Start Parochie Sint-Amandus te Heurne  
Kerk Heurne Patroonheilige

Amandus, afkomstig uit AquitaniŽ, werd tot missionerend bisschop gewijd en kwam in de 7e eeuw in ons land. Hij arbeidde vooral in Haspengouw, Brabant, Gent en Antwerpen. Hij stichtte de abdijen van Drongen, St.-Baafs en St.-Pieters te Gent. In 647 werd hij voor korte tijd belast met het bestuur van het bisdom Tongeren-Maastricht. Terecht wordt hij 'de apostel van Vlaanderen' genoemd. Hij is overleden op 6 februari van het jaar 679 of 684 in de abdij van Elno, het latere Saint-Amand-les-eaux.

Aantal inwoners
Heurne behoort tot het dekenaat Oudenaarde en telt 840 inwoners. Wapenschild Heurne
Ligging

Grotere kaart weergeven
Parochiegids
Mogen wij ons even voorstellen ?

Deze parochiegids van de Sint-Amandus parochie van Heurne biedt u ruime info over wat er reilt en zeilt in onze gemeenschap.
Een parochie is een gemeenschap van mensen-onderweg, die in hoop en liefde met de Heer en met elkaar verbonden willen zijn, een kerk-ter-plaatse.
U vindt in deze gids ruime informatie over :

 1. Een stukje geschiedenis van Heurne
 2. De werking van onze parochie
 3. Praktische afspraken in verband met de liturgie en de sacramenten
 4. Informatiekanalen
 5. Verenigingen van Heurne
1. Een stukje geschiedenis van Heurne

Heurne is een deelgemeente van Oudenaarde en heeft een oude geschiedenis.
De oudste geschreven getuigenissen over “Hurne” dateren van 989. Documenten vermelden ook Hurna (995), Horne (1155), Huerne (1190), Horna (1221). Dit toponiem gaat terug op het Germaanse “hurnjou”, wat heuvel betekent. Heurne was steeds een landbouwgemeente. Vanaf de 14e eeuw werd er veel vlas verbouwd en eeuwenlang was de vlasnijverheid het hoofdmiddel van bestaan.

Ons dorp werd verschillende keren geteisterd door oorlog en vervolging. Dit was onder meer het geval bij de Calvinistische opstand in 1580. In 1708 vond in Heurne de slag bij Oudenaarde plaats. Begin november 1918 lag het dorp in de vuurlinie en werd onder andere de kerk volledig vernield. In de meidagen 1940 bleef de schade beperkt tot een tiental obus gaten in het gewelf en vooral in de toren, die gedeeltelijk moest heropgebouwd worden.
Op 1 januari 1971 hield Heurne op te bestaan als onafhankelijke gemeente en ons agrarisch dorp werd opgenomen bij Oudenaarde.

De oppervlakte van het grondgebied Heurne beslaat 367 hectaren. De grond hoort thuis bij de kleizandstreek. De kerkdeur bevindt zich op 27,61 meter boven de zeespiegel.
In 1740 telde de gemeente 458 inwoners, in 1816 was dit 575, in 1900 werd het 626 en in 1971 bij de fusie 809. Momenteel is dit 850.

Er stond in Heurne een romaanse kerk vanaf de 13de of 14de eeuw tot 1792 toen een nieuwe kerk gebouwd werd. De huidige kerk, met als patroonheilige de heilige Amandus, dateert van 1922 en werd ingewijd op 14 mei 1924.. De vorige kerk was volledig verwoest in november 1918.

2. De werking van onze parochie

• De pastoor
E.H. Joost De Boever Sint-Jozefsplein 8b, 9700 Oudenaarde tel. 055 30 36 34 gsm 0478 68 31 34

• De kerkraad
De leden zijn verantwoordelijk voor het kerkgebouw. Zij voorzien in middelen voor het onderhoud en de verwarming van de kerk en ook het liturgisch materiaal.

 • José Van Innis (voorzitter) Heurnestraat 253 Tel. 055 30 98 06 - vaninnis.jose@gmail.com
 • Nancy De Vooght (secretaris) Heurnestraat 218 - nancy.de.vooght@scarlet.be
 • Marc Lamiroy (penningmeester) Heuvel 4 - lamiroymarc@gmail.com
 • Rudiger Desmet (lid) Heurnestraat 366 - rudiger.ilse@gmail.com
 • Bea Opsomer (lid) Maalderijstraat 41 - beatrijs@cambron.be

• De parochieploeg
De leden dragen samen zorg voor een goed beleid en zijn verantwoordelijk voor het geheel van de pastoraal op onze parochie.

 • Marie-Alice De Temmerman Heurnestraat 253 de_temmerman@hotmail.com
 • Ann Vandriessche Heurnestraat 251 annvandriessche1@telenet.be
 • Damien Devos Heurnestraat 229 damien.devos@telenet.be
 • Ilse De Sutter Heurnestraat 366 rudiger.ilse@gmail.com

Wie lid wil worden van de parochieploeg of actief wil meewerken aan bepaalde vieringen neemt best contact op met de pastoor.

• De organist
Verzorgt muzikaal de weekendmis.

 • Beatrijs Opsomer Maalderijstraat 41 beatrijs@cambron.be Tel. 055 30 45 65

• De lectoren en de misdienaars
Lezen voor in de weekendmis en dienen de weekendmis.
Kandidaten kunnen zich steeds melden bij Marie-Alice De Temmerman,
Heurnestraat 253 Tel. 055 30 98 06

• Het Sint-Amandus zangkoor website:
Luisteren wekelijks de weekendmis op.
Wie kan zingen en geïnteresseerd is, neemt contact op met
Beatrijs Opsomer Maalderijstraat 41 beatrijs@cambron.be Tel. 055 30 45 65

3. Praktische afspraken in verband met de liturgie en de sacramenten

Liturgie en sacramenten
Samen liturgie vieren vormt naast het persoonlijk gebed en de inzet voor de medemens één van de hoekstenen van ons christen-zijn. Elke zondag komt de geloofsgemeenschap samen om Jezus’boodschap, leven, sterven en verrijzenis te vieren. Wij vinden er kracht en inspiratie voor ons dagelijks leven.

De weekendviering heeft plaats op zondag om 9.30 u. (1e en 3e zondag van de maand) in onze Sint-Amandus kerk.

Verzoening is een kostbaar geschenk van Gods liefde voor de mens. Wij mogen niet levenslang gebukt gaan onder ondraaglijke lasten of schuldgevoelens. Bij oprecht berouw kan de priester in Gods naam vergeving schenken om de toekomst met nieuwe ogen tegemoet te zien. Elke eucharistie begint met een korte schuldbede. In de Vasten is er een gemeenschappelijke boeteviering in één van de kerken van het dekenaat, maar mensen kunnen het hele jaar door een priester persoonlijk aanspreken voor een verzoeningsgesprek of biecht. Elke donderdag op marktdagen is er mogelijkheid tot biechten in de Sint-Walburgakerk tussen 10 u en 11 u.

Doopvieringen gaan door op zaterdag- of zondagnamiddag tussen 14 u en 17 u of zondagmiddag om 11u30. Gelieve tijdig contact te nemen met de pastoor om dag en uur af te spreken. Gemeenschappelijke doopvieringen zijn meer zinvol dan private, want door het doopsel worden wij lid van de geloofsgemeenschap. Bij het huisbezoek ontvangt u een geboortekaart waarin u de persoonlijke gegevens van uw kindje invult, die ook nodig zijn voor het doopregister.

De eerste communie geschiedt in de parochie waar uw kind naar school gaat. Er is wel een speciale dankviering voor alle eerste communicantjes in onze parochiekerk.

Het vormsel gaat door in de kerk van Eine op de zesde Paaszondag (vijf weken na Pasen) om 11.00 u. De kinderen ontvangen automatisch een uitnodiging tot inschrijving bij het begin van het 6e leerjaar.

Huwelijken vinden plaats op vrijdag- of zaterdagnamiddag tussen 14 u en 16 u of op de vooravond van een feestdag. Een huwelijk kan gebeuren in een gebedsdienst (vrije vormgeving) of in een eucharistieviering , voor wie bewust verbonden leeft met de kerk. Na afspraak van datum en uur wordt er ook een moment vastgelegd voor de ondertrouw, waar er dieper ingegaan wordt op de betekenis van het christelijk huwelijk en waar ook de juridische papieren worden ingevuld. In afspraak met de pastoor kan het trouwkoppel zelf de liturgische viering uitwerken. Er is ook in ons dekenaat de gelegenheid een motivatiedag te volgen voor verloofden in voorbereiding op het sacrament van het huwelijk.

Zieken en bejaarden, die het wensen, kunnen op hoogdagen de communie thuis ontvangen. Parochianen mogen ook wekelijks (met behulp van een pixis) de communie meenemen voor een buur of familielid.
Zij die langdurig, zwaar of terminaal ziek zijn, kunnen de parochiepriester verwittigen om de ziekenzalving te ontvangen. Ook wie graag een bezoek aan huis verlangt, mag de pastoor altijd contacteren. Het is aangewezen de ziekenzalving tijdig te ontvangen zodat de persoon in kwestie dit nog bewust kan meemaken.

Bij overlijden kan men hetzij rechtstreeks met de pastoor, hetzij via de begrafenisondernemer zo vlug mogelijk dag en uur voor de uitvaartdienst vastleggen. De pastoor neemt zelf contact op met de familie om zijn deelneming te betuigen en concrete afspraken te maken voor de begrafenis. Indien er een namis voorzien wordt, kan dit best ook onmiddellijk aangevraagd worden zodat deze ook kan vermeld worden op het overlijdensbericht.

Misintenties

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij Els Devos-Versele in de Heurnestraat 229 (oude pastorij). Misintenties kunnen ook telefonisch (055 61 00 71) of per mail (els.versele@telenet.be) aangevraagd worden en vervolgens betaald worden door overschrijving op het Belfius reknr. BE 63 7765 9175 9008 van H. Missen Sint-Amandus.

 • Gelezen weekmis: 11 euro.
 • Weekendmis: 15 euro.
 • Jubileum: 50 euro.
 • Huwelijk en uitvaart: 250 euro.
4. Informatie

• Het parochieblad
Wekelijks kunt u het parochieblad thuis ontvangen via de post aan een zeer democratische prijs. Hierin zijn opgenomen: parochiaal nieuws, vieringen, verenigingsleven, activiteiten, duiding bij de zondagsliturgie en maatschappelijke onderwerpen. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de pastoor. Aankondigingen van parochiale activiteiten kunnen opgenomen worden in het parochieblad aan Mireille Vandendriessche Nestor De Tièrestraat 176, 9700 Oudenaarde 055 30 09 15 - editie2076@outlook.be

• De website
Deze gids is ook consulteerbaar op de website van het Dekenaat Oudenaarde: www.dekenaat-oudenaarde.be rubriek Parochies, Heurne.

• Het dekenaat Oudenaarde
Het dekenaat valt samen met de stad Oudenaarde en omvat 15 parochies. Info over de parochies en de misvieringen in ons dekenaat Oudenaarde kan je terugvinden op www.dekenaat-oudenaarde.be of in het parochieblad.


5. Verenigingen

• KVLV
Staat voor Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen. Deze bloeiende vrouwenvereniging zorgt voor heel wat activiteiten op de parochie zoals culturele voordrachten, kooklessen, bedrijfsbezoeken, bloemschikken, enz.
- Marijke Coryn, voorzitster Berchemweg 137 Tel. 055 30 28 43
- Ann Vandriesssche, secretaresse Heurnestraat 251 Tel. 055 33 45 62

• Feestcomité
Dit comité staat in voor diverse feestelijkheden in Heurne, o.a. de kermis die traditioneel valt op de laatste zondag van augustus.
- Geert Dhaenens, voorzitter Axelwalle 11 Tel. 09 384 55 73

• VZW Amigo
Heeft met het stadsbestuur een overeenkomst gesloten voor het gebruiken van de lokalen Heurnestraat 235.
Reservaties voor het huren gebeuren bij Herwig De Bisschop, Maalderijstraat 40 tel 0473 28 16 84
Het bestuur is als volgt samengesteld:
- Herwig De Bisschop, (voorzitter) Maalderijstraat 40
- Veronique Verzelen, (secretaris) Heurnestraat 269
- Frank Vandriessche, (schatbewaarder) St-Amandusstraat 18

• Derde leeftijd
Heurne heeft geen echte bond van gepensioneerden. Er is dan ook geen lidgeld te betalen.
Elke donderdagnamiddag is er van 14 u tot 18 u kaartgelegenheid in het lokaal op de speelkoer van zaal Amigo, Heurnestraat 235.
- Wie geïnteresseerd is kan contact nemen met
Edith Dhondt Maalderijstraat 3 Tel. 055 33 00 80

• Gezinsbond
De gezinsbond is er voor alle gezinnen.
- Contactadres: Marc Sante, Weihaegestraat 27 Tel. 055 31 41 71 Info: www.gezinsbond.be of www.ggoudenaarde.be

• Ziekenzorg
Indien langdurig zieken willen lid worden, gelieve contact te nemen met één van de bestuursleden. Het lidmaatschap is gratis.
- Suzanne Lambrecht Heurnestraat 239 Tel. 055 31 50 66
- Monique Dhaenens Weihaghestraat 27 Tel. 055 31 91 71
- Edith Dhondt Maalderijstraat 3 Tel. 055 33 00 80

• Chiro Eine
Jeugdbeweging met om de 14 dagen activiteit van 14u tot 17u. Vanaf 6 jaar.
- Contactpersoon: Brecht Vanderhaeghen St.Amandusstraat 25 e-mail: brecht_vanderhaeghen@hotmail.com
Meer info op www.chiro-eine.be

Wens je meer inlichtingen of wens je actief mee te werken, neem dan contact op met de vermelde personen in deze gids.
Aanvullende info kan je steeds doorgeven aan Marie-Alice De Temmerman via e-mail: de_temmerman@hotmail.com of in de Heurnestraat 253
Deze parochiegids is een uitgave van de parochieploeg van Heurne

Kapelletjes
Axelwalle
Kapelletje Axelwalle
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, Heurnestraat 253
Heurnestraat
Heurnestraat aan de school
Heurnestraat
Heurnestraat aan de school
Heurnestraat
Heurnestraat aan de school
Heurnestraat
Tragel hoek Heurnestraat
Tragel
Deel deze pagina