Start Sint-Amandusparochie Leupegem  
Kerk Leupegem Patroonheilige
Sint-Amandus (594 -675) was aanvankelijk bisschop van Maastricht en werd een reizende bisschop, vooral in Vlaanderen waar hij langs de boorden van de schelde en de Leie kloosters stichtte en kerken bouwde. Hij wordt aanroepen tegen reuma, huidziekten en koorts.
Jaarlijks wordt op 6 februari, zijn naamfeest, een biddag gehouden.
Hoofdaltaar: Sint-Amandus
Aantal inwoners Wapenschild Leupegem
Leupegem telt ongeveer 2.034 inwoners.
Ligging

grotere kaart weergeven
Korte historiek

De huidige Sint-Amanduskerk werd gebouwd in 1830 en is reeds de vierde kerk. Ze vervangt een laatgotische kerk van de zestiende eeuw.
In het archief vinden wij in de eerste helft van de XII eeuw een bedehuis in Leupegem.

Een militaire kaart van Deventer (1560) spreekt over een tweede kerk. Deze werd meerdere malen vernield: tijdens de godsdienstberoerten, in 1566 door de beeldenstormers en in 1580 door de Frans Hugenoten. In 1651 brandde ze volledig uit; pas hersteld werd ze in 1658 door de Franse troepen opnieuw vernield. Tot slot werd ze in 1674geteisterd door de troepen van Willem III.

In 1690 bouwde men een derde kerk, kleiner en gebouwd op de grondvesten van de vroegere kruisbeuk. Leegstand en verwoesting tijdens de Franse bezetting waren fataal voor het gebouw. Zo kwam er vraag naar een nieuwe kerk.

Tijdens onze vereniging met Nederland, een periode waarin zeer weinig kerken gebouwd werden, trok men in 1830 na veel moeilijkheden en in een spoedtempo de kerk op. Die haast, want de oude kerk was verkocht en op 1 januari 1831 moest de kerk in dienst genomen worden, had een instorting tot gevolg. Door de steunen onder de bogen die de zuilen verbinden (epistelkant) te vroeg weg te nemen drumden drie zuilen weg, de muren boven de zuilen stortten in, vijf werklieden vonden hierbij de dood en vier zwaar gewonden vielen waarvan één overleed op 11-06-1831 tengevolge van zijn verwondingen, allen jonge bouwvakkers uit de streek.
De kerk werd in penibele onafgewerkte toestand op 29 december 1830 door de Deken van Oudenaarde ingezegend en op 1 januari 1831 werd de eerste mis opgedragen.

In 1867 werd het orgel op het oksaal geplaatst.

In 1868 werd door de Oudenaardse houtsnijders Emiel Vandevijver en Octaaf Van Ommeslaeghe een nieuw altaar gebouwd. Centraal staat het beeld van Sint Amandus met aan beide zijden van de koepel een beeld van de H. Hubertus, nl rechts als bisschop (eerst Maastricht, later Luik); links als jager., dit als herinnering aan de overleden man van de schenkster die een jager was. Vandaar de devotie tot de Heilige Hubertus op de parochie.
In 1879 gaf dezelfde schenkster opdracht twee glasramen te plaatsen in het koor en nadien een nieuwe kruisweg.

Tijdens de eerste wereldoorlog en ook in 1940 had de kerk het hard te verduren. De hoogstnodige herstellingen werden gedaan maar een definitieve restauratie was de taak van de volgende pastoors.

Pastoors in Leupegem

C De Moy

1666 – 1686

 

Fr. Gowie

1838 – 1858

St Aibint

1686 – 1691

 

P. De Roeck

1858 – 1864

Dominicq Thomas

1691 – 1695

 

D. De Poorter

1864 – 1895

J. J. Joordts

1695 – 1699

 

Amedée Scouppe

1895 – 1898

F. Cols

1699 – 1701

 

Em. Back

1898 – 1906

H. Persoons

1701 – 1703

 

Jules De Smet

1906 – 1922

Bartholomeus De Maillen

1703 – 1713

 

Arthur Jacobs

1922 – 1930

J. Westryden

1713 – 1725

 

Rufin Brys

1930 – 1935

M. Herinex

1725 – 1734

 

Hendrik Verpoort

1935 – 1948

P. Morian

1734 – 1743

 

Karel Van Damme

1948 – 1951

H. Walvaldus

1743 – 1773

 

Cyriel Lanckman

1951 – 1960

Fr. Crockaert

1773 – 1796

 

Cyriel Van Wetter

1960 – 1988

H. Aelbrock

1797 – 1803

 

André Maes

1988 - 2013

J Van Acker

1803 – 1827

  André Peereboom 2014 - 2016
C. Van Den Driessche 1827 – 1839   Luc Van Den Velde 2016 -
Verering van Sint-Hubertus
De viering van het feest van Sint-Hubertus, tweede patroon van de parochie heeft plaats in het weekend van 3 november. Dit gaat gepaard met broodwijding en brooddeling, ook bij de zieken en bejaarden van de parochie.
Bedevaarten
De parochie trekt jaarlijks op bedevaart naar Oostakker en naar Kerselare.
Devotie tot de Heilige Rita
De parochie ontving in 1965 een beeld van de Heilige Rita van parochianen nadat hun wens om een dochter te krijgen vervuld werd. Op 22 mei van hetzelfde jaar, het naamfeest van de Heilige Rita, werden alle Rita's van de parochie in de kerk uitgenodigd om hun feestdag te vieren. De start tot de verering van de H. Rita was gegeven.
Deze verering breidde jaar na jaar uit, zodat op 12 februari 1973 plannen gemaakt werden voor een eigen Rita-kapel die de hele dag toegankelijk zou zijn.
Deze werd op 13 april 1980 ingezegend door Monseigneur De Kesel, hulpbisschop van Gent. Door de persoonlijke vriendschap van de toenmalige pastoor Van Wetter met Monseigneur Van Lierde, Vicaris Generaal van Z.H. de Paus, verkreeg Leupegem de relieken van de Heilige Rita.
Heilige Rita
De kapel werd erkend als openbare bidplaats; met verering van het H. Sacrament De eerste Noveen ter ere van de Heilige Rita vond plaats van 13 tot 22 mei 1980. De jaarlijkse noveen wordt ook vooraf gegaan door de viering van de 15 donderdagen als voorbereiding op haar feest. Elke donderdag is er een Eucharistieviering om 19.00 u. in de kapel. Tijdens de noveen is er rozenwijding. De Heilige Rita wordt aanroepen in moeilijke levensomstandigheden.
De kapel is een stemmige gebedsruimte en is elke dag open van 8 uur tot 18.30 uur.
Sint-Amanduskoor

Sint-Amanduskoor van Leupegem

Het Sint-Amanduskoor (dames en heren) luisterden de eucharistie op.

Kinderzegen
Jaarlijkse kinderzegen op 15 augustus

Contactadressen

Pastoor
E.H. Luc Van Den Velde - deken Markt 39 Tel. 055 31 17 83 mail
Voorzitter kerkfabriek:
Hans Sebrechts Diependale 52 te Oudenaarde Tel. 055 30 99 92 mail
Contactpersoon catechese:
Hans Sebrechts Diependale 52 te Oudenaarde Tel. 055 30 99 92 mail

Parochiezaal

Contactpersoon parochiezaal:
Richard Eeckhaut, gsm 0472 702833 of
mail

Een stukje geschiedenis:
Op 12-11-1840 kocht pastoor Carolus Gowie een stukje grond in Leupegem en liet er een gebouw zetten waarin hij een zondagschool organiseerde. Toen alles goed draaide, besloot hij _ opdat na zijn overlijden of eventuele overplaatsing naar een andere parochie de school zou blijven bestaan _ grond, gebouw en inhoud te schenken aan de kerkfabriek.

Parochiezaal

Hij stelde hierbij als voorwaarden dat de schenking niet verkocht noch belast mocht worden en steeds als zondagschool moest gebruikt worden.

Op 24-12-1864 werd een wet gestemd, die bepaalde dat alle giften ten bate van het Lager Onderwijs geacht werden aan de gemeente geschonken te zijn. Die wet bleef hier, zoals praktisch overal, dode letter en de cursussen in de zondagscholen bleven doorlopen. Toen er in 1879 een nieuwe wet op het Lager Onderwijs gestemd werd, herinnerde men zich in Brussel de wet van december 1864 waarop er een ware heksenjacht op de zondagscholen werd geopend.

Burgemeester Octaaf Van der Eecken, zeer boos omwille van de milde schenkingen die suikertante Clothilde De Raedt aan de kerk schonk (ze had o.m. op eigen kosten de kloosterschool in de Vontstraat laten bouwen), zag nu de kans om zich te wreken. Hij liet de gemeenteraad verklaren dat in de zondagschool ook algemeen onderricht gegeven werd en in 1882 kwam het gebouw in handen van de gemeente, die het als magazijn te huur stelde.

In 1898, toen de katholieken terug aan de macht waren, vroeg pastoor Back om de zondagschool aan de kerkfabriek terug te geven. De gemeenteraad en de provincie gaven gunstig advies maar Brussel weigerde. Pastoor Back gaf de moed niet op en stelde voor de school terug te kopen. Het voorstel werd aanvaard en op 31 mei 1900 werd de koopakte getekend. Vijf maanden later werd de school plechtig heropend. 179 leerlingen schreven in en er waren 16 lesgevers.

Tijdens W.O. I werd het gebouw gebruikt door de bezettende troepen. Daarna werd de zondagschool overbodig door de wet op de schoolplicht tot 14 jaar. Wel werd gedurende enkele jaren het gebouw op zondagnamiddag opengesteld voor kinderen die daar wilden komen spelen. Af en toe werden verbeteringen aangebracht, vooral na dat ze ook tijdens W.O. II respectloos door Duitse troepen werd gebruikt. Het is echter pas bij de renovatie in 1997 dat de zondagschool een volwaardige parochiale feestzaal werd.

Leon Vandevelde

Kapelletjes
Diependale Vredeskapelletje

Vredeskapelletje in de Diependale te Leupegem

Bij het einde van de tweede wereldoorlog wordt in de Diependale nabij de intussen verdwenen brug over de nu gedempte Scheldearm een kapelletje gebouwd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede; dit als herinnering aan de minstens 20 slachtoffers die op 19-05-40 stierven bij het vernielen van de brug.
Drie van hen werden levend verbrand toen het huis waarin ze gevlucht waren, instortte en uitbrandde; de rest werd op straat doodgemaaid.

Watermolenstraat

Kapelletje

Dit kapelletje is zo'n 300 jaar oud en werd gebouwd op grond van de Nonnenmolen, eigendom van de abdij Maegdendale.
Toen met de Ronseweg aanlegde, stond de kapel in de weg. De familie De Maeseneire liet de kapel daarom afbreken en terug opbouwen op de huidige locatie. De Maarkebeek spoelde een deel van de grond onder de kapel weg waardoor deze verzakte. Gelukkig is een herstelling aangekondigd.

Edelareberg n° 1
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Kapelletje

Kapelletje aan de voet van de Edelareberg
Werd geplaatst als dank voor een genezing.


Georges Lobertstraat

Kapelletje

Dit kapelletje werd ontworpen door architect Albert Mas
op vraag van de toenmalige gebuurtedeken


Deel deze pagina