Start Parochie Sint-Martinus Melden  
Patroonheilige
Sint-Martinus (of Maarten) is als heilige tot ver buiten zijn geboorteland Frankrijk populair. Hij werd omstreeks 316 geboren en kreeg een opvoeding als ridder, waarna hij in het Romeinse leger in GalliŰ diende.
Op een winterdag kwam hij bij de stadspoort van Amiens. Daar zat een halfnaakte bedelaar, die geld vroeg. Martinus had geen geld, maar pakte zijn zwaard, sneed zijn mantel doormidden en gaf de helft aan de bedelaar.
Kort daarop had Martinus een droom. Hij zag Christus, bekleed met zijn mantel. Christus zei: "Hoewel je nog niet eens gedoopt bent, heb je mij deze mantel gegeven." Deze veelvuldig afgebeelde gebeurtenis maakte Martinus bekend als 'de milde Sint-Maarten'.
Na zijn doop leefde hij als kluizenaar en werd daarna tot bisschop van Tours gekozen. Vandaar dat hij vaak als bisschop wordt afgebeeld.
Sint Maarten is ook patroon van de ganzen: de ganzentrek naar warmere streken begint omstreeks zijn naamdag. Maar hij hielp ze van de wal in de sloot. In sommige streken stond immers op zijn feestdag de Sint-Maartensgans op het menu. Tenslotte kan hij ook het weer te voorspellen. Een volksspreuk zegt: "Is er met Sint Maarten nog loof aan de bomen, zo moogt ge van een lange winter dromen."

Sint-Martinusbeeld uit Melden
Ligging

grotere kaart weergeven
Aantal inwoners
De parochie Melden telt 911 inwoners, deels op het grondgebied Oudenaarde (887), deels op het grondgebied Kluisbergen.
Korte historiek
Kerk Melden Melden is een zeer oud dorp. Ook voor de kerk lijkt dat het geval te zijn geweest. De vroegste kerk zou ontstaan zijn uit een burcht na het verdrag van Verdun. In 922 waren in de kerk reeds de heren van Pamele begraven. De westelijke toren, de noordelijke zijbeuk en transeptarm zijn Romaans. Wellicht uit eind 12de eeuw. Toch gaat het naar alle waarschijnlijkheid slechts om een vernieuwing van een vroeger kerkgebouw in minder tijdsbestendige materialen.
Noordoostwaarts werd aan ÚÚn zijde van de toren - en niet aan drie zijden ervan zoals het nu is - een bredere kerk aangebouwd bestaande uit drie beuken: Een binnenbeuk of middenbeuk even breed als de toren, twee zijbeuken en twee kruisbeuken. De kerk kwam tot net achter de twee kruisbeuken waar een klein koor was aangebouwd. Dit klein koor was als een halve cirkel met een lagere halve-koepelvormige nis, wat men een apsis noemt.

De pilaar aan de preekstoel en deze aan de andere kant, rechtover de kruisbeuk van de heilige Hubertus, waren slechts halve pilaren waar de apsis begon. Dit alles is duidelijk te zien aan de genoemde pilaren, aan de stenen van de nog oorspronkelijke kruisbeuk aan de achterkant van de kerk en aan de zichtbare latere verbouwingen.
Heel de kerk: de middenbeuk en zijbeuken Ún de kruisbeuken waren waarschijnlijk onder een even hoog, kruisvormig, weinig hellend dak ondergebracht. Misschien was dit dak zoals de toren oorspronkelijk met stro of riet en later met tichels bedekt. Deze tichels werden wellicht in de Meldenmeersen gebakken.
Het moet een pracht van een Romaans kerkje geweest zijn... Later aan- en bijgebouwd in laatgotische stijl.
Het kan zijn dat de aanzet van de kerk nog drie eeuwen vˇˇr 1200 gebouwd werd want in 922 werd Gerardus de Loz, heer van Pamele, hoofd van de heerlijkheid van het Land tussen Marke en Ronne waarvan Melden de hoofdplaats was, in de kerk begraven! Hoe kon hij er toen al in begraven zijn als er nog niets van de kerk bestond? Of was er bij zijn begrafenis een andere en oudere bidplaats boven zijn graf?
Verbouwingen:

Wanneer de vergroting en alle verbouwingen aan de kerk hebben plaats gehad is moeilijk uit te maken.
Het bovenste deel van de toren zou rond het jaar 1500 gebouwd geweest zijn, heel waarschijnlijk nog voor de vergroting en de verbreding van de kerk. Het schip werd opnieuw gebouwd in 1566.
Uit oude rekeningen blijkt dat reeds van in het jaar 1652 de toren van "eene horlogie" en in 1654 van drie klokken voorzien werd.

 • In 1679 werd de kerk geplunderd door de franse soldaten van Lodewijk de Veertiende. Ze werd als kazerne en stalling gebruikt.
 • In 1736 werd de doopvontkapel gebouwd.
 • In 1777 werd een kerkorgel aangekocht bij de vertrekkende Jezu´eten te Oudenaarde.
 • In 1845 werd heel het kerkhof ommuurd. Hij is "gebouwd geworden om de hongerlijdende menschen werk te leveren. Voortijds was het kerkhof omringd met een haag. De steenen tot het bouwen vervaardigde men in de meerschen." De bakstenen voor de meeste of alle verbouwingen aan de kerk werden wellicht in de Meldenmeersen gemaakt.
 • Op 29 mei 1871 begon de laatste grote verbouwing aan de kerk, de eerste steen werd gelegd van het nieuwe koor.
 • In maart van 1876 werd het groot nieuw altaar geplaatst, en ook de "koorzitting" en de communiebank. Het houtsnijwerk hiervan is van een bijzondere schoonheid.

Schilderijen:
Over de drie schilderijen die in de kerk hangen kent men de schilder(s) niet en weet men alleen met waarschijnlijkheid het volgende:
Ze zijn geschilderd door (een) schilder(s) uit "de Vlaamse School".

 • Het schilderij van de Heilige Hubertus zou van de achttiende - negentiende eeuw zijn.
 • Het schilderij van de Heilige Sebastiaan zou eveneens van de achttiende - negentiende eeuw zijn.
 • Het schilderij van de kruisafneming, een kopie (door Simon de Pape?) naar Pieter Paul Rubens zou niet zo oud zijn als de twee vorige.
Dankmis

Dankmis

Met een zeker gevoel van leegte en verlatenheid beleefde de geloofsgemeenschap van Melden, voorgegaan door E.H. Versporten, op 9 april 2016 hun laatste Eucharistieviering in de kerk van Melden.
In zijn homilie bracht de pastoor hulde aan al diegenen die vroeger en nu meewerkten aan de opbouw van de hechte gemeenschap in Melden in al haar facetten.
De voorzitter van de kerkfabriek bedankte na de mis allen die in het verleden steeds bereid waren om mee te helpen bij het organiseren en verzorgen van de erediensten, het onderhoud, versiering en opsmukken van de kerk.

Lode De Zaeytijd, secretaris kerkfabriek Melden

Contactpersonen
Pastoor: E.H. Luc Van Den Velde - deken Markt 39 Tel. 055 31 17 83 mail
Parochiezaal: Godelieve Van Houtte, Berchemweg 300 te Oudenaarde Tel. 055 30 36 03
Sint-Martinuskoor: Monique Schamp, Meldenstraat 31 te Oudenaarde Tel. 055 31 04 51
Kapelletjes

Naast de kerk zijn er in de parochie Melden nog vier religieuze gebouwen:

 • De Sint-Jakobskapel in de Meldenstraat,
 • de Lourdesgrot aan de onderbos,
 • het veldkapelletje in de Hevelweg
 • en het kapelletje ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Meerse
Onderbos Lourdesgrot

De Lourdesgrot aan de Onderbos

Aan de Ondebos in Melden, tegen de flanken van die alomgekende Koppenberg staat een Lourdesgrot. Het klaterend geluid van een nabij gelegen bronnetje breekt de stilte. Aan de rand van het bos, in een zeer landelijke en rustige omgeving kun je even vertoeven bij de woorden van dit mooie Marialied:

Lief Vrouwke ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn ,
ik heb u niks te geven, niet te vragen deze dag,
Ik bezit alleen de grote vreugde dat ik U bekijken mag.


Lief Vrouwke, ik kom om U te danken
voor deze schone, blije stond,
ik weet dat Gij mij liefhebt altijd meer nog elke dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde dat ik U beminnen mag.

De Mariagrot werd gebouwd na de 2de Wereldoorlog in opdracht van Elisa Teirlinck, de zus van de toenmalige pastoor en mede uit dankbaarheid, door een landbouwer wiens zwaarzieke kind genas na het drinken van water uit de bron aan de Onderbos.

Meerse Hoek Visserij - Kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Kapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Meerse

Hevelweg

Veldkapelletje in de hevelweg

Meldenstraat n° 135, Sint-Jacobskapel

Sint-Jacobskapel in de Meldenstraat

Sint-Jacobskapel

Sint-Jacobskapel

Interieur Sint-Jacobskapel

Sint-Jacobskapel

Sint-Jacobskapel in Melden

De kapel staat in Melden, langs de Meldenstraat en Sint-Jacobus wordt er vereerd. Je raadt het al: de H. Jacobus die ook in Compostella wordt vereerd, een stad in het N.-W. van Spanje.

Santiago de Compostella waar zovelen te voet naartoe trekken. Santiago betekent immers Sint-Jacobus). Het graf van de apostel Jacobus, één van de discipelen van Jezus, zou zich volgens de overlevering hier in Spanje bevinden en zou in de 9de eeuw ontdekt zijn.. Over zijn graf heen is een basiliek gebouwd. Compostella zou begraagplaats betekenen maar is ook de bijnaam die men gebruikt als men de stad als bedevaartsoord beschouwt. De voettocht die vanuit België 2 à 3000 km lang is duurt een goeie 3 maanden. Pelgrims herken je aan de Sint-Jacobsschelp die ze op zich dragen. De Sint-Jacobsschelp is ook een herkenningspunt onderweg om wegen of logies aan te duiden. Jacobus en zijn broer Johannes waren vissers aan het meer van Tiberias. Hun moeder, Salomé zou een zus zijn van Maria en zij zouden dus neven zijn van Jezus.

Maar de cruciale vraag hier is: Waarom staat er een kapel van de H. Jacobus langs de Meldenstraat? Kwamen de Compostellagangers misschien hier langs op hun weg naar Santiago? Of nog: Waarom wordt Sint-Jacobus precies hier in Melden vereerd? Of: Wie liet die kapel bouwen en waarom? Vragen waarop wij vooralsnog geen antwoord hebben.

Misschien kan iemand van jullie ons helpen aan het antwoord? De kapel werd in 1830 wederopgebouwd ter vervanging van de in de XVIde eeuw verwoeste kapel en bedevaartsoord. De bakstenen kapel met witgeverfde zijgevels wordt bekroond met een ijzeren kruis. Verder merken we regenboogdeuren waarin de H. Jacobus. Binnenin prijkt een schilderij van de H. Jacobus in marmeren schouw met geprofileerde pilasters met kapiteeltjes en bekronende architraaf.

Hevelweg

Kapelletje Hevelweg

Kapelletje 'Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen' opgericht door Cyriel De Zaeytijd (1870-1949) en Anna Hubau (1878-1962) uit dankbaarheid omdat hun 11 kinderen de oorlog overleefden.

Koppenberg n° 16

Kruis Koppenberg

Deel deze pagina