van Maecghem; Gillis de Haveloese; Clement vanden Driessche; Joos de Heedene; Jan vanden Berghe;

g. Tienden: Joos de Leersnijdere; Gillis de Coninck; Malyn van Honacker; Arent van Nieuwenhuuse; Olivier vanden Berghe; Heer François van Winghene; Olivier vanden Berghe fs. Anth-; Joos de Coninck; Nyclaeys de Clerck.

EIGENDOMMEN:

a. Plaats: Olivier de Huvettere; Hendrick de Wulf; Jan van Caersele; Jvr. Cath- Dupers wed. van Anth- vander Vichte, heer van Nieuwenhove; Jan vander Beken; Simoen Goethals; Rogier de Leersnijdere; Pr de Scheemlacker; Anth- Neerinck; Mr Vinsent vander Leyen; Reynier vanden Houte; Joos de Ketele; Arendt Baervoet; Joos de Coninck; Pr de Coninck; Willem de Coninck; Baerbeke Snaet; Mary Scepers; Rogier de Coninck; Joos de Simpelaere; Pr de Scheemaekere; Olivier vanden Berghe; Laur- de Hondt; Joosine de Meestere; Joos de Scheemackere; Anth- Baerdt; Joos Bouchoudt; Jan de Meestere; Cornelis vander Bauwede; hoirs Jan Benoot; Joos vanden Berghe; Catheline de Coninck; Jan vander Houtmeulene; Gillis Benoot; Phls van Robays; Berthelomeus Scepers; Laur- Croesins; Jooris vander Beken; Gillis vander Bauwede; de wezen Gheeraert van Swinvoorde; Gheeraert van Walleghem; Jan van Gotthem; Adriaen Benoot; hoirs Joos vander beken; dhoirs Pr vander Moten; wed. Joos Peers; Jan Oudre(?); Maye van Braeye; Gernaert Jolijt; wed Joos Tytgat; dhoirs Joos Bultinck; Joos De Weer; de wezen Pr de Scheemackere; dhoirs Jan Croesins; Gillis vande Velde; Nyclaeys vander Bauwede; Olivier Calf; Jan Hoencrop; Joos vander Bruele; Masin en Joosine de Meestere.

B. Eertbrugge: Nyclaeys Waelkins; Joos Ricktom; Joos Ricktom fs. Joos; Jan Allaert, Phls- de Coninck; dhoirs Wouter Tsiobbele; dhoirs Joos Baervoet; dhoirs Jacob vanden Houte; Inghel Baert; Jan de Huvettere; Gillis vanden Houte; Daneel Tsiobble; hoirs Joos Benoot; Jan Tsiolle; Jan Blauwblomme; dhoirs Jan de Hondt; Pr Benoot; Jacop Baert; Hendrick Calf; dhoirs Joos Joos(?); Roelant de Kockere; Anth- Myle; wed Phls- van Oeyghem; Arendt van daele; Gillis de Coninck; Willem Capeel; Nyclaeys vande Putte; wed Olivier Velghe; Olivier de Huvettere; dhoirs Zegher Velghe; Jacop Benoot; Willem van Menene; wed. Goesaert vander Scoere; dhoirs Pr Roetaert; wed Jan van Marem; Willem de Simpeleere; wed Pr Been; Jan Tsibbele; Joos de Smet; Laur- Vindevoghel; doirs Malin de Cleck; Pr de Hoop; Pr vander haghen; Jan van Sterteghem; wed Gillis de Messemackere; Jan de Wulf; dhoirs Joos Roetaert; Jacob Roetaert; wed Loeys de Hondt; Anth- Ketele; dhoirs Jacop Cappeel; doirs Sallemoen Waghebaerdt; Pr Velghe; Joos Bovyn; Ghysel van Brabandt; Lieven Cornudt; Steven Bovyn; doirs Jan Benoot; Gillis Mabe; Daneel de Brauwere; Olivier Snauwaert; Karel Lonis(?); Willem van Nieuwenhuuse; Anries Velghe; Jacob van Walleghem; Fleuryns de Huvettere; Nyclaeys de Clerck.

C. Tateghem: wed Steven van Houte; Wouter de Leersnijdere; dhoirs Anth- de Meestere; Joos de Schietere; Willem vanden Houte; Adriaen de Boosschere; Gillis Gheerolf; Steven de Boosschere; Jan van Caeseele; dhoirs Jacob van Huuse; Jacob vande Velde; Rogier Roosbeke; Beatrice de Meestere; dhoirs Pr van Puibrouck; wed Adriaen de Simpeleere; Phls- Tack; Arendt van Nieuwenhuuse, Olivier de Scheemaker; Frans Tack; Pieter Simoens; wed. Jhr. Anth- vander Vichte; Bertram de Heyghere.

D. Sipaals: Jan vander Haeghe; Willem en Olivier vander Cruusen; wed Pr van Ronneke; Joos van Braeye; wed Machiel Neerinck; Joos Tack; Joos Baudins; dhoirs Toseyn de Schietere; Joosine vanden Houte; Malyn van Hoenackere(?); Cornelis Gheerolf; Christiaen vanden Houte; Arendt de Vos; Jan Cappeel; Agnees van Swinvoorde; Jan vander Berghe in Deerlick; wed. Jan Tack; Pr. Tack fs. Jacob; Jacob van Leerberghe; wed Joos van Ronnyke; Raphaël de Coninck; Karel de Meulemeestere; Jan de Scheemackere; Maertin van Swinvoorde; Frans Tack fs. Rogiers; dhoirs Jan Couchement; Joos de Deckere; Reynier de Leersnijdere; dhoirs Jan van Machteghem; Willem de backere; Machiel Tack; wed Gillis de Scheemackere; Jan Neerinck; Joos Ingelbeen; doirs Jan de Scheemackere fs. Heyndricks; Willem vander Cruusen; Mathijs Nerinck; Cornelis Gherolf;.

E. Ter Damme: Pieter Tack; dhoirs merle vanden Houte; Jan de backere; dhoirs Joos van Brabant; Pr. Neerinck; Pr. Van Brabant; dhoirs Adriaen van Honackere; dhoirs Nuclaeys de Mesmackere; Pr van Brabant; Olivier de Vos.

F. Tgaverkin: Mathijs van daele; Simoen de Boesere; Jan de Leersnijdere fs Rogiers; Kaerle de Smet; Anth- van Brabandt; wed Wouter Impens; Joos vanden berghe; Vincent Weytens; Laur- de Meulemeestere; wed michiel vande Kerckhove; Jan Pruetins; dhoirs Willem vander Meulene; Anth- Waeghebaert; wed Andriaen de Winter; Joos de Leersnijdere; dhoirs Jacop de Mesmaeckere; Pieter de Ven; dhoirs Gillis vande Venne; Arendt Roesebeke; wed Pr. Vander Leyen; Gillis de Scheemackere; dhoirs Jan vanden Berghe; dhoirs Pr de Scheemackere; Rogier van Brabandt; Hendrick vander Eecken; Lenaert de ven.

G. Ten Heede: Karel vander Hellen; wed en dhoirs Jan Tack; Merle vander Bauwede; Joos Waelkins; dhoirs Pr de Haveloose; Catheline s??lters; Joos Benoot fs. Oliviers; Sallemon van Craeynest; Jan Tkindt; dhoirs Gillis Veys; Niclaeis Impins; Jan de Simpelaere; Johannes Lonis; wed Phls- de Coninck; Willem de Backere fs. Ghyselbrecht; wed. Jan de Heedene; Joos de Heedene; wed Andries vanden Boossechem(?); dhoirs Jan de Heedene; wed en dhoirs Jan de Hondt; Willem de Clerck; dhoirs Jan de Boosschere; wed Jacop vanden Driessche; Gillis de Keysere; wed eb hoirs Laur- Vlerick; Joos waeghebaert; dhoirs Pr vander beken; Maertin de Heedene; Jacob tHooft; doors Joos van Brabant; Wed Daneel de Coninck; Dhoirs Rogier Montins; Dhoirs Steven vanden Houte; Jan de Hoop; wed Joos van Ghelatbeke; Joos de Conick fs. Daneel; Dhoirs Wouter Velghe; Gillis de Haveloose; Joos Schepens; Martin de Muenck; Zegher de Coninck.


Ga naar: kop, samenvatting, grafieken, belastingslijsten,

Terug naar Werking