Nieuws uit de parochie

 

VACATURE

Oproep tot kandidaten voor de kerkraad Sint-Stefanus Melsen

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 1 vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Stefanus te Melsen (gemeente Merelbeke) als gevolg van het overlijden van Jules De Beir, lid van onze kerkraad.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Stefanus betreft het de gemeente Merelbeke).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 15 september 2016 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Stefanus
ter attentie van Pastoor Adrien Dhooghe

Hundelgemsesteenweg 351

B-9820 Merelbeke.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 15 september 2016 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Stefanus te Melsen.

Opgemaakt op 18 juli 2016 te Melsen,

Pastoor Adrien Dhooghe,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Stefanus te Melsen (gemeente merelbeke).

Misvieringen in vroegere Latijnse ritus in onze parochie?

Parochies kunnen, ingevolge een door de vorige paus gegeven toestemming,                         

de H.Eucharistie ook vieren en opdragen in de vroegere Latijnse ritus. De mis zoals ze

gebeden en opgedragen werd tot kort na het laatste concilie.

We zouden dus ook in onze parochie op deze wijze de H.mis kunnen vieren, niet op zondag, 

maar bijvoorbeeld eenmaal in de maand op een vaste dag en uur.

Daarom vraag ik : “Als er onder jullie, mensen zijn die graag de mis op deze wijze

willen bijwonen, laat mij dit a.u.b. weten, hetzij mondeling of schriftelijk (brievenbus van de pastorie), 

dan weet ik of er belangstellenden zijn en kunnen er verdere afspraken gemaakt worden.”

A.Dhooghe, pastoor